I. Obszary aktywnościPobieranie 88.79 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar88.79 Kb.
PRZEDMIOTOWE
ZASADY OCENIANIA
Z MATEMATYKI

Dla IV, V, VI, klasy szkoły podstawowej


„MATEMATYK Z PLUSEM”
Wyd.GWO

Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu

Kalisz 2015/2016

I. Obszary aktywności
Na lekcjach matematyki oceniane są:
1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
2. Rozwiązywanie problemów. Sposób ujęcia zagadnienia.
3. Prowadzenie rozumowań, abstrakcyjność myślenia.
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem odpowiednich metod i sposobów.
5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki.
6. Analizowanie tekstów matematycznych.
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych
8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
II. Standardy edukacyjne
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury,.

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe

- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finału (w szkole i poza nią),

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,


Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

- potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,

- samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,


- w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre,
- systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy,


- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

- prace klasowe pisze w większości na ocenę dobrą,


- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,
- poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,
- potrafi współpracować w grupie.
- wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu wiedzy.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował podstawowe umiejętności i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym zakresie,

- prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą),

- przygotowuje się systematycznie i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,
- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień, lub w szczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela.

- błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści


Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki w następnej klasie

- podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy pytań naprowadzających.

- w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe,
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował poziomu wymagań koniecznych,
- wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień,
- nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań,
- nie radzi sobie z prostymi problemami,
- nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek,
- wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy.
Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.

Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.
III. Narzędzia, za pomocą których są sprawdzane osiągnięcia uczniów

1. Formy sprawdzania:

a) ustne


- odpowiedzi ustne

- występy, prezentacje, referaty – prace dydaktyczne,

b) pisemne

- kartkówki (10-15) minut z 3 ostatnich lekcji

- sprawdziany, prace klasowe, testy (1 godz.)

- zeszyt przedmiotowy (okresowo), ćwiczenia,

- prace domowe

- konkursy

- zadania dodatkowe

c) obserwacja bieżąca

- przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, przyborów szkolnych i itp.)

- zaangażowanie w czasie lekcji

- praca samodzielna ucznia

- umiejętność współpracy w grupie

- postępy ucznia

2. Formy dokumentowani

- dziennik lekcyjny

- teczka z zadaniami klasowymi

- zeszyt ucznia3. Częstotliwość pomiaru

a) Kartkówki mogą się odbywać na każdej lekcji. Kartkówek się nie zapowiada.

b) Sprawdziany, prace klasowe i testy (całogodzinne) odbywają się na koniec działu zgodnie z planem pracy nauczyciela wynikającym z realizacji przyjętego programu. Są zapowiadane przez nauczyciela na tydzień przed ich pisaniem. Nauczyciel zapisuje planowaną pracę pisemną w dzienniku lekcyjnym w dniu zapowiedzenia.

c) szczegółowe informacje dotyczące prac pisemnych, między innymi ich poprawy zawarte są w wypracowanym z uczniami Kontrakcie.4. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

FORMY AKTYWNOŚCI


KRYTERIA OCENY
Prace klasowe / sprawdziany

Sprawdziany Kartkówki

Prace domowe

Oceniane są: metoda rozwiązania (analiza, wybór wzoru), wykonanie obliczeń cząstkowych (podstawienie do wzoru, obliczenia), rezultat (odpowiedź) i sprawdzenie wyników z warunkami zadania.

Procentowe przeliczanie punktów na oceny:

0 % - 35 % - niedostateczny


36 % - 50 % - dopuszczający
51% - 70 % - dostateczny
71 % - 84 % - dobry
85% - 94% - bardzo dobry
95% - 100% - celującyTesty

Punkty przyznawane są w zależności od treścizadania za: poprawnie udzieloną odpowiedź, przedstawienie poprawnego wyniku, prawidłowo wykonane obliczenia lub rysunek (konstrukcje). Skala jak wyżej.


Prace dydaktyczne

Zrozumienie, oryginalność, realizacja, zastosowanie wiedzy przedmiotowej, prezentacja wyników.


Praca w grupach

Organizacja pracy, komunikacja, prezentacja wyników.


Aktywność na lekcji

Zaangażowanie, wkład pracy własnej.
Odpowiedzi ustne

Znajomość zagadnienia, stosowanie języka matematycznego, logiczne formułowanie wypowiedzi, umiejętność wnioskowania.
Zeszyt przedmiotowy

Czytelność i jasność zapisów, dokładność i estetyka rysunków (konstrukcji), własna inwencja w sporządzaniu notatek, staranność.

5. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny

20% - 39% - dopuszczający

40% - 54% - dostateczny

55% - 70% - dobry

71% - 89% - bardzo dobry

90% - 100% - celujący

6. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
IV. Kryteria oceny okresowej i rocznej
1. Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane z prac klasowych.

2. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu.

3. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń jest poinformowany przez nauczyciela przedmiotu o przewidywanej ocenie niedostatecznej

4. O zagrożeniu oceną niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia miesiąc przed klasyfikacją. Wychowawca przekazuje pisemną informację rodzicom.

5. Trzy dni przed klasyfikacją nauczyciel wystawia i informuje ucznia a za jego pośrednictwem rodziców o ocenie z przedmiotu.

6. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Wszystkie sprawy nie ujęte w PZO zawarte są w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnych

Zasadach Oceniania.


V. Zasady komunikacji w relacjach
a) nauczyciel – uczeń
1. Nauczyciel przedstawia uczniom na jednej z pierwszych lekcji w nowym roku szkolnym przedmiotowe zasady oceniania.

2. Przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, prace pisemne uzasadnia na piśmie,

3. Prace klasowe i sprawdziany przechowywane są do końca danego roku szkolnego.

4. Udziela szczególnej pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki.

5. Aktywizuje rozwój uczniów, zachęca do zaprezentowania kreatywności i oryginalności.

6. Wspiera samokontrolę i samoocenę ucznia.

7. Motywuje do dalszej pracy.
b) nauczyciel – rodzice
1. Oceny bieżące i uwagi nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego

2. Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom):

- informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,- dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,

- przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.

3. Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen wpisanych do zeszytu przedmiotowego, bądź zeszytu ćwiczeń
c) nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny

1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika.

2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.

3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji.


VI. ZASADY I SPOSOBY EWALUACJI
1. Swoje uwagi w sprawie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki mogą przekazywać zainteresowani nauczyciele, uczniowie i rodzice.

2. Metody przeprowadzania ewaluacji: ankiety, wywiady, analiza dokumentów, rozmowy, obserwacje.


Zasady oceniania z matematyki

kontrakt nauczyciel uczeń

W ocenianiu obowiązują zasady:

jawności, częstotliwości i rytmiczności, jawności kryteriów, zróżnicowania wymagań.
1. O wszystkich ocenach uzyskanych na lekcjach matematyki będę informować Cię na bieżąco. W przypadku wątpliwości, Twoja ocena zostanie dodatkowo uzasadniona.
2.Oceny cząstkowe możesz otrzymać za:


 • odpowiedzi ustne,

 • prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,

 • prace domowe,

 • prace klasowe (trwające 1 godz. lekcyjną),

 • kartkówki (trwające do 15 min.),

 • pracę i aktywność na lekcji,

 • referaty,

 • pracę w grupach,

 • wzbogacanie pracowni matematycznej w pomoce naukowe np. plansze, wykresy, bryły (prace muszą być wykonane przez Ciebie),

 • twórcze rozwiązywanie problemów,

 • udział w konkursach przedmiotowych.

3. Za swoją aktywność na lekcji będziesz oceniany według zasady:

3 ”plusów” - ocena bardzo dobra, 3 ”minusy” - ocena niedostateczna, (nieumiejętność udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące materiału aktualnie realizowanego na lekcji, brak uwagi, niepodejmowanie pracy na lekcji)Pod uwagę bierze się:

    • formułowanie poprawnych wniosków

    • poprawne wykonanie kilku działań na tablicy

    • analizę zadania z treścią

    • współpracę w zespole

    • systematyczność i pilność

4. Kartkówki i odpowiedzi ustne mogą być niezapowiedziane, jeśli dotyczą materiału z co najwyżej trzech ostatnich lekcjach (z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych zapowiedzianych wcześniej).

5. Ocen z kartkówek poprawia się w szczególnych przypadkach.

6. Pracę klasową zapowiadam co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Prace pisemne ocenię i oddam w ciągu dwóch tygodni (wyjątkiem jest moja nieobecność).

8. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej powinieneś poprawić w terminie ustalonym przeze mnie, w ciągu tygodnia od dnia oddania pracy. Obydwie oceny, z danej pracy pisemnej i jej poprawy, zostaną wpisane do dziennika. Oceny niedostatecznej z poprawy nie poprawia się.

8. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

9. Każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst.

10. Jeśli nie pisałeś pracy klasowej lub sprawdzianu i Twoja nieobecność nie została usprawiedliwiona, piszesz tę pracę na najbliższej lekcji bez uprzedzenia.

11. Jeśli swoją nieobecność usprawiedliwiłeś, pracę piszesz w terminie dodatkowym, uzgodnionym ze mną.

12. Odmowa odpowiedzi ustnej lub pisemnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

13. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

14. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

np – uczeń nieprzygotowany,

bz – brak zadania (odpowiedź ustna + prace domowe),

0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej .

15. Dwa razy w ciągu semestru masz prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, lub brak zadania domowego.

16. Brak pracy domowej lub zeszytu, gdy była praca domowa po wyczerpaniu limitu zwolnień to “minus”. 3 „minusy” to ocena niedostateczna Uczeń musi na następna lekcję te prace uzupełnić

17. Brak przyborów geometrycznych traktowane jest jak brak pracy domowej.

18. Masz prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co najmniej 5-dniowej (dni szkolne) usprawiedliwionej nieobecności. Przy nieobecności dłuższej niż 10 dni szkolnych, masz prawo do tygodniowego „okresu ochronnego”, w czasie którego uzupełniasz zaległości; w tym okresie możesz nie przystąpić do sprawdzianu pisemnego lub wypowiedzi ustnej bez konsekwencji, jeśli wypowiedzi te obejmowałyby materiał zrealizowany podczas Twojej nieobecności. Po krótszej, niż 5-dniowa, uzasadnionej nieobecności wymagana jest informacja pisemna rodzica.

19. Na miesiąc przed końcem klasyfikacji poinformuję zarówno Ciebie jak i Twoich rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej.

20. Jeśli opuścisz więcej niż 50% lekcji, możesz być nieklasyfikowany z przedmiotu. Zostanie wówczas przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny według odrębnych zasad.

21. Dokonanie zmian w kontrakcie jest możliwe za obopólną zgodą uczniów i moją. Zmiany muszą dotyczyć wszystkich klas, w których uczę i nie mogą być sprzeczne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania szkoły.


Postanowienia inne:

Jesteś zobowiązany do posiadania na lekcjach i w domu zeszytu przedmiotowego (co najmniej 60-kartkowy zeszyt w kratkę), zeszytu ćwiczeń i podręcznika, kompletu przezroczystych przyborów geometrycznych (ekierki, linijki i kątomierza), cyrkla, ołówka, gumki, cienkopisu oraz kolorowych kredek (mazaków).Masz prawo, w czasie lekcji, do dodatkowych wyjaśnień dotyczących przerabianego w danym momencie materiału.
Wymagania na poszczególne oceny w klasach 4,5,6 z uwzględnieniem kategorii celów oraz poziomu wymagań

Kategorie celów nauczania:

wiadomości


A

zapamiętanie wiadomości

B

rozumienie wiadomości

umiejętności

C

stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

D

stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowychPoziomy wymagań edukacyjnych:

Ocena

Poziom wymagań

K – konieczny

ocena dopuszczająca - 2

podstawowy

P – podstawowy

ocena dostateczna - 3

R – rozszerzający

ocena dobra - 4

ponadpodstawowy

D – dopełniający

ocena bardzo dobra - 5

W – wykraczający

ocena celująca - 6

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna