I. postanowienia ogólne użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a Serwis „ada – web”Pobieranie 41.07 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar41.07 Kb.
Załącznik Nr 1do Uchwały RN SM w Sejnach Nr 5/2014 z dnia 16 września 2014 r.


R E G U L A M I N
Funkcjonowania Internetowego Systemu Czynszowego „ADA-WEB”

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Serwis „ADA – WEB” – Internetowy System Czynszowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach;

b) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu stanowiącego jej własność lub lokatorskie prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach zarejestrowana w systemie „ADA – WEB”;

c) Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach; 1. Użytkowanie serwisu „ADA – WEB” jest bezpłatne.

 2. Serwis „ADA – WEB” funkcjonuje w oparciu o dostęp do sieci internet poprzez przeglądarkę internetową.

 3. Połączenie z Serwisem „ADA-WEB” jest automatycznie szyfrowane, co zapewnia poufność przesyłanych przez internet informacji.

 4. Wylogowanie z systemu następuje po kliknięciu na pole „Wyloguj”, które bezpiecznie zamyka trwające połączenie.

 5. Do generowania i drukowania plików w formacie PDF wymagana jest jedna z przeglądarek dokumentów (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, Free Document Viewer, Sumatra PDF, itp.).


II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA


 1. Do rejestracji w serwisie „ADA – WEB” niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta pocztowego e-mail.

 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

- w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.smsejny.pl;

- w wersji papierowej w Dziale Finansów Spółdzielni; 1. W celu uzyskania dostępu do serwisu „ADA – WEB” Użytkownik zobowiązany jest złożyć osobiście wypełniony formularz zgłoszeniowy /załącznik Nr 1/ w dziale finansów Spółdzielni oraz dodatkowo przedstawić:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Użytkownika,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej okazanie dokumentów potwierdzających prowadzenie dziłalności;

 1. W przypadku, gdy lokal posiada kilku właścicieli, z wyłączeniem małżeńskiej wspólnoty majątkowej, konieczne jest wypełnienie oświadczenia /załącznik Nr 2/ o wskazaniu osoby, która uzyska dostęp do Serwisu „ADA – WEB”.

 2. Jednemu użytkownikowi przysługuje jeden dostęp do Serwisu „ADA – WEB” bez względu na ilość posiadanych praw do lokali. Jeden dostęp umożliwia podgląd wszystkich kont czynszowych przypisanych do użytkownika.

 3. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma dane niezbędne do logowania się w Serwisie „ADA – WEB”:

 • indywidualne hasło (bez możliwości zmiany w serwisie);

 1. Pierwsze logowanie do Serwisu „ADA-WEB” może nastąpić w następnym dniu po aktywowaniu tej usługi przez pracownika Spółdzielni.

 2. W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu w wyniku sprzedaży, darowizny lub innej czynności prawnej, dostęp do Serwisu „ADA-WEB” osobie, która zbyła prawo do lokalu zostanie niezwłocznie zablokowany, a nieaktualne dane usunięte.

 3. Kolejny posiadacz prawa do lokalu chcąc uzyskać dostęp do Serwisu „ADA-WEB” musi wykonać czynności określone w rozdziale II Regulaminu.

 4. Dostęp do Serwisu „ADA-WEB” dla osób, o których jest mowa w pkt.9 obejmuje okres od miesiąca, w którym były zobowiązane do wnoszenia opłat za użytkowanie posiadanego lokalu.


III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Spółdzielnia zobowiązana jest na pisemny wniosek Użytkownika /Załącznik Nr1/ zablokować dostęp do Serwisu „ADA-WEB” i usunąć jego dane.

 2. Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp do Serwisu „ADA-WEB” w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, przepisami prawa lub na szkodę Spółdzielni oraz osób trzecich.

 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających dostęp do Serwisu „ADA-WEB” osobom trzecim.
 1. Spółdzielnia jako administrator Serwisu „ADA-WEB” może w każdej chwili, bez podania przyczyny modyfikować usługi dostępne w Serwisie „ADA-WEB”, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi.

 2. Saldo rozliczeń czynszowych Użytkownika na dany dzień, może nie uwzględniać wpłat i naliczeń, które nie zostały przekazane przez Bank na konto Spółdzielni lub nie zostały zaksięgowane na koncie lokatora.

 3. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu „ADA-WEB” nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Spółdzielni. W przypadku niejasności wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać w Dziale Finansów Spółdzielni.


IV. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu „ADA-WEB” odpowiada Spółdzielnia.

 2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dostępu do Serwisu „ADA-WEB” przez osoby trzecie w związku z udostępnieniem dla nich danych umożliwiających logowanie się do systemu przez Użytkownika.

 3. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu „ADA-WEB” z powodu przerw konserwacyjnych, technicznych oraz przyczyn niezależnych od Spółdzielni (np. brak dostępu do internetu, przerwy w dostawach prądu, itp.).

 4. Użytkownik ma prawo do składania w formie pisemnej informacji dotyczących działania Serwisu „ADA-WEB”. W piśmie należy opisać zdarzenie.

 5. Informacje dotyczące działania Serwisu „ADA-WEB” wnoszone przez osoby nie będące użytkownikami Serwisu „ADA-WEB” nie będą rozpatrywane.

 6. Po zapoznaniu się z informacją Spółdzielnia poinformuje o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag osobę wnoszącą pismo.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w RegulaminieFunkcjonowania Internetowego Systemu Czynszowego „ADA-WEB” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach”.

 2. Spółdzielnia oświadcza, że dane osobowe zawarte w Systemie Czynszowym „ADA-WEB” wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

 3. Złożenie przez Użytkownika podpisanego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniem go.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Serwis „ADA – WEB”
Imię i nazwisko PESEL

Adres lokalu (dostęp do serwisu ADA-WEB)

Hasło Adres e-mail
Rodzaj zgłoszenia*

Rejestracja konta „Serwisu ADA-WEB”

Usunięcie konta „Serwisu ADA-WEB”


Data wypełnienia formularza Podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am* się i akceptuję Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego Serwis „ADA – WEB” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji działania Serwisu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Data i podpisWypełnia Spółdzielnia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach oświadcza, że powyższe dane zbierane są w celu uzyskiwania dostępu drogą elektroniczną do przeglądania kartoteki lokalu. Spółdzielnia oświadcza również, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia ich zmiany.
Data rejestracji konta w Serwisie ADA-WEB Data usunięcia konta w Serwisie ADA-WEB i podpis
Data przyjęcia formularza Podpis przyjmującego* - Niepotrzebne skreślić
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dane niezbędne do zalogowania w Serwisie „ADA – WEB” (DLA LOKATORA)
adres do logowania: https://sm.sejny.pl
Identyfikator użytkownika Hasło Adres e-mail

Załącznik nr 2 do Regulaminu…...............................................

(miejscowość, data)


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach

Wojska Polskiego 60A

16 – 500 Sejny


Oświadczenie
My niżej podpisani:

1. ............................................................ legitymująca/y/* się dowodem osobistym nr ....................................... wydanym przez ........................................................ zam. ..................................................................................

2. ............................................................ legitymująca/y/* się dowodem osobistym nr ....................................... wydanym przez ........................................................ zam. ..................................................................................

3. .......................................................... legitymująca/y/* się dowodem osobistym nr ....................................... wydanym przez............................................. zam. .............................................................................................

4. ......................................................... legitymująca/y/* się dowodem osobistym nr ........................................ wydanym przez.............................................. zam. .............................................................................................

5. ............................................................ legitymująca/y/* się dowodem osobistym nr ....................................... wydanym przez ....................................................... zam. ...................................................................................wybieramy jako głównego użytkownika Serwisu „ADA_WEB” dla lokalu (adres lokalu) :

…...........................................................................................................................................................................

Pana/Panią* .............................................................................………. legitymującą/ego/* się dowodem osobistym nr…………...................... wydanym przez................................................................................... zam. . …………………………...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Podpisy współwłaścicieli:
1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

4. ..........................................5. …......................................

Pobieranie 41.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna