I dostawa 1 tr spotowe – tr z natychmiastową dostawą zw tr na miejscu lub tr locoPobieranie 72.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar72.19 Kb.
I) DOSTAWA 1)tr. spotowe – tr. z natychmiastową dostawą zw.tr. na miejscu lub tr.loco przedmiot tr. w momencie jej zawierania znajduje się w miejscu sprzedaży (na składzie, w magazynie) i można go obejrzeć, sprawdzić i niezwłocznie odebrać po zawarciu tr. 2)tr. z późniejszym terminem dostawy; dzielą się na: tr. na załadowanie – przedmioty transakcji znajdują się w magazynie producenta ( eksportera ) lub w magazynie portowym; po zawarciu transakcji towar zostanie załadowany na środek transportowy i dostarczony do miejsca wskazanego w kontrakcie tr. na przybycie przedmiot transakcji w momencie jej zawierania znajduje się na środku przewozowym i zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w kontrakcie tr. na dostarczenie (to order – na zlecenie) – przedmiot transakcji w momencie jej zawierania może nie być jeszcze wyprodukowany lub być w fazie produkcji; dopiero po zakończeniu produkcji zostanie dostarczony do miejsca i osoby wskazanej w kontrakcie II) intencje stron zawierających daną transakcję 1) tr. rzeczywiste – intencją jednej ze stron jest rzeczywiste dostarczenie towaru, a drugiej rzeczywiste odebranie towaru.

2) tr. hedgingowe – (zabezpieczające) – przeciwne do tr. rzeczywistej

III)– sposób określenia przedmiotu dostawy 1)sprzedaż/kupno wg próbki – stosowane na rynku surowców masowych i niektórych towarów spożywczych i przemysłowych

2)sprzedaż wg opisu – opisujemy jakiego typu towar kupujemy; nie możemy pobrać próbki towaru

3)sprzedaż wg typu, marki bądź nazwy handlowej

4)sprzedaż wg bazy, zawartości lub analizy – ten typ transakcji stosowany jest tam gdzie jakość zależy od zawartości określonych składników, możliwe jest dostarczenie towaru, który posiada pewne odchylenia jakościowe, co może upoważnić strony ( zgodnie z kontraktem do korekty cen

Jedno dokumentowe kontrakty– zawierane są w obecności stron, zwykle po przeprowadzeniu negocjacji ustnych; obejmują wszystkie warunki umowy w jednym dokumencie; sporządzone są co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron; tego typu kontrakty zawiera się po dłuższych negocjacjach ( zazwyczaj ) w przypadku :

-transakcji długoterminowych, obejmujących wiele dostaw

-transakcji na dobra inwestycyjne wytwarzane na indywidualne zamówienia

-transakcji opiewających na znaczne kwoty

Odmianą kontraktów jedno dokumentowych są kontrakty typowe (formularzowe)  na specjalnych formularzach, do których strony wpisują negocjowane elementy umowy, natomiast pozostałe warunki wydrukowane są w postaci gotowych klauzul. Partner przygotowujący tego typu kontrakt ma większą możliwość narzucania swoich propozycji. Dość często tego typu kontrakty opracowywane są przez zrzeszenie kupców międzynarodowych i są to kontrakty zorganizowane.

Wielo dokumentowe kontrakty – zawierane między stronami nieobecnymi, tj. w wyniku negocjacji pisemnych, zazwyczaj dotyczą mniej wartościowych przedmiotów transakcji i zawierane są przez mniejsze podmioty. Kontrakt taki może być zawarty na różnych etapach procesu przygotowania transakcji handlowych.Może obejmować :

zapytanie ofertowe,ofertę, kontrofertę, zamówienie, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, czasami także kontrakt. Umowa zostanie zawarta w każdym w/w momencie o ile partner otrzyma dokumenty, z których wynika przyjęcie jego warunków przez drugą stronę bez zastrzeżeń.


ZAPYTANIE OFERTOWE-Dokument jaki może znaleźć się w kontrakcie wielo dokumentowym dokument mający na celu zachęcenie eksportera do złożenia importerowi oferty sprzedaży; wysyłany jest (przez kupującego) gdy: -importer nie zna wchodzących w grę firm lub zna je słabo


-gdy zna firmy, ale liczy, że zaoferuje mu korzystniejsze warunki, od tych które on sam by zaproponował, wysyłając od razu zamówienie. Zapytanie ofertowe może być kierowane do wielu firm jednocześnie, m in. Dlatego, że nie powoduje skutków prawnych dla odbiorcy i nadawcy.

Wysyłając zamówienie należy do firm danej branży, ale omijać w miarę możliwości te, które tworzą kastel lub porozumienie innego typu. Zapytanie ofertowe ma formę listu handlowego kraju adresata; wysyła się je pocztą, faksem, e-mailem lub ustnie, jednak to powinno być potwierdzone formą pisemną


ELEMENTY ZAPYTANIA OFERTOW.-Krótka charakterystyka własnej firmy, gdy jesteśmy adresatami nieznanymi


-Nazwa towaru z opisem przeznaczenia, parametrów technicznych, ewentualnie z nr. katalogowym lub nr. klasyfikacji celnej

-Normy, wg których produkt powinien być wykonany (gdy wysyłamy do producenta-eksportera), (nad przestrzeganiem norm czuwają organy danego państwa)

- Ilość towaru

- Zwrot grzecznościowy z prośbą o ofertę

- Podpis wysyłającego zapytanie ofertowe

Gdy chcemy się dowiedzieć czy adresat dysponuje interesującym nas asortymentem, możemy nie podawać ilości towaru, który chcemy kupić; gdy znamy wyrób oferowany przez adresata (np. z targów) wtedy prosimy tylko o cenę i warunki przyszłego kontraktu. Podawanie terminu pożądanej dostawy z reguły nie jest korzystne (może wpłynąć na cenę) Wiedząc że importerowi zależy na szybkim terminie dostawy, eksporter może proponować wyższe ceny. Podając termin importer nie może wykorzystać tego atutu w negocjacjach. Jeżeli jednak importerowi zależy na terminie dostawy, to może określić go następująco: - Dostawa możliwie szybka, nie później niż do końca ( miesiąca , kwartału ) Błędem jest podawanie sposobu zapłaty czy ceny, którą importer jest skłony zaakceptować, ponieważ mogą one być korzystniejsze niż tego importer się spodziewa. Z drugiej strony podanie ceny może zniechęcić potencjalnego dostawcę do wysłania oferty W odpowiedzi na zapytanie ofertowe potencjalny eksporter może : -Przysłać od razu ofertę sprzedaży

-Potwierdzić otrzymanie zapytania i określić termin przysłania oferty sprzedaży

-Poprosić o sprecyzowanie lub uzupełnienie jakiegoś elementu -Przysłać odpowiedz odmowną


OFERTA SPRZEDAŻY I JEJ PRZYJĘCIE


Jest dokumentem zawierającą wiążącą propozycję kupna /sprzedaży towaru lub świadczenia usługi na warunkach w niej wskazanych. Wysyłana jest przez eksportera z własnej inicjatywy – zw. Ofertą niewywołaną Jeżeli stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe to tzw. oferta wywołaną żądaną Oferty niewywołane są mniej szczegółowe niż oferty wywołane. Oferta może być ofertą niewiążącą, pod warunkiem, że w nagłówku lub w treści znajduje się zastrzeżenie, że ma ona taki charakter. Zastrzeżenie to można wyrazić następująco:Bez obliga, Oferta ma charakter orientacyjny, Oferujemy bez zobowiązania, Oferujemy do wyczerpania zapasów. Oferty warunkowe i bezwarunkowe-Jeżeli oferta zawiera warunek, od którego spełnienia uzależnione jest jej wejście w życie (zawarcie umowy kupna / sprzedaży)to nazywamy ją ofertą warunkową (np. oferujemy coś pod warunkiem uzyskania licencji eksportowej) -Jeżeli oferta nie zawiera tego typu warunków – bezwarunkową Oferta jest sporządzona na specjalnym blankiecie, w formie listu handlowego, powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do zawarcia kontraktu.

Elementy oferty - Adresy stron – oferenta i adresata i ich nazwy -Data wystawienia (sporządzenia oferty -Słowo „oferta” w nagłówku lub w treści -Nazwa towaru (wyszczególnienietypu,gatunku,nr.katalog.) -Ilość towar -Cena jednostkowa (liczbowo i słownie z podaniem waluty i formuły handlowej) -Ewentualne rabaty -Wartość ogólna oferty (liczbowo i słownie) -Termin i okres dostawy -Warunki dostawy (inne niż cena) -Sposób pakowania towaru


-Termin ważności oferty - Podpisy osób upoważnionych

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY


Oferta otwarta jeśli nie zawiera terminu ważności; wiąże oferenta przez czas zwyczajowo potrzebny do jej otrzymania, rozważenia, udzielenia odpowiedzi przez adresata przy użyciu takiego środka łączności w jakim została złożona.

W Europie Zachodniej okres ten zwyczajowo wynosi: - W przypadku oferty złożonej listownie – 7 dni W przypadku oferty złożonej faksem lub e-mailem – 3 dniProforma faktura jest dokumentem, który ma formę faktury handlowej, ale nie jest dokumentem finansowym; jeżeli jest uzupełniona terminem ważności, to rozsyłana jest jako oferta.

Czynności podejmowane przez adresata po otrzymaniu oferty

Adresat musi zwrócić uwagę na :

-Cenę -Warunki dostawy -Warunki płatnościW przypadku otrzymania kilku ofert musi sprawdzić do porównywalności warunki ofert

- Sprawdzić czy oferta jest wiążąca

- Sprawdzić termin jej ważności

- Sprawdzić czy została podpisana przez upoważnione osoby ( tzn. sprawdzić stanowisko służbowe osoby podpisującej ofertę )Po stronie nakładów związanych z realizacją tranzakcji importowej powinno uwzględnić się następujące koszty :

- Zakup danej ilości towaru

- Uzyskanie niektórych dokumentów

-Transport towaru do miejsca przeznaczenia - Ubezpieczenie towaru

- Opłaty celne, manipulacyjne -Składowanie towaru - Prowizje agento

- Prowizje i marża handlowa - Koszty dystrybucji w kraju tzw. narzuty kosztów własnych przedsiębiorstw, przypadające na konkretną transakcję ( czyli koszty wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa i obsługi danej transakcji

- Podatki

Dalsze elementy oferty importowej

- Jakość towaru - Forma płatności - Forma handlowa

Adresat nie powinien zostawić oferty bez odpowiedzi. Można :

1)Przyjąć ofertę bez zastrzeżeń – w formie:

- Listu handlowego, w którym informuje się o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń

- Zamówienia ( w nagłówku lub treści słowo „zamówienie”, „zamawiam” -Akceptacja oferty

2)Przyjąć ofertę z zastrzeżeniem pewnych warunków: -Adresat po przeprowadzeniu negocjacji z oferentem, dodaje się pewne warunki lub łagodzi ( dla niego) te, które w ofercie się znalazły.

KONTROFERTA- Adresat oferty sporządza swoją ofertę, w której proponuje swoje warunki zawarcia umowy kupna-sprzedaży

ZAMÓWIENIE IMPORTOWE I JEGO POTWIERDZENIE-Jest dokumentem, w którym eksporter wyraża zgodę na zawarcie transakcji kupna-sprzedaży z zagranicznym dostawcą, na znanych importerowi warunkach. Jeżeli zamówienie zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez adresata, to umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą. Konsekwencją tego faktu jest konieczność prawidłowego sporządzenia zamówienia jak i konieczność pamiętania o tym, aby nie wysyłać zamówienia na ilość lub wartość większą niż potrzebuje importer.


Zamówienie można złożyć:

- Od razu - W odpowiedzi na ofertęPRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI powinien wysyłać eksporter importerowi w formie listu handlowego, nawet jeżeli zamówienie było odpowiedzią na datę. Wysłanie zamówienia jest oświadczeniem eksportera, że przyjął zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń. Z chwilą otrzymania zamówienia ofertowego przez importera, umowa kupna-sprzedaży wchodzi w życie, jeżeli importer nie stwierdził rozbieżności w stosunku do swojego zamówienia.

Jeżeli eksporter nie godzi się na zaproponowane mu przez importera w zamówieniu warunki, to powinien również wysłać oświadczenie o nie przyjęciu zamówienia do realizacji z podaniem uzasadnienia. Uzasadnienie może być:


I Możliwość

- Niemożność dotrzymania terminu

- Istotna zmiana cen na rynku

- Okoliczności siły wyższej

- Wyczerpanie się zapasów


II Możliwość

-Wystąpienie z własną ofertą czyli podjęcie negocjacji

KONTRAKT ( CONTRACT )

-Purchase (kupujący) -Sale (sprzedający )ELEMENTY KONTRAKTU

Klauzule kontraktowe


1)Niepodlegające negocjacjom

-Miejsce i data podpisania kontraktu

-Numer kontraktu -Nazwy i adresy stron zawierające kontrakt (podmioty) -Podpisy stron 2)Podlegające negocjacją

-Przedmiot kontraktu -Ilość towaru

-Sposób pakowania i znakowania

-Formuła handlowa zw. warunkami dostawy -Cena jednostkowa -Wartość kontraktu -Warunki płatności -Termin dostawy -Data podpisania Klauzule dodatkowe -kl. zmienialności cen zw. kl. rewizji cen -kl. siły wyższej -arbitrażowa

-rewaloryzacyjna -kar umownych -jakości i (lub) kondycji towarów -gwarancyjna

W przypadku gdy zaistniała siła wyższa, która uniemożliwia realizację kontraktu, zwykle wymaga się udowodnienia, że okoliczności takie powstały po dacie podpisania kontraktu.MIEJSCE PODPISANIA KONTRAKTU

W przypadku nie umieszczenia w kontrakcie klauzuli o prawie nim rządzącym oraz niemożności ustalenia siedziby sprzedającego (eksportera) prawem własnościowym, dla kontraktu jest prawo kraju – miejsca podpisania kontraktu.NUMER KONTRAKTU-Regulowany jest okulnikem Ministra Wspólnoty Gospodarczej z Zagranicą (z 17.09.92), opublikowane w dzienniku urzędowym nr. 12/22. Okulnik obowiązuje podmioty ( prowadzące działalność w zakresie handlu zagranicznego) do dostosowania do numeracji kontraktów i fakturNumer kontraktu składa się z 4 członów: 2 litery – Kod kraju

9 cyfr – pierwszy człon identyfikatora – REGON (rejestr gospodarki narodowej)

(2) -dwie ostatnie cyfry roku, w którym podpisano kontrakt

człon znakowy, podporządkowany numer kontraktu zawartego w danym roku.

Istnieje możliwość oznaczenia 1 znaku biura, branży, sekcji

5-ty człon czteroznakowy – to nr. Faktury, wystawionej w ramach tego kontraktu


PODMIOTY KONTRAKTU-Jest to ważne ponieważ rodzi konsekwencje prawne jeżeli jest nie pełna nazwa lub pomylona, to dokumenty mogą być wystawione źle, nie będą przyjęte w ramach akredytywy.


Ważna jest lokalizacja- im lepsza jest dzielnica-tym lepsza opinia o firmie, wynika to z adresu sprzedającego (który świadczy gdzie jest siedziba firmy i prawo nią rządzące)

PODPISY STRON -Należy dopilnować, żeby były składane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych. Informacje takie znajdują się w rejestrach spółek: kto i ile może zaciągnąć.Jeżeli kontrakt podpisze osoba nieupoważniona, to spółka nie odpowiada za to. Niepełne pełnomocnictwo – decyzję podejmuje osoba na wyższym stanowisku.

ILOŚĆ TOWARU-Najczęściej podawana jest w jednostkach miary, w sztukach, jedn. Objętości, wagi, długości, kompletach,- zależnie od rodzaju towaru i panujących zwyczajów.


W obrotach niektórymi towarami, ilość towaru określa się poprzez podanie liczby jednostek opakowań, które zawierają standardową ilość towaru np.: podaje się : baryłka ropy, 25 bel bawełny, ilość jardów tkaniny.

CIF landed (po ładowaniu) – formuła, która określa cenę towaru po załadowaniu

Na ogół w przypadku towarów masowych, które zmieniają wagę, dopuszcza się w kontrakcie, wyrażone w % odchylenia od ustalonej ilości lub wielkości tzw. ubytki naturalne. Określa się to słowem „cilca or about”, oznacza to odchylenie w granicach +- 10% , zgodnie z jednolitymi zasadami, czasami dotyczącymi akredytywy dokumentowej. Należy pamiętać, aby wielkość towaru, jego ilość – była dostosowana do wielkości będącego do dyspozycji środka transportu.


OPAKOWANIE I ZNAKOWANIE TOWARU-Opakowanie powinno być dostosowane do rodzaju towaru i sposobu transportu, powinno chronić towar przed uszkodzeniami, ubytkami , kradzieżą.


Rodzaj opakowania jednostkowego i zbiorowego powinien być ustalony wcześniej. Opakowanie powinno być zwyczajowe, ale importer może sobie określić jakie by chciał.

ZNAKOWANIE-Też musi być ustalone w kontrakcie, w sposób umożliwiający łatwą identyfikację towaru w czasie transportu.


W szczególności zainteresowany właściwym znakowaniem jest importer, który dba o to, żeby znakowanie było dostosowane do jego potrzeb związanych ze składowaniem i ewidencjonowaniem. Od sposobu przewozu i magazynowania zależy szczegółowość oznakowania. Generalną zasadą jest to, że musi być to trwałe i wyraźne.

Oznakowanie zawiera:

-nazwa importera -miejsce i kraj przeznaczenia -nr. kontraktu bądź zamówienia -kolejny nr. opakowania zbiorczego -waga opakowania netto i brutto -znaki ostrzegawcze (powodują często podwyższenie kosztów transportu)

W przypadku stosowania opakowań wielokrotnego użytku trzeba umieścić w kontrakcie odpowiednie zastrzeżenia o tym, oraz podać kto organizuje zwrot i ponosi koszty.

FORMUŁA HANDLOWA warunki dostawy, baza dostawy, termin handlowy, reguły handlowe, time of delivery.Powoływać się można również na zrewidowane amerykańskie definicje handlu zagranicznego; stosowane są przez firmy amerykańskie w transakcjach importowo-eksportowych.

C. JEDNOSTKOWA Zależy od: - kosztów produkcji - popytu i podaży na dane dobro - terminu dostawy (zwykle im krótszy termin dostawy tym większa cena) - jakość towaru (rzeczywistej bądź pozornej) - sposobu zapłaty ( gotówka, akredytywa, inkaso)


Cena jednostkowa może być c. cennikową (publikowaną w cennikach) katalogową (z katalogu przeniesiona do kontraktu); detaliczną bądź hurtową

(retail, for sail); może występować c. bazowa (basis price) cena wyjściowa do ceny która zostanie ustalona w chwili realizacji kontraktu (cena końcowa), jest to związane z tym że ceny na niektóre towary trudno jest z góry ustalić, ponieważ jakość towaru może ulec zmianie podczas transportu, albo zależy od warunków naturalnych związanych z produkcją. Mamy także do czynienia z cenami ryczałtowymi, na dostawę sprzętu inwestycyjnego lub kompletnych obiektów.

C fakturowa – (ostateczna , invoice price występują w fakturach ostatecznych (commercial invoice)

C rynkowe (market price)–mogą być stosowane w handlu towarami masowymi. Ustala się czy są to ceny na rynkach terminowych czy spotowych.Ceny FIX – c. stałe, nie podlegające zmianie.

WALUTA KONTRAKTU-Waluta w jakiej wyraża się cena jednostkowa; może być walutą importera lub eksportera lub walutą kraju trzeciego. Może to być też JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA (np. SDR- Rights Special Drawing)

WALUTA PŁATNOŚCI-Waluta jaką będziemy płacić (Złotówka od 1992 r. jest walutą traktowaną) Ilość jednostek x cena jednostkowa = tu piszemy walutę i formułę

KL JAKOŚCI TOWARU-W handlu towarami rolno spożywczymi, surowcami ustala się gatunek określający jakość np.: extra, super, ordinary, orginaly, albo jako gatunek 1, 2, 3. Można też określić wg standardu giełdowego np.miedź gat A, Standard great1

KL TOLERANCJI JAKOŚCI-Dopuszcza wielkość odchyleń od przeciętnej w kontroli jakości. Przekroczenie ustaleń pociąga za sobą prawo nabywcy do żądania upustu lub bonifikaty. W przypadku towarów masowych często stosowana jest formuła FAQ- średnia jakość. W handlu towarami spożywczymi i surowcami, istotne znaczenie ma też ustalenie stanu w jakim towar powinien być dostarczony kupującemu, zdarza się, że towar dobrej jakości trafia do odbiorcy uszkodzony.


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONDYCJĘ TOWARU OKREŚLAJĄ NASTĘPUJĄCE KLAUZULE :

TQ – TALE QUALE-Odbiorca powinien odebrać towar takim jaki jest. Oznacza to, że nie może on odmówić przyjęcia towaru, ani wnosić reklamacji czy żądać bonifikaty, nawet jeśli towar przybył w złym stanie. Z tego powodu odbiorca godząc się na taką klauzulę, żąda przeprowadzenia kontroli kondycji towaru. W chwili załadowania towaru, kondycja ta jest zwykle potwierdzona odpowiednimi atestem kondycji i jakości.

SD – SOUN DELIVERY-Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie. Jeżeli towar przybędzie w złym stanie to nabywca może go odebrać i sprzedawać na koszt i ryzyko sprzedającego

RT – RYE TERMS-Odnosi się do handlu żytem, w praktyce stosowana jest w handlu wszystkimi rodzajami zbóż i nasion. Gwarantuje odbiorcy dobrą kondycję towaru w chwili przybycia, w przeciwnym wypadku odbiorca ma prawo do bonifikaty

KL GWARANCYJNA-Zapewnia, że jeśli przed upływem określonego czasu ujawnią się wady nie spowodowane przez nabywcę, to sprzedawca usunie je na własny koszt lub zwraca cenę przedmiotu.

KL REWALORYZACYJNA-Cena i wartość kontraktu zmienia się w takiej proporcji w jakiej zmienia się kurs waluty kontraktu od chwili jej zawarcia do chwili zapłaty ( nie dotyczy zaliczki ani zadatku)


KL Z AUTOMATYCZNĄ FRANSZYZNĄ ( k. Rewaloryzacyjna)-Najczęściej stosowana; przewiduje, że cena i wartość kontraktu zostaną zmienione, gdy zmiana kursu przekroczy określony procent. Może brzmieć następująco: np.; uzgodniona cena jest skalkulowana na bazie kursu dolara, ustalona do marki niemieckiej

W 10.04.2001 1$=1,92 DEM. W przypadku zmiany kursu powyżej walut w dniu płatności o więcej niż +- 2% ( franszyzna), należności będą proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone


FRANSZYZNA INTEGRALNA-Wartość nią objęta ulega zmianie tylko o całą wartość, włącznie z franszyzną

FRANSZYZNA BEZWARUNKOWA-Wartość nią objęta ulega zmianie tylko o wielkość przekraczającą wartość franszyzny. Ma to miejsce najczęściej w ubezpieczenia., klauzuli rewaluacyjnej, rewizji cen.

KL REWIZJI CEN-Pozwala na zmianę ceny lub wartości kontraktu w przypadku wzrostu lub spadku ceny rynkowej na dany towar, w okresie między zawarciem kontraktu a zapłatą za dostawę. Najczęściej stosuję się tą klauzulę w transakcjach na dostawę dóbr inwestycyjnych, ponieważ okres pomiędzy zawarciem kontraktu i jego realizacją jest relatywnie długi, wobec czego możliwość zmiany cen surowców, materiałów, kosztów robocizny i transportu jest relatywnie duża. Kl. Rewizji cen powinna określać konkretne przypadki, które upoważniają strony do zmiany ceny lub wartości kontraktu, a także powinna określać metodę ustalania nowej ceny. Z reguły klauzula ta jest korzystna dla eksportera, ponieważ ceny rosną.


RABAT – jest udzielany najczęściej w przypadku zakupu większej partii (ilości) towaru  jest to rabat hurtowy, seryjny.

Rabat bardzo często ma charakter progresywny – im większa ilość towaru jest nabywana, tym większy rabat.Z góry – gdy w umowie między sprzedają. a kupującym, kupujący zobowiązuje się, że zakupi określoną ilość towaru. Rabat stosowany jest od razu.

Z dołu – dopiero po pewnym okresie, jeżeli nabywca zakupi określoną ilość towaru, to jest mu przyznawany rabat i dopiero wtedy jest on zwracany.

Rabat klientowski – przyznawany, gdy nabywca powstrzymuje się od zakupu danego towaru u konkurentów.

Rabat premiowy, obrotowy – udzielany po przekroczeniu przez kupującego określonej ilości lub wartości kupowanych towarów.

SKONTO – upust udzielany za zapłatę za towar lub usługę gotówką lub gdy nabywca zapłaci w terminie wcześniejszym niż było to ustalone w kontrakcie.

Charakter odszkodowań mają BONIFIKATY i REFAKCJE – są to upusty od ceny udzielone nabywcy z tytułu odchyleń jakościowych; są one przyznawane z inicjatywy sprzedającego lub na skutek reklamacji wniesionej przez kupującego.leakage – w związku z wyciekaniem płynów z opakowań decalo - gdy dostarczony towar jest gorszej jakości, gdy brakuje pełnej miary w sztuce materialu (najczęściej dot. Textyliów) fusti – upust w związku z zanieczyszczeniem towaru obcymi ciałami, powyżej ustalonej normy besemschon – upust przyznawany w związku z przyleganiem lepkich towarów do opakowań

KL. DODATKOWE


Kl siły wyższej – zwalnia strony kontraktu z jego całkowitego lub częściowego niewykonania, bez odszkodowania dla drugiej strony; dot. To także nieterminowego wykonania kontraktu, pod warunkiem, że zaistniałe okoliczności lub sytuacje, uznane za całkowicie niezależne od sprzedawcy bądź kupującego. Np.: klęski żywiołowe żywiołowe (zaliczane do act of God); sytuacje spowodowane przez człowieka, ale niezależne od kupjącego lub sprzedającego (np.: strajki, akty terrorystyczne; działania władz państwowych  wprowadzenie kontyngentów, embarga na eksport lub import; wprowadzenie kontyngentów na eksport lub import; wporwadzenie ograniczeń w transferze środków finansowych  restrykcje płatnicze, reprywatyzacja, nacjonalizacja  Force Majore

KL KAR UMOWNYCH-To rodzaj sankcji za niewykonane zobowiązań kontraktowych, może ona stanowić częściową rekompensatę za dostarczenie towaru złej jakości lub w innym terminie niż ustalony w kontrakcie. Z drugiej strony może to zabezpieczyć sprzedającego przed zwłoką w zapłacie za towar. W kontraktach o towarach spożywczych kary są niższe niż na dostawę dóbr inwestycyjnych i kompletnych obiektów; w przypadku pierwszym – ustalone są kary za każdy dzień zwłoki, bądź opóźnienie w dostawie towaru; w przypadku drugim-za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki lub opóźnienia dostawy.

KL ARBITRAŻOWA-Określa tryb rostrzygania sporów, które mogą powstać w związku z daną tranzakcją, a których strony nie są w stanie polubownie rozwiązać.


W klauzuli tej ustala się sąd arbitrażowy, który będzie właściwym do rozpatrzenia danego sporu; najczęściej są to sądy przy Izbie Handlowej w kraju jednej ze stron, często strony pozwanej (w Polsce przy Krajowej Izbie Gosp.). W tej klauzuli powinno znaleźć się stwierdzenie, że rozstrzygnięcia (orzeczenia) sadu arbitrażowego są ostateczne i strony się im podporządkują. Orzeczenia są zazwyczaj polubowne, strony (nie chcąc stracić dobrego imienia) z reguły podporządkowują się im. Postępowanie przed sądami cywilnymi jest w przypadku sporów handlowych możliwe, ale znacznie droższe i długotrwałe. Sądy powszechne rozpatrują tego typu sprawy zgodnie z literą prawa, nie uwzględniając większości zwyczajów handlowych.

KLAUZULA PRAWA RZĄDZĄCEGO KONTRAKTEM -Ustala się prawo, które będzie miało zastosowanie do oceny danego kontraktu, zwłaszcza w przypadku zaistnienia sporu. Jeśli tej klauzuli w kontrakcie się nie umieści, to prawem rządzącym w kontrakcie będzie prawo obowiązujące w kraju sprzedającego.

KL.REKLAMACYJNA-Zawiera postanowie. co do terminu wnoszenia reklamacji oraz dokumentów niezbędnych do ich uzasadnienia. Terminy te zależą od rodzaju towaru (z reguły nie są długie). Nie przestrzeganie zasad terminu odbiera możliwość żądania zaspokojenia roszczeń reklamowych. Reklamacja dot. Braków ilościowych, niewłaściwego opakowania, szkód transportowych, dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem.

KL LICENCYJNA-Określa możliwość niewykonania kontraktu z powodu nie dotrzymania licencji eksportowej lub importowej. Klauzula ta wchodzi w skład Klauzuli wejścia w życie kontraktu określa sytuację, warunki, po spełnieniu których kontrakt uznaje się za zawarty – np. otwarcie akredytywy przez importera (zadatku się nie zwraca), od dostarczenia dok. Technologicznej od importera, dostarczenie wzoru.

KL CZYSTOŚCI PATENTOWEJ


Dostawca towaru zapewnia, że dostarczony towar posiada patent

KLAUZULA O NIENARUSZALNOŚCI MARKI HANDLOWEJ, ZNAKU TOWAROWEGO, WZORU

KL O CAŁKOWITYM LUB CZĘŚCIOWYM ZAKAZIE REEKSPORTU

Kl DOTYCZĄCA WARUNKÓW TOWARU


Przewiduje niezbędne badania i atesty, które muszą być przeprowadzone, aby towar został odebrany.

DOKUMENTY W HANDLU ZAGRANICZNYM


Dzielą się na podstawowe i dodatkowe

Podstawowe


- handlowe - transportowe i spedycyjne

- ubezpieczeniowe - finansowe


Handlowe


faktura handlowa (commercial invoice)

faktura proforma - EUR 1 , EUR 2

-Faktura legalizowana-Faktura konsularna - Jednolity dok. Administracyjny - SAD-jedna pozycja towarowa - SAD``-dwie pozycje towarowe

- Specyfikacja towarowa (specyfication)

- Packing listopad faktura prowizoryczna

- Faktura celna


Transportowe i spedycyjne


-Dokumenty przewozowe - Morski konosament – Bill of Letter B/L

-Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR

-Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM, SMGS

-Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy - Recepis pocztowy (pocztowy list nadawczy) QUARI

- Dokumenty składowe

- Kwit składowy (WAREHAUSE RECEIPT)

- Warrant składowy (Certyficate of the deposite)

- Dokumenty spedycyjne - Zlecenie spedycyjne (wysłane przez spedytora)

- Instrukcja wysyłkowa

Ubezpieczeniowe


- Polisa ubezpieczeniowa - Certyfikat ubezpieczeniowy

Finansowe


Weksle – Czeki - Dyspozycja blokady środków - Zlecenie pokrycia inkasa - Zlecenie otwarcia akredytywy - Polecenie wypłaty

Dodatkowe


- Świadectwo pochodzenia - Ś. Zdrowia

- Fitopatologiczne – Fumigacji - Ilości

- Jakości wieku - Kondycjonowania

- Standaryzacji – Rasy - Kwalifikacyjne

- Dezynfekcji – Wagi – Analizy - Liczenia i mierzenia – Weterynaryjne - Faktura konsularna

DOKUMENTY HANDLOWE-Faktura handlowa (commercial invoice)


Rachunek wystawiony przez eksportera importerowi po wykonaniu świadczenia; powinna być wystawiona w języku kontraktu; ilość egz. Zależy od potrzeb odbiorcy, przepisów celnych kraju eksportera, warunków akredytywy, od potrzeb samego eksportera (wystawia się tylko jeden orginał, reszta to kopie  zaznacza się to w treści dok.). Jest to dokument księgowy, uwzględnia się w nim oprócz standartowych informacji (elementy faktury) udzielone rabaty i upusty.

FAKTURA LEGALIZOWANA Znajduje się w niej oświadczenie dotyczące pochodzenia towaru, dotyczące wiarygodności podpisów oraz pełnomocnictw osób podpisujących fakturę. Podpisy na tej fakturze mogą być zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej, Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego lub w Urzędzie Celnym. Legalizacji dokonuje się odpłatnie.

FAKTURA PROFORMA-Nie jest rachunkiem i nie stanowi podstawy do żądania zapłaty. Wysyła się ją z reguły w przypadku żądania wysłania faktury jeszcze przed załadunkiem. W celu przyspieszenia formalności związanych z odprawą celną, uzyskaniem licencji importowej, faktura ta może być formą oferty. Przyjęta bez zastrzeżeń zobowiązuje do wykonania tranzakcji przez oferenta. Wykorzystywana jest również w dostawach towarów do składu celnego. Ostatecznie rozliczenie następuje pomiędzy dostawcą i prowadzącym skład, po sprzedaniu towaru i wystawieniu faktury ostatecznej (nie uprawnia do otrzymania należności) zw. jest też fakturą fikcyjną.


FAKTURA KONSULARNA (CONSULAR INVOICE)Dok. Wystawiony na specjalnych formularzach, wystawiony przez przedstawicielstwo handlowe kraju przeznaczenia, mające swoją siedzibę w kraju eksportera. Pewne dane są w niej bardziej szczegółowe jak np. stwierdzenia, że fakturowane ceny odpowiadają cenom rynkowym w kraju eksportera. Ponadto może być też stwierdzenie, że oprócz tej faktury nie wystawiono innej, która by zawierała odmienne dane. Mogą znaleźć się też dane o przynależności państwowej statku, którym jest przewożony towar, o rodzaju i pochodzeniu surowca zużytego do produkcji towaru, oświadczenie o cenach i ich podaniem na rynku wewnętrznym kraju eksportera. Fakturę legalizuje się odpłatnie (opłaty dość wysokie). Zgodnie z „Incoterms” opłaty te powinien pokryć odbiorca. Faktura taka powinna być szybko wysłana odbiorcy, a jeden z egz. , z reguły dołącza się do dokumentów wysyłanych do banku.

SAD – dok. niezbędny w odprawie celnej; spełnia funkcję zgłoszenia celnego

Faktura celna (customs invoice)

b. rzadko stosowany dok.  USA Canada


SPECYFIKACJA TOWAROWA


Zestawienie packing listów, zawiera zestawienie towarów wraz z ich opisem, rozmiarem ilością-danej partii towaru

KONOSAMENT MORSKICzysty (clean) – Brudny – zawiera klauzule restrykcyjne-stwierdzenia dot. Złego stanu samego towaru lub jego opakowanie. Nie są klauzulą restrykcyjnę stwierdzenia: - Opakowanie używane


-- Stare skrzynie - Waga nieznana – potwierdzenie

Konosamenty -Towary załadowane -towary przyjęte do załadowania gdy towar jest postawiony wzdłuż burty statku -Bezpośrednie – Za pomocą którego przewozi się ładunek przez dwóch przewoźników należących do tej samej gałęzi transportu -Transportu kombinowanego – dwóch przewoźników należących do tej samej gałęzi transportu -Wystawiane przez przewoźników -Spedytorskie – wystawione przez spedytora, który wystawia dok., gdy dokonuje konsolidacji przesyłkiPobieranie 72.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna