I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniachPobieranie 0.62 Mb.
Strona1/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BRM 0052 / 38 / 2005P R O T O K O Ł NR XXXIX/ 05

Z SESJI RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 05 września 2005 r. ( cz. I )

oraz

z dnia 09 września 2005 r. ( cz. II )

I. CZĘŚĆ

OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

05 września 2005 rok

PROTOKOŁ NR XXXIX / 05

Z SESJI RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

ODBYTEJ W DNIACH

05 września 2005r. ( cz. I. )

oraz

09 września 2005r. ( cz. II. )

O godzinie 9.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta Włocławek odbyła się I część trzydziesta dziewiątej sesji Rady Miasta Włocławek IV kadencji. Obrady zwołał i poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Stanisław Wawrzonkoski.
Ad.1.

SPRAWY ORGANIZACYJNE.
Otwarcie sesji;
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta powiedział:

Otwieram XXXIX sesję Rady Miasta Włocławek.Następnie Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski powitał wszystkich przybyłych na XXXIX sesję Rady Miasta Włocławek, w tym:

-Radnych Rady Miasta,

-Prezydenta Miasta,

- Zastępców Prezydenta Miasta,

- Gości obecnych na sali obrad,

- Przedstawicieli mediów,

- Pracowników Urzędu Miasta.


Stwierdzenie quorum:
Po oficjalnym otwarciu obrad nastąpiło stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Miasta Włocławek jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ na stan 25 Radnych, na sali obrad obecnych było 18 Radnych, co stanowi 72% ogólnego składu osobowego Rady Miasta.
Obrady XXXIX sesji Rady Miasta IV kadencji stały się prawomocne.
Lista obecności w załączeniu do protokołu – Załącznik nr 1.
Przyjęcie protokołu:
Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do Protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta IV kadencji, której przewodniczył.

Protokół ten został sporządzony, zgodnie z porządkiem obrad oraz posiada wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Ponadto został potwierdzony własnoręcznymi podpisany przez osoby akceptujące zawartość oraz treść protokołu: radnego Pana Stanisława Krzemieniewskiego oraz radnego Pana Zbigniewa Przybyszewskiego.

Protokół nr XXXVIII / 05 z trzydziestej ósmej sesji Rady Miasta Włocławek z dnia 22 września 2005 r. został przyjęty bez odczytania przez Radę Miasta poprzez aklamację.
Ustalenie porządku obrad:
Po formalnym zatwierdzeniu protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski zapytał Radnych Rady Miasta, czy zechcą wprowadzić zmiany do zaproponowanego i otrzymanego wraz z zaproszeniem, porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta, który brzmi następująco:


  1. Sprawy organizacyjne.

a/ otwarcie obrad

b/ stwierdzenie quorum

c/ przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta

d/ ustalenie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta.
2.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie

międzysesyjnym


 1. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w obrębie ewidencyjnym miasto Włocławek w zakresie obszaru ograniczonego ulicą Okrzei, terenem Parku im. Sienkiewicza, ulicą Piwną, rzeka Wisłą oraz przepompownią ścieków.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie weksla „in blanco”.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2005 rok.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania przekraczającego granice ustalone w budżecie na 2005 rok na realizację zadań inwestycyjnych.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału przyznanych środków PFRON z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej Gminy Miasto Włocławek.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczania wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Włocławek.
 1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Włocławek – miasta na prawach powiatu na lata 2004 – 2008.
 1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
 1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla żaka 2” oraz projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wdrażanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach realizacji powyższych projektów.
 1. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie nazwy, zmianę pisowni, zniesienia urzędowych nazw części miejscowości oraz zmianę rodzaju części miejscowości.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zakończenie.


W sprawie zmian w porządku obrad głos zabrali:
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Chcę państwa poinformować, ze w dniu dzisiejszym otrzymałem wniosek Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2005r., by zdjąć z dzisiejszego porządku obrad sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Czy Pan przewodniczący Komisji Kultury i Sportu chciałby uzasadnić ten wniosek? – tym bardziej, że jak wiem, temat ten również był opiniowany przez Komisję Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta i uzyskał jej akceptację.”


Pan Dariusz Wesołowski – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie.

Taka po prostu była decyzja Komisji. Decyzja ta podyktowana została brakiem odpowiedzi Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu na liczne wątpliwości członków Komisji.”
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Wobec tego traktujemy ten wniosek, jako powód do przeprowadzenia głosowania. Czy są jeszcze inne propozycje ze strony Pań i Panów radnych odnośnie dzisiejszego porządku obrad?”


Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Chciałbym wprowadzić do posiedzenia Rady kolejny punkt obrad dotyczący systemu stypendialnego dla studentów i uczniów. Uważam, ze w tej chwili jest na to pora, bo rok szkolny dopiero się zaczął. Jeśli przesuniemy tenże projekt o miesiąc, czyli do kolejnego posiedzenia Rady, to może on się okazać przysłowiową „musztardą po obiedzie”. Treść projektu uchwały brzmiałaby „w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego.” W uzasadnieniu pozwolę sobie odczytać, że 29.08.2005r., została podpisana umowa w sprawie dotacji z środków unijnych, przeznaczonych na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których określono kwotę dotacji. Jeden z warunków umowy stanowi, że wypłata pierwszej transzy nastąpi w terminie 21 dni od złożenia wniosku pod warunkiem złożenia zabezpieczenia. Zatem termin otrzymania środków przez uczniów zależy między innymi od terminu podania przez Radę Miasta uchwały w sprawie ustalenia kwoty zabezpieczenia. Mając na uwadze sytuację finansową młodzieży oraz fakt, ze największe wydatki czekają ich właśnie w miesiącu wrześniu, wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o ten projekt uchwały. Wnioskuję, aby projekt ten był 12 punktem porządku obrad.”
Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta:

„Chciałabym na chwileczkę odnieść do projektu uchwały, który mamy dzisiaj za chwilę glosować, aby zdjąć go z porządku obrad. Chodzi mi o opłaty z tytułu korzystania z pomieszczeń przez stowarzyszenia i kluby w OSiR. Brakuje przede wszystkim do tej uchwały stowarzyszeń i klubów, które by korzystały i płaciłyby tę przysłowiową złotówkę z dzierżawy tych pomieszczeń. Bardzo bym prosiła, ze jeśli mielibyśmy głosować zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad, to żeby pamiętać o tym i dołączyć wykaz klubów i stowarzyszeń, które będą korzystały z tych pomieszczeń.”


Pan Dariusz Wesołowski – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Ja już podkreśliłem, dlaczego Komisja tego nie przyjęła. To jest po prostu powtarzanie się. Było tak, że za mało wystarczające były argumenty ze strony Naczelnika i nic więcej – to po co mamy to powtarzać? Pani radna proszę słuchać o czym mówią inni.”

Ad vocem;
Pani Marianna Chęsy – Radna Rady Miasta:

„Pan Przewodniczący Kultury i sportu przedstawił tylko, ze nie ma pełnej informacji a ja mówię o konkretnym wykazie stowarzyszeń i klubów, które miałyby korzystać z tych pomieszczeń. Ja do tej chwili nie otrzymałam takiej informacji. Dopiero w tej chwili, kiedy o tym mówię, to dostaję to do ręki. Bardzo proszę o uznanie mojego wniosku a nie traktowanie niepoważne i mówienie, że „ja mówiłem”.”


Pan Janusz Dębczyński – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

W sprawie tego projektu uchwały, który zgłosił Pan radny Ryszard Girczyc – to ja myślę, ze obligują nas do tego terminy i dopingują, aby taką uchwałę podjąć. Natomiast prosiłbym, żeby treść tej uchwały została wydrukowana i została rozdana radnym tak, żebyśmy mięli przed sobą tekst w momencie głosowania. Jeśli mięlibyśmy rozpatrywać uchwałę, to proponowałbym uczynić to w późniejszym punkcie porządku obrad tak, żeby zdążyć na czas wydrukować. Myślę, że możemy tutaj spełnić propozycję radnego Dębczyńskiego, żeby przy podejmowaniu decyzji, przy głosowaniu podeprzeć się treścią tej uchwały.”
Pan Wojciech Kwiatkowski – Radny Rady Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

W związku z tym, że pod koniec lipca złożyłem pismo do pana w sprawie powołania komisji Rewizyjnej włącznie z przedstawicielami mieszkańców zamieszkujących okolice odpadów poszpitalnych, to mam w tej chwili pytanie, czy w tej chwili jest w planie coś takiego. W związku z tym, że były dwie nadzwyczajne sesje i nie było w sesjach, w porządku obrad uchwały, która powoduje prace Komisji Rewizyjnej. Tak więc może to nie do Pana, ale apeluję, żeby to przyspieszyć. Rozumiem, ze dziś będzie taka uchwala podjęta. Mam takie pytanie do Pana Prezydenta: Czy w Pana informacji o działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym będzie fragment, który wyjaśni tę sprawę.”
Pan Władysław Skrzypek – Prezydent Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.

Ja bym prosił Państwa, żebyście tej uchwały, która została zgłoszona na temat ulg od metra kwadratowego dla stowarzyszeń, dla klubu „Kujawiaka”, dla naszego „Anwilu” – Proszę Państwa. Miasto żyje sportem. To jest pomoc miasta Włocławka dotycząca sportu. Ten sport się rozwija. Nie mają takiego klubu Bydgoszcz, Toruń – nie ma pierwszej ligi w takim stanie, jak ma Włocławek i nie możemy, jako miasto odkładać tego na dalszy tor. My, jako miasto musimy dać wyraźny sygnał jako miasto, ze będziemy pomagać tym klubom sportowym po to, żeby nasze miasto znane było w Polsce i za granicą. Państwo dostaliście uzupełnienie. Ja myślę, ze to jest w naszym zakresie, żeby dać wyraźny sygnał dla „Kujawiaka”, dla „Anwilu”, że jesteśmy razem z nimi i dbamy o sport, bo chcemy, żeby sport we Włocławku się rozwijał.”
W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski przeszedł do głosowania wniosków złożonych przez radnych Rady miasta:


 1. Wniosek Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 porządku obrad.


Wyniki głosowania:
Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 6 radnych,

Glosy przeciwne – 10 radnych,

Głosy wstrzymujące się – 3 radnych.
Rezultatem głosowania wniosek upadł.
2. Głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, zgłoszonego przez radnego Ryszarda Girczyca w imieniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 21 radnych,

Głosów przeciwnych – nie było,

Głosów wstrzymujących się – nie było.
Rezultatem głosowania Rada Miasta przyjęła wniosek.
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proponuję i ustalam, że będziemy rozpatrywać ten dodatkowy punkt w punkcie 13. Tak więc punkt 13 otrzyma kolejność 14 i następne będą przesunięte 15, 16, i 17. Taki będzie dzisiaj obowiązywał porządek obrad.

Panie i Panowie radni, Szanowni Państwo.

Chcę jeszcze poinformować Wysoką Radę i zebranych, ze z licznymi wnioskami i wizytami, akie odbywały się we wtorki z udziałem mieszkańców części miasta Kazimierza Wielkiego a sprawa dotyczyła uruchomienia zakładu utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych, obradujący Konwent zadecydował, ze sprawy te powinny być poruszone przez Prezydenta Miasta w punkcie 2 i również Konwent zdecydował, że w tym punkcie mogą być zadane pytania i może również odbyć się nieduża dyskusja. Te ustalenia zostały przekazane wszystkim zainteresowanym, w tym także radnemu Wojciechowi Kwiatkowskiemu. Po raz kolejny chcę także poinformować, ze na Konwencie żeśmy zdecydowali, że jeśli Wysoka Rada uzna w trakcie tej wymiany poglądów na dzisiejszej sesji, to ona jest władna, by zlecić dodatkowe zadanie, ewentualnie dla Komisji Rewizyjnej, celem przeprowadzenia kontroli przebiegu legislacji czy tych działań administracyjnych i nic się od tej pory nie zmieniło. Wobec tego przechodzimy do realizacji porządku obrad.”Ad. 2.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA Z DZIAŁALNOŚCI MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
Pan Władysław Skrzypek – Prezydent Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie RadniOkres międzysesyjny, nie licząc dwóch nadzwyczajnych sesji w sierpniu, obejmował miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień. • Na mój wniosek w Informacji Turystycznej przy ul. Zduńskiej 4 została uruchomiona sprzedaż pamiątek i gadżetów związanych z Włocławkiem: szaliki, czapeczki, koszulki z logo Włocławka. Dostępne są też w sprzedaży filmy, albumy o mieście i regionie, przewodniki turystyczne i foldery reklamowe.
 • 4 lipca spotkałem się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych. Tematem spotkania było omówienie możliwości budowy nowych ogródków jordanowskich na włocławskich osiedlach. Wszyscy byliśmy zdania, że istnieje taka potrzeba. Partycypacja samorządu i spółdzielni w realizacji tego przedsięwzięcia miałaby wynieść po 50%.
 • 7 lipca w ratuszu nastąpiło podpisanie umowy z firmą Akpis - wykonawcą projektu pn. „Remont południowego wiaduktu drogowego „Krzywa Góra”  wraz z modernizacją dojazdów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku”. Projekt został zgłoszony w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006. Całkowita wartość robót wynosić będzie 1 milion 700 tysięcy zł. Środki w wysokości 1 miliona 118 tysięcy zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Managerem projektu jest Miejski Zarząd Dróg, a jego przedstawicielem zastępca dyrektora MZD Mariusz Andler.
 • W związku z realizacją przez włocławski samorząd „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami w roku 2005” miasto otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 92 tys. zł na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Z pojazdu korzystać będą niepełnosprawni uczniowie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nowomiejskiej. Inwestycja ta w dużym stopniu ułatwi dowóz dzieci spoza terenu Włocławka, uczęszczających do tej szkoły.
 • W związku z postulatem mieszkańców zgłaszanym zarówno do mnie jak i do Pana Przewodniczącego Rady Miasta , Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wprowadził zakaz palenia papierosów na przystankach MPK. Naruszenie zakazu funkcjonariusze Straży Miejskiej karać będą mandatami w wysokości 50 zł. • Wydział Edukacji UM wystosował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejne wnioski w sprawie realizacji zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2006”. Pierwszy z czterech wniosków dotyczy zatrudnienia dwóch nauczycieli języka angielskiego. Pedagodzy będą uczyć dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów na specjalnych zajęciach pozalekcyjnych (4 godz. tygodniowo). Wnioskowana kwota : 27 tysięcy 152 zł. Drugi wniosek postuluje o zatrudnienie w szkole instruktora muzyki i tańca. Celem programu jest popularyzacja kultury romskiej w polskich szkołach. Wnioskowana kwota 27 tysięcy 433 zł. Dwa kolejne wnioski to „Kontynuacja zatrudnienia w szkołach nauczycieli wspomagających” oraz „Zatrudnienie asystenta edukacji romskiej”. Na te zadania Urząd Miasta ubiega się o kwoty: 41 tysięcy 518 zł i 26 tysięcy 733 zł. • Na mój wniosek w okresie wakacyjnym, place zabaw przy włocławskich przedszkolach udostępnione zostały dzieciom będącym pod opieką dorosłych. • Z danych Wydziału Edukacji UM wynika, że w roku szkolnym 2005/2006 we włocławskich szkołach ponadgimnazjalnych dla pierwszoklasistów przygotowano miejsca w 141 oddziałach, z czego: 111 stanowią oddziały dla młodzieży, natomiast 30 oddziały w szkołach dla dorosłych w systemie wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Choć w większości szkół nabór został zakończony, to spóźnialscy mogą starać się o przyjęcie do szkół policealnych dla młodzieży. Nabór prowadzony jest również do wszystkich typów szkół dla dorosłych. Z przeprowadzonej analizy naboru wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące, zwłaszcza III i IV Liceum Ogólnokształcące. • 26 lipca na ręce dr Zbigniewa Kaczmarka - szefa Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej wraz z Przewodniczącym Panem Stanisławem Wawrzonkoskim i Radnymi Rady Miasta przekazałem klucze do budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Bechiego na potrzeby dziennego hospicjum. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Przewodniczącemu i całej Radzie Miasta za tak cenną inicjatywę. • Od 1 sierpnia mieszkańcy mogą uzyskać informację o stanie przyjmowanych spraw. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów stwarza bowiem możliwość wyświetlenia na stronie internetowej Urzędu Miasta www.wloclawek.pl informacji o stanie przyjętego pisma. Informację można uzyskać poprzez podanie identyfikatora, który otrzymuje się w chwili złożenia pisma w sekretariatach oraz Biurze Obsługi Mieszkańców. Identyfikatory będą wydawane na specjalnych kartach informacyjnych, na których interesanci znajdą numer pisma jak również informację o trybie postępowania w celu sprawdzenia statusu pisma. Ulotkę planuje się również wykorzystać do celów promocyjnych najważniejszych wydarzeń w mieście. Włocławek jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które w tak szerokim zakresie posługują się elektronicznym obiegiem dokumentów, a teraz - także informowaniem obywateli o stanie załatwianych przez nich spraw. Elektroniczny System Obsługi Dokumentów zostanie w pełni wdrożony w 2006 roku. Jest to kolejny krok w celu realizacji polityki horyzontalnej Unii Europejskiej – Budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Włocławek . Udostępniony od poniedziałku system ułatwi komunikację z magistratem i pozwoli rozwinąć liczbę oferowanych usług przez internet.
 • W nowym roku szkolnym samorząd utrzymał opiekę zdrowotną w szkołach na tym samym poziomie, co w roku szkolnym 2004/2005. Uczniami opiekuje się 21 pielęgniarek i 3 higienistki szkolne. Praca ta obejmuje m.in. : udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów, zatruć itp., kwalifikację lekarską do zajęć wychowania fizycznego i uprawiania sportów szkolnych, prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej, wykonywanie szczepień ochronnych uczniów w przychodniach, wykonywanie testów przesiewowych. Opiece zdrowotnej w szkołach podlega ponad 21 tysięcy uczniów.
 • 1 sierpnia zakończył się trzeci, ostatni etap rozbudowy Biura Obsługi Mieszkańców. Na parterze w holu budynku B ratusza przy Zielonym Rynku funkcjonują : Wydział Finansów, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inwestycji, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Biuro Promocji Miasta i Integracji Europejskiej. • 3 sierpnia w siedzibie spółki „Zarządca” podpisana została umowa na remont ściany budynku przy ul. Bojańczyka 25. Stronami umowy są : wspólnota mieszkaniowa posiadająca większość udziałów w tej nieruchomości i Zakład Budowlany „Jan Góreczny”, który z ramienia Kujawskiej Fabryki Farb i Lakierów „Nobiles” zajmie się wykonaniem remontu. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka „Zarządca”. Przedsięwzięcie jest realizowane w wyniku inicjatywy, którą podjąłem wspólnie z prezesem Ryszardem Włodarskim w ramach akcji „Pomalujmy nasze miasto” mającej na celu sukcesywne odnawianie elewacji kamienic w centrum Włocławka. • 4 sierpnia w ratuszu odbyło się spotkanie, którego tematem spotkania będzie reorganizacja Poczty Polskiej, obejmująca również rejon pocztowy Włocławek. Po raz kolejny wraziłem obawę, że reorganizacja dobrze funkcjonującego włocławskiego rejonu Poczty Polskiej osłabia pozycję miasta.
 • Urząd Miasta przekazał Ośrodkowi Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II informacje oraz dokumentację nadania przez włocławski samorząd tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ojcu Świętemu. Odpis uchwały o nadaniu imienia, kopia aktu nadania imienia zostaną zamieszczone w obecnie opracowywanym pierwszym tomie monografii pt. „Rodacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”. Dzieło poświęcone zostanie wszystkim formom upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II przez polskie samorządy. Z posiadanych przez Ośrodek informacji wynika, że 89 polskich miast i gmin nadało tytuł Honorowego Obywatela Papieżowi Rodakowi.
 • Włocławek został objęty programem budowy mini – boisk, realizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej w ramach Programu HatTrick UEFA. Projekt budowy mini – boisk został zainicjowany z okazji 50 – lecia UEFA. Celem projektu jest promocja i rozwój piłkarstwa poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej uprawianie piłki nożnej. Baza powinna spełniać podstawowe wymagania i standardy techniczne, zapewniać maksimum bezpieczeństwa oraz musi być dostępna dla jak największej ilości użytkowników. Projekt, o charakterze ogólnokrajowym, zakłada budowę 30 – 40 boisk o wymiarach ok. 350 m2 , ogrodzonych, ze sztuczną nawierzchnią. Planuje się, że we Włocławku mini - boisko powstanie w przyszłym roku.
 • 12 sierpnia Włocławek gościł Telewizję Polską, która zrealizowała na żywo program zatytułowany „Lato z Jedynką”. Włocławek prezentowany był w trzech blokach między godziną 6.30 – 16.55. Na ogólnopolskiej antenie przedstawiona została historia, tradycja i kultura naszego miasta. Stary Rynek w pobliżu fary z widokiem na Wisłę i szpetalskie wzgórza stanowiły tło prezentacji. Ostatni Włocławek na tak wielką skalę prezentowany był 37 lat temu w czasie „Turnieju Miast” gdzie zmierzył się z Płockiem i wygrał.
 • 26 sierpnia uczestniczyłem w konferencji z udziałem dyrektorów włocławskich szkół. Podczas spotkania wręczyłem nagrody Prezydenta Miasta oraz nagrody jubileuszowe., podziękowałem pracownikom oświatowym udającym się na emeryturę. oraz przekazałem nominacje dyrektorom wyłonionym w tegorocznych postępowaniach konkursowych.
 • Podobnie jak w latach poprzednich w sierpniu przeprowadzona została akcja „Konopie”. W ciągu czterech dni do 31 sierpnia zlikwidowane zostały rośliny rosnące w 46 punktach miasta. Najwięcej roślin zlokalizowano na osiedlach: Południe (13 miejsc) i Kazimierza Wielkiego (12 miejsc). Konopie zostały wywiezione na wysypisko Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gdzie komisyjnie zostały zniszczone Jak co roku konopie usuwali pracownicy Zakładu Robót Publicznych, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM oraz strażnicy miejscy i policjanci.

 • Samorząd zakupił samojezdne urządzenie – tzw. Azorka, które będzie wykorzystywane przez Miejski Zakład Robót Publicznych do sprzątania ulic Włocławka z zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego. Tego typu pojazd, testowany  był w naszym mieście w kwietniu br. • Z dniem 1 września we włocławskich szkołach naukę rozpoczęło 26 tysięcy uczniów i słuchaczy. Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęło się dożywianie ponad dwóch tysięcy dzieci w szkołach. Miasto jest w stanie zapewnić posiłek dla wszystkich chętnych dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. W przypadku braku miejsca w stołówce szkolnej posiłki wydawane będą przez Jadłodajnię przy ul. Św. Antoniego 11. Jadłodajnia obecnie wydaje ok. 1000 posiłków dziennie i jest przygotowana by wydawać nawet do 1200 posiłków dziennie.
 • W trosce o bezpieczeństwo Zakład Robót Publicznych, na podstawie umowy o pracę zatrudnił 7 osób, które od 1 września przeprowadzają dzieci przez przejścia dla pieszych usytuowanych w pobliżu szkoły. Osoby przeprowadzające dbają o bezpieczeństwo dzieci w okolicy: Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 19, Zespołu Szkół nr 11 oraz Zespołu Szkół nr 3. Osoby przeprowadzające dzieci posiadają odpowiednie uprawnienia oraz zostały w tym zakresie przeszkolone. Przejścia zostały wytypowane przez Wydział Edukacji UM na podstawie danych otrzymanych z Komendy Miejskiej Policji. Przedsięwzięcie współfinansuje Wydział Edukacji UM. • Kontynuowana jest, zapoczątkowana w minionej kadencji budowa ścieżek rowerowych. W tym roku powstanie ścieżka usytuowana wzdłuż ul. Wienieckiej o długości 700 m. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji. Na inwestycję zostanie przeznaczonych 100 tys. zł. Obecnie Włocławek posiada ogółem 28 km ścieżek rowerowych. Planuje się, że we Włocławku powstaną ścieżki o łącznej długości 80 km.
 • Dziś w holu ratusza zostanie wystawiona skrzynka, do której mieszkańcy mogą wrzucać swe propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2006.
 • W okresie międzysesyjnym od 24 czerwca 2005r. do 31 sierpnia 2005r. Wydział Inwestycji zawarł 19 umów o udzielenie zamówienia publicznego na zadania:

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i fekalną”, z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne BUD-INSTAL oraz Przedsiębiorstwo Robot Drogowych SPRC-DRÓG z Włocławka, za kwotę: 1 milion 230 tysięcy 810 zł.

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Włocławek”, z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom z Bydgoszczy za kwotę: 248 tysięcy 303 zł.

„Remont Południowego wiaduktu drogowego „Krzywa Góra” wraz z modernizacją dojazdów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku” z wykonawcą: Firma Drogowo-Mostowa „AKPIS” z Włocławka, za kwotę: 1 milion 461 tysięcy 513 zł.

„Program energooszczędny wymiana okien w 2005r. - II postępowanie” z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Rembud” z Włocławka, za kwotę: 20 tysięcy 300 zł.

„Leasing samochodu osobowego” z wykonawcą: BRE Leasing z Warszawy, za kwotę: 89 tysięcy 881 zł.

„Dostawa Składanki Komputerowej oraz papieru ksero” z wykonawcą: firmą „Forum” z Włocławka, za kwotę: 92 tysięcy 354 zł.

„Zespół szkół nr 8 przebudowa szkoły II etap-roboty dodatkowe” z konsorcjum firm: Budomex, Góreczny, Wiliński z Włocławka, za kwotę: 230 tysięcy 171 zł.

„Dostawa materiałów biurowych” z wykonawcą: firmą „Forum” z Włocławka, za kwotę: 57 tysięcy 743 zł.

„Dostawa oprogramowania, urządzeń komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych” podział na 9 zadań:  • Zadanie pierwsze – Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” z Kołobrzegu, za kwotę: 23 tysiące 180,00 zł.

  • Zadania nr 2; 3; 5; 6; 7 i 8 Spółka akcyjna „SPIN” z Katowic, za kwoty:

   • Zadanie drugie – 35 tysięcy 777 zł.

   • Zadanie trzecie – 80 tysięcy 303 zł.

   • Zadanie piąte – 33 tysiące 859 zł.

   • Zadanie szóste – 152 tysięcy 746 zł.

   • Zadanie siódme – 160 tysięcy 391 zł.

   • Zadanie ósme – 223 tysięcy 778 zł.

  • Zadanie czwarte spółka akcyjna „ComArch” z Krakowa, za kwotę 47 tysięcy 651 zł.

  • Zadanie dziewiąte zostało unieważnione

„ Program energooszczędny wymiana okien w 2005r ” III postępowanie z wykonawcą: Zakład Produkcyjno-Handlowy „MELBUD” z Włocławka, za kwotę: 35 tysięcy 974 zł.

„Zakup urządzenia czyszczącego z odchodów pochodzenia zwierzęcego z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowe i Transpotowe z Kalisza, za kwotę: 53 tysiące 70 zł.

Impreza artystyczna o charakterze muzyczno plastycznym skierowana do młodzieży” z wykonawcą: PROMOTOR ART. z Warszawy za kwotę: 61 tysięcy zł.

Łączna kwota zawartych umów: 4 miliony 338 tysięcy 809 zł. W toku jest 8 postępowań. • W zakresie gospodarowania mieniem gminnym, w okresie od ostatniej sesji tj. od 27 czerwca 2005r. do chwili obecnej wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 5 tysięcy 710 zł oraz ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż 5 nieruchomości, na łączną kwotę w wysokości 339 tysięcy zł.

W wyniku tych przetargów wyłonionych zostało dwóch nabywców nieruchomości położonych przy ulicy Kruszyńskiej 5 i Alei Kazimierza Wielkiego – łączna uzyskana kwota 349 tysięcy 198 zł, natomiast przetarg na sprzedaż 3 nieruchomości położonych przy ulicach Rybnickiej 20c, Przemysłowej 5 i Rybnickiej 20b zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Jednocześnie informuję, że na miesiąc wrzesień wyznaczone zostały 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach Żurawiej 16c, Komunalnej i Celulozowej, na łączną kwotę w wysokości ok. 450 tysięcy zł, jak również przygotowano do sprzedaży poprzez podanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w internecie informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 i 3-go Maja 22 6-ciu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. z różnym przeznaczeniem – 9 działek, na łączną kwotę w wysokości 355 tysięcy 500 zł,

 2. pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w dzielnicy Michelin - 13 działek na łączną kwotę w wysokości 423 tysięcy zł.

Ponadto informuję, że w dniu 30 sierpnia 2005r. został podpisany akt notarialny dotyczący przekazania w użytkowanie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Łęgskiej 20, oznaczonej numerem działki 42/2 o pow. 5 tysięcy 33 m2, na rzecz Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej związanej z funkcjonowaniem niepaństwowej Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości z siedzibą we Włocławku.

 • Chciałbym Państwa poinformować, że z dniem 5 września skierowałem do pełnienia obowiązków zastępcy naczelnika Wydziału Inwencji pana Zygmunta Borkowskiego, obecnego zastępcę naczelnika Wydziału Budownictwa i Remontów. Decyzja moja podyktowana jest faktem złożenia przez naczelnika Wydziału Inwestycji wypowiedzenia stosunku pracy z dniem 30 listopada br. Oraz pilną potrzebą zapewnienia pomocy w bieżącym kierowaniu wydziałem. Możecie Państwo zapytać, dlaczego w tej sytuacji nie podjąłem decyzji o realizacji wniosku Komisji Rewizyjnej i niektórych z Państwa Radnych dotyczącego połączenia wydziałów Inwestycji oraz Budownictwa i Remontów w jeden wydział. Obawiam się, że reorganizacja sprzyjałaby „rozmyciu” jasnej jak dotąd odpowiedzialności merytorycznej za najważniejsze dla miasta zadanie inwestycyjne tj. budowę alei Królowej Jadwigi. Stoję na stanowisku, że obecna organizacja Wydziału Inwestycji zapewnia przejrzystość pracy Urzędu. Chcę przypomnieć, że w 2003 roku Włocławek zdobyło pierwszą nagrodę „Publicus” wygrywając ze stu innymi miastami w kategorii najlepiej przeprowadzanych przetargów. Komisja konkursowa analizowała 120 przetargów przeprowadzanych przez włocławski ratusz i uznała je za wzorcowe. W tym roku nasze miasto przystąpiło do kolejnej edycji tego konkursu i obecnie zakwalifikowało się do ścisłego finału. • Rozstrzygnięty został przetarg na projekt rozbudowy i modernizacji stadionu OSIR, który wygrała firma ARCHILINE z Poznania za kwotę 313 tys. zł Za chwilę zostanie Państwu przedstawiona prezentacja multimedialna obrazująca poszczególne etapy rozbudowy stadionu.

Pokaz multimedialny projektu boiska sportowego przy hali OSiR.:


Pobieranie 0.62 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna