I klinika PsychiatrycznaPobieranie 125.88 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar125.88 Kb.
I Klinika Psychiatryczna


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematuDoświadczenie napiętnowania i dyskryminacji z powodu korzystania z pomocy psychiatrycznej. Cel: ocena częstości i rodzaju zgłaszanych przez pacjentów doświadczeń związanych z dyskryminacją i napiętnowaniem z powodu korzystania z pomocy psychiatrycznej; ocena związku doświadczanej stygmatyzacji i dyskryminacji z wybranymi cechami demograficznymi pacjentów, rodzajem zaburzeń psychicznych oraz formą leczenia psychiatrycznego.

Etap I z 2 –letnich badań.lek. med. P. Świtaj

Ocena przydatności klinicznej skali samooceny funkcji poznawczych w schizofrenii (skala GEOPTE). Cel: ocena przydatności (wartości psychometrycznej i praktyczności skali GEOPTE (do samooceny funkcjonowania społeczno-poznawczego). Praca roczna.


dr med. A. Bembenek
Zaburzenia poczucia siebie i brak wglądu w chorobę u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz ich związek z funkcjonowaniem poznawczym. Cel: celem badania jest określenie zależności pomiędzy poziomem świadomości siebie, wglądem w chorobę i funkcjonowaniem poznawczym u chorych z rozpoznaniem schizofrenii. Praca roczna.


lek. med. K. Tyczyński

Badanie właściwości psychometrycznych dwóch narzędzi do pomiaru nasilenia zespołu maniakalnego: skala manii Becha-Rafaelsena (BRMAS) i skali manii Younga (YMRS). Cel: ocena rzetelności i trafności dwóch skal do oceny nasilenia zespołu maniakalnego: Skali Manii Becha-Rafaelsena (BRAMAS) i Skali Manii Younga (YMRS). Praca roczna.


dr med. E. Schaeffer

Ocena klinicznego zastosowania skali PSP (Przegląd Stanu Psychicznego) i jej właściwości psychometrycznych. Cel: ocena wartości psychometrycznej Przeglądu Stanu Psychicznego (PSP) – jej trafności, rzetelności czułości na zmiany, praktyczności. Etap I z 2 letnich badań.


lek. med. P. Woźniak
II Klinika Psychiatryczna


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

6.

7.8.

9.


Objętość hipokampa w chorobie afektywnej jednobiegunowej i depresji o późnym początku.

Cel: j.w.

Etap II – ostatni.


Polimorfizm promotora genu receptora 5-HT2A (- 1438 G/A) w chorobie afektywnej sezonowej oraz bez cech sezonowości.

Cel: ocena występowania polimorfizmu promotora genu receptora 5-HT 2A w grupie osób z ChAS i niesezonową chorobą afektywną. Etap II – ostatni.


Zespoły mieszane w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych – czynniki prognostyczne i patogenetyczne, obraz kliniczny. Cel: określenie obrazu klinicznego zespołów mieszanych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz czynników determinujących ich wystąpienie. Określenie czynników predykcyjnych, które mogą sprzyjać pojawieniu się zespołów mieszanych co może sprzyjać wcześniejszemu podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Etap II – ostatni.


Ocena wpływu leczenia światłem na napęd psychoruchowy i nastrój w grupie osób z chorobą afektywną sezonową oraz w grupie osób z chorobą afektywną o przebiegu bez cech sezonowości. Cel: zwiększenie wiedzy dotyczącej obrazu klinicznego zaburzeń afektywnych sezonowych i mechanizmu działania światła w terapii tych zaburzeń, poprzez szczegółową ocenę wpływu leczenia światłem na napęd psychoruchowy i nastrój oraz porównanie wpływu fototerapii w ChAS i nChAS.

Etap I z 2-letnich badań.


dr med. T. Parnowski

dr med. Ł. Święcicki

dr med. I. Koszewska

dr med. Ł. ŚwięcickiIII Klinika Psychiatryczna


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

1.Kierownik tematu

10.

11.

12.


13.

Choroby somatyczne u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii. Próba oceny częstości i uwarunkowań ich występowania oraz wpływu na jakość życia.


Cel: ocena częstości występowania chorób somatycznych u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii. Ocena wpływu obecności chorób somatycznych na jakość życia chorych na schizofrenię. Etap III - ostatni.
Rozpowszechnienie i obraz kliniczny natręctw u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii na terenie województwa mazowieckiego. Cel: określenie częstości występowania oraz nasilenia natręctw u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, opis obrazu klinicznego natręctw oraz innych objawów psychopatologicznych, porównanie przebiegu choroby u pacjentów z natręctwami oraz pacjentów bez tych objawów. Etap I z 2-letnich badań.
Ocena zaburzeń emocjonalnych i poznawczych pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Cel: ocena nasilenia sztywności emocjonalnej i subiektywna ocena emocji pacjenta i ich wzajemne relacje, ocena nasilenie zaburzeń poznawczych i ich związku z zaburzeniami emocjonalnymi. Etap I z 2-letnich badań.
Stopień senności pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w zależności od leczenia farmakologicznego, powiązanie z obrazem EEG. Cel: ocena stopnia senności każdego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi podczas terapii lekami psychotropowymi. Etap I z 3-letnich badań.

dr med. T. Szafrański

lek. med. T. Tafliński

dr med. D. Kukulska

dr med. A. WichniakIV Klinika Psychiatryczna


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


14.

15.


Ocena przydatności dla rehabilitacji psychiatrycznej projektu edukacyjnego ICAR (Internet Communication and Active Rehabilitation), na podstawie badania jakości życia, trwałości remisji i podejmowania pracy przez jego uczestników. Cel: ocena przydatności programu edukacyjnego ICAR w rehabilitacji psychiatrycznej na podstawie badania jakości życia, trwałości remisji oraz podejmowania pracy przez jego uczestników. Etap III – ostatni.
Ocena objawów zaburzeń zaburzeń depresyjno-lękowych i poznawczych oraz w zakresie ośrodkowej regulacji wydzielania kortyzolu u pacjentów oddziału psychiatrycznego, we wczesnym okresie abstynencji po ustąpieniu majaczenia alkoholowego. Cel: ocena nasilenia i dynamiki zaburzeń depresyjno-lękowych i poznawczych u osób uzależnionych od alkoholu w okresie wczesnej abstynencji, oraz ich powiązań z zaburzeniami ośrodkowej regulacji wydzielania kortyzolu i nasilenia głodu alkoholowego. Etap I z 2 letnich badań.


doc. M. Załuska

doc. M. Załuska


Klinika Nerwic


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

16.

17.

18.Badania nad znaczeniem elementów dynamiki grupy i społeczności terapeutycznej dla efektów krótkoterminowej intensywnej terapii instytucjonalnej opartej na uczeniu społecznym w Klinice Nerwic IPiN. Cel: zweryfikowanie stopnia skuteczności leczonej grupy w zależności od stopnia ich strukturowania poprzez stawianie określonych zadań. Etap I z 3-letnich badań.
Technika wyobrażania „postaci” przy muzyce jako wskaźnik diagnostyczny identyfikacji „ja” w zakresie płci i wieku. Cel: sprawdzenie czy technika wyobrażenia „postaci” zastosowana do określonej muzyki może stanowić wskaźnik identyfikacji „ja” w zakresie płci psychologicznej i wieku. Etap II z 3 letnich badań.
Badania katamnestyczne funkcjonowania seksualnego kobiet z zaburzeniami odżywiania się. Cel: zbadanie funkcjonowania seksualnego kobiet, które były leczone z powodu zaburzeń odżywiania się, po 5 latach od przebytego leczenia; znalezienie różnic i podobieństw w funkcjonowaniu seksualnym kobiet z anoreksją i bulimią; znalezienie związku pomiędzy stopniem poprawy objawowej a funkcjonowaniem seksualnym. Etap I z 2-letnich badań.

doc. M. Siwiak-

Kobayashi

dr E. Galińska


dr med. A. Sarol-Kulka

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


19.
20.


Czynniki wpływające na wczesne rokowanie w psychozach schizofrenicznych okresu dorastania.
Cel: ocena jakie czynniki i w jakim stopniu odgrywają rolę we wczesnym rokowaniu w psychozach schizofrenicznych okresu dorastania. Etap III – ostatni.

Obraz kliniczny, przebieg, leczenie i wczesne rokowanie w różnych podgrupach jadłowstrętu psychicznego. Cel: próba ustalenie czy istnieją podgrupy jadłowstrętu psychicznego różniące się obrazem klinicznym, przebiegiem choroby, leczenia i rokowaniem jest zgodna z najnowszymi kierunkami badań światowych w tej dziedzinie rozpoczętymi w ostatnim okresie czasu pracy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Etap I z 3-letnich badań.


prof. I. Namysłowska
dr med. C. ŻechowskiKlinika Psychiatrii Sądowej


Nr

tematu


Nazwa zadnia badawczego

Kierownik tematu

21.


Opiniowanie sądowo-psychiatryczne po badaniach ambulatoryjnych i obserwacjach sądowo-psychiatrycznych sprawców czynów zabronionych będących w czasie ich popełniania pod wpływem działania substancji odurzających lub uzależnionych od tych substancji, w latach 1992-2002, przez biegłych psychiatrów IPiN i z kilku wybranych szpitali psychiatrycznych.

Cel: analiza opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych po badaniach ambulatoryjnych i po obserwacjach sądowo-psychiatrycznych sprawców czynów zabronionych będących w czasie ich popełniania pod działaniem substancji odurzających lub uzależnionych od tych substancji. Etap II - ostatni.

dr med. Z. Kulka


Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

22.
23.

24.


Zasoby i radzenie sobie ze stresem w rodzinie oraz szkole a zdrowie psychiczne młodzieży. Cel: sprawdzenie, jakie są i na czym polegają związki między: zasobami a doświadczeniem stresu oraz przebiegiem i skutkami radzenia sobie. Etap III – ostatni.


Poczucie koherencji i styl radzenia sobie ze stresem a jakość życia pacjentów z przewlekłą chorobą somatyczną (obwodowego układu nerwowego). Badanie katamnestyczne. Cel: sprawdzenie, czy zasoby psychologiczne pacjenta sprzyjają zmaganiu się z przewlekłą chorobą somatyczną, czyli: czy mają związek z lepszą jakością życia pacjentów ocenianą podczas hospitalizacji i po roku od hospitalizacji w klinice neurologicznej. Etap III z 4 letnich badań.
Analiza trendów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz związanych z tym czynników ryzyka i czynników chroniących wynikających ze sposobu spędzania czasu wolnego. Badania mokotowskie – rok 2004. Cel: j.w.

Etap I z 2-letnich badań.
dr K. Kosińska-Dec


dr B. Mroziak

dr K. Ostaszewski


Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

25.Uwarunkowania konsumpcji alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Cel: ocena uwarunkowań podaży i popytu na substancje psychoaktywne w Polsce w okresie postępującej integracji europejskiej. Etap IV – ostatni.
dr J. Moskalewicz

Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


26.


Postawy wobec relacji z innymi ludźmi a postawy wobec warunków życia osób przewlekle chorych na schizofrenię.

Cel: porównanie zadowolenia osób chorych na schizofrenię z relacji z innymi ludźmi (rodziną, przyjaciółmi, znajomymi) z ich zadowoleniem z warunków życia (mieszkania, finansów, jedzenia, usług itp.) oraz sprawdzenie, które z ocen wykazują najsilniejszy związek z ogólną subiektywną oceną zadowolenia pacjentów ze swojego życia. Etap II – ostatni.mgr K. SpiridonowZOOZ


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


27.

28.


29.

30.
Analiza informacji dotyczących zasobów lecznictwa psychiatrycznego i neurologicznego oraz rozpowsze-

chnienia zaburzeń psychicznych w Polsce. Cel: opracowanie rocznika statystycznego 2004 - „Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej”.

Praca roczna.
Ocena opinii sądowo-psychiatrycznych wydawanych w sprawach o przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego. Cel: ocena przestrzegania przepisów dot. orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego w sprawach o przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego.

Etap IV - ostatni.


Ocena rozpowszechnienia zachowań samobójczych wśród pacjentów poradni zdrowia psychicznego i poradni odwykowej. Badanie prospektywne.

Cel: jw. Etap III – ostatni.


Dynamika oraz korelaty zróżnicowania terytorialnego hospitalizacji schizofrenii. Cel: j.w. Praca roczna.

dr med. B. Pietrzykowska

prof. S. Dąbrowski

.
dr W. Brodniak

mgr L. Boguszewska
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

31.


32.

33.


Używanie leków donorów tlenku azotu (NO) u pacjentów hospitalizowanych z powodu alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Cel: zweryfikowanie wynikającej z obserwacji hipotezy, że osoby hospitalizowane z powodu ciężkich zespołów abstynencyjnych rzadko przyjmują leki leki-donory NO. Praca roczna.


Ocena picia alkoholu przez pacjentów uzależnionych od opiatów w ciągu 5 lat uczestnictwa w programie metadonowym. Cel: zweryfikowanie obserwacji oraz głównej hipotezy badawczej, że zjawisko picia alkoholu przez pacjentów uzależnionych od opiatów uczestniczących w programie substytucyjnego leczenia metadonem ma charakter dynamiczny. Praca roczna.
Dawkowanie metadonu u pacjentów leczonych w programie substytucyjnym przez wiele lat. Cel: zweryfikowanie wynikającej z obserwacji klinicznych hipotezy, że u części pacjentów przez lata leczonych substytucyjnie może dojść do zmniejszenia dobowej dawki metadonu. Praca roczna.

dr med. B. Habrat

dr med. H. Baran-Furga

dr med. K. Steinbarth-


Chmielewska

Samodzielna Pracownia Farmakoterapii


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

34.

Katamnezy u chorych z 25 letnim przebiegiem schizofrenii. Korelacje pomiędzy przebiegiem choroby a zaburzeniami funkcji poznawczych. Cel: ocena stanu psychicznego, funkcjonowania społecznego i funkcji poznawczych. Etap I z 3-letnich badań.

prof. M. Rzewuska


Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


35.

Skuteczność leczenia w opiece środowiskowej. Cel: j.w.

Etap II z 3 letnich badań.dr med. K. Prot
I Klinika Neurologiczna


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

36.


37.
38.
39.

Stany przedłużonych zaburzeń świadomości o niejasnej etiologii u osób powyżej 60 roku życia, korelacje kliniczno-elektrofizjologiczne.

Cel: ocena zmian elektrofizjologicznych w stanach przedłużonych zaburzeń świadomości o niejasnej etiologii, określenie zespołu objawów klinicznych w niedrgawkowym stanie padaczkowym, określenie wskazań do wykonania badań EEG u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego. Etap III - ostatni.
Ocena jakości życia i oczekiwań terapeutycznych chorych na padaczkę. Cel: ocena jakości z padaczką w zależności od stanu klinicznego, a zwłaszcza od nasilenia choroby, stanu emocjonalnego i sprawności umysłowej. Etap II – ostatni.
Badania epidemiologiczne, kliniczne i neuropatologiczne nad chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD) w Polsce.

Cel: ustalenie liczby rozpoznawanych przypadków CJD, poznanie rozmieszczenia zachorowań, pochodzenia osób chorych określenie typu choroby. Etap X – ostatni.


Korelacje wyników badania węchu, badań neuroobrazujących i testów neuropsychologicznych u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.

Cel: sprawdzenie czy u osób z MCI występują wzajemne korelacje między wynikami testów neuropsychologicznych a wynikami badań węchu oraz badań objętości struktur przyśrodkowej części płata skroniowego; ocena zmian w percepcji węchu stopnia zaniku struktur przyśrodkowych płata skroniowego jako predyktorów progresji MCI w chorobę Alzhaimera. Etap II z 3-letnich badań.


doc. D. Ryglewicz

dr med. W. Kuran
prof. J. Kulczycki

dr med. W. Lipczyńska-Łojkowska


II Klinika Neurologiczna


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


40.

41.


42.

43.
Rola czynników zapalnych w patogenezie chorób układu nerwowego. Cel: określenie czy, i w jakim stopniu przebieg kliniczny udaru mózgu jest uzależniony od zmienności genetycznej dotyczącej genów dla: - cytokin prozapalnych: TNF-alpha, IL-6; - metaloproteaz (metalloproteinases, Mmps): MMP-1, Mmp-3, MMP-9 i MMP-12. Etap III – ostatni.
Charakterystyka kliniczno-laboratoryjna udarów mózgu. Postępowanie w ostrym okresie udaru. Cel: j.w. Etap I z 3-letnich badań.

Rehabilitacja pacjentów po przebytym udarze mózgu.

Cel : ocena wpływu lewodopy na podniesienie efektywności logopedycznej terapii afazji ruchowej Broca u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Wprowadzenie efektywnego, zgodnego ze współczesnymi trendami nauki programu oddziaływań rehabilitacyjnych wobec pacjentów, u których w następstwie uszkodzenia mózgu wystąpił zespół zaniedbywania stronnego. Etap III – ostatni.
Analiza wybranych objawów stwardnienia rozsianego, częstość występowania, charakterystyka kliniczna oraz ocena wpływu na jakość życia. Cel: analiza obrazu klinicznego wybranych objawów chorobowych (ból, spastyczność, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych oraz zaburzenia funkcji płciowych) oraz wyników niektórych badań dodatkowych u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane. Ocenie będą podlegać wzajemne uwarunkowania i zależności m.in. wpływ ww. objawów na przebieg choroby, stopień niesprawności pacjentów oraz ich inwalidztwa społecznego i jakości życia. Etap III - ostatni.


prof. A. Członkowska

dr med. D. Milewska

dr J. Seniów

dr J. Zaborski

Zakład Genetyki

Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

44.

45.

46.


47.
48.
49.

50.
51.


52.

Polimorfizm reduktazy metylenotetrafolianowej (MTHFR) w otępieniu pochodzenia naczyniowego i w chorobie Alzheimera.

Cel: ocena częstości występowania polimorficznej postaci MTHFR u pacjentów z otępieniem i zbadanie jej korelacji z poziomem homocysteiny i ewentualnie nasileniem otępienia. Etap II – ostatni.


Aktywność chitotriozydazy w surowicy jako wskaźnik postępów leczenia substytucyjnego. Skutki przerwania leczenia lub obniżenia dawki leku. Cel: zbadanie skutków przerywania leczenia pacjentów dotkniętych chorobą Gaucher przy zastosowaniu aktywności chitotriozydazy jako markera prolifrracji makrocytów. Praca roczna.
Wykrywanie mutacji warunkujących leukodystrofię metachromatyczną przy użyciu metody sekwencjonowania DNA.

Cel: identyfikacja mutacji nie objętych skryningiem dla ośmiu najczęściej spotykanych w populacji europejskiej mutacji warunkujących leukodystrofię metachromatyczną. Poszukiwanie nosicieli zidentyfikowanych mutacji wśród członków rodzin pacjentów z leukodystrofią metachromatyczną. Etap II z 3 letnich badań.


Poszukiwanie mutacji w genach JPH3, TBP i DRPLA u pacjentów z wykluczoną molekularnie chorobą Huntingtona (HD). Cel: j.w.

Etap II – ostani.

Analiza rodowodów i badania molekularne w dystrofii mięśniowej Duchem`a/Beckera pod kątem występowania

nowych mutacji genu dystrofiny – badania przypadków izolowanych. Cel: j.w. Etap II - ostatni.

Poszukiwanie mutacji punktowych w genie dystrofiny w dystrofii mięśniowej Duchenne`a/Beckera (DMD/BMD). Cel: wykrywanie mutacji punktowych w genie dystrofiny.

Etap I z 2-letnich badań.


Aktywność paraoksonazy osocza w chorobie Alzheimera i w otępieniu pochodzenia naczyniowego. Cel: określenie udziału komponenty miażdżycowej w różnych postaciach otępienia. Etap I z 2-letnich badań.

Badania nad identyfikacją aberracji subtelomerowych z zastosowaniem technik cytogenetyki molekularnej.


Cel badań: Analiza cytogenetyczna z zastosowaniem techniki FISH u grupy osób z upośledzeniem umysłowym, cechami dysmorfii i prawidłowym kariotypem oznaczonym rutynowymi technikami prążkowanymi. Etap III - ostatni.
Wykrywanie mutacji receptora LDL w diagnostyce hipercholesterolemii rodzinnej. Cel: określenie częstości występowania mutacji w genie receptora LDL w grupie pacjentów z klinicznie rozpoznaną hipercholesterolemią rodzinną. Etap I z 3-letnich badań.

dr M. Bednarska-


Makaruk

dr B. Czartoryska


dr A. Ługowska

dr A. Sułek

dr J. Zimowski

dr J. Zimowski

prof. H. Wehr

dr A. Ilnicka

dr M. Bednarska-MakarukZakład Neurofizjologii Klinicznej

Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego


Kierownik tematu


53.

54.


55.

56.Rokowanie w młodzieńczej padaczce mioklonicznej – czynniki wpływające na remisję napadów. Cel: ocena odległych wyników leczenia w młodzieńczej padaczce mioklonicznej (JME). Etap I z 2-letnich badań.
Oddziaływanie składu powietrza wdechowego na czynność bioelektryczną mózgu i odpowiedź oddechową człowieka. Cel: poznanie wpływu zmian w składzie procentowym gazów wdychanego powietrza na czynność bioelektryczną oun. Ustalenie modelujących i obronnych reakcji oun, na odpowiedź oddechową organizmu pod wpływem zmian w składzie procentowym gazów wdychanego powietrza. Etap II - ostatni.
Wpływ leczenia neuroleptykami na obraz EEG pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, powiązanie z przebiegiem klinicznym i nasileniem działań niepożądanych. Cel: analiza wzorca EEG pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi podczas leczenia neuroleptykami. Etap I z 3-letnich badań.
Ocena stanu czynnościowego kory ruchowej i dróg korowo-rdzeniowych u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Cel: ocena funkcji dróg korowo-rdzeniowych i pobudliwości korowej u pacjenta z chorobą Parkinsona, z uwzględnieniem postaci klinicznych schorzenia. Etap I z 3-letnich badań.dr med. K. Niedzielska

dr med. W. Jernajczyk

dr med. W. Jernajczyk

dr med. M. Derejko

Zakład Neuropatologii


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


57.

58.Występowanie mózgowej angiopatii amyloidowej w wybranych procesach zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego. Cel: ocena morfologii i nasilenia mózgowej angiopatii amyloidowej (cerebral amyloid angiopathy-CAA), zwyrodnieniowych zmian naczyniowych spowodowanych odkładaniem się złogów białkaamyloidu-β (A β) oraz dystrybucji CAA w okolicach mózgu odpowiedzialnych za sprawność procesów poznawczych w wybranych procesach zwyrodnieniowych OUN przebiegających z upośledzeniem intelektualnym. Etap I z 3-letnich badań.
Ocena morfologiczna naczyń krwionośnych OUN w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych i wirusowych.

Cel: porównanie mózgowych naczyń krwionośnych w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Alzheimera – AD i Creutzfeldta-Jakoba – CJD) oraz w chorobach o etiologii wirusowej (podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu – SSPE), w rejonach mózgowych z typowymi wykładnikami neuropatologicznymi danej jednostki chorobowej oraz w rejonach nie wykazujących zmian. Etap I z 3-letnich badań.dr med.E. Bertrand

dr E. Lewandowska


Zakład Neuroradiologii


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu


59.

60.


Przydatność badania dyfuzyjnego DWI metodą rezonansu magnetycznego MR wraz z wyliczeniem mapy współczynników dyfuzji ADC w wykrywaniu świeżych ognisk demielinizacyjnych oraz zmian współczynnika dyfuzji istoty białej mózgowia u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Cel: sprawdzenie praktycznej przydatności badania dyfuzyjnego wykonywanego przez użycie aparatu niskopolowego na grupie pacjentów z rozpoznanym wcześniej stwardnieniem rozsianym. Etap I z 3-letnich badań.
Ocena zaburzeń przepływu w tętnicach zewnątrzczaszkowych metodą kontrastowej angiografii rezonansu magnetycznego. Cel: ocena przydatności diagnostycznej nieinwazyjnej metody badania tętnic szyjnych zewnątrzczaszkowych za pomocą rezonansu magnetycznego po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Etap II – ostatni.

dr R. Poniatowska

dr J. Ryterski

Zakład Neurochemii


Nr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

61.
62.

63.

Ocena wpływu przeciwlękowego selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w zwierzęcych modelach lękowych. Spektrum psychofarmakologiczne oraz mechanizmy działania w modelach przedklinicznych. Cel: j.w. Etap II - ostatni.


Wpływ glikokorotykosteroidów na czynność systemów neuroprzekaźnikowych mózgu, w modelach reakcji lękowych i stresowych. Cel: analiza wpływu podwyższonego poziomu hormonów steroidowych na aktywność wybranych systemów neuroprzekaźnikowych mózgu (GABA, 5-HT, aminokwasy pobudzające) w modelach reakcji lękowych. Etap I z 3-letnich badań.

Badanie potencjalnych czynników mogących wywoływać sensytyzację na morfinę. Cel: zbadanie, czy czynniki takie jak metadon, stres, imipramina, powodują powstanie sensytyzacji na morfinę, tzn. czy zwierzęta poddane działaniu tych czynników wykazują silniejszą reakcję na późniejsze podanie morfiny w porównaniu do zwierząt naiwnych. Etap I z 3-letnich badań.


1.prof. A. Płaźnik


dr A. Bidziński

dr E. Taracha


Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu NerwowegoNr

tematu


Nazwa zadania badawczego

Kierownik tematu

64.


65.

66.


67.

Dalszy rozwój hodowli szczurów linii (WHP) preferującej i (WLP) nie preferującej alkohol: reakcja instrumentalna szczurów WHP i WLP jako wyraz wzmocnienia pozytywnego etanolu. Cel: określenie zachowań emocjonalno-lękowych linii WHP i WLP w tych samych warunkach eksperymentalnych. Etap II - ostatni.


Neurorozwojowa koncepcja uzależnienia od kokainy: uszkodzenie układu 5-HT u szczurów we wczesnym okresie życia. Cel: stwierdzenie, czy upośledzenie funkcji układu 5-HT mające miejsce we wczesnym okresie rozwoju organizmu, wpływa na pozytywnie wzmacniające (nagradzające) właściwości kokainy. Etap II – ostatni.
Stężenie endogennego kwasu glutaminowego i asparaginowego w ślinie jako czynnik warunkujący percepcję smaku glutaminianu sodu (smak umami) u człowieka. Cel: weryfikacja hipotezy wiążącej odczuwanie piątej podstawowej kategorii smakowej (smak białek i aminokwasów; umami) ze stężeniem endogennego kwasu glutaminowego i asparaginowego w ślinie. Etap II – ostatni.
Neurorozwojowa koncepcja uzależnień w modelu zwierzęcym. Wpływ uszkodzenia układu 5-HT we wczesnym okresie życia. Cel: sformułowanie i zweryfikowanie neurorozwojowej koncepcji uzależnienia od alkoholu. Etap II - ostatni.

dr W. Dyr

dr R. Stefański

doc. P. Bieńkowskiprof. W. Kostowski


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna