I. Informacja z wykonania budżetu gminy Ziębice za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 rokuPobieranie 120.91 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar120.91 Kb.
I. I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu gminy Ziębice za okres

od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku .

( art.14 pkt.2a ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych)

L.p.

W y s z c z e g ó l n i e n i e

Plan po zm.

Wykonanie

A.

Dochody

28.906.601

29.164.571

B.

Wydatki ( B1+B2 )

32.537.721

31.519.286

B1.

Wydatki bieżące

29.160.874

28.334.250

B2.

Wydatki majątkowe

3.376.847

3.185.036

C.

NADWYŻKA / DEFICYT ( A-B)

- 3.631.120

-2.354.715

D.

FINANSOWANIE ( D1-D2)

3.631.120

3.516.763

D1.

Przychody ogółem , z tego :

4.623.994

4.509.637

D11.

Kredyty i pożyczki , w tym :

3.055.354

2.940.997

D111

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE , w tym :

00,0

00,0


D1111

Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struk-turalnych i Funduszu Spójności , otrzymane z budżetu państwa

00,0

00,0


D12.

Spłaty pożyczek udzielonych

00,0

00,0

D13.

Nadwyżka z lat ubiegłych , w tym :

00,0

00,0

D131.

Środki na pokrycie deficytu

00,0

00,0

D14.

Papiery wartościowe , w tym :

00,0

00,0

D141.

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

00,0

00,0


D15.

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych , w tym :

00,0

00,0


D151.

Na realizację programów i projektów realizow. z udziałem środków pochodz. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

00,0

00,0


D16.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

00,0

00,0

D17.

Inne źródła , w tym :

1.568.640

1.568.640

D171.

Środki na pokrycie deficytu

1.568.640

1.568.640

D2

Rozchody ogółem , z tego :

992.874

992.874

D21.

Spłaty kredytów i pożyczek , w tym :

992.874

992.874

D211.

Na realizacje programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE , w tym:

00,0

00,0


D2111

Pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktur-ralnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa

00,0

00,0


D22.

Pożyczki

00,0

00,0

D23.

Lokaty

00,0

00,0

D24.

Wykup papierów wartościowych , w tym :

00,0

00,0

D241.

Na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodz. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

00,0

00,0

D25.

Wykup obligacji samorządowych , w tym :

00,0

00,0

D251.

Na realizację programów i projektów z udziałem środków po-chodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

00,0

00,0

D26.

Inne cele

00,0

00,0


II. Wykaz zobowiązań gminy Ziębice

wg stanu na dzień 31.12.2006 roku

( art. 14 pkt.2 b ustawy o finansach publicznych )
Wymagalne zobowiązania :
1. wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych - kwota 0 zł ,
2. uznane za bezsporne przez jednostkę sektora finansów publicznych , będącą dłużnikiem -

( ZUK Ziębice ) kwota 61.336 zł .
III. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu

jednostek samorządu terytorialnego

( art.14 pkt.2 c ustawy o finansach publicznych )  1. Dział 921 rozdz. 92105 – kwota 22.993 zł na organizację II Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich , w tym : 12.993 zł dotacja gmin Bardo i Kamieniec Ząbkowicki , 10.000 zł – dotacja Powiatu Ząbkowickiego ,

  2. Dział 921 rozdz. 92195 – kwota 3.000 zł – dotacja Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Dnia Kombatanta w Ziębicach ,

  3. Dział 852 rozdz. 85278 – 10.000 zł – pomoc samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu nasion kwalifikowanych dla rolników dotkniętych klęską suszy .
IV . Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Ziębice

innym jednostkom samorządu terytorialnego

( art. 14 pkt.2 c ustawy o finansach publicznych )


Gmina Ziębice w roku 2006 nie udzielała dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego .
V. Wykaz udzielonych przez gminę Ziębice poręczeń i gwarancji

( art. 14 pkt.2d ustawy o finansach publicznych )

W roku 2006 gmina Ziębice nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji .

VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w 2006r.

(art. 14 e. ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych)

1. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych ( powyżej 500 zł ) .
a) osoby fizyczne.


L.p.

Nazwisko i imię

Przyczyna udzielenia ulgi

Kwota

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.

13.


14.

15.


16.

17.


18.

19.


20.

21.


22.

23. 24.


25.

26.


27.

28.


29.

30.


31.

32.


33.

34.
35.

36.
37.
38.

39.


40.

41.


42.

43.


44.

45.


46.

47.


48.

49.


50.

51.


52.
53.

54.


55.

56.


57.

58.


59.

60.


61.

62.


63.

64.


65.

66.


67.

Nediłeńko Józef

Skotnicki Wiktor

Bariasz Henryk

Szarek Józef

Tracz Kazimierz

Kocjan Marcin

Mikołajów Jerzy

Pacia Małgorzata

Górnik Marek

Pędziwiatr Mariola

Stolarska Alicja

Wawros Wiesław

Mączka Ireneusz

Chlebicki Józef

Bieńka Henryk

Szajb Stanisław

Świdziński Janusz

Kozłowski Bernardyn

Zyber Marian

Kupczak Agnieszka

Jaroszek Jan

Węcławski Stanisław

Piekarski Roman

Rychter Rafał

Rabęda Halina

Orzechowski Jan

Gwóźdź Bolesław

Mizera Andrzej

Szulin Zdzislaw

Bafia Paweł

Małczak Józef

Ćwiek Adam

Szczepański Jan

Chorążyczewski Władysław

Kotynia Stanisław

Wrona Andrzej


Korbel Roman
Wiśniewski Ryszard

Sowa Roman

Prażmowski Marcin

Grudzień Tadeusz

Jeziorski Roman

Gierus Marian


Gąsior Waldemar

Pałys Leszek

Wójtowicz Grzegorz

Skotnicki Edward

Konieczna Stanisława

Zając Paweł

Zarzeczna Jadwiga

Herbowski Jarosław

Weżgowiec Teresa i Wiesław

Cholewa Krzysztof

Kozak Edward

Mazowita Staniaław

Widziak Marian

Witkowski Jan

Sulikowski Adrian

Barycza Jan

Banach Grażyna

Zenner Sebastian

Sienkiewicz Lila

Marcinowski Józef

Kozłowski Ryszard

Kruszelnicki Tadeusz

Ciężarek Józef

Aibin Mirosław
Trudna sytuacja materialna (choroba),

Susza, porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięci zbóż, trudna sytuacja,

Porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja rodzinna,

Susza, porośnięcie zbóż,

Choroba dzieci , trudna sytuacja materialna

Trudna sytuacja, liczna rodzina,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośniecie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja materialna,

Porośnięcie zbóż,

Choroba , trudna sytuacja materialna

Porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja (choroba męża),

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż, trudna sytuacja,

Susza, porośniecie zbóż,

Porośnięcie zbóż, trudna sytuacja (choroba),

Susza, porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja materialna,

Susza, porośnięcie zbóż,


Susza, porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja ( część budynku mieszkalnego uległa spaleniu),

Susza, trudna sytuacja (wypadek w gospodarstwie rolnym),

Trudna sytuacja finansowa,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja finansowa,

Porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż, trudna sytuacja (choroba podatnika),

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż

Porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja materialna,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja materialna,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,


Trudna sytuacja finansowa,

Porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż,

Porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Susza, porośnięcie zbóż,

Trudna sytuacja materialna,

Trudna sytuacja materialna,

Trudna sytuacja materialna,

Trudna sytuacja materialna,

Trudna sytuacja materialna,

Trudna sytuacja materialna, poważna choroba podatnika


588.00

534.00


1159.00

646.00


1246.00

4752.00


1304.00

654.70


1918.00

1007.00


670.00

878.00


770.00

580.00


837.00

607.00


570.00

1439.00


1604.00

746.00


774.00

1855.00


756.00

1086.00


639.00

1585.00


953.00

546.00


506.00

1570.00


1869.00

756.00


858.00

560.00
764.00

988.00
2156.00
1056.00

575.00


2632.00

1065.00


776.00

563.00
858.00

988.00

600.00


672.00

764.00


751.00

523.00


858.00

11764.00
10554.00

685.00

1586.00


1744.00

828.00


770.00

524.00


714.00

652.00


580.60

917.70


1200.00

1600.00


2420.00

3240.00

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


L.p.

Nazwa

Przyczyna udzielenia ulgi

Kwota

1.

2.

3.4.
5.


„RPPH” Ziębice

„AGRO-PLUS”

„AGRO-FARMER”

„Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna” Bożnowice

„Spółdzielnia Rolno-Produkcyjna” Wigańcice


Susza, porośnięcie zbóż

Susza, porośnięcie zbóż

Susza, porośnięcie zbóż

Susza, porośnięcie zbóż


Susza, porośnięcie zbóż

33434.00

2905.00


3429.00

1719.00
7001.00

2. Odroczenie, rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych powyżej 500 zł .
a) osoby fizyczne.


L.p.

Nazwisko i imię

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.

13.


14.

15.


16.

17.


18.

19.


20.

21.


22.

23.


24.

25.


26.

27.


28.

29.


30.

31.


32.

33.


34.

35.


36.

37.


Rajczakowski Zenon

Gwóżdz Bolesław

Widziak Marian

Kucharczyk Piotr

Mikołajów Ryszard

Nóżka Franciszek

Mikołajów Jerzy

Grabarek Szczepan

Kaczmarski Kazimierz

Wolanin Maria

Rękawik Arkadiusz

Rękawik Zygmunt

Rychter Rafał

Cieliński Dariusz

Zieliński Tadeusz

Wronka Stanisław

Piekarski Roman i Bożena

Sowa Roman

Tyrka Andrzej

Prażmowski Marcin

Sobczyk Barbara

Rajczakowski Janusz

Kozłowski Józef

Pałys Leszek

Konieczna Stanisława

Kaczmarski Jan

Weżgowiec Wiesław

Cholewa Krzysztof

Kozak Stanisław

Świdzińska Krystyna

Rajczakowski Janusz

Pogoda Tadeusz

Ciosek Janusz

Kozłowski Józef

Kozłowski Stanisław

Ćwiek Adam

Lach Anna

b) osoby prawne i organizacje nie posiadające osobowości prawnej.
L.p.

Nazwa

1.

„RPPH” Ziębice


3.Ulgi ustawowe w podatku rolnym ( odpis z wymiaru 2006 roku ) :
a) z tytułu nabycia gruntów :


L.p.

Nazwisko i imię

Kwota

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.

13.


14.

15.


16.

17.


18.

19.


20.

21. 22.


23.

24.


25.

26.


27.

28.


29.

30.


31.

32.


33.

34.


35.

36.


37.

38.


39.

40.


41.

42.


43.

44.


45.

46.


47.

48.


49.

50.


51.

52.


53.

54.


55.

56.


57.

58.


59.

60.


61.

62.


63.

64.


65.

66.


67.

68.


69.

70.


71.

72.


73.

74.


75.

76.


77.

Borowski Iwo i Anna

Kania Łukasz

Krzyżanowski Zbigniew

Szewczak Tomasz i Joanna

Szewczak Tomasz

Kocjan Bożena

Kocjan Marcin

Mikołajów Jerzy i Antonina

Rąpel Robert

Tracz Jan i Lucyna

Zarzeczański Andrzej i Joanna

Zarzycka Wioletta i Grzegorz

Soczomska Stanisława

Piątek Gabriela

Sobecki Piotr

Wawros Wiesław i Wiesława

Ksiądzyna Bolesław

Toporczyk Henryk i Bernarda

Łuszczek Bogusław

Płusa Edyta i Krzysztof

Wójcicki Jerzy i Joanna

Czerniawska Teresa i Jan

Kocjan Zdzisław i Ewa

Kroczak Robert

Kwit Adrian

Żebrowski Krzysztof i Teresa

Drozd Tadeusz i Małgorzata

Gruszka Grzegorz i Renata

Piekarska Bożena

Armański Daniel

Gizińska Anna i Adam

Włosiński Jerzy

Bafia Paweł i Sylwia

Bafia Paweł

Małczak Józef i Ewa

Małczak Paweł

Osiadacz Radosław

Skotnicki Janusz i Samuela

Skotnicki Robert

Szczepańska Marta i Piotr

Szwarc Robert i Teresa

Soczomska Anna

Bieszczad Dorota

Cieliński Dariusz i Bożena

Blicharski Jarosław i Katarzyna

Kozłowicz Jadwiga i Jarosław

Galik Michał , Piękoś Bolesław

Kokoszka Tadeusz i Maria

Szaro Bronisław i Janina

Aibin Edyta i Grzegorz

Buczkowski Zbigniew i Jolanta

Cieśla Grzegorz

Prażmowski Marcin i Aneta

Sowa Anna

Zabłocka Krystyna i Adam

Gąsior Waldemar

Kania Franciszek i Renata

Wójtowicz Grzegorz i Magdalena

Wójtowicz Grzegorz

Chruściel Jan i Anna

Galik Leszek

Stefanów Tadeusz i Alicja

Zając Stefan i Beata

Mazowita Stanisław i Danuta

Szlęzak Danuta i Jan

Szlęzak Piotr

Widziak Marian i Beata

Bafia Tomasz

Cichocki Piotr , Świdziński Tomasz

Kania Piotr i Dorota

Karpierz Beata i Wiesław

Karpierz Wiesław

Margol Romuald , Simiczyjew Piotr

Mroczka Jan

Sobków Agata

Galik Michał , Piękoś Dawid

Szkwarek Marcin i Marta


2.478,90

2.367,40


992,50

2.069,50


1.657,60

2.574,80


1.149,90

624,00


1.415,50

1.174,90


1.061,70

653,50


577,70

890,10


1.260,00

900,50


546,70

1.342,10


522,40

2.382,20


1.044,80

578,10


943,40

514,00


762,20

1.621,00


1.094,40

1.210,20


835,00

3.916,60


2.772,10

851,60


570,60

2.002,20


1.945,90

805,40


523,60

1.539,30


898,20

536,40


734,00

766,00


1.292,30

511,10


812,80

638,70


1.699,60

910,60


791,90

697,90


549,10

556,90


636,50

578,80


505,40

1.055,70


1.518,60

3.413,00


525,90

1.004,60


610,80

2.003,80


1.959,40

1.914,50


4.665,90

1.556,30


3.229,70

2.000,90


1.145,80

2.923,70


1.889,80

1.639,70


1.397,90

636,60


1.311,30

2.273,00


783,00

b) ulgi inwestycyjne :
L.p.

Nazwisko i imię

Kwota

1.

2.


Borowski Iwo

Krzyżanowski Zbigniew10.290,00

3913,00VII. Wykaz osób prawnych , którym udzielono pomocy publicznej w roku 2006

(art.14 f. ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych)
a) osoby fizyczne.


L.p.

Nazwisko i imię

Forma pomocy

Kwota

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

Jaromin Andrzej

Sobków Agata

Witkowski Roman

Kowalik Artur

Urzędowska Irena

Niemczyk Lucyna

Urzędowski Janusz


Zwolnienie z podatku

Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości

Rozłożenie na raty


1675.00

3100.00


738.00

3065.00


4134.00

660.00


------

b) osoby prawne.
L.p.

Nazwa

Forma pomocy

Kwota

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8

9.10.

11.


12.

Spółdz. Pracy Mat. Budowl.

ZWiK sp.z.o.o

PPH „Market” sp.z.o.o

Gminna Spółdzielnia

Urzędowski Galux sp.z.o.o

ELWO sp.z.o.o

ZPOW sp.z.o.o

POGE sp.z.o.o

ZWiK sp.z.o.o

Gminna Spółdzielnia

Polskie Centrum Zdrowia sp.z.o.o

BIO CORN sp.z.o.o
Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości

Odroczenie płatności

Odroczenie płatności

Odroczenie płatności

Odroczenie płatności

Odroczenie płatności

Odroczenie płatności

Odroczenie płatności

Zwolnienie z podatku - na podstawie uchwały Rady Miejskiej6584.94

73815.50


1082.52

3000.00


-

-

--

-

--

73860.00Ziębice , dnia 10 kwietnia 2007 roku .
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna