I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach


Pan Wojciech Kwiatkowski – Radny Rady MiastaPobieranie 0.62 Mb.
Strona12/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Pan Wojciech Kwiatkowski – Radny Rady Miasta:

„Nie chcę burzyć budżetu przez Państwa uchwalonego w kontekście milionów na ten stadion supernowoczesnych. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewne tematy. Jeśli mamy głosować, to jest to warunek głosowania „za”. Państwo mogą się z tym nie zgadzać. Chcę przypomnieć, ze od półtora roku jest kwestia dokumentacji na Zespół Szkół Elektrycznych, która cały czas na tej Radzie się obraca. Ona została przez Państwa odrzucona na debacie budżetowej. Chodziło dosłownie chyba o 200 tys. zł. jak pamiętam i zostało to zrzucone. Do dzisiaj dokumentacji – nie ma. W rozmowach z Panem Prezydentem wiemy, ze ma to być w przyszłym roku. Jak w przyszłym roku ta dokumentacja będzie, to hala ta będzie dopiero za lata 3. Teraz tak – ja mówiłem podczas dyskusji o tej hali, ze mieszkania socjalne – apeluję do Państwa, żeby poziom finansowania tych mieszkań socjalnych był w przyszłym roku na poziomie tego roku. Niestety, tego nie widać. Nie ma nawet 2 mln. zł – już nie chcę mówić o tym połączeniu komunikacyjnym, o którym mówiłem wcześniej. Proszę o dokumentację na Zespół Szkół Elektrycznych, żeby umieścić w tym zadaniu i na sfinansowanie zadania „Mieszkania socjalne” na poziomie tego roku – w 2006. Wtedy poprzemy ten Plan Wieloletni.”


Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Nikt się więcej nie zgłasza, wobec tego możemy głosować.”


Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych,

Głosy przeciwne – 2 radnych,

Głosy wstrzymujące się – 3 radnych.
Rezultatem głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Włocławek – miasta na prawach powiatu na lata 2004 – 2008.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr .......................

Ad.11.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHRAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK.
Wprowadzenie do tematu:
Pan Sławomir Kopyść - Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

W marcu bieżącego roku Wysoka Rada przyjęła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przypominam, ze w momencie uchwalania tego Regulaminu jeszcze było bardzo wiele niewiadomych dotyczących procedury postępowania z wnioskami o udzielenie tej pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Jest to pomoc udzielana w typ roku po raz pierwszy w takiej wysokości i w takiej skali. W związku z powyższym po przeanalizowaniu najważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji tej uchwały, bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie zmian w Regulaminie. Te zmiany sprowadzają się w istocie rzeczy do najważniejszej z nich, czyli do tego, aby określić nowe widełki otrzymywanej pomocy materialnej od 75 zł. miesięcznie do 45 zł. miesięcznie, w zależności od dochodów uzyskiwanych w rodzinie na jedną osobę oraz o danie możliwości Prezydentowi, aby w wypadku, gdy środki przeznaczone na pomoc materialną były niewystarczające, aby Prezydent mógł ponieść decyzję o udzieleniu tej pomocy w jednakowej wysokości, co najmniej 45 zł. z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będzie to świadczenie przyznawane uczniom lub słuchaczom o najniższych dochodach. Ten zapis bierze się z problemu, który pojawił się przy rozpatrywaniu wniosków tegorocznych. Liczba chętnych do otrzymania stypendiów przekraczała możliwości finansowe tego programu. Okazało się, ze ponad 100 – osobowa grupa ewentualnych beneficjentów nie otrzymała takiej pomocy. Bardzo proszę o przyjęcie tej zmiany. ”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka rado.

Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 członków Komisji.”
Pani Wanda Muszalik – Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

W dniu 25 sierpnia 2005r. Komisja Edukacji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.”
Dyskusja:
Pan Zbigniew Przybyszewski – Radny Rady Miasta:

„Ja mam pytanie do Pana Naczelnika. Jakie kryteria, jakie warunki powinna spełniać rodzina, która otrzyma taką pomoc materialną?”Odpowiedź:
Pan Sławomir Kopyść – Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta:

„Kryterium przyznania tej pomocy jest kryterium dochodowości na jednego członka rodziny. Ustawa przewiduje tę kwotę do wysokości 316 zł. na osobę z tym, że mieliśmy wśród wniosków osoby o dochodzie poniżej 100 zł na osobę, osoby między 100 zł– 200 zł. to i między 200 – 316 zł. Stąd zróżnicowanie wysokości przyznawanej pomocy. Jednocześnie chciałbym Państwa radnych prosić o dopisanie jednego słowa w paragrafie 4, który mówi o tym, ze w przypadku gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonym w paragrafie 11 ust.1 p1,2 lub 3 stypendium szkolne będzie przyznawane w wysokości co najmniej 45 zł. Bardzo proszę o przyjęcie także tej zmiany.”


Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Jest to paragraf 1 punkt 4 a nie paragraf 4 uchwały.”


Pani Wanda Muszalik – Radna Rady Miasta;

„Ja chciała tylko zapytać, ponieważ dla mnie wpisanie słowa „co najmniej” to określa, że mogą te stypendia być niższe niż 45 zł. Czy to tak mamy rozumieć?”


Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Słowo „co najmniej” oznacza, ze nie mogą być mniejsze niż 45 zł.”


Pan Wojciech Kwiatkowski – Radny Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Był rozdział tych stypendiów socjalnych na wiosnę – w każdym razie została rozdzielona kwota sześćset parę tysięcy złotych. Wiem, że nie otrzymała z tej puli grupa 150 uczniów. Zabrakło po prostu 42 tysięcy. Czy ta sprawa została już załatwiona, czy też została odłożona ad acta? Czy po prostu w dalszym ciągu brakuje tych środków? Ja wiem, że na przyszłość to my tutaj dajemy prawie każdemu. Jednak z tamtego rozdziału zabrakło do podziału 42 tys. młodzieży, która się kwalifikuje w tych minimalnych dochodach. Co z tym? – czy trzeba to wyrównać, czy odkładamy sprawę ad acta?”
Pan Sławomir Kopyść – Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta;

„W tej chwili Pan Prezydent mógł jedynie rozdzielać kwoty, które są w jego dyspozycji zapisane w budżecie miasta a kwota ta pochodzi bezpośrednio z dotacji z budżetu państwa przekazanej.”


Pan Wojciech Kwiatkowski – Radny Rady Miasta:

„Ja rozumiem, tylko czy po prostu przewidzieć w budżecie – do budżetu dołożyć 40 tys. zł., by wszyscy w tym przedziale otrzymali stypendia socjalne? Czy można było to przewidzieć w poprawkach do budżetu?”


Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Wobec tego, ze nikt się nie zgłasza, to przechodzimy do głosowania.”Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 18 radnych,

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było.
Rezultatem głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek wraz z autopoprawką.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr ...................................


Ad.12.
PROJEKT UCHWAŁY ZMENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW „SZANSA DLA ŻAKA 2” ORAZ PROJEKTU STYPENDILANEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WDRAŻANYCH W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO – PRIORYTET II DZIAŁANIE 2,2 „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE” ORAZ W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W RAMACH REALIZACJI POWYŻSZYCH PROJEKTÓW.
Wprowadzenie do tematu:
Pan Sławomir Kopyść – Naczelnik Wydziału Edukacji Rady Miasta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Podobnie, jak w roku ubiegłym w tym roku także nasz samorząd będzie mógł skorzystać z zapisu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wspólnie z innymi powiatami województwa kujawsko – pomorskiego realizować programy stypendialne – programy stypendialne dla studentów zamieszkałych na terenie miasta Włocławek oraz programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy popierają naukę we Włocławku, natomiast zamieszkują na obszarach wiejskich. Warunkiem koniecznym dla przystąpienia do tego programu jest przyjęcie przez Radę regulaminu – tak, jak to było w roku ubiegłym. Jedyne zmiany, które proponuję, żeby Państwo rozważyli dotyczą grupy beneficjentów, objętych programem stypendialnych dla studentów. Otóż w ubiegłym roku do tego programu zgłosiło się nam ponad 800 osób, które spełniały formalne kryteria przyznania tej pomocy. Natomiast środków wystarczyło na przyznanie 39 w pierwszym etapie i 40 w drugim etapie realizacji tego projektu. Tak więc grupa beneficjentów, którzy naprawdę skorzystali z tego projektu była znacznie, znacznie mniejsza niż grupa osób ubiegająca się o przyznanie tego stypendium. W związku z powyższym wspólnie z innymi powiatami województwa kujawsko – pomorskiego podjęto decyzję o tym, żeby w pewien sposób ograniczyć liczbę osób ubiegających się do 25 roku życia – i to jest podstawowa zmiana w stosunku do regulaminu ubiegłorocznego oraz aby dochód na jedną osobę w rodzinie był analogiczny, jak w wypadku stypendiów socjalnych, czyli 316 zł. na osobę. Przypominam, ze zapisy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dopuszczają tutaj do 504 zł. na osobę. Z uwagi na to, że grupa ta naprawdę jest nieliczna i w ubiegłym roku przyznaliśmy tych stypendiów tylko 39 dla osób, które i tak nie przekraczały dochodu do 100 zł. na osobę, w związku z czym jest to zasadne i usprawni pracę Komisji.”

Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pani Wanda Muszalik – Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Opinia Komisji Edukacji, wypracowana w dniu 25 sierpnia jest pozytywna – jednogłośnie zaopiniowana przez 6 członków Komisji.”
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla żaka 2” oraz projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wdrażanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach realizacji powyższych projektów.
Głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych,

Głosów przeciwnych – nie było,

Głosów wstrzymujących się – nie było.
Rezultatem głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla żaka 2” oraz projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wdrażanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach realizacji powyższych projektów.
Uchwala w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr ............................
Ad.13.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO.
Wprowadzenie do tematu;
Pani Janina Radzikowska – Skarbnik Miasta:

„Panie przewodniczący, Wysoka rado.

Zostały za zgodą Wysokiej Rady, która zdecydowała o przystąpieniu do realizacji tych programów, zostały podpisane dwie umowy. Jedna pod nazwą „Szansa dla żaka”. Jest to kwota 116 .361 zł. i pomoc stypendialna dla uczniów ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego na kwotę 1.156.366 zł. Program ten realizowany będzie w roku szkolnym 2005 – 2006 – a zatem tylko część tej kwoty jest zapisana właśnie dzisiaj autopoprawką do realizacji w roku bieżącym. Pozostała kwota będzie ujęta w budżecie na rok przyszły. Jednym z warunków podpisania umowy jest, ze aby zagwarantować należyte wykonanie umowy i właściwe wykorzystanie tej dotacji, wykonujący, realizujący program muszą dać zabezpieczenie na należytego wykonania tej umowy. Jedną z form, właściwie najkorzystniejszą jest złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w związku z tym prosimy o ustalenie takiego zabezpieczenia w tej właśnie formie na maksymalną kwotę, na którą została podpisana umowa.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta;
Pan Ryszard Girczyc – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący., Wysoka Rado.

Komisja procedowała nad projektem uchwały 05 września i jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.”
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Glosowanie;
Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 17 radnych,

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było.
Rezultatem głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr ........................

Ad.14.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYSTĄPIENIA DO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z WNOIOSEKIM O USTALENIE NAZWY, ZMIANĘ PISOWNI, ZNIESIENIE URZĘDOWYCH NAZW CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI ORAZ ZMIANĘ RODZAJU CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI.
Wprowadzenie do tematu:
Pan Józef Mazierski – Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

W związku z wejściem w życie z dniem 7 października 2003r. ustawy z sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Minister Spraw wewnętrznych i Administracji, przystąpił do opracowania wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części obszarów całego kraju. Ze względu na objętość i zakres tego aktu prawnego oraz wymogi proceduralne, powstała konieczność już teraz przystąpienia do prac nad wyżej wymienionym wykazem. W tym celu w pierwszej kolejności należało dokonać weryfikacji funkcjonującego na terenie nazewnictwa pod kątem jego urzędowego charakteru. Nazwy nie będące nazwami urzędowymi nie mogą być ujęte w omawianym wykazie. W związku z powyższym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Pana Wojewody, zwrócił się do prezydentów i burmistrzów i wójtów o przystąpienie do wymienionych prac oraz przekazał informacje i zalecenia dotyczące sposobu postępowania w zakresie uregulowania nazewnictwa miejscowości w podległych jednostkach podziału terytorialnego. W ramach nie zbędnej pomocy przekazał również uwagi w zakresie postępowania w sprawach dotyczących zmian nazw miejscowości i ich części. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji opisanych prac w dniu 07 marca 2005r. Wysoka Rada podjęła uchwałę Nr 27 w sprawie przystąpienia do analizy i weryfikacji urzędowych nazw miejscowości i ich części. Zgodnie z zapisem przedmiotowej uchwały Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 52 z czerwca 2005r.powołal Zespół ds. analizy i weryfikacji urzędowych nazw miejscowości i ich części z obszaru położonego w granicach administracyjnych miasta Włocławka w skład którego weszło 10 osób, w tym 5 z państwa radnych, desygnowanych przez Radę Miasta. Powołany przez Prezydenta Miasta Zespół dokonał analizy nazw miejscowości ich części zawartych w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 roku, ustalonym Zarządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Przestrzennej. W wykazie tym stwierdzono rozbieżności nazewnictwa ujętych w obydwu wykazach a funkcjonujących na terenie miasta, polegającym na: ujęciu w tych wykazach nazw funkcjonujących dla terenów leżących poza granicami administracyjnymi miasta Włocławek w użyciu pojęcia część wsi, jako rodzaju części miejscowości dla terenów leżących w granicach administracyjnych miasta np. Krzywa Góra, Korabniki, Leopoldowo, Łęg, włączonych do miasta rozporządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej. W przyjęciu nazwy Łaniewszczyzna dla części miasta Włocławek, która w świetle historycznej dokumentacji geodezyjnej wpisana jest, jako Łanieszczyzna, nie ujęciu w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 r. nazw części miasta a mianowicie zabijaki, potwierdzoną dokumentacją kartograficzną a wykazanej w rejestrze, jako Zbijaki oraz Mielęcin prowadzoną dokumentacją kartograficzną oraz Zarządzeniem Prezydenta Rady Ministrów z września 1953r.

Szanowni Państwo.

Wszelkie różnice zostały wyjaśnione w oparciu o materiały historyczne w tym mapy topograficzne , dokumenty zgromadzone w zasobach geodezyjnych, kartograficznych u Konserwatora Państwowej Służby Ochrony Zabytków Archiwum Państwowe, Muzeum Historii Miasta Włocławka, Muzeum Etnograficznym, po czy został sporządzony ostateczny wykaz nazw funkcjonujących na terenie miasta Włocławek, stanowiący załącznik do niniejszego projektu. Mając na uwadze powyższe, ponieważ obowiązujące przepisy prawne i zalecenia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw wewnętrznych obligują miasto Włocławek do przekazania do ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji ostatecznego wykazu w terminie do 15 września, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o podjęcie przedłożonego projektu uchwały. Będąc jeszcze przy głosie chciałbym w imieniu Prezydenta Miasta podziękować Zespołowi za pracę.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Pan Dariusz Wesołowski – Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2005 roku jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie nazwy, zmianę pisowni, zniesienie urzędowych nazw części miejscowości oraz zmianę rodzaju miejscowości. W głosowaniu udział wzięło 7 członków Komisji.”
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Wawrzonkoski przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie nazwy, zmianę pisowni, zniesienia urzędowych nazw części miejscowości oraz zmianę rodzaju części miejscowości.
Głosowanie:
Wyniki glosowania;
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 17 radnych,

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było.
Rezultatem głosowania Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie nazwy, zmianę pisowni, zniesienia urzędowych nazw części miejscowości oraz zmianę rodzaju części miejscowości.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr ............................

Ad.15.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Pan Zbigniew Przybyszewski – Radny Rady Miasta:

„Panie Prezydencie.
 1. Mieszkańcy ulicy Bulwary, Starego Rynku, Tumskiej, Łęgskiej, 3-go Maja i boczne zwracają się do Pana o więcej patroli Policji i Straży Miejskiej, bo w godzinach wieczornych boją się wychodzić.
 1. Następna sprawa dotyczy zaniedbanych placów. Czy to ma być wizytówka miasta Włocławka takie place jak ulica Łęgska 48, Zamcza, Browarna i Bednarska oraz Brzeska? 1. Mieszkańcy zapytują, bo ciągle widnieje napis Biblioteka Publiczna. Kiedy ta nazwa będzie zmieniona na Zdzisława Arentowicza?”


Pani Mariola Gawłowska – Radna Rady Miasta:

„Szanowni Państwo Prezydenci.
 1. W imieniu mieszkańców ulicy Bobrownickiej a także innych mieszkańców, mieszkających przy terenach zalewowych w pobliżu Wisły ze strony dzielnicy Zawiśle bardzo proszę o to, aby w sposób szczególny przez cały rok zabezpieczyć wały. Mieszkańcy uważają, ze w ciągu roku w zasadzie można by wzmacniać wały poprzez jakiś gruz budowlany, oczywiście zgodnie ze sztuką budowlaną. Uważam, że w ciągu całego roku należy prowadzić nadzór tak, aby w momencie gdy jest zagrożenie powodzią tam w tych terenach, żeby to nie było tak później dramatycznie. Należy tak to zabezpieczyć, aby uniknąć zalewania ogródków działkowych, piwnic domostw, pól uprawnych – wiadomo woda niesie za sobą różne brudy, śmieci i delikatnie ujmując unosi się później fetor, który później wskazuje, ze rzeczywiście może nawet te tereny zalewowe tych ogródków czy pól mogą być skażone. Także proszę na to zwrócić uwagę.
 1. Kolejną sprawą jest – bardzo proszę o to, żeby zbudowano kolejną ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Lipnowskiej aż do ulicy Dobrzyńskiej. Jest to krótki fragment. Jest piękna przeprawa przez most, ścieżka rowerowa – i w zasadzie ten kawałek ścieżki rowerowej do ulicy Dobrzyńskiej, do terenów, gdzie są granice miasta, mógłby zamknąć taką pętlą całość. Poprzez ulicę Dobrzyńską można by wrócić przez tamę i w ten sposób powstaje piękna trasa rowerowa. Wiem, ze coraz więcej jest rowerzystów dlatego, że po prostu rowerzyści dojeżdżają w ten sposób do szkoły, do pracy w dobie współczesnej oszczędzając również na bilet a na pewno zwiększy bezpieczeństwo rowerzystom.
 1. Kolejną rzecz, o którą proszę – otóż w chwili obecnej jest prowadzony już rozpoczęty remont w szkole LZK i bardzo proszę, aby w sposób szczególny dyrekcja placówki mogła mieć wpływ również na zakres robót, który się tam dzieje. Mam prośbę, aby w czasie, kiedy jest rok szkolny, żeby rzeczywiście młodzież ta mogła spokojnie się uczyć. Przecież jest to podstawowy cel szkoły – nauka i przygotowanie do matury.”


Pani Olga Krut – Horonziak – Radna Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
 1. Chciałabym, żebyście Państwo zrobili wykaz stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Na stan wyjściowy tej kadencji i na stan dzisiejszy : jakie jest zatrudnienie w poszczególnych wydziałach w całym Urzędzie z rozbiciem na kompetencje tych osób.
 1. Następna sprawa. Raz jeszcze zwracam się do pana Prezydenta o wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkołach we Włocławku. Pan Prezydent dwukrotnie i odpowiedział. Ja będę się do Rzecznika Danych Osobowych zwracała w tej sprawie. Pan Prezydent dwukrotnie odmówił mi odpowiedzi. Ja dysponuję, kiedy prawo działało w tym mieście i kiedy radni poprzednich kadencji zwracali się o takie dane. To nie były dane kto, w którym oknie mieszka i jakie ma firanki. Tylko chodziło mi o stan osobowy, staż pracy nauczyciela i jego poziom wykształcenia itd. Taka informacja jest absolutnie niezbędna radnym do ich pracy. Otrzymałam odpowiedź odmowną na ochronę danych osobowych. Jest to absolutnie rzecz nie do przyjęcia. Jestem obecnie po konsultacjach i będę występowała. Ale zwracam się ponownie o takie dane, biorąc pod uwagę w zeszłym roku Pan Prezydent zatrudnił 200 nauczycieli wg wypowiedzi gazetowych i w innych mediach.
 1. Już dzisiaj wspomniałam w tej dyskusji, że bardzo proszę w zakresie Królowej Jadwigi informację sprecyzować mi, ponieważ posługiwał się Pan Prezydent, ze te dodatkowe trzy miliony, to było zagwarantowane w kontrakcie i to były środki, które niemalże czekały w ramach 30%. Ja mam zupełnie inne dane i wiedzę. Bardzo proszę w oparciu już o dokładne dokumenty, udowodnić to, ze nie dokładamy z budżetu miasta, tylko że jest to zagwarantowane umową.
 1. Kolejna sprawa dotyczy zmian w budżecie. Na jakie dokładnie inwestycje drogowe będą przesunięte środki w wysokości 450 tys. zł.? Jest to dział 600 rozdział 615. Na jakie inwestycje na drogowe będzie przeznaczone 100 tys. zł? Str. 8 – to tak dla ułatwienia dla Pani Skarbnik. Na jakie inwestycje – dokładnie – 100.000 zł. – chodnik, droga, wszystko co się wiąże, dokładnie opisane – ta ulica z imienia i z nazwiska, to zadanie – kolejne 100.000 zł. Następnie strona 10 znowu wniosek inwestycji o przesunięcie kolejne 80.000 zł. – zwiększenie na drogi. Chciałabym wiedzieć, gdzie ten bum w drogach nastąpił? Następnie – str. 10 (w opisówce – wszystkie przesunięcia) na wniosek wydziału inwestycji dokonuje się zmiany zwiększenia środków o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na transport i łączność. To jest już piąty raz – drogi publiczne w miastach – ja bardzo proszę po prostu o skonkretyzowanie mi co to znaczy drogi publiczne? Która droga z imienia i nazwiska? Gdzie to będzie w mieście? itd., bo to jest już 6 zmiana Wydziału Inwestycji. Następnie strona 15, gdzie jest kwestia – Wydział Kultury i Sportu – zmniejszenie środków o 68.000 zł. i przeniesienie na WCK. Ja bym chciała wiedzieć tak: Ponieważ Dni Włocławka zostały opłacone, proszę mi o wytłumaczenie – ja przyjmuję tę informację, którą otrzymałam, że fajerwerki kosztowały 21.000 zł. – to jest normą we Włocławku. Jest to suma niespotykana w innych miastach, bo w niebo tam się strzela za parę tysięcy i wcale dobrze a u nad dwadzieścia parę tysięcy. Ja przyjmuję tę informację, ze zespół Kombi kosztował nas 33 tys. zł. i wszyscy są zadowoleni. Jednak bardzo proszę o rachunkowe mi przedstawienie tej sytuacji, że opłaty zostały przez WCK dokonane – no bo przecież musiało być rozliczenie – a teraz z czego jest z Wydziału, z jakich zadań z Wydziału kultury i Sportu jest to przekazywane? – ponieważ plany, które składają Wydziały są planami dokładnie konkretnymi, bardzo rozpisanymi rzeczowo. I faktycznie – bardzo proszę, co Wydział Kultury zmniejszył sobie, zeby przekazać na te wydatki. Następna strona – strona 24 – jest to rewitalizacja Włocławka i chciałabym wiedzieć, jaki jest zakres prac, który będzie wykonany do 30 grudnia za 300.000 zł. Ja to wszystko poruszałam na poprzedniej sesji. Ja mówiłam o tych kwestiach w poniedziałek.. Mówiłam o pewnych kwestiach na poprzednich sesjach. Nie dostałam żadnej odpowiedzi na moje interpelacje – w ogóle nie wiem, czy jakaś zapaść przy tym nadmiarze pracowników w tym Urzędzie nastąpiła, ze już nawet nie mają czasu i siły odpisywać na te konkretne interpelacje? Tak więc będę się w niektórych sprawach powtarzała ale sądzę, ze nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, iż jesteśmy przykładem miasta, które jest jednym z wielkich pracodawców a nie ma czasu odpowiedzieć radnym a później można im wciskać różnego rodzaju historyjki do przegłosowania. Strona 27 – jest to znowu wniosek Wydziału Inwestycyjnego – to jest ten problem, który dzisiaj omawialiśmy skate – parki – wartość zadania 685 tys. zł. – to nie jest moja interpelacja ale taka informacja dla Państwa. Wcale niedalekie miasto – sadzę, że porównywalne a chcące też być stolicą Kujaw – Inowrocław – buduje skate – park. To kosztuje u niech mniej więcej 820 tys. zł., z tego miasta dokłada tylko 250 tys. zł. Jest to w trakcie budowy. Jest to tylko taka informacja dla Państwa, ze można coś zrobić inaczej a nie tylko wciskać w budżet i to za takie sumy.
 1. Kolejna sprawa, jaką chciałabym wiedzieć jakie prace dokładnie już skosztorysowane już zostaną wykonane przy przegłosowanej dzisiaj przebudowie i remoncie stadionu na te dwa przeszło miliony. Czy to jest tylko zapis budżetowy rozłożony na ten rok? Trzysta kilkanaście tysięcy na co ma iść, skoro pełna dokumentacja już jest? Jaki program prac będzie wykonany do 30 grudnia tego roku?
 1. Następnie Panie Przewodniczący to już do pana moja prośba i wniosek. Proszę o ponowienie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w zakresie Królowej Jadwigi z zapytaniem się, ponieważ nie można tego przyjąć na zasadzie urwania, ze w tym roku a jak wystąpimy w przyszłym roku, to może też nie będzie. Bardzo bym prosiła o ponaglenie NIK ale zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o spowodowanie wprowadzenia w jakikolwiek plan NIK, jeżeli nie w tym roku, to my już sygnalizujemy i ponawiamy ten wniosek. Sądzę, ze nie musi to być przegłosowywane przez Radę Miasta.”
Pobieranie 0.62 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna