I. Poziom podstawowyPobieranie 51.71 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar51.71 Kb.
Program nauczania historii w liceum

I. Poziom podstawowy

Cele nauczania historii: • dysponowanie wiedzą o podstawowych faktach historycznych

 • znajomość zasad odczytywania i analizy źródła historycznego,

 • doskonalenie umiejętności analizy krytycznej i myślenia historycznego

Program podstawowy tworzono przy założeniu, że historia będzie nauczana w wymiarze 5 godzin w trzyletnim cyklu nauczania.


Treści kształcenia zostały w programie podzielone na 126 tematów:

wprowadzenie– 1,

starożytność – 17,

średniowiecze – 25,

czasy nowożytne – 25,

lata 1815–1914 – 29,

okres po 1914 r. – 29.

Realizacja każdego z tematów będzie wymagać od jednej do dwóch godzin lekcyjnych.


1. Wprowadzenie: historia – periodyzacja, źródła

Pojęcia „historia” i „prehistoria”. Podział dziejów na epoki. Źródła historyczne i ich badanie.


2.Pradzieje i powstanie cywilizacji starożytnego Wschodu


 • Najdawniejsze dzieje człowieka

 • Starożytna cywilizacja Mezopotamii i pierwsze imperia

 • Egipt faraonów

 • Starożytny Izrael

 • Starożytne cywilizacje Indii i Chin

I

3.Cywilizacja starożytnych Greków


 • Początki cywilizacji greckiej

 • Ateny i Sparta

 • Wojny Greków z Persami

 • Świat grecki w V–IV w. p.n.e.

 • Kultura i religia Greków

 • Aleksander Wielki i hellenizm


4. Starożytny Rzym i świat śródziemnomorski pod rzymskim panowaniem


 • Początki dziejów Rzymu i narodziny Imperium

 • Państwo rzymskie w II–I w. p.n.e.

 • Cesarstwo Rzymskie w I–II w. n.e.

 • Kultura Imperium Rzymskiego

 • Religie tradycyjne i rozwój chrześcijaństwa

 • Kryzys Imperium i upadek Cesarstwa na Zachodzie


5. Kształtowanie się Europy we wczesnym średniowieczu


 • Powstanie państw barbarzyńskich na gruzach Cesarstwa Zachodniego w V–VII w.

Ludy germańskie. Królestwa barbarzyńskie na Zachodzie. Państwo Franków pod rządami Merowingów. Germanie i Rzymianie w państwach barbarzyńskich. Chrześcijaństwo wśród plemion barbarzyńskich.

 • Bizancjum – nowy Rzym

Justynian Wielki i próba odbudowy Cesarstwa. Bizancjum – gospodarka, społeczeństwo, władza. Chrześcijaństwo wschodnie i kultura bizantyjska. Straty terytorialne i konflikty wewnętrzne (druga połowa VI–IX w.). Ponowny rozkwit Bizancjum (do połowy XI w.).

 • Arabowie i świat islamu

Narodziny islamu. Powstanie i organizacja imperium arabskiego. Podziały religijne i polityczne oraz podstawy jedności świata islamu. Rola Arabów w wymianie towarowej. Kultura i sztuka świata islamu.

 • Monarchia Karola Wielkiego

Początki władzy Karolingów. Karol Wielki – podboje i nowa organizacja państwa frankijskiego. Odnowienie cesarstwa rzymskiego. Kultura czasów karolińskich. Czynniki dezintegracji monarchii karolińskiej. Rozpad monarchii karolińskiej – początki królestw Niemiec, Francji i Italii.

 • Początki społeczeństwa feudalnego we wczesnym średniowieczu

Rolnictwo wczesnośredniowieczne. Podziały społeczne i początki systemu lennego. Włości ziemskie i miasta.

 • Powstanie państw w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej

oraz ich chrystianizacja w IX–X w.

Normanowie – wyprawy łupieżcze i podboje. Powstanie państw skandynawskich. Słowianie – organizacja społeczna, wędrówki, wierzenia. Pierwsze państwa zachodniosłowiańskie (państwo Samona i Państwo Wielkomorawskie). Państwo węgierskie. Państwo czeskie. Chrystianizacja Słowian południowych. Ruś Kijowska. Dwa kręgi cywilizacji chrześcijańskiej w Europie.


6. Powstanie państwa polskiego i historia państwa do XII wieku
7. Rozkwit średniowiecza – Europa w dobie krucjat


 • Przemiany gospodarcze i społeczne w Europie w XI–XIII w.

Zmiany demograficzne. Wzrost produkcji rolnej i gospodarka czynszowa. Gospodarka miejska – rzemiosło, handel, obrót pieniędzmi. Samorząd, życie umysłowe i organizacja przestrzeni w mieście. Rozwój feudalizmu. Władanie ziemią – własność podzielona. Stany społeczne. Podziały etniczne, językowe i religijne. Podstawy jedności europejskiej.

 • Główne państwa europejskie w XI–XIII w. Początki monarchii stanowych

Rozdrobnienie feudalne i odbudowa władzy centralnej. Francja pod panowaniem Kapetyngów. Początki parlamentaryzmu (Anglia). Niemcy i Włochy za Hohenstaufów.

 • Krucjaty i inne formy ekspansji europejskiej. Zewnętrzne zagrożenia Europy

Formy ekspansji europejskiej. Początki ruchu krucjatowego. Królestwo Jerozolimskie. Cesarstwo Łacińskie i zmierzch idei krucjat. Krucjaty w Europie. Zagrożenie mongolskie.

 • Kościół i kultura europejska rozkwitu średniowiecza

Apogeum potęgi papiestwa. Nowe zakony. Rozwój szkolnictwa i narodziny uniwersytetów.

Początki literatury w językach narodowych. Sztuka gotycka.


8. Kryzys i rozwój Europy w późnym średniowieczu


 • Kryzys społeczno-ekonomiczny w Europie XIV–XV w.

„Czarna śmierć” i straty demograficzne. Rozwój gospodarczy Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej. Kryzys gospodarczy i społeczny na Zachodzie i Południu Europy.

 • Wielkie konflikty polityczne i religijne w Europie XIV i XV w.

Wojna stuletnia. Husytyzm w Czechach. Początek ekspansji Turków osmańskich w Europie.

 • Władze uniwersalne i państwa Europy Zachodniej w XIV–XV w.

Rozbicie i jedność cesarstwa. Papiestwo w dobie wielkiej schizmy zachodniej. Królestwa Zachodu – problem suwerenności. Powstanie zjednoczonej Hiszpanii. Podziały oraz jedność kulturalna Włoch.

 • Państwa Europy Środkowej i Wschodniej w XIV–XV w.

Królestwo Czeskie za panowania Luksemburgów. Rozkwit Węgier za rządów Andegawenów. Państwo krzyżackie. Państwa skandynawskie – unia kalmarska. Powstanie państwa litewskiego. Powstanie i rozwój Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

 • Unia Polski z Litwą. Panowanie Władysława Jagiełły

 • Średniowieczna Polska i Litwa pod rządami Jagiellonów

 • Gospodarka i społeczeństwo polskie końca XIV i XV w.

 • Kultura polska XIV–XV w. Sztuka gotycka

 • Koniec średniowiecza i spadek po epoce

Upadek Bizancjum. Kryzys kultury w Europie Zachodniej. Początki humanizmu i „odkrycie” starożytności. Nowy obraz świata. Przemiany kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Spadek po średniowieczu.
9. Europa i świat w epoce wielkich odkryć geograficznych (od przełomu XV i XVI w. do początków XVII stulecia)

 • Cywilizacje pozaeuropejskie u progu epoki nowożytnej

 • Wielkie odkrycia geograficzne oraz ich skutki dla świata, Europy i Polski

Geneza oraz kierunki wypraw odkrywczych i ekspansji Europejczyków na inne kontynenty. Następstwa odkryć geograficznych dla ludów i obszarów pozaeuropejskich. Ekspansja zamorska a rozwój gospodarczy Europy. Rewolucja cen – uwarunkowania i następstwa. Polityczne i społeczne skutki wielkich odkryć – budowa imperiów kolonialnych, migracje i przeobrażenia struktury społecznej.

Poszerzenie horyzontu geograficznego Europejczyków – idea Starego i Nowego Świata. Ukształtowanie się świadomości europejskiej. • Cywilizacja europejska w dobie odrodzenia

Trzy kręgi cywilizacyjne Europy u progu XVI w. – Europa chrześcijaństwa zachodniego, Europa chrześcijaństwa wschodniego, Europa podbita przez muzułmańskich Turków. Przemiany kultury duchowej i odkrycia naukowe wczesnonowożytnej Europy: humanizm, renesans we Włoszech i innych krajach, teoria kopernikańska i jej propagatorzy, nauka o państwie i prawie. Druk i jego rola w upowszechnianiu nowych prądów i idei. Osiągnięcia kultury materialnej i zasięg ich stosowania.

 • Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Reformacja i kontrreformacja

Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim – podłoże, zasięg terytorialny i społeczny. Wielcy reformatorzy (Marcin Luter, Jan Kalwin) i ich nauka. Wojny religijne w Europie (Niemcy, Francja). Reformacja w Anglii. Podział wyznaniowy Europy. Kościół katolicki wobec postępów reformacji – sobór trydencki i odnowa Kościoła katolickiego. Propaganda wyznaniowa. Reformacja w Polsce na tle europejskim.

 • Stosunki polityczne w Europie XVI w.

Europa a ekspansja turecka. Dynastia Jagiellonów i jej znaczenie w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej. Dynastia Habsburgów i jej imperium. Wzrost znaczenia Anglii w dobie rządów Tudorów. Wielkie Księstwo Moskiewskie w czasach panowania Iwana Groźnego. Problem państw zakonnych w Prusach i Inflantach. Rywalizacja o dominium Maris Baltici.

 • Demokracja szlachecka w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej

 • Rzeczpospolita Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII w. – społeczeństwo i państwo

 • Kultura Polska w epoce odrodzenia
 1. Europa i świat w „wieku wiary i rozumu” (XVII w.)

 • Gospodarka świata w XVII w. – zróżnicowanie regionalne, początki kapitalizmu

Nowe instytucje i zjawiska w gospodarce europejskiej XVII stulecia. Strefy gospodarczego rozwoju, stagnacji i zacofania w XVII-wiecznej Europie: podziały Północ–Południe, Wschód–Zachód. Kształtowanie się podstaw gospodarki światowej.

 • Problemy międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i rozwiązania ustrojowe w Europie XVII

Zmiany układu sił w Europie w XVII w. Wojna trzydziestoletnia – podłoże, etapy konfliktu, bezpośrednie i długofalowe następstwa. Wojna domowa w Anglii. Monarchie we Francji, Anglii, Rosji i Turcji – podstawy polityczne, społeczne, ideowe. System ustrojowy Rzeczypospolitej na tle tendencji europejskich.

 • Międzynarodowe położenie Rzeczypospolitej pod koniec XVI i w pierwszej połowie XVII

 • Kryzys Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII stulecia

 • Rewolucja intelektualna i kultura baroku na świecie i w Europie

Nowe teorie i osiągnięcia nauki europejskiej w wieku XVII. Myśl społeczno-polityczna XVII w. i jej twórcy. Kultura i sztuka baroku – podłoże ideowe, charakterystyka, odmiany, funkcje. Promieniowanie europejskiej kultury baroku na inne kontynenty.
 1. Świat i Europa w epoce oświecenia (od początku XVIII w. do 1815 r.)
 • Przewrót umysłowy XVIII stulecia. Oświecenie

Materialne podstawy cywilizacji oświecenia. Wielcy twórcy europejskiego oświecenia i ich koncepcje społeczno-polityczne. Nowe hasła i idee epoki oświecenia – wolność, prawa naturalne, postęp. Drogi upowszechniania myśli oświecenia w Europie i na świecie. Kultura, sztuka i obyczajowość europejskiego oświecenia.

 • Mocarstwa europejskie i polityka równowagi sił

Układ sił na arenie międzynarodowej w pierwszej połowie XVIII w. Wielkie konflikty europejskie. Zmiany terytorialne i polityka równowagi sił na kontynencie europejskim.

 • Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVIII w. – Prusy, Rosja, Austria

 • Polska w dobie unii polsko-saskiej

 • Polska pod rosyjską protekcją. I rozbiór

 • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Rewolucja francuska

Kryzys monarchii absolutnej Burbonów. Pośrednie i bezpośrednie przyczyny rewolucji francuskiej. Główne etapy rewolucji francuskiej. Przeobrażenia systemu wartości, postaw i obyczajów Francuzów w dobie rewolucji. Europa wobec rewolucyjnej Francji. Wpływ rewolucji francuskiej na losy innych państw i narodów.

 • Polska w dobie Sejmu Wielkiego

Przemiany społeczne i kulturalne w czasach stanisławowskich. Międzynarodowa pozycja Rzeczypospolitej po I rozbiorze. Sejm Wielki i jego dzieło – Konstytucja 3 maja. Konfederacja targowicka i obalenie reform Sejmu Wielkiego. Wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja.

 • II i III rozbiór Polski.

 • System napoleoński w Europie

Zamach stanu i dyktatura Napoleona Bonapartego. Francja za czasów Napoleona. Podboje Napoleona i system napoleoński w Europie. Upadek Napoleona – uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe. Epoka napoleońska w dziejach. Europy – upowszechnienie praw człowieka i obywatela. Przemiany świadomości europejskiej w Europie doby napoleońskiej.

 • Księstwo Warszawskie

Polacy w służbie Napoleona – Legiony Polskie. Udział Polaków w kampanii rosyjskiej Napoleona i upadek Księstwa.
12.Europa i świat w epoce restauracji i rewolucji (od 1815 r. do połowy XIX w.)

 • Kongres wiedeński i system Świętego Przymierza

Kongres wiedeński i główne zasady nowego ładu europejskiego – restauracja, legitymizm, równowaga sił. Nowa mapa polityczna Europy. Święte Przymierze i „koncert mocarstw” na straży nowego ładu w Europie. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim – IV rozbiór Polski.

 • Rewolucja przemysłowa. Przemiany społeczne i kulturowe w Europie pierwszej połowy XIX w.

Uwarunkowania społeczno-technologiczne industrializacji Europy. Rozwój komunikacji i nowe środki transportu. Nowe zjawiska i instytucje w gospodarce zachodniej. Przeobrażenia struktury społecznej w dobie rewolucji przemysłowej. Nowe zjawiska w kulturze europejskiej w pierwszej połowie XIX w.

– romantyzm. Historyzm w architekturze. • Główne nurty polityczne w Europie w pierwszej połowie XIX w.

Nurty polityczne w Europie pierwszej połowy XIX stulecia – konserwatyzm, liberalizm, ruchy demokratyczne i socjalistyczne. Rozwój parlamentaryzmu i kształtowanie się modelu monarchii konstytucyjnej. Narodziny kwestii narodowej w Europie.

 • Ruchy rewolucyjne i narodowe w Europie w pierwszej połowie XIX w.

Ideologie rewolucyjne i narodowe w Europie. Sytuacja polityczna na Półwyspie Apenińskim po 1815 r. Problem Państwa Kościelnego. Wyzwolenie Grecji spod tureckiego panowania.

 • Zaborcy Polski w pierwszej połowie XIX w.

 • Państwa Europy Zachodniej w pierwszej połowie XIX w.

Przyczyny i skutki rewolucji lipcowej we Francji (1830 r.). Rewolucja w Belgii (1830 r.). Reformy brytyjskiego systemu politycznego. Kwestia irlandzka.

 • Wiosna Ludów w Europie (1848–1849)

Polityczne i gospodarcze przyczyny załamania się systemu Świętego Przymierza w Europie. Rewolucja lutowa we Francji. Wiosna Ludów w państwach niemieckich, włoskich i krajach pod władaniem Habsburgów. Rosja wobec Wiosny Ludów. Znaczenie Wiosny Ludów.
13. Ziemie polskie w latach 1815–1849
14.Europa i świat w epoce rozwoju cywilizacji przemysłowej (od połowy XIX w. do 1914 r.)


 • Zjednoczenie Włoch i zjednoczenie Niemiec. Francja w drugiej połowie XIX w.

Podłoże i główne etapy zjednoczenia Włoch. Problem Państwa Kościelnego. Przyczyny i przebieg zjednoczenia Niemiec. Skutki zjednoczenia Włoch i Niemiec dla Europy. Francja – II Cesarstwo i III Republika.

 • Stany Zjednoczone w XIX w. – wojna secesyjna, budowa mocarstwowości

 • Ideologie drugiej połowy XIX stulecia i kształtowanie się nowoczesnych partii politycznych

Główne hasła nacjonalizmu. Różne kierunki ideologiczne w ruchu robotniczym. Początki chrześcijańskiej demokracji – społeczna nauka Kościoła. Ruch sufrażystek. Sytuacja społeczna i prawna Żydów w państwach europejskich.

 • Zaborcy Polski w drugiej połowie XIX w.

 • Ekspansja kolonialna mocarstw w Afryce i Azji

 • Państwa Dalekiego Wschodu u progu XX stulecia

 • Konflikty międzynarodowe u schyłku XIX i na początku XX w.

Polityczne, gospodarcze i ideologiczne przyczyny rywalizacji mocarstw. Tworzenie się bloków polityczno-wojskowych w Europie – narodziny trójprzymierza i trójporozumienia. Kryzys Imperium Osmańskiego. Przyczyny i skutki konfliktów bałkańskich.

 • Nowe zjawiska i instytucje w gospodarce Zachodu. Narodziny kultury masowej

Druga faza rewolucji przemysłowej. Wpływ industrializacji na zmiany w kulturze i obyczajowości pod koniec XIX w. Komercjalizacja kultury. Turystyka i sport. Narodziny kina. Nowe prądy w sztuce (impresjonizm, secesja i in.). Przemiany religijności.
15.Ziemie polskie w drugiej połowie XIX i początkach XX w.
16.I wojna światowa i jej konsekwencje. Odrodzenie państwa polskiego


 • I wojna światowa – geneza, przebieg i skutki

Bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny, uczestnicy konfliktu i przebieg działań militarnych na frontach Europy i świata. Konsekwencje polityczne, ekonomiczne i społeczne Wielkiej Wojny.

 • Nowy ład międzynarodowy – system wersalsko-waszyngtoński i powstanie pierwszego państwa komunistycznego

Konferencje i traktaty pokojowe po zakończeniu I wojny światowej. Zmiany na mapie politycznej Europy i świata. Liga Narodów – idea i praktyka, zalety i słabości. Rewolucje w Rosji i powstanie pierwszego państwa komunistycznego. Ruchy rewolucyjne w Europie i na świecie.


17.Świat, Europa i Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego


 • Ewolucja polityczna Europy i świata w dwudziestoleciu międzywojennym

Demokratyzacja państw europejskich po I wojnie światowej. Życie polityczne Europy i Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym. Geneza kryzysu systemów parlamentarnych.

 • System totalitarny w Związku Sowieckim

Od komunistycznej Rosji do Związku Sowieckiego – zmiany polityczno--społeczne w latach 1918–1924. Przejęcie władzy przez Stalina. Kolektywizacja rolnictwa i wielkie inwestycje. Wielki głód na Ukrainie. Sowieckie obozy koncentracyjne. Propaganda władzy i kult Stalina.

 • System totalitarny we Włoszech i Niemczech. Państwa autorytarne

Włochy po I wojnie światowej. Polityczno-społeczne uwarunkowania przejęcia władzy przez Benito Mussoliniego. System władzy, polityka wewnętrzna i międzynarodowa faszystowskich Włoch.

Republika Weimarska – system polityczny, sukcesy i przyczyny upadku. Narodowy socjalizm i źródła jego popularności. Dojście Hitlera do władzy w Niemczech. Budowa III Rzeszy – system władzy, polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Systemy totalitarne i autorytarne – podobieństwa i różnice. Autorytaryzm w różnych krajach. • Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie i na świecie w latach 1918–1939

Zmiany społeczne w Europie i na świecie po I wojnie światowej: erozja tradycyjnych struktur społecznych, procesy egalitaryzacji i demokratyzacji, emancypacja kobiet. Odbudowa gospodarki światowej po Wielkiej Wojnie. Przyczyny, zasięg, przebieg i skutki wielkiego kryzysu gospodarczego. Formy walki z wielkim kryzysem – New Deal, interwencjonizm państwowy.

 • Kultura, nauka i życie religijne w Europie międzywojennej

Nowe prądy umysłowe i kulturowe w Europie międzywojennej. Postęp techniczny i zmiana warunków życia codziennego w dwudziestoleciu międzywojennym. Przemiany życia religijnego. Kościoły chrześcijańskie wobec europejskich totalitaryzmów.

 • Przemiany polityczne w Polsce w latach 1918–1939. Pozycja międzynarodowa II Rzeczypospolitej

 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna międzywojennej Polski

 • Zjawiska i procesy kulturowo-społeczne w II Rzeczypospolitej


18.Świat i Polska w latach II wojny światowej

 • Przyczyny i przebieg II wojny światowej

Kryzys sytemu wersalskiego i jego uwarunkowania. Kształtowanie się osi Berlin–Rzym–Tokio. Sojusz niemiecko-sowiecki, napaść niemiecka na Polskę i wybuch II wojny światowej. Europa w kleszczach dwóch totalitaryzmów – niemieckiego i sowieckiego (1939–1941). Agresja niemiecka na Związek Sowiecki. Przystąpienie USA do wojny. Główne fronty II wojny światowej – Europa, Afryka, Daleki Wschód. Kształtowanie się podstaw Wielkiej Koalicji. Konferencje Wielkiej Trójki. Klęska Niemiec i kapitulacja Japonii.

 • Ziemie polskie pod dwiema okupacjami

 • Polska i Polacy w II wojnie światowej

 • Skutki II wojny światowej i kształtowanie się podstaw powojennego ładu politycznego na świecie

Zmiany na mapie politycznej Europy i świata po II wojnie. Straty i zniszczenia wojenne. Masowe przesiedlenia ludności. Organizacja Narodów Zjednoczonych – założenia ideowe, struktura i zadania. Ekspansja polityczna Związku Sowieckiego – narody Europy Środkowej i Wschodniej pod dominacją sowiecką i rozprzestrzenianie się komunizmu na innych obszarach.
19.Świat i Europa w drugiej połowie XX w. – rywalizacja bloku komunistycznego i państw „wolnego świata”. Narodziny społeczeństwa ponowoczesnego


 • Świat podzielony – początek epoki zimnej wojny (do połowy lat pięćdziesiątych XX w.)

Geneza rozpadu Wielkiej Koalicji. Pojęcie „żelaznej kurtyny”. Doktryna Trumana i plan Marshalla. Założenia sowieckiej polityki zagranicznej po II wojnie światowej. Stalinizacja krajów pod dominacją Związku Sowieckiego. Powstanie dwóch państw niemieckich. Utworzenie Układu Warszawskiego. System proamerykańskich sojuszy obronnych.

 • Rywalizacja między dwoma blokami – polityka międzynarodowa po 1956 r.

Główne ogniska napięć pomiędzy dwoma blokami w Europie i na świecie: kryzys berliński, kryzys kubański (świat na krawędzi wojny światowej), wojna koreańska, wojna wietnamska, rywalizacja polityczna na obszarze krajów Trzeciego Świata.

 • Kraje Europy Zachodniej po II wojnie światowej – integracja europejska

Odbudowa Europy Zachodniej ze zniszczeń wojennych. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy i Hiszpania po zakończeniu II wojny światowej. Pojednanie francusko-niemieckie. Początki procesu integracji Europy – podstawy polityczne, ideowe i prawne. Przemiany instytucji i struktur jednoczącej się Europy.

 • Stany Zjednoczone i kontynent amerykański w drugiej połowie XX w.

 • Związek Sowiecki, blok wschodni i państwa komunistyczne na świecie w drugiej połowie XX w.

Bilans epoki stalinowskiej w dziejach Związku Sowieckiego i krajów Europy pod dominacją sowiecką. XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego i jego następstwa. Epoka Nikity Chruszczowa i Leonida Breżniewa – ewolucja wewnętrzna Związku Sowieckiego i innych państw realnego socjalizmu. Formy sowieckiej dominacji nad państwami „demokracji ludowej”. Powstanie węgierskie

1956 r. Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. Budowanie międzynarodowej pozycji Związku Sowieckiego. Kontrasty cywilizacyjne między Wschodem a Zachodem. • Daleki Wschód po II wojnie światowej

 • Rozpad imperiów kolonialnych po II wojnie światowej. Dekolonizacja. Konflikty militarne w różnych regionach świata

 • Przemiany społeczne i gospodarcze na świecie w drugiej połowie XX w.

Sytuacja demograficzna na świecie – rewolucja zdrowotna i nowe epidemie. Przeobrażenia struktur społecznych w drugiej połowie XX w. – geneza, charakter, następstwa. Świat w epoce postindustrialnej – rewolucja informatyczna i telekomunikacyjna. Globalizacja gospodarki. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym różnych obszarów świata. Nowe zjawiska w życiu społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Wpływ przemian społeczno-ekonomicznych na przeobrażenia kultury w drugiej połowie XX w. Państwo dobrobytu i jego kryzys.
20.Polska pod komunistyczną władzą

 • Ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce i odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych

 • Polska Ludowa w latach 1956–1980

 • Zjawiska ekonomiczno-społeczne w komunistycznej Polsce

 • Polska nauka, kultura i życie religijne w kraju i na emigracji


21.XUpadek komunizmu w Europie i rozpad systemu jałtańskiego

 • U źródeł III Rzeczypospolitej – „Solidarność”, stan wojenny i schyłek PRL

 • Jesień Narodów” i zmiany polityczno-ustrojowe w krajach bloku wschodniego

Związek Sowiecki w epoce Michaiła Gorbaczowa: pierestrojka i głasnost, porażka w rywalizacji z USA – przyczyny i następstwa. Narastanie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych. Rozpad bloku wschodniego i systemu komunistycznego w Europie. Zjednoczenie Niemiec. Rozpad Związku Sowieckiego. Kształtowanie się nowej mapy politycznej Europy i świata w latach dziewięćdziesiątych

XX w.


II. Poziom rozszerzonyProgram rozszerzony stanowi rozwiniêcie programu podstawowego. Musi być więc realizowany nie zamiast, ale jako rozwinięcie programu podstawowego. Wykonanie programu rozszerzonego wymaga przynajmniej 4 dodatkowych godzin w ramach trzyletniego cyklu kształcenia.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna