I. opis techniczny wraz z opisem do projektu zagospodarowania terenuPobieranie 71.18 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.18 Kb.


Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński Tłuszcz ul. Długa 61


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 1. Zawartość opracowania str.1-2

1. Przedmiot i zakres opracowania str.3

 1. Podstawa opracowania str.3-4

 2. Warunki techniczne projektowania str.4

 3. Opis stanu istniejącego str.4-5

 4. Opis projektowanego rozwiązania str.5-8

5.1 Założenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych str.5-6

5.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania odwodnienia str.6

5.3 Kolektory deszczowe str.6

5.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami str.6-7

5.5 Roboty ziemne, kolizje, roboty charakterze branżowym str.7

5.6 Roboty odwodnieniowe str.7

5.7 Separator olejowy z piaskownikiem str.8

5.8 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne str.8 1. Uwagi i informacje str.8-9


II. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

str.10

III. RYSUNKI

 1. Orientacja str.11

 2. Projekt zagospodarowania terenu

z planem sytuacyjno – wysokościowym (rys.1.1; 1.2) str.12-13

 1. Profile kanalizacji deszczowej (rys.2.1;2.2) str.14-15

 2. Szczegóły kanalizacji deszczowej (rys.3.1;3.2;3.3) str.16-18

 3. Schemat separatora z piaskownikiem SK200 str.19

 4. Klapy zwrotne str.20

IV. UZGODNIENIA OPINIE I MATERIAŁY

 1. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radzymin nr sprawy BUD-7327/1294/09 z dnia 05.11.2009 r.

 2. Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobu w dniu 22.09.2009 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie.

 3. Uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Norwida droga powiatowa nr 4304W w Radzyminie, przez Wydział Dróg Powiatowych z siedzibą ul. Kobyłkowska 1 A, 05-200 Wołomin, reprezentowaną przez Naczelnika WUD.

 4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8,

  1. Wołomin zgodnie z opinią nr 2004/2009 z dnia 19.10.2009 r. (wraz z planszą).

 1. Uzgodnienie warunków odbioru wód opadowych i roztopowych zlewni ulicy Norwida przez rów R-24 do Kanału Sierakowskiego, wydane w dniu 22.10.2009 r. przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

 2. Uzgodnienie włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału średnicy 600 mm połączonego z rowem R-24, wydane w dniu16.10.2009 r. przez Gminę Radzymin Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-205 Radzymin.

 3. Uzgodnienie włączenia projektowanego kolektora deszczowego do studni rewizyjnej położonej na działce 11/23 zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2 pisma nr GKiM-6215/16/2007 z dnia 08.06.2007 r. wydanymi przez Gminę Radzymin Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-205 Radzymin.

 4. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego nr IW/Wo/4105u/141/KG/2009 dotyczącego odbioru wód opadowych i roztopowych zlewni ulicy Norwida przez rów R-24 do Kanału Sierakowskiego, wydane w dniu 06.11.2009 r. przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

 5. Badania gruntu na podstawie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Norwida w Radzyminie.

 6. Uprawnienia mgr inż. Małgorzaty Cieleckiej.

 7. Zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 8. Uprawnienia mgr inż. Andrzeja Makieły.

 9. Zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


V. KOSZTORYSY

 1. Kosztorys inwestorski – załącznik nr 1(oddzielne opracowanie)

2. Przedmiar robót – załącznik nr 2 (oddzielne opracowanie)

VI. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE – załącznik nr 3 (oddzielne opracowanie)

VIII. OPERAT WODNO-PRAWNY – (oddzielne opracowanie)OPIS TECHNICZNY

WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU


1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Norwida droga powiatowa nr 4304W w Radzyminie, powiat wołomiński.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowę układu odwodnienia sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora:

- 400 mm długości 1066,50 m,

- 400 mm długości 71,10 m (odrzuty),

- 315 mm długości 124,15 m,

b) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem i króćcem drenażowym:

- średnicy 1200 mm 38 sztuk,

- średnicy 1000 mm 1 sztuka,

- średnicy 1400 mm 9 sztuk,

d) studzienek ściekowych z betonu B-45:

- średnicy 450 mm 54 sztuki,

e) przykanalików o średnicy:

- 200 mm długości 138,20 m

f) budowę urządzeń podczyszających ścieki opadowe o roztopowe, tj.: Piaskownik V=5000 m3 z separatorem olejowym „AWAS” SK Qmax=200 dm3/s.

W skład dokumentacji wchodzi także kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński

ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz na zamówienie Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA


 1. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radzymin nr sprawy BUD-7327/1294/09 z dnia 05.11.2009 r.

 2. Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobu w dniu 22.09.2009 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie.

 3. Uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Norwida droga powiatowa nr 4304W w Radzyminie, przez Wydział Dróg Powiatowych z siedzibą ul. Kobyłkowska 1 A, 05-200 Wołomin, reprezentowaną przez Naczelnika WUD.

 4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8,

05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 2004/2009 z dnia 19.10.2009 r. (wraz z planszą).

 1. Uzgodnienie odbioru wód opadowych i roztopowych zlewni ulicy Norwida przez rów R-24 do Kanału Sierakowskiego, wydane w dniu 22.10.2009 r. przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

 2. Uzgodnienie włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału średnicy 600 mm połączonego z rowem R-24, wydane w dniu16.10.2009 r. przez Gminę Radzymin Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-205 Radzymin.

 3. Uzgodnienie włączenia projektowanego kolektora deszczowego do studni rewizyjnej położonej na działce 11/23 zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2 pisma nr GKiM-6215/16/2007 z dnia 08.06.2007 r. wydanymi przez Gminę Radzymin Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-205 Radzymin.

 4. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego nr IW/Wo/4105u/141/KG/2009 dotyczącego odbioru wód opadowych i roztopowych zlewni ulicy Norwida przez rów R-24 do Kanału Sierakowskiego, wydane w dniu 06.11.2009 r. przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

 5. Badania gruntu na podstawie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Norwida w Radzyminie.

 6. Projekt budowlany i wykonawczy – branża drogowa, wykonany w firmie Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz.

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany i wykonawczy oparto na następujących materiałach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).


 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zmianami).

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2029 z późn. zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód opadowych lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984).

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ulica Norwida zlokalizowana jest w miejscowości Radzymin, gmina Radzymin, powiat wołomiński. Pełni ważną funkcję w zakresie obsługi komunikacyjnej charakterystyczną dla ulic miejskich klasy Z. Na projektowanym odcinku w stanie istniejącym jest drogą o nawierzchni twardej (mieszanka mineralno asfaltowa) na długości 1000,00 m, począwszy od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do granicy pasa drogowego ulicy Jana Pawła II. Szerokości jezdni wynosi 7,5 m na odcinku około 450 m (od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja), na pozostałym odcinku szerokość wynosi 7 m. Jezdnia oddzielona jest od chodników dla pieszych oraz zieleńców krawężnikiem betonowym typ lekki. Nawierzchnia wykazuje spękania liniowe oraz siatkowe, co może świadczyć o lokalnych uszkodzeniach podbudowy. Prowadzone roboty ziemne i rozbiórkowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej mają wpływ na pogorszenie stanu warstw konstrukcyjnych ulicy Norwida. Spadek poprzeczny w przekroju poprzecznym „daszkowym” ulicy wynosi 2 %.

Wzdłuż ulicy Norwida wykonano chodniki dla pieszych (przyległe i odsunięte) szerokości zmiennej od 1,5 m do 4 m . Do wykonania nawierzchni ciągów pieszych zastosowano materiały takie jak:

- kostka brukowa (kolor czerwony „prostokąt”)

- płyta chodnikowa 50/50 [cm]

- płyta chodnikowa 30/30 [cm]

Istniejące chodniki oddzielono od terenu obrzeżem betonowym lub doprowadzono spadkiem do fundamentów ogrodzeń posesji. Należy zauważyć, odcinkowy brak chodników (strona lewa i prawa) dla pieszych co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu.

Zjazdy do posesji zostały wykonane z różnych materiałów, tj. betonu, asfaltu oraz kostki brukowej. W stanie istniejącym funkcjonują również zjazdy gruntowe.

Ulice poprzeczne, dla których ulica Norwida jest drogą z pierwszeństwem przejazdu posiadają nawierzchnię twardą lub gruntową.

Projektowana droga powiatowa nr 4304W znajduje się w terenie zabudowanym. Zabudowę stanowią budynki jednorodzinne wolnostojące, budynki wielorodzinne, budynki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej między innymi sklepy, punkty usługowe. Grunty przyległe niezabudowane to przede wszystkim działki budowlane.

Na odcinku projektowanej ulicy szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczenia jest zmienna i wynosi od 11 m do 15,50 m. W obrębie projektowanego odcinka ulicy znajdują się sieci instalacji takie jak:


 • sieć instalacji gazowej,

 • sieć instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

 • sieć instalacji telefonicznej (podziemna i napowietrzna),

 • sieć wodociągowa

 • sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Istniejące instalacje telefoniczne (studnia) zaznaczona w Projekcie zagospodarowania terenu, koliduje z obiektami drogowymi. Należy ją przebudować w zakresie zgodnym z projektem branżowym.

Roboty przy budowie należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji będących administratorami wyżej wymienionych sieci.5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

5.1 Załażenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych

Obliczenie objętości ścieków, które przyjęto do projektu elementów odwodnienia ulicy Koczorowskiej wykonano na podstawie książki „Odwodnienie dróg” autorstwa Jerzego Edela:


Q = q x F x Ψ [dm3/s]

q – natężenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/td0,667 [dm3/s x ha]

A - współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p=100% oraz średniej rocznej wysokości opadu - dla regionów o wysokości opadów <800 mm wynosi: 470

td =10 min

q - 101 [dm3/s x ha]

Do projektu elementów odwodnienia ulicy przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=130 [dm3/s x ha].


Natężenie spływu wód deszczowych i roztopowych wynosi zgodnie z operatem wodnoprawnym: Q(całkowite)=114,1 dm3/s
Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia oznaczają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej powierzchni ulic, chodników, zjazdów i zieleńców.

Jest to ilość odpowiadająca ilości dotychczasowej wód opadowych i roztopowych na tej powierzchni. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz z jezdni, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczowego. Aby spływ wód deszczowych i roztopowych o obliczonym natężeniu w sposób gwarantowany został podczyszczony, projektuje się separator o zdolności przepustowej NG200 dm3/s5.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania

W związku z budową ulicy Norwida zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Odbiór wód opadowych i roztopowych jest możliwy przez kolektor główny o zmiennej średnicy położony w pasie drogowym ulic Norwida, Dolnej, Zapolskiego oraz w pasie drogi „gruntowej”. Przebieg trasy kolektora pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno wysokościowym rys.1.1 i 1.2. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji. Na końcu kolektora przed odbiornikiem wód opadowych jakim docelowo jest rów R-24 będący dopływem Kanału Sierakowskiego zaprojektowano separator olejowy NG 200 dm3/s z piaskownikiem V=5000 m3.

Sprawnie działający system kanalizacji deszczowej wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.

5.3 Kolektory deszczowe
Planuje się wykonanie nowych kolektorów deszczowych z rur PVC-u klasy S SN8 315x9,2 [mm] ; 400x11,7 [mm]. Dopuszcza się stosowanie rur PP SN8 dwuściennych karbowanych. Kanały należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę powyżej warstwy piasku gruboziarnistego wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić ID=0,7 lub wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Warstwę obsypki położną nad kolektorem wykonać z piasku lub materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni.

Na odcinku kolektora między studnią S4 a S33 należy wykonać ocieplenie kanału układając warstwę keramzytu o niskiej nasiąkliwości. Grubość warstwy wynosi 0,25 m nad kolektorem oraz 0,25 m z boku rury. Ocieplenie z keramzytu należy oddzielić od warstw gruntu użytego do obsypania kolektora przez ułożenie w wykopie geowłókniny grubości 2,5 mm gram. 200g/m2 połączonej na zakład 0,25 m.

Dopuszcza się korektę wysokościową kolektora z jednoczesnym zachowaniem wymagana przekrycia oraz spadku miń. 0,2%.

5.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami
Projektowanych kolektor deszczowy należy ująć w studnie rewizyjne przelotowe średnicy 1200 mm, połączeniowe 1400 mm, betonowe szczelne z dnem wykonane z betonu B45 ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm.

Zastosowano włazy żeliwne typ ciężki 40 t średnicy 600 mm.

Studzienki ściekowe betonowe B-45 średnicy 450 mm z wpustem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum 80 cm poniżej dna przykanalika z rur PCV-u klasy S SN8 średnicy 200x5,9 [mm] lub z rur PP SN8 dwuściennych karbowanych średnicy 200 mm.

Ściany studni należy zabezpieczyć w gruncie nienawodnionym przez posmarowanie, np. Bitizolem R oraz Bitizolem P, zaś w gruncie nawodnionym dwukrotne pokrycie Bitizolem R. Dopuszcza się zastosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W celu obniżenia wód gruntowych w rejonie projektowanego kolektora, studnie rewizyjne należy wyposażyć w króćce drenażowe średnicy 150 mm, długości 0,5 m zakończone z klapą zwrotną zapobiegającą cofaniu się wody ze studni. Parametry rury drenarskiej: powierzchnia szczelin 46 cm2/1mb rury, wysokość szczeliny 1,7mm. Obsypkę króćca drenażowego wykonać ze żwiru płukanego 8/32 mm, warstwa grubości 0,2m powyżej oraz poniżej rury. Szczegóły konstrukcyjne studni pokazano na rysunkach od nr 3.1 do nr 3.2.

Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.

W studni S47 oznaczonej na rysunku 1.2 należy zastosować klapę zwrotną końcową średnicy 400 mm. Zastosowane urządzenie uniemożliwi ewentualne cofanie wód z kanału 600 mm do projektowanego kolektora deszczowego oraz urządzeń do podczyszczania ścieków.

5.5 Roboty ziemne, kolizje, roboty o charakterze branżowym
Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić w wykopach wąsko przestrzennych w szalowaniu pełnym. W czasie wykonywania robót mogą pojawić się instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzialności. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy wyprzedzająco wykonać ręczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

W miejscu stwierdzenia kolizji z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową, należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzgodnieniu sposobu przebudowy z Inspektorem nadzoru oraz upoważnionymi przedstawicielami administratora, tj. Gminy Radzymin. Lokalizację elementów sieci do przebudowy zaznaczono na rysunkach profili podłużnych.

Przykanaliki sanitarne należy przebudować poprzez wykonanie na istniejącym przykanaliku studzienki przepadowej średnicy 315 mm i obniżenie dalszej części przykanalika aż do włączenia do kolektora sanitarnego. W przypadku konieczności zmiany wysokości wejścia przykanalika do studni rewizyjnej z uwagi na niedostateczny spadek, wykonać nowy przepad zewnętrzny, który należy obetonować i zakotwić do studni. Istniejące włączenie szczelnie zaślepić, aby woda gruntowa nie mogła dostać się do kanalizacji sanitarnej. Studzienka przepadowa powinna mieć właz typ ciężki 40 t. Połączenie studzienki z rurą wykonać szczelnie za pomocą uszczelki in situ.

Dopuszcza się alternatywne wykonanie przebudowy przykanalika sanitarnego po uzgodnieniu sposobu wykonania przebudowy z administratorem sieci oraz zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Przyłącza wodociągowe pokazane na rysunkach nr 2.1 i 2.2 należy zabezpieczyć rurami osłonowymi stalowymi średnicy odpowiednio 160 mm i 200 mm. Końce rury stalowych wypełnić pianką poliuretanową. Sieć wodociągową w rejonie studni S40 i S41 należy ocieplić łupkami z pianki poliuretanowej twardej na długości 2 m.

5.6 Roboty odwodnieniowe

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, określono profil geologiczny oraz poziom wód gruntowych. W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Norwida będzie konieczne przeprowadzenie odwodnienia wykopów. Projektuje się wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów. Na czas wykonywania robót montażowych, betonowych i izolacyjnych wykopy należy utrzymać w stanie suchym za pomocą pomp będących w dyspozycji Wykonawcy. Wodę należy odprowadzić do istniejącego odbiornika po uzyskaniu zgody administratora.


5.7 Separator olejowy z piaskownikiem
W celu podczyszczenia ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych, zaprojektowano separator AWAS-SK zintegrowany z piaskownikiem o parametrach: maksymalnej przepustowości hydraulicznej NG=200 dm3/s. Piaskownik V=5000 m3 studnia z kręgów betonowych B-45, szczelna z dnem średnicy 2000 mm.

Urządzenia podczyszczające zapewnią redukcję zanieczyszczeń: zawiesina ogólna < 100 mg/l; substancje ropopochodne < 15 mg/l (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984).

Zastosowany separator oleju jest zbudowany z monolitycznego zbiornika walcowego średnicy 2000 mm wykonanego z żelbetu pełniącego rolę osadnika, wewnątrz którego zamontowany jest hydrocyklon stożkowy stanowiący separator koalescencyjny. Efekt koalescencji osiągany jest dzięki spiralnej kierownicy przepływu umieszczonej wewnątrz separatora. Ścieki do separatora dopływają kanałem wlotowym stycznym do jego wewnętrznej ściany. Kanał wlotowy jest dwudzielny. Przy małym natężeniu przepływu wszystkie ścieki wpływają do hydrocyklonu, gdzie następuje oddzielenie substancji olejowych. Gdy natężenie przepływu przekroczy przepustowość kanału zasilającego hydrocyklon, nadmiar ścieków wpływa do zbiornika, gdzie jest ukierunkowany w ruch wirowy wokół hydrocyklonu. W zbiorniku separatora jest zamontowana przegroda wydzielająca komorę odpływu, która przedłuża krawędź przelewu (zapobiega turbulencjom), także uniemożliwia odpływ wyflotowanych substancji olejowych. Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody. Rury wlotowa i wylotowa PVC-u klasy S SN8 średnicy 400 mm.

Na wylocie z piaskownika należy zastosować kryzę 400/250 mm, która będzie służyła do regulacji dopływu ścieków do separatora.

Elementy separatora oraz sposób podłączenia piaskownika pokazano na materiałach producenta stanowiących załącznik do projektu.

Separator należy obsypać piaskiem warstwami 20-30 cm do poziomu wskazanego na rysunku nr 2.3. Poszczególne warstwy zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95.

Ze względu na głębokość posadowienia separatora ok. 4 m oraz jego ciężar w czasie wykonania robót należy zachować szczególne środki ostrożności.

5.8 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne
Eksploatację kanalizacji powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym zakresie, a w szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ze względu na minimalne spadki kanałów kanalizacyjnych należy przewidzieć w okresie pracy instalacji ich płukanie.


6. UWAGI I INFORMACJE
1. Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

2. Teren zamierzenia budowlanego nie leży w granicach terenu górniczego.

3. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

nie występują.

4. Inwestycja realizowana będzie staraniem Powiatu Wołomińskiego i Gminy Radzymin.

5. Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy.

6. Wszystkie prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami organów zarządzających zgodnie z opinią wydaną przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8 05-200 Wołomin.

7. Wszystkie prace w pasie drogi powiatowej (ulica Norwida) prowadzić pod nadzorem i

w porozumieniu z przedstawicielami Wydziału Dróg Powiatowych, z siedzibą ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

8. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji urządzeń podziemnych przed ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu urządzeń podziemnych powinien dokonać uprawniony geodeta na podstawie planszy WUD, a dokładną lokalizację umożliwi

odkrycie urządzenia przez Wykonawcę.

mgr inż. Małgorzata Maria Cielecka

ul. Symfonii 4 m 59

02-785 Warszawa


mgr inż. Andrzej Makieła

ul. Batorego 6

05-200 Wołomin
inż. Adam Rosiński

ul. Długa 61

05-240 Tłuszcz

OŚWIADCZENIE


Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz .U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) , zespół autorski oświadcza, że „Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Norwida droga powiatowa nr 4304W” został opracowany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, jest kompletny i nadaje się do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….- -

: pliki -> bzp -> 2010
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna