I książki I zwarte prace monograficznePobieranie 23.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.99 Kb.Maciej Uliński;


PUBLIKACJE – DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA

I Książki i zwarte prace monograficzne;  1. Byt i powinność w perspektywie filozofii analitycznej; ZN AGH nr 1441, Zagadnienia Społeczno – Polityczne Z. 41. Kraków 1991, s. 74. (część poprawionego tekstu została włączona do pozycji nr 3)

  2. Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno – społecznej, AUREUS, Kraków 2001 s. 348.

  3. Studia nie tylko metaetyczne, AUREUS , Kraków 2005, s. 218.

  4. Etyka troski i jej pogranicza, AUREUS, Kraków 2012, s. 260.


II Artykuły w książkach, czasopismach, słownikach, encyklopediach;

 1. Prawda na cenzurowanym, „Studia Filozoficzne” nr 12, 1980, s.131-137.

 2. O czynach moralnie dobrych, ZN AGH, nr 781, 1980.

 3. Naturalistyczny panetyzm St. C. Peppera, ZN AGH, nr 781,1980.

 4. Świadomość społeczna i jej formy, „Człowiek i światopogląd” nr 1-2, 1981, s. 98-107.

 5. Sztuka, etyka i moralność, „Przegląd Humanistyczny” nr 1-2, 1982, s. 178-201.

 6. Emotywizm (w;) Filozofia Wieku XX, red. J. Lipiec, Rzeszów 1983, s.294-302.

 7. St. C. Pepper, (w:), jw s.. 303-307

 8. Fabiana Birkowskiego „Kazania na niedziele i święta całego roku” na tle postyllografii przeciwreformacyjnej w Polsce, „Ruch Literacki” nr 5-6, 1984, s.187-201.

 9. Die Rolle des gesellschatspolitischen Unterrichten bei der Ausbildung der Ingeneuer – Die Erfahrungen an der Berg und Hȕttenakademie zu Krakau. s. 58 –61. w: Materiallen der Wissenschaftlichen Konferenz. Freiberg 4/5 Sptember 1986.

 10. Spór o słynny fragment Traktatu o naturze ludzkiej D. Hume’a, „Studia Filozoficzne” nr 10, 1987, s.165-175.

 11. Test otwartego pytania, ZN AGH, Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne nr 30, 1987, s. 131-151.

 12. Platon i emancypantki, „Pismo Literacko-Artystyczne nr 5, 1988, s. 35-48.

 13. Zdania faktualne a wyrażenia performatywne – kilka uwag o propozycjach Maxa Blacka, „Studia Filozoficzne” nr 3, 1989, s. 149-154.

 14. W kręgu teorii dobrych racji, ZN AGH, Zagadnienia Społeczno- Filozoficzne, z, 32, 1989, s.123-136.

 15. Życie w piaskownicy; „Życie gospodarcze” nr 16 ,15.04.1989.

 16. Etyk jako ekspert, Principia t. II, 1990, s.57-64.

 17. „Druga płeć” po czterdziestu latach. ZN AGH, Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne, z.36, 1990, s. 83-95.

 18. Emotywizm a naturalizm, ZN AGH, Zeszyt Jubileuszowy, 1990, s. 79-92.

 19. Powinien – Może,. O kłopotach z powinnością konkretną, „Principia”, t. III 1991, s.23-35.

 20. Dowód Searle’a, „Zeszyty Etyczne UJ”, nr 2, 1991, s. 1-17. (przedruk w poz I.1 i I.3).

 21. Kobieta i mężczyzna jako temat refleksji filozoficznej J. J. Rousseau, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XX z.3, 1992, s. 41-72.

 22. Główne kierunki metaetyki, (w;), Etyka, red. J. Pawlica, UJ Kraków 1992, s. 31-78.

 23. Antyfeminizm Fryderyka Nietzschego, „Principia” t. VII 1993, s.21-34.

 24. Płeć i rola społeczna w świetle antropologii Margaret Mead, „Universitas, nr 6-7, 1993, s.36-43.

 25. Mizoginizm Ottona Weiningera, ZN AGH, Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne, z.46, 1993, s. 35-45.

 26. Dobre obyczaje w nauce, „Kwartalnik Filozoficzny” nr 4, 1994, s.168-173.

 27. Oblicza utylitaryzmu – Uwagi na marginesie artykułu D. Probuckiej, „Principia, t.XII-XIV, 1995, s.189-202.

 28. Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa, „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej” nr 41, 1996 s.3-20.

 29. Freud zmistycyzowany, „Lewą Nogą” nr 9, 1997, s. 72-75.

 30. Freud i feminizm, „Praegląd Filozoficzny – Nowa Seria” nr 2 (22), 1997, s.109-114.

 31. O profeminizmie Johna Stuarta Milla, „Kwartalnik Filozoficzny” z.3, 1998, s.150-155.

 32. Płeć I wychowanie w antropologiczno-religijnym ujęciu Edyty Stein, (w:) Człowiek, Etyka, Polityka, Praca zbiorowa pod red. W. Jaworskiego. ABRYS, Kraków 1998, s.57-62.

 33. Moralność korporacji (w:) Idee i Myśliciele.t.I, Filozofia w kontekście światowym, red. I. Fiut, Wyd. Zakonu Pijarów, Kraków 2000, s. 213-221.

 34. The Ought- Can Principle in the prescriptivism of R. M. Hare; Filozofia współczesna a tradycja, red. I. Fiut. Kraków 2002 s. 201 – 205.

 35. Etyczne i społeczne aspekty polityki wyrównywania szans (w;) Idee i myśliciele T.III, red. I. Fiut, Kraków 2003, s. 215 – 234.

 36. M. Scheler (w:) Filozofowie współcześni. Red. J. Szmyd, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 441-444.

 37. J. Rawls (w:) Filozofowie współcześni, jw s. 402-406.

 38. Stare i nowe gender-importy (w:) Idee i myśliciele, red. I. Fiut, T.IV. Kraków 2004, s. 59-68.

 39. Słownik Filozofii, red. J. Hartman, Zielona Sowa, Kraków 2004, (autorstwo 53 haseł), w tym, 10 haseł wiodących.

 40. W kręgu maskulinistycznej klasyki; (w:) Medialne i społeczne aspekty filozofii, red. I. Fiut, Kraków 2005, s. 97-113.

 41. Pochwała utylitaryzmu w; ad.I..3 (Studia nie tylko metaetyczne) s.137-158.

 42. Adam Mahrburg; (w;) Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 708 – 710.

 43. Feminizm i etyka troski; (w:) Media, Kobieta i śmiech, red. I. Fiut, Idee i Myśliciele Tom VII, Kraków 2006, s. 67 – 81.

 44. Bauman i Dalajlama; (w:) Kultura a tożsamość, red. I. Fiut, Idee i Myśliciele Tom IX, 2007, s. 95 – 110.

 45. Karol Wojtyła/Jan Paweł II jako teoretyk i nauczyciel dobra. Biuletyn AGH (wydanie okolicznościowe) , grudzień 2007, s. 4

 46. Transgresje i quasi-transgresje tożsamości, (w:), Tożsamość, podmiot, komunikowanie, red. I. Fiut, Idee i Myśliciele t.XI, Kraków 2009, s.13-26.

 47. Stare i nowe oblicza etyki troski, (w:) Tożsamośc, podmiot, komunikowanie, red. I. -Fiut, Idee i Myśliciele T. XI, Kraków 2009, s.141-159.

 48. Nowa historia filozofii, Rocznik AGH Studia Humanistyczne,T. 7/s.167-169.

 49. O kulturowych i podmiotowych determinantach przestrzeni życia według wartości, (w:) Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, M. Uliński red. Kraków, Aureus 2010, s. 9 – 18.

 50. Stanisław Staszic do jakiego wracamy; (w;) Stanisław Staszic - twórca polskiego wyższego szkolnictwa technicznego, red. S. Meducki, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010 s. 93 – 102.

 51. Sport jako obszar modelowania męskości i kobiecości, (w:) Wymiary męskości i kobiecości, red. B. Bartosz, ENETEIA Warszawa 2011, s. 161-172.

 52. Troska i racjonalność jako cnoty główne w teorii moralności Michaela Slote’a. Kwartalnik Filozoficzny 2012 nr 2, s. 128-148.

 53. Pedagogika troski – uwagi nad ideami Nel Noddings [w:] Problemy nowoczesnej edukacji T II-III, red. E.Sadowska, W. Sztumski, WSL, Częstochowa 2012-2013, s. 191-205.


III Recenzje i omówienia.
1. Teksty filozoficzne dla uczniów szkół średnich, red. J. Łojek, W-wa 1986; „Pismo Literacko-Artystyczne 1987 nr 10, s.142-146..

 1. Przyczynek do analizy tekstów (replika na polemikę z poprzednią recenzją). „Pismo Literacko – Artystyczne”1988 nr 5, s.151-153.

 2. Istnienie i poznanie wartości ( J. Lipiec, Kraków 1981), „Principia t V 1992, s.136-138.

 3. Historia filozofujących pań. ( M.E.Waithe ed. History of Women Philosophers, Vol. I – III, Kluwer, Dodrecht-Boston-Lancaster 1985-1991), “Kwartalnik Filozoficzny” T.XXI, 1992, Z.3., s. 149-164.

 4. Tajemnica płci ( A. Moir, D. Jessel; Płeć mózgu, W-wa 1993) „Nowa krytyka” 1995 nr 6 s. 254-261.

 5. Lekcja fundamentalizmu, ( J.H.Hallowell; Moralne podstawy demokracji, PWN Warszawa 1993), „Ad Meritum” R.I. 1995.s. 125-127,

 6. Hegel i dialektyka płci ( K. Guczalska; Miłość i cnota polityczna. Rodzina i kobieta w filozofii Hegla. Kraków 2002), „Principia” t. XXXIV, 2003, s. 201-204.

 7. Pochwała indywidualizmu (M. Środa; Indywidualizm i jego krytycy, W-wa 2003), „Nowe Książki” 2004 nr 6, s.50.

 8. Idee etyczne w ujęciu fenomenologicznym, (J.Lipiec; Koło etyczne, Kraków 2005), Forum Myśli Wolnej, nr 26/27, 2005, s. 74-77.

 9. Nowa historia filozofii (Tadeusz Gadacz, Historia Filozofii XX wieku t.1 i t.2, ZNAK, Kraków 2009); Rocznik AGH, Studia Humanistyczne. T.7/2009, s.167-169.
   1. Recenzje wydawnicze;

  1. Moralność i niemoralność, red. R. Borkowski, Kraków AGH 2005.

  2. Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis 30, Studia Philosophica II, red. R. Padoł, Kraków Akadamia Pedagogiczna, Kraków 2005.

  3. Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis 53, Studia Philosophica IV, .red. Cz. Piecuch Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2009.

  4. Media światem człowieka, red. M. Drożdż I. Fiut, Drożdż, Kielce 2009.

  5. Karl Jaspers (red. Cz. Piecuch), Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011.

  6. Michał Żebrowski (red.); Cóż wiemy o miłości, NOMOS, Kraków 2011.

  7. Dlaczego warto wracać do Michaela Antonioniego? (red. M. Kisiała, B. Zmudzinski), Wydawnictwo AGH 2012.

  8. Człowiek w Świecie mediów (red. M. Drożdż, I. Fiut), Jedność , Kraków – Kielce.

  9. Nowa duchowość w kulturze (K. Skowronek, Z. Pasek red.), LIBRON, Kraków 2013.

  10. Józef Kożuchowski, O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemana, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.IV Inne;

1.Sprawozdanie z konferencji dydaktyków filozofii i socjologii – Kraków 1979, Studia Filozoficzne nr 31980, s. 173-176.

2. Nauki społeczne (w;) Osiągnięcia AGH, Kraków 1989.

3. Filozofia polska – wybór tekstów. Współ -red. W, Jaworski, E. Stankiewicz, M.Uliński, Kraków 1992.


V Przekłady;

 1. E, Fromm, Etyka humanistyczna jako praktyczna nauka o sztuce życia (Man for Himself r. II), „Pismo Literacko – artystyczne” 1987 nr 4.

 2. A. Schopenhauer; O kobietach (Ȕber den Weibern). „Principia“ t.V, 1992.

 3. F. Schelling; “Zwierzę I roślina”. Los Ziemi. Do Karoliny (fragmenty), oraz F. Schlegel; „Różne sposoby myślenia – epigramaty z 1815 roku” (w;) Poezja Filozofów, red. W. Jaworski, WL, Kraków 1984.VI Działalność dydaktyczna;


. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń na studiach dziennych i zaocznych oraz kursach programu ERASMUS z następujących przedmiotów;

   1. Historia filozofii,

   2. Podstawy filozofii,

   3. Etyka,

   4. Logika

   5. Wiedza o nauce

   6. Współczesna filozofia społeczna

   7. Aksjologia

   8. Kraków jako centrum kultury europejskiej

   9. Kobieta i mężczyzna w refleksji filozoficznej i życiu codziennym

   10. Seminaria licencjackich i magisterskie z zakresu socjologii i kulturoznawstwa.


VII Działalność organizacyjna; 1. 01.10.1986 – 30.09.1988 – p.o. v-dyrektora d.s. w Instytucie Nauk Społecznych AGH.

 2. 01.10.1988-30.09.1994 – p.o. kierownika Zakładu Filozofii w INS AGH.

 3. Członek Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Filozofii Polskiej; „Filozofia dla przyszłości” – Kraków 1997.

 4. Od 2004 roku, Członek Krakowskiego Komitetu Olimpiady Filozoficznej.

 5. 2003 - 2012 r. redaktor naczelny Rocznika AGH - Studia Humanistyczne, a od 2013 członek redakcji.

 6. Członek komisji WNSS a następnie WH AGH do spraw nagród i odznaczeń od 01.10.2006 do 29.09.2014.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna