I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich


II.3. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROWPobieranie 0.64 Mb.
Strona9/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


II.3. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW.

Cechy charakterystyczne dla obszaru działania Fundacji „PRYM”, które decydują o jego spójności i wspólnej tożsamości to:


A. Wspólne uwarunkowania geograficzne: Obszary LGD położone są w samym centrum Polski, wzdłuż autostrady A-2, która nas nie dzieli, lecz łączy. Odcinek powstający na tych terenach będzie najdłuższym w regionie łódzkim. Atutem obszaru jest dobre skomunikowanie z resztą Polski i Europą. Lotnisko wojskowe w Leźnicy Wielkiej może być wykorzystywane do celów pasażerskich.
B. Wspólne uwarunkowania historyczne: Obszar obejmuje część terenów Ziemi Łęczycko - Sieradzkiej, która odgrywała ważną rolę w dziejach Polski. To tutaj przechodziły główne szlaki handlowe wiodące z południa na północ. Historia pozostawiła po sobie liczne ślady w postaci zabytków, znalezisk archeologicznych oraz skarbu znalezionego w Parzęczewie w 2004r.
l

C. Wspólne walory przyrodnicze: Obszar LGD jest malowniczo położony w krainie rozległych dolin Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej, w dorzeczu rzek: Bzury, Neru i Warty. Wzdłuż rzeki Bzury przebiegają smugi i pasma błot oraz bagien nazywane Błotami Łęczyckimi. Dzielą one obszar na dwie części północną i południową. Przez teren LGD przepływa 243 km rzek, tworząc interesujący splot warunków klimatyczno – wodnych, czyniąc tutejszy krajobraz niezwykle atrakcyjnym. Nad stawami krążą bociany i łabędzie. Ostatnio pokazała się nawet szara czapla, ptak rzadko spotykany. Prawie każdy krok płoszy zwinne jaszczurki. Występują tutaj we wszystkich znanych w Polsce gatunkach. W takim bogatym środowisku kwitnie „towarzyskie życie” zwierzęce. Sarnę - koziołka spotyka się niemal podczas każdego spaceru. Na stosunkowo niewielkim terenie mamy rzeki, stawy, bagna, wilgotne łąki, suche pastwiska i ugory oraz mieszane lasy - od podmokłych gajów olchowych po podszyte wrzosem wysokopienne lasy sosnowe. Społeczności lokalne łączą wspólne plany co do budowy zbiorników wodnych, z czego największy o powierzchni ok. 220 ha w Tkaczewskiej Górze. Zbiorniki te staną się wyznacznikiem turystycznego rozwoju LGD. Już dziś, mimo że nie ma jeszcze tych zbiorników, społeczności lokalne, szczególnie partnerzy LGD snują wspólne plany na przyszłość. Hodowcy koni bardzo interesują się infrastrukturą wokół planowanych zbiorników, w celu jak najlepszej lokalizacji swoich stadnin i hoteli dla koni. Gminy jednoczą wspólne wysiłki w celu pozyskania dodatkowych funduszy na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji dla rozwoju usług turystycznych, w tym agroturystyki. Bez poprawy nawierzchni dróg i zapewnienia dobrej jakości wody i odbioru ścieków nie mamy co marzyć o TURYSTYCE z prawdziwego zdarzenia. Wspólne plany snują także rolnicy i ogrodnicy, którzy jednoczą się w celu poszukiwania lokalnych rynków zbytu i poprawiania jakości swoich produktów. Dzięki odwiertom geologicznym ustalono, że występują tu osady jury rudonośnej, solonośnej, utwory jury brunatnej. Odkryte zostały także złoża syderytu muszlowego i ilastego.
D. Wspólne uwarunkowania kulturowe: Przeszłość dziejowa, warunki naturalne krajobraz oraz różnorodność przesłanek wierzeniowych obszaru Ziemi Łęczycko – Sieradzkiej i jej mieszkańców wyraźnie wpłynęły na odrębność tutejszej kultury ludowej, której wyznacznikami są swoiste elementy plastyczne i folklor. Miejscowości: Parzęczew, Wartkowice, Dzierżązna, Woźniki, Krzemieniew, Wilczyca, Polesie, Szczawin, Łagiewniki, Gieczno są ważnymi ośrodkami krzewienia kultury ludowej w regionie. Oprócz walorów krajobrazowo – przyrodniczych turysta może zwiedzić wiele cennych obiektów zabytkowych i form dziedzictwa kulturowego. Diabeł Boruta, pasiaki łęczyckie, pyszne tradycyjne potrawy i ciasta, tradycyjny chleb pieczony w lokalnych piekarniach, kiełbasa parzęczewska to elementy, z którymi utożsamiają się mieszkańcy i wskazują jako nieodłączne atrybuty swojej małej ojczyzny. Obszar LGD charakteryzuje się wspólną tożsamością, więzami, które łączą poszczególne miejscowości i z którymi identyfikują się mieszkańcy. Niekiedy więzi te wytwarzane są wokół „nowych tematów”, takich, które od niedawna stały się częścią lokalnego życia m.in. organizowanie widowisk obrzędowych, cykliczne imprezy plenerowe, nowe atrakcje turystyczne – stadniny i ujeżdżalnie koni, wędkarstwo.
E. Spójność społeczna: społeczności wiejskie zamieszkujące ten obszar mają wiele cech wspólnych. Przede wszystkim jednak chcą współpracować i oczekują szerokiej współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów. Ale chyba to co najbardziej łączy społeczności lokalne to bieda na wsi i brak perspektyw przed poszczególnymi jednostkami. Niestety młodzież w dalszym ciągu migruje „za chlebem” do miasta Łodzi, a wsie powoli starzeją się.
F. Spójność gospodarcza: Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo, hodowla zwierząt, handel oraz świadczenie usług budowlanych i transportowych. Typowo rolniczy charakter nie jest przeszkodą do wykorzystania urokliwych terenów w celach wypoczynku i rekreacji. To tereny o wysokiej atrakcyjności turystycznej i długiej tradycji wypoczynku letniskowego wykorzystywane głównie dla turystyki wypoczynkowej mieszkańców miast. Rozwijająca się turystyka obejmuje przede wszystkim powstające tu działki rekreacyjne oraz tzw. drugie domy (ze względu na bliskość Aglomeracji Łódzkiej).

Usytuowanie LGD w pobliżu skrzyżowanie dwóch głównych autostrad A-1 i A-2 posiada szczególne walory dla logistyki transportu: serwisów oraz spedycji. W obrębie istniejących ciągów komunikacyjnych występują dogodne uwarunkowania dla lokalizacji inwestycji. Istnieją kompleksy terenów, które zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego mogą być przeznaczone dla lokalizacji przyjaznego środowisku przemysłu, pod działalność handlową, logistyczną i budownictwo mieszkaniowe.

Mieszkańcy wykazują zbyt mało przedsiębiorczości, a co za tym idzie jest mała liczba przedsiębiorstw. Coraz więcej rolników interesuje się i chce inwestować w rolnictwo ekologiczne. Coraz popularniejsza jest tu uprawa rzepaku i wierzby energetycznej. Interesują się nią nie tylko rolnicy, ale również lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w brykieciarnie i warsztaty produkujące piece na biomasę. Brak zintegrowanej i dostatecznie rozbudowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego hamuje napływ innowacyjności. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura ochrony środowiska nie pozwala inwestować choćby w agroturystykę. Oczekiwani są inwestorzy pragnący podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, czynnego wypoczynku i ekologicznych form przemysłu i przetwórstwa.


: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna