I. Postanowienia ogólnePobieranie 41.39 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar41.39 Kb.
Regulamin

rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

I. Postanowienia ogólne


§ 1
Regulamin określa tryb postępowania i warunki przyznawania dofinansowaniadziałalności gospodarczej.


§ 2
Środki dofinansowaniadziałalności gospodarczej udzielane są na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy bezrobotnym, absolwentem CIS, absolwentem KIS,

a Starostą Powiatu Nowotarskiego,w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.


§ 3
Umowa określa szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania działalności gospodarczej.
§ 4
Poprzez zawarcie umowy Powiatowy Urząd Pracy zobowiązuje się oddać do dyspozycji bezrobotnego, absolwenta Centrum Integracji Społecznej, absolwenta Klubu Integracji Społecznej zwanymi w dalszej części regulaminu absolwentem CIS i absolwentem KISokreśloną w umowie kwotę środków Funduszu Pracy, natomiast bezrobotny, Absolwent CIS, absolwent KIS zobowiązuje się wykorzystać i rozliczyć środki w okresie od dnia zawarcia umowy do2 miesięcy od dnia podjęcia działalności, na cel zgodny z warunkami określonymi w umowie.

II. Kryteria przyznania dofinasowania działalności gospodarczej


§ 5
1.Wysokość środków dofinansowania działalności gospodarczej, nie może przekraczać sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia publikowanego co kwartał przez Prezesa GUS na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 .12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późń. zm.)

2. Środki o których mowa w ust.1, przyznaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu.

§ 6


1. Środków nie udziela się na:

a) działalność sezonową,

b) wydatki inwestycyjne między innymi koszty budowy

c) zakup samochodu ,

d) opłaty administracyjne, skarbowe, koncesje, opłaty ZUS itp.,

e) koszty przesyłki, dostawy, koszty transportu, przygotowania i pakowania,

f) nabycie udziału w spółkach,

g) zakup nieruchomości i gruntów,

h) na przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem już istniejącej firmy.

i) przejęcie działalności gospodarczej po członku rodziny ( zakup od członka rodziny wyposażenia, towaru, maszyn, urządzeń, itp.)

j) działalność gospodarczą tego samego rodzaju co działalność członków rodziny

( współmałżonka lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ),

k) działalność w zakresie handlu obwoźnego,

l) działalność w zakresie tworzenia stron internetowych,

ł) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,

m) taką samą działalność, która była wcześniej prowadzona przez osobę bezrobotną

n) działalność gospodarczą, której miejsce prowadzenia jest poza terenem powiatu nowotarskiego.

2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

3. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dofinansowania działalności gospodarczej, ma obowiązek dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z terminem jej rozpoczęcia, nie przekraczającym30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Bezrobotny, absolwent, CIS, absolwent KIS, któremu zostały przyznane środki dofinansowaniadziałalności gospodarczej ma obowiązek wydatkowania ichw okresie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem.

5. Bezrobotny,absolwent, CIS, absolwent KIS ma obowiązek złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanychod dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

6.Bezrobotny,absolwent, CIS, absolwent KIS przedkłada Dyrektorowi rozliczenie dofinansowania zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia otrzymania dofinasowania na poszczególne towary i sługi zgodnie z przeznaczeniem.

7. W rozliczeniu tym wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku

od towarów i usług (VAT).

8. Rozliczenie to zawiera informację czy bezrobotnemu,absolwentowi, CIS, absolwentowi KIS przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

9. Dyrektor PUP, na wniosek bezrobotnego,absolwenta, CIS, absolwenta KIS może uznać za prawidłowo poniesione również inne wydatki niż te o zawarte w specyfikacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego,absolwenta, CIS, absolwenta KIS któremu przyznano środki.

10. Środki otrzymane a nie wydatkowane przez bezrobotnego,absolwenta, CIS, absolwenta KIS podlegają zwrotowi, bez wezwania na wskazane konto PUP w terminie wskazanym w umowie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

11. Wnioski niekompletnie wypełnione lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

12. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.

III. Udzielanie dofinansowania działalności gospodarczej

§ 7
1 .Wniosek o przyznanie dofinansowaniadziałalności gospodarczej może być uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego,absolwenta, CIS, absolwenta KIS następujących warunków:

a) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił

bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej

formypomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu

Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a ustawy,

b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu

działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,

o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub

innej formy pomocy określonej w ustawie,

c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż prace

społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

d) nie otrzymał bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych

bezzwrotnych środkówpublicznychna podjęcie działalności gospodarczej lub

rolniczej, założenie lubprzystąpienie do spółdzielni socjalnej,

e) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352

z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,

z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób

taksówkami,

f) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego

posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu

przepadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio

poprzedzających dzień złożenia wniosku,

g) nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia

działalności gospodarczej,

h) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa

przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

i) zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia

rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nieskładanie w tym okresie wniosku

o zawieszenie jej wykonywania,

j) nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie

jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

k) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

2. Osoba bezrobotna, absolwent CIS, absolwent KIS której wniosek zostanie

zakwalifikowany do realizacji możezostać skierowana na szkolenie z zakresu

prowadzenia własnej działalności gospodarczej

§ 8
Ubiegający się o przyznanie dofinansowania działalności gospodarczej składa wniosek zawierający:

1. Dane osobowe( imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL);

2. Kwotę wnioskowanych środków;

3. Rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie

działalności gospodarczej w tym symbol podklasy określony zgodnie z Polską

Klasyfikacją Działalności (PKD), miejsce jej prowadzenia i planowaną datę jej

rozpoczęcia;

4. Kalkulacje kosztów związanych z podjęciem działalności jakie zostaną

poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia

podjęciadziałalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków

otrzymanych przez bezrobotnego, orazźródła ichfinansowania atakże

wskazaniedziałań podjętych na rzeczrozpoczęcia działalności, dotyczących

w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz

odbycia szkoleń;

5. Harmonogram oraz szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach

dofinansowaniaprzeznaczanychw szczególności nazakup środków trwałych,

urządzeń, maszyn –60%wnioskowanej kwoty; zakup materiałów, materiałów

reklamowych, towarów – do 40% wnioskowanej kwoty, a w przypadku gdy

wnioskodawca zamierza wnioskować o środki na pozyskanie lokalu (remont,

adaptacja lokalu) kwota ta nie może przekroczyć 20% wnioskowanych środków;

6. Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie

działalności gospodarczej, może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym

(awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku

bankowego, albo akt notarialny o poddanie się egzekucji przez dłużnika.

Zabezpieczenie następuje w formie uzgodnionej z Powiatowym Urzędem Pracy.

Preferowana forma zabezpieczenia – poręczenie wekslowe ( 2 poręczycieli z dochodem

brutto minimum 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)*

* DOCHÓD MIESIĘCZNY POMNIEJSZONY O ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE.

Poręczycielem nie może być współmałżonek pozostający z osobą bezrobotną w

małżeńskiej wspólnocie majątkowej.

7. Przewidywane efektu ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (min.12 m-cy)

8. Oświadczenie o:

a)nieotrzymaniubezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innychbezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

b) zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy

od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładaniu w tym okresie wniosku o zawieszenie

jej wykonywania.

c) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przez upływem do najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku,

d) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

e) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

f) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwkoobrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

g) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej

w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

h) niezłożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty.

9. Do wniosku o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej należy

dołączyćoświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz

informację o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym

bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata oraz o pomocy publicznej

dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych.

IV Tryb rozpatrywania wniosków
§ 9
1.Dyrektor Urzędu powołuje Komisję stosownym zarządzeniem.

2.Komisja jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu.

3.Do zadań Komisji należy:

- ocena wniosków pod względem merytorycznym,

- rekomendacja wniosku do Dyrektora PUP.

4. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania środków podejmuje Dyrektor Urzędu.

5.W celu oceny wniosków Komisja zbiera się według potrzeb.

6.Prace Komisji oparte są na zasadzie bezstronności postepowania zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzy i doświadczeniu osób wchodzących

w jej skład.

7. W każdym roku prowadzony jest nabór wniosków, który ma charakter otwarty.

§ 10
1.Wnioski przechodzą ocenę formalną i merytoryczną biorąc pod uwagę:

- warunki określone w § 7 ust. 1 regulaminu,

- posiadane przez bezrobotnego kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe

bezrobotnego związane z profilem planowanej działalności (w tym odbyte szkolenia

uprawnienia zawodowe, licencje),

- uzasadnienie wniosku przez wnioskodawcę,

- specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,

- historia bezrobotnego ( motywacja osoby do wejścia na rynek pracy zgodna z

Indywidualnym Planem Działania),

- wysokość posiadanych przez PUP w danym roku środków finansowych na dofinansowanie

działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

2.Każdy wniosek kompletny pod względem formalnym zostanie skierowany do oceny

merytorycznej.


V Kontrola wykorzystania środków
§ 11


  1. PUP ma prawo dokonywać odpowiednich kontroli u osób wnioskujących o przyznanie dofinansowania działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy, jak również w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z umowy.

2 . Z przeprowadzonych kontroli pracownicy PUP sporządzają odpowiedni protokół.


§ 12
W przypadku gdy bezrobotny,absolwent CIS, absolwent KIS :

- otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem lub,

- będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy ( do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego) lub,

- podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub,

- złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o którym mowa w § 8 pkt 8 niniejszego regulaminu lub,

- zostaną naruszone inne warunki umowy,

starosta może żądać w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania zwrotu trzymanych środków wraz z odsetkami.

W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy dochodzenie roszczeń następujena podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2016r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna