I linii metra w warszawiePobieranie 71.04 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar71.04 Kb.

MT-A9-24-46FE/01
BUDOWA DODATKOWEJ WINDY NA STACJI A9 RACŁAWICKA METRA WARSZAWSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY DODATKOWEJ WINDY W PRZEJŚCIU POŁUDNIOWO -ZACHODNIM STACJI A9 RACŁAWICKA

I LINII METRA W WARSZAWIE
SPIS ZAWARTOŚCI


1.

Opis techniczny

MT-A9-24-46FE/01

2.

Lokalizacja windy w przejściu płd- zachodnim stacji A9

na planie sytuacyjnym………………………………….………...1:500


MT-A9-24-46FE/023.

Zagospodarowania terenu wokół projektowanej windy.…………1:250

MT-A9-24-46FE/03


4.

Rzuty i przekroje windy ................................................................1:50

MT-A9-24-46FE/04


5.

Elewacje trzonu windy……………………………………….......1:50

MT-A9-24-46FE/05

ZAŁĄCZNIKIZałącznik 1 –Dane techniczno – ruchowe windyZałącznik 2 – Notatka techniczna dotycząca wyboru wariantu usytuowania

windy spisana z Zamawiającym

Załącznik 3 – Współrzędne geodezyjne punktów tyczenia trzonu windyZałącznik 4 – Wypis z ewidencji gruntów rejonu przejścia

podziemnego płd-zach stacji A9 Racławicka

Załącznik 5 – Uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich lokalizacji windy

i nawierzchni

Załącznik 6 – Uzgodnienia z Metrem WarszawskimZałącznik 7 – Uzgodnienia z użytkownikiem ( NETIA) rezerwowanej trasy

dla kabli teleUPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

Opracowanie związane - w oddzielnym zeszyciePROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - nr MT-A9-17-4708

BUDOWA DODATKOWEJ WINDY NA STACJI A9 RACŁAWICKA METRA WARSZAWSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY DODATKOWEJ WINDY W PRZEJŚCIU POŁUDNIOWO -ZACHODNIM STACJI A9 RACŁAWICKA

I LINII METRA W WARSZAWIE


Projektanci

koordynacja - mgr inż. Franciszek Misiurek ..................................
architektura - techn. arch. Anna Napiórkowska ..................................
KONSTRUKCJA – mgr inż. Franciszek Misiurek ....................................
ZASILANIE - mgr inż. Andrzej Głocki ....................................
NAWIERZCHNIE - mgr inż. Piotr Zapaśnik ....................................

weryfikacja

mgr inż. Urszula Gawlewicz ....................................
mgr inż. Edmund Całus ....................................
mgr inż. Sylwia Sikora ......................................

BUDOWA DODATKOWEJ WINDY NA STACJI A9 RACŁAWICKA METRA WARSZAWSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY DODATKOWEJ WINDY W PRZEJŚCIU POŁUDNIOWO -ZACHODNIM STACJI A9 RACŁAWICKA

I LINII METRA W WARSZAWIE

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA1.1. Umowa z dnia 5 października 2011 r. zawarta pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie ul. Żelazna 61 ( 00-848) a Biurem Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. , 02-142 Warszawa ul. Solińska 19 B.

Projekt windy dla niepełnosprawnych - obiektu komunikacyjnego, usytuowanego na działce 67/2 z obrębu 1-01-18 będącej w zarządzie trwałym Zarządu Dróg Miejskich w pasie drogowym chodnika na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul Racławicką - nadbudowanego na płd. -zachodnim przejściu podziemnym stacji metra A9- Racławicka opracowanow oparciu o poniższe przepisy prawa.

1.2. Uchwała nr LXX /2187/2010 Rady m. Stołecznego Warszawy z dnia 14.01. 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Starego Mokotowa , ustalająca dla Al. Niepodległości w rej. skrzyżowania z ul. Racławicką , w liniach rozgraniczających 2KD-G warunki zagospodarowania terenu ulicy (§175) : komunikacja zbiorowa - metro , autobus.

1.3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 9 .,poz.115 z późniejszymi zmianami);

1.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz.U. z 2004 r – poz.1481);

1.5. Warunki Zarządu Dróg Miejskich określone w oparciu obowiązujące przepisy prawa -w zakresie zajętości pasa drogowego ( wg powyższych p.1.3 i 1.4 ) oraz w zakresie wykonania projektu organizacji ruchu - zgodnie z rozporządzeniem M.I. z dnia 23.09.2003 r - Dz.U..Nr177,poz.1729.

1.6. Zgodnie z art. 71 ustęp 2 Ustawy z dn.03.10.2008 r o Udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływaniach na środowisko , projektowana winda nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , gdyż nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

1.7. Z Miejscowego Planu wynika że w obszarze usytuowania projektowanej windy nie występują obiekty będące w rejestrze zabytków.  1. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA.

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią następujące dokumentacje i czynności:

[1] Założenia do projektowania – przedstawione w punkcie 11 SWO;

[2] Dokumentacja archiwalna powykonawcza przejścia podziemnego stacji A9 :

- rysunki architektoniczne i konstrukcyjne przejścia południowo – zachodniego;

- projektowe współrzędne geodezyjne punktów tyczenia konstrukcji przejścia

płd-zachodniego dla określenia punktów tyczenia trzonu windy w Zał. 3

[3] Wizje lokalne w przejściu podziemnym.

[4] Normy i przepisy prawa budowlanego

[5] Rozporządzenie M.I. nr 859 z dnia 17.06.2011 r w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

[6] Dane techniczne wind i notatka uzgadniająca spisana z Zamawiającym - dotycząca

wariantów usytuowania windy - stanowiące treść załączników 1 i 2.  1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt windy dla obsługi osób niepełnosprawnych, zlokalizowanej w południowo – zachodnim wyjściu stacji A9 – Racławicka.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczny i konstrukcyjny windy oraz zagospodarowanie chodnika północno –zachodniego narożnika skrzyżowania Al. Niepodległości/ul. Racławicka wokół trzonu i pawilonu windy.  1. ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACJI PIONOWEJ DLA OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PASAŻERÓW METRA NA STACJI A9 – RACŁAWICKA.
    1. Istniejący układ komunikacji pionowej dla obsługi niepełnosprawnych

W chwili obecnej komunikacja pionowa dla osób niepełnosprawnych jest zorganizowana jedynie w południowo–wschodnim wyjściu ze stacji metra A9 – Racławicka. Zlokalizowana tam istniejąca winda łączy poziom antresoli metra z płn- wschodnim narożnikiem skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Racławicką. Osoby niepełnosprawne aby dostać się na zachodnią stronę Al. Niepodległości zmuszone są do przekraczania jezdni Al. Niepodległości.

4.2. Projektowany układ komunikacji pionowej dla niepełnosprawnych.

Projektowana winda w przejściu południowo – zachodnim wyprowadzi pasażerów z poziomu holu antresoli przejścia na poziom zachodniego chodnika Al. Niepodległości na skrzyżowaniu z ul. Racławicką. Winda projektowana oraz istniejąca po stronie wschodniej, obsłużą komunikację osób niepełnosprawnych, wywożąc je na chodnik Al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką po wschodniej i zachodniej stronie. Wraz z istniejącą windą z poziomu peronu na poziom antresoli, zapewniona będzie komunikacja pionowa między peronem a chodnikami ulicy dla niepełnosprawni pasażerów metra.

  1. PROJEKTOWANA WINDA

5.1. Usytuowanie windy , stan istniejący i projektowany zagospodarowania terenu przy płd-zach. podziemnym wyjściu ze stacji.

Projektowana winda usytuowana będzie na działce będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawy nr 67/2 z obrębu 1-01-18, obejmującej jezdnie i zachodni chodnik Al. Niepodległości i płd-zachodnie przejście podziemne stacji A9. Działka jest w zarządzie trwałym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie ul Chmielna 120.


5.1.1. Południowo – zachodnie przejście podziemne południowej głowicy stacji metra A9 usytuowane jest w obszarze pod zachodnią jezdnią i chodnikami Al. Niepodległości oraz pod jezdnią dochodzącej do Alei ulicy Racławickiej. Z holu przejścia podziemnego pasażerów na chodnik zachodni wyprowadzają na powierzchnię 2 biegi schodów stałych usytuowane po obu stronach wylotu ul. Racławickiej. Projektowany trzon windy nadbudowany będzie w narożu holu – nad stropem przejścia podziemnego.
5.1.2. Istniejące zagospodarowanie powierzchni terenu

Na powierzchni terenu trzon będzie usytuowany w paśmie chodnika zachodniego Al. Niepodległości na płn – zachodnim narożniku skrzyżowania Alei z ul. Racławicką , którego obszar okolony łukiem krawężnika jest niezabrukowany i obsiany trawą. Rzędna płaskiej powierzchni terenu ~ 31.80-31.90 m. Istniejące nieliczne kablowe uzbrojenie podziemne nie koliduje z trzonem – patrz p.10.


5.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu w otoczeniu trzonu (rys.–46FE/03 i 04)

Wokół trzonu windy projektuje się wąską opaskę z płyt chodnikowych oraz nawierzchnię

z kostki betonowej w pawilonie wejściowym – patrz rys. i opis p.10. oraz uzgodnienia lokalizacyjne i nawierzchni Zał. 5.

5.2. Wymagania eksploatacyjne urządzenia dźwigowego windy dla obsługi osób

niepełnosprawnych (dane techniczno- ruchowe urządzenia –patrz Zał. nr 1)

Z uwagi na wybrane (wśród kilku wariantów-patrz notatka-Zał.2) usytuowanie trzonu w obrębie konstrukcji przejścia, przyjęto urządzenie - windę podnośnikową o małych wymiarach trzonu w rzucie oraz nie wymagające podszybia. Kabina przelotowa z drzwiami uchylnymi o szer. 100 cm (zgodnie z [5]). Wysokość podnoszenia wynosi ~5.20 m dla istniejącego dystansu między rzędną posadzki na przystanku dolnym ( w holu) ~26.68 m i rzędną chodnika ( trawnika) ~ 31.90 m na przystanku górnym.Podnośnik dla osób niepełnosprawnych – DTR i wymagania eksploatacyjne

- Kabina przelotowa – wymiary kabiny 1400x1100 mm;

- Drzwi wejściowe-1000x2000 mm–uchylne, jednoskrzydł., otw. na zewnątrz,przeszklone;

- Udźwig ~300-400 kG ;

-Wysokość podnoszenia H= ~5,20 m uściślona pomiarami rzędnych chodnika i posadzki;

- Podszybie – głębokość max 120-130 mm;

- Nadszybie – wysokość od poziomu przystanku górnego – 2800 mm;

- Wymiary szybu ( w świetle ) – 1450x1450 mm; szyb żelbetowy z okładzinami;

- Wentylacja grawitacyjna;

- Ilość przystanków : 2 ( „O” - górny poz.ulicy , „-1” – dolny poziom posadzki holu ;

- Prędkość jazdy – 0.1 m/s;

- Temperatura w kabinie - +5 ° C - +28 ° C ( klimatyzacja); w szybie - +5 ° C

- Wskaźniki - podświetlenie oraz cyfry w alfabecie Breila;

- Intercom połączony z dyspozytornią stacyjną;

- Monitoring w dyspozytorni: jazda góra - dół , zatrzymanie na przystanku, awaryjne

zatrzymanie, brak zasilania;

- Zasilanie 230 V, zainstalow. moc 1. 5 kW, podw.zasilanie, instalacja oświetlenia;

-Sterowanie ruchem platformy elektroniczne;

-Zespół sterujący szafka na poz. „0” przy zewnętrznej ścianie szybu;
5.3. Gabaryty trzonu windy

Obudowę urządzenia dźwigowego projektuje się w postaci żelbetowego trzonu nadbudowanego nad narożem holu przejścia podziemnego. Wymiary wewnętrzne kwadratowego w rzucie trzonu wynoszą 145 x145 cm. Wymagana głębokość podszybia poniżej poziomu dolnego przystanku ( posadzki ) wynosi ~12-13 cm. Wysokość trzonu

pomiędzy poziomami przystanków dolnego i górnego wynosi ~ 520 cm, wysokość nadszybia - powyżej poziomu przystanku górnego ( na chodniku ulicy ) wynosi 280 cm. Otwory drzwiowe na obu przystankach o szerokości 123 cm i wysokości 212 cm.

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE.

6.1. Konstrukcja trzonu windy zespolona z konstrukcją holu przejścia podziemnego.

Trzon windy projektuje się w konstrukcji żelbetowej – monolitycznej nadbudowany na stropie zewnętrznym holu przejścia podziemnego na obrzeżu wykutego otworu w stropie o wymiarach 175x175 cm.

Na poziomie dolnym w holu przejścia podziemnego obudowę szybu na obrzeżu wykutego otworu, stanowią dwie zewnętrzne żelbetowe ściany przejścia podziemnego gr. 40 cm i dwie projektowane żelbetowe – monolityczne ściany gr.30 m –pełna i z otworem drzwiowym 123x212cm. Wymagana niewielka głębokość podszybia – poniżej poziomu przystanku dolnego (posadzki) ~12 cm, będzie uzyskana poprzez skucie posadzki i warstwy podłożowej. Podziemna część trzonu (nad stropem przejścia) o wysokości ~1.20 m - ściany gr. 30 cm, zewnętrzne wymiary wynoszą 205 x205 cm. Podziemny trzon realizowany będzie w wykopie o wymiarach ~260–280x260-280cm. Ściany wykopu będą zabezpieczone odeskowaniem. Nadziemna część trzonu o wysokości 2.80 m, ściany o grubości 20 cm , otwór drzwiowy 212 x 123 cm. Trzon przykryty jest płytką stropową gr. 20 cm . Ponad płytą wyprowadzona ścianka attykowa gr. 20 cm i wysokości 30 cm.

Konstrukcje monolityczne trzonu zaprojektowano z betonu B30, zbrojenie stalą

AIII N- RB 500W. Izolacja części podziemnej–powłokowa zespolona z istniejącą (przerwaną wykuciem) izolacją stropu przejścia.

6.2. Założenia do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych.

1. Podparcie obrzeża wykutego otworu dla windy w narożu stropu zewnętrznego stanowić będą dwie ściany zewnętrzne przejścia podziemnego oraz dwie projektowane ściany trzonu windy zespolone wykotwieniami ze ścianami przejścia.

2. Stan graniczny nośności i użytkowania konstrukcji stropu przejścia przy zmienionych warunkach podparcia sprawdzono przyjmując obciążenia na strop od zasypki i naziomu obciążenia ścian ciężarem trzonu windy nad stropem.

3. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe trzonu i stropu wykonane fazie projektu wykonawczego (-46FF) do wglądu w archiwum B.P. Metroprojekt.7. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE-OKŁADZINY,KAMIENIARKA, PAWILON PRZED WEJŚCIEM NA PRZYSTANKU GÓRNYM.
Okładziny trzonu windy oraz pawilon wejściowy zaprojektowano identyczne jak istniejącego trzonu windy po stronie wschodniej A. Niepodległości.

7.1. Drzwi uchylne i panele drzwiowe windy - szklane w obramowaniu stali nierdzewnej.

7.2. Okładzina trzonu windy ponad poziomem chodnika - brenna łupana gr. 4 cm w pasach 15,20,25 cm w układzie mozaikowym w kolorze identycznym z okładziną kamienną istniejącego trzonu windy przejścia płd.- wschodniego. Okładzina obrzeża otworu wejściowego płytki gres (30x30 cm).Okładzina trzonu we wnętrzu holu przejścia podziemnego – ceramiczna – płytki gres w kolorze identycznym lub zbliżonym do istniejących na ścianach przejścia podziemnego.

7.3. Na płytce stropowej trzonu izolacja przeciwwodna na betonowej warstwie spadkowej.

Odprowadzenie wód opadowych ze stropu trzonu rynną spustową w narożu trzonu i ściany. Obróbka blacharska ścianki attykowej z blachy ocynkowanej.

7.4. Przedsionek (pawilon) trzonu windy na przystanku górnym – sklepienie lekxan, boki szkło bezpieczne w obramowaniu z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor c-niebieski RAL5010.


8 . ZASILANIE WINDY

Zasilanie przewiduje się z istniejącego kabla doprowadzonego do istniejącej maszynowni windy położonej na głowicy południowej po stronie wschodnie przez wykonanie zabezpieczonego bezpiecznikiem odgałęzienia, kablem nie rozprzestrzeniającym płomienia i nie wydzielającym toksycznych gazów typu N2XH 3x4. Kabel N2XH 3x4 prowadzony będzie w istniejącym korytku pod stropem antresoli. Przewiduje się wykonanie instalacji ogrzewania i oświetlenia szybu niezależnymi od zasilania napędu windy przewodami nie rozprzestrzeniającym płomienia i nie wydzielającym toksycznych gazów z istniejących rozdzielni RS4 i TO4. Pobór mocy przez napęd windy wynosi 1.5kW na napięciu 230V.

Roczne zapotrzebowania energii przez napęd windy, ogrzewanie i oświetlenia szybu wyniesie około 3500kWh. Pomiędzy kabiną windy a pomieszczeniem dyspozytorni stacyjnej nr 110 należy wykonać połączenie intercomowe. Na komputerze sterowania i nadzoru w pomieszczeniu nr110 przewiduje monitorowanie windy: jazda góra /dół, zatrzymanie na przystanku, awaryjne zatrzymanie, brak zasilania windy. Oświadczenie Metra Warszawskiego o dostawie energii do zasilania windy - patrz Zał. nr 6.
9. UZBROJENIE PODZIEMNE W OBSZARZE USYTUOWANIA WINDY

Przyjęto (wśród kilku wariantów) usytuowanie windy nad stropem przejścia w narożu płd- zachodnim skrzyżowania Al. Niepodległości/Racławicka nie powodujące kolizji konstrukcji trzonu z uzbrojeniem podziemnym. Jedynie kable ele (2eb) usytuowane przylegle do trzonu należy w czasie jego realizacji zabezpieczyć i podwiesić do szalunku wykopu. Korekta trasy zarezerwowanej dla kabli teletechn. NETII, które będą wykonane po wybudowaniu trzonu, została uzgodniona z użytkownikiem- patrz Zał.7. Pozostałe istniejące uzbrojenie w pobliżu ścian wykopu przebiega w bezpiecznym dystansie, bądź jest nieczynne. Przed przystąpieniem do robot przekopami kontrolnymi należy sprawdzić obecność nieujawnionego na mapie uzbrojenia.


10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI W

OTOCZENIU TRZONU WINDY . ( plan rys. -46FE/03)

Trzon windy na poziomie górnego przystanku usytuowany jest w obszarze istniejącego trawnika w narożu skrzyżowania z ul. Racławicką, przylegającego do zachodniego chodnika Al. Niepodległości. Wokół trzonu windy i w obszarze pawilonu nawierzchnia trawiasta zostanie zastąpiona chodnikową - jak poniżej :

- pasmo chodnika przylegające do istniejącego chodnika i do trzonu windy szer. ~1.50 m i dł. ~6.8 m; płyty chodnikowe 50x50 cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4) - 4 cm i podbudowie z pospółki 15 cm. F= ~12 m2 .

- na dwóch bokach trzonu płytki chodnikowe 30x30 cm , pod szafą sterowniczą , szer. 60 cm; płytki chodnikowe na podsypce cem-piaskowej(1:4) - 4 cm i podbudowie z pospółki 15 cm. F= ~2 m2 .

- nawierzchnia wewnątrz przedsionka (pawilonu)–kostka betonowa gr 8 cm na

podsypce cem-piaskowej (1:4) - 4 cm i podbudowie z pospółki 15 cm. F= ~4 m2 .

Patrz rys. -46FE /03 i 04. Uzgodnienia nawierzchni chodnikowej z Z.D.M patrz zał. 5.
11. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W PASIE DROGOWYM

Zgodnie z wymogami Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (patrz p. 1.5) dla projektowanej windy w pasie zachodniego chodnika Al. Niepodległości opracowany został

Projekt stałej organizacji ruchu - nr MT-A9-17-4708 uzgodniony z Wydziałem Organizacji Ruchu ZDM i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy St. Policji. Projekt ( w oddzielnym zeszycie ) jest dołączony do niniejszego projektu budowlanego windy.

za zespół Franciszek Misiurek

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik 1 – DANE TECHNICZNO – RUCHOWE WINDY
Załącznik 2 – NOTATKA UZGADNIAJĄCA TECHNICZNA DOTYCZĄCA USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH WIND W PRZEJŚCIACH PODZIEMNYCH STACJI

I LINII METRA A5 I A9
Załącznik 3 – WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PUNKTÓW TYCZENIA TRZONU

WINDY
Załącznik 4 – WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTÓW REJONU PRZEJŚCIA

PODZIEMNEGO PŁD-ZACH STACJI A9 RACŁAWICKA
Załącznik 5 – UZGODNIENIA Z ZARZĄDEM DRÓG MIEJSKICH w WARSZAWIE

- wystąpienie B.P. Metroprojekt o uzgodnienie

- uzgodnienie lokalizacyjne windy

- uzgodnienie nawierzchni wokół windyZałącznik 6 – UZGODNIENIA Z METREM WARSZAWSKIM

- uzgodnienie ze Służbami Infrastruktury M.W.

- oświadczenie MW o dostawie energii - zasilaniu windy
Załącznik 7 – UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ( NETIA) REZERWOWANEJ TRASY

DLA KABLI TELETECHNIICZNYCH

- wystąpienie B.P. Metroprojekt o uzgodnienie

- uzgodnienie użytkownika - NETIA
B.P. Metroprojekt sp. z o.o. – Warszawa

: Archiwum -> 35 2012 -> Zalacznik nr 1 do SIWZ -> PROJEKT A9
Archiwum -> Kosztorys ofertowy
Archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
Archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
Archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
Archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
Archiwum -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie
PROJEKT A9 -> I linii metra w warszawie
PROJEKT A9 -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
PROJEKT A9 -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
PROJEKT A9 -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie

Pobieranie 71.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna