I. nazwa oraz adres zamawiającegoPobieranie 2.56 Mb.
Strona1/18
Data07.05.2016
Rozmiar2.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Postępowanie nr 09/2013
Nazwa: Zakup i dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, materiałów opatrunkowych zestawów operacyjnych i innych.
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Postępowanie prowadzone jest w imieniu i na rzecz:

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

zwanym w treści SIWZ „Zamawiającym 1. Sprawę prowadzi: Dział Zamówień Publicznych SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

telefon: / 052 / 582-62-52, faks: /052/ 582-62-09

www.szpital-msw.bydgoszcz.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

 3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

 1. ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

 2. SIWZ - należy rozumieć przez to niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, materiałów opatrunkowych zestawów operacyjnych i innych. szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz.

Kod CPV: 33690000-3, 33622000-2, 33692500-2, 33651520-9, 33692210-2, 33692510-5, 33181500-7, 33680000-8, 33680000-7, 33141000-0, 33692600-3, 33631600-8, 33631600-7.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz.

  2. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) jak również (dotyczy pakietów 1 i 4) posiadać aktualne zezwolenie na obrót lekami psychotropowymi i środkami odurzającymi zgodne z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), w przypadku pakietów 8 poz 25-30, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 1 poz. 3, 4 zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679), w przypadku pakietu 17 poz. 3, 4, 6 oraz pakietu 18 zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1433 z póź. zm.)a w przypadku pakietu nr 17 poz. 5 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz. 473 z późn. zm.).

  3. Ceny leków refundowanych nie mogą przekraczać cen wynikających z art. 9 „ ustawy refundacyjnej” z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696).

  4. Zamawiający wymaga aby produkty w chwili dostawy posiały trwałość materiałowo - użytkową nie krótszą niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

  5. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w siwz, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do udzielenia wyjaśnień treści oferty oraz uzupełnienia informacji dotyczących przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, katalogi, ulotki, karty charakterystyki, itp.) podanych przez Wykonawców w ofertach, w tym także do wezwania do dostarczenia nieodpłatnie próbek oferowanych produktów.

6.1.Próbki muszą odpowiadać produktom, które będą dostarczane w trakcie realizacji umowy i muszą umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia wymagań, co do przedmiotu zamówienia.

6.2. Zamawiający wymaga, aby załączone próbki znajdowały się w oryginalnym opakowaniu lub posiadały etykietę oryginalnego opakowania i były nazwane w języku polskim.

6.3. W opakowaniu, w którym zamieszczone zostaną próbki musi znajdować się wykaz załączonych próbek zawierający informację o przypisaniu danej próbki do danej pozycji w pakiecie.

6.4. Zamawiający zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi próbki, które z uwagi na konieczność ich przetestowania zostały zużyte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6.5. Wykonawca, którego oferta nie zostanie wybrana w danym pakiecie, a załączone próbki nie zostaną zużyte w toku badania i oceny oferty, po upływie miesiąca po terminie związania ofertą, ma obowiązek dokonania ich odbioru. Zwrot próbek może nastąpić staraniem Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy na adres wskazany w formularzu ofertowym bądź przez odbiór osobisty z siedziby Zamawiającego w Zespole ds. Zamówień Publicznych w pok. Nr 722 przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.


    1. Zamawiający zaleca podanie w załączniku nr 2 do siwz numerów katalogowych, nazwy oraz producenta zaoferowanego sprzętu (dotyczy pakietów 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 i 18).

    2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

    3. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom wykonawcy. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (pkt. 2.8. w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do siwz). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

    4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w terminie do 24 godzin lub 3 dni roboczych (dotyczy pakietów 9 - 18) od złożenia zamówienia w okresie od 13.08.2013r. do 12.08.2014r.


V. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU :

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące : 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

a) Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze).

b) Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał min. jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, każda o wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:


Nr pakietu

Wartość dostaw w zł

Nr pakietu

Wartość dostaw w zł

1

620 000,00

10

224 500,00

2

1 200,00

11

8 300,00

3

25 700,00

12

26 600,00

4

77 600,00

13

30 000,00

5

62 800,00

14

32 100,00

6

115 300,00

15

21 200,00

7

61 800,00

16

13 100,00

8

78 600,00

17

17 200,00

9

239 100,00

18

7 800,00

c) Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. c) wykonawca musi wykazać, że w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, w których ma rachunek, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż określonej odpowiednio dla pakietów w punkcie 1 lit. b).

d) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdz. VI ust. 7-10 siwz.

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunków dla poszczególnych pakietów.2. Podstawy wykluczenia wykonawcy oraz opis sposobu dokonania oceny braku podstaw do wykluczenia wykonawcy:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

2) Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych rozdz. VI ust. 1 - 7 SIWZ.

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) każdy z wykonawców zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy, w związku z czym dokumenty, o których mowa w pkt. 2 zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 50 poz. 331 ze mianami) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 8. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz.

 9. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. a), Należy przedstawić jeden z dokumentów (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze):

  1. Kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF)
   w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie.

  2. Kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego
   na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą.

  3. W przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie
   na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

 1. Wykaz dostaw, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. b), wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 2. Dowody, czy dostawy wymienione w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamiast poświadczeń (dowodów), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.

 3. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c), informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Formularz OFERTA - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz,

 5. Formularz cenowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz,

 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy do oferty załączyć oświadczenie o posiadaniu atestów i świadectw rejestracji dotyczących przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenia o zobowiązaniu się do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego.

 7. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 9. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do:

 1. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

 2. dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 20 pkt.. 1 i 3 oraz w ust. 21, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 20 pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 20 i 21 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymóg określony w ust. 22 stosuje się odpowiednio.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

    1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie faksem (za wyjątkiem oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu, jak też uzupełnienia tych dokumentów dokonywane w trybie art. 26 ustawy, które składa się wyłącznie w formie pisemnej).

    2. Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane faksem, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

    3. Zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

    4. W przypadku przesyłania przez wykonawcę jakiejkolwiek korespondencji pocztą niezbędne jest zaadresowanie przesyłki na: Sekretariat SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia przesyłki ponosi wykonawca.

    5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  1. w sprawach dotyczących procedury przetargowej mgr Michał Kryszewski tel. 52 58-26-252, fax 52 58-26-209

  2. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr farm. Maciej Arczewski, tel. 52 58-26-206.

 1. Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz inne informacje, które zamawiający zgodnie z ustawą zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej, umieszczane będą na stronie zamawiającego: www.szpital-msw.bydgoszcz.pl.

 2. Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

Pobieranie 2.56 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna