I. Pozycja rynkowa SpółkiPobieranie 90.12 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar90.12 Kb.

MOSTALWAR SA-P 2006


Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2006r.

I. Pozycja rynkowa Spółki

W I półroczu 2006 r. odnotowano istotne efekty działań podjętych przez Spółkę w celu dywersyfikacji prowadzonych inwestycji. Spółka odzyskała wiodącą pozycję w różnych dziedzinach budownictwa, o czym świadczą liczne nowe kontrakty. Dalszy rozwój w różnych segmentach rynku usług budowlano-montażowych będzie głównym celem Spółki w latach następnych. Cel ten Spółka zamierza zrealizować poprzez:

- pozyskiwanie kontraktów z różnych segmentów rynku budowlano-montażowego,

- usprawnienie współpracy w ramach Grupy Kapitałowej,

- współpracę przy ofertowaniu i realizacji kontraktów ze spółkami z grupy Acciona.

1. Geograficzna struktura sprzedaży
Zgodnie z założeniami strategii Spółka skoncentrowała swoją działalność na rynku krajowym.
2. Segmenty rynku i główne kontrakty.
W I półroczu 2006 r. Spółka koncentrowała swoją działalność na czterech segmentach rynku budowlanego, tj.:


 • mostach, wiaduktach i obiektach infrastruktury komunikacyjnej,

 • obiektach użyteczności publicznej takich jak: budynki biurowe, obiekty handlowe,

 • obiektach energetycznych i instalacjach ochrony środowiska,

 • budynkach mieszkalnych.

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów w podziale na segmenty rynku przedstawia się następująco:

w tys. zł


Wyszczególnienie

I półrocze 2006

I półrocze 2005

tys. zł

%

2005=100

tys. zł

%


1. Przychody ze sprzedaży produktów w tym:

167.058

100,0

268,7

62.176

100,0

- budynki mieszkalne

72.437

43,3

389,3

18.606

29,9

- mosty i obiekty

infrastruktury komunikacyjnej44.225

26,5

180,4

24.512

39,4

- obiekty energetyczne i instalacje ochrony środowiska

28.455

17,0


- obiekty użyteczności publicznej

16.460

9,9

157,2

10.472

16,8

- pozostała działalność, w tym pozostałe obiekty oraz usługi

5.481

3,3

63,8

8.586

13,9Sprzedaż w I półroczu 2006 r. na największych kontraktach, realizowanych w poszczególnych segmentach, wyniosła:
 1. Mosty, wiadukty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej


 • budowa skrzyżowania ulic Wołoskiej i Marynarskiej w Warszawie – 19.997 tys. zł,

 • budowa Ronda Starzyńskiego w Warszawie – 8.343 tys. zł,

 • budowa węzła drogowego w rejonie ulicy Marsa w Warszawie – 7.846 tys. zł.
 1. Obiekty użyteczności publicznej


 • Budowa biurowców przy ulicy Prostej w Warszawie – 8.834 tys. zł
 1. Budynki mieszkalne

 • budowa budynków mieszkaniowych Patria w Warszawie – 19.170 tys. zł,

 • budowa osiedla mieszkaniowego dla Eko-Park S.A w Warszawie – 15.027 tys. zł,

 • budowa budynków mieszkalnych dla TBS Kwatera we Wrocławiu – 10.538 tys. zł,
 1. Obiekty energetyczne i instalacje ochrony środowiska

  • Budowa składowiska odpadów dla Gminy Krosno – 28.340 tys. zł

Udział kontraktów realizowanych w generalnym wykonawstwie - GW i generalnej realizacji inwestycji – GRI (łącznie z projektowaniem), wyniósł 82 % przychodów ze sprzedaży produktów.

W okresie sprawozdawczym największym odbiorcą usług była Acciona Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce, a jego udział w sprzedaży Emitenta wyniósł 19 %. Podmiot ten jest spółką zależną głównego udziałowca Mostostalu Warszawa, spółki Acciona S.A. Innymi odbiorcami, których udział w sprzedaży przekroczył 10 % są: Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład Grupy Acciona S.A.) z udziałem 18 % oraz Dom Development S.A. z udziałem 11 %.
3. Znaczące umowy dla działalności Spółki zawarte w I półroczu 2006 roku.
4.01.2006 roku Spółka jako Partner konsorcjum BHx+VARITEX S.A. Mostostal Warszawa S.A. Mostostal Puławy S.A. zawarła z Miastem Łódź umowę na wykonanie stanu surowego z przyłączami w ramach budowy hali wielofunkcyjnej w Łodzi. Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 69,54 mln PLN. Udział Mostostalu Warszawa S.A. wraz ze spółką zależną w Konsorcjum wynosi 49%.

15.02.2006 roku Spółka zawarła umowę z Mostostal Invest Sp. z o.o. (obecnie Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.) na roboty budowlane polegające na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalno-usługowych w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu umowy Mostostal Warszawa S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 39 mln PLN netto. Roboty budowlane zrealizowane zostaną do końca sierpnia 2007 r.

28.02.2006 roku Spółka zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich umowę na wykonanie robót związanych z dokończeniem budowy dwupoziomowego skrzyżowania ulic Wołoskiej-Marynarskiej- Rzymowskiego w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 23,8 mln PLN netto. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 31 sierpnia 2006 r.

22.03.2006 roku Spółka zawarła z Pekao Development Sp. z o.o. umowę na wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawcy wszelkich czynności niezbędnych do budowy budynku w Warszawie przy ul. Okopowej składającego się z części mieszkalnej oraz lokali usługowych i lokali o innym przeznaczeniu. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 57,05 mln zł netto. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30 września 2007 r.

11.04.2006 r. Spółka zawarła z Bonifraterska Development Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawcy budynku biurowego pn. „BELVEDERE CENTRUM” z pomieszczeniami handlowymi o powierzchni użytkowej brutto wynoszącą ok. 51.000 m2 w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 31,7 mln EUR netto.

31.05.2006 r. Spółka zawarła z Zarządem Transportu Miejskiego reprezentującym m.st. Warszawa umowę na budowę szlaków komunikacyjnych B21 i B22 oraz stacji metra A21 „Bielany” i stacji metra A22 „Wawrzyszew” jak również urządzeń kolejowych dla odcinka B21-A22. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 217,7 mln PLN brutto.

7.06.2006 r. Spółka zawarła z Konsorcjum PRG Metro/PeBeKa, które tworzą Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., umowę na kompleksowe wykonanie stacji A20 „Park Kaskada” wraz z komorą rozjazdów i torami rozstawczymi na 207,3 m szlaku B21 wraz z wykonaniem projektów wykonawczych. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 93,4 mln PLN brutto.
12.06.2006 r. Spółka zawarła z Echo Investment S.A. umowę na wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Zwycięzców w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 17,4 mln PLN netto.
21.06.2006 r. Konsorcjum firm: Lider - Mostostal Warszawa S.A.; Partnerzy - FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Sp.j., Zakład Usług Brukarskich ADROG Sp.j., Stabilator Sp. z o.o. zawarło z Zarządem Dróg Miejskich reprezentującym m.st. Warszawa umowę na wykonanie modernizacji (przebudowy) nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Pl. Zamkowego. Wartość przedmiotu umowy wynosi 44,4 mln PLN brutto.
14.06.2006 r. Spółka podpisała z Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Roboty wykończeniowe w budynku XVII kondygnacyjnym stanowiącym etap III/I wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalno-usługowego ISKRA I wraz z częścią usługową i garażami podziemnymi przy ul. Fieldorfa, Bora-Komorowskiego i Kwiatkowskiego w Warszawie". Wartość kontraktu: 20,1 mln PLN netto.
19.06.2006 r. Spółka podpisała z Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. umowę na wykonanie całości robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Sieleckiej w Warszawie. Wartość umowy wynosi 11,9 mln zł netto.
4. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych
Mostostal Warszawa S.A. posiada udziały w spółkach, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej. Wykaz spółek został zaprezentowany w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (nota 4c). Mostostal Warszawa S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Acciona S.A. z siedzibą w Madrycie. Acciona S.A. jest właścicielem 49,94 % akcji Mostostalu Warszawa S.A.
5. Transakcje powyżej 500 tys. EURO z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2006r.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzano transakcje zakupu usług budowlano – montażowych z Wrobis S.A. na kwotę 11.865 tys. zł oraz z Mostostalem Kielce S.A. na kwotę 9.241 tys. zł.
6. Informacja o otrzymanych pożyczkach w I półroczu 2006 r.
W I półroczu 2006 r. Mostostal Warszawa S.A. nie zaciągał pożyczek.
7. Pożyczki, gwarancje i poręczenia udzielone w I półroczu 2006r.:
W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała pożyczek.

Poręczenia własne udzielone przez Mostostal Warszawa S.A. wg stanu na dzień 30.06.2006r. wynosiły 28.198 tys. zł z tego w I półroczu 2006 r. udzielono 2.022 tys. zł.

Wartość wystawionych weksli na 30.06.2006 r. wynosiła 13.652 tys. zł. W I półroczu nie wystawiano weksli.
8. Emisje papierów wartościowych.
W pierwszym kwartale 2006 r. przeprowadzono emisję 10.000.000 sztuk akcji w cenie emisyjnej 12 zł. Z tytułu emisji do Spółki wpłynęło 120.000 tys. zł.

Środki z emisji w I półroczu przeznaczono na:

- spłatę pożyczek w kwocie 44.320 tys. zł,

- działalność operacyjną w kwocie 34.807 tys. zł,

- pokrycie kosztów emisji w kwocie 2.108 tys. zł.

Stan środków pieniężnych z emisji na 30.06.2006 r. wynosił 38.765 tys. zł.


9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami.
Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na 2006 r.

10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
Spółka w 2006 r. zachowała płynność finansową. Było to możliwe dzięki zaciągnięciu pożyczek od Acciona Infraestructuras S.A. w 2005 r. oraz pozyskanym środkom z emisji akcji. Zamierzone inwestycje Spółka planuje finansować środkami własnymi pozyskanymi z nowej emisji akcji oraz uzyskanych z działalności operacyjnej.
11. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
W I półroczu 2006 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 2.791 tys. zł, które zostały sfinansowane środkami własnymi. W 2006 r. spółka zamierza finansować dalsze inwestycje z własnych środków pozyskanych z emisji akcji.
12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy.
Nietypowymi zdarzeniami, które miały wpływ na wynik 2006 r. były:

 • niekorzystny wyrok Sądu Arbitrażowego w sprawie z powództwa MPRD S.A. co spowodowało pogorszenie wyniku brutto za I półrocze o kwotę 6.820 tys. zł.

 • wycena kontraktów forward, która pogorszyła wynik brutto o kwotę 3.474 tys. zł,

 • spłata należności od spółki Bauwit w miesiącu wrześniu, co uwzględniono w sprawozdaniu półrocznym poprzez rozwiązanie odpisu aktualizującego tą należność w kwocie 4.964 tys. zł.


13. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju.
Zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Spółki będą w przyszłości: napływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury Polski oraz zwiększone nakłady na inwestycje budowlane ze strony przedsiębiorstw sektora prywatnego w Polsce.

Do wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki należy zaliczyć dywersyfikację realizowanych kontraktów (Spółka będzie starała się pozyskiwać kontrakty z różnych sektorów budownictwa), wzmocnienie kadry niezbędnej do realizacji podpisywanych kontraktów, pozyskanie źródeł finansowania umożliwiających sprawną działalność Spółki.

Realizacja powyższych założeń powinna spowodować, że Spółka w niedługim czasie odzyska utraconą pozycję rynkową oraz poprawi wyniki finansowe
14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.
W I półroczu 2006 r. nie było zmian w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.
15. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w I półroczu 2006r.:
18.05.2006 r. WZA Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej VI kadencji w składzie: Juan Ignacio Entrecanales Franco, Neil Roxbourgh Balfour, Piotr Gawryś, Leszek Wysłocki, Javier Ducay Real.

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w zarządzie.

Skład Zarządu na dzień 30.06.2006 r. przedstawiał się następująco:

Jarosław Popiołek – Prezes Zarządu, Manuel Abella Gomez – Wiceprezes Zarządu, Andrzej Sitkiewicz – Członek Zarządu, Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Grzegorz Owczarski – Członek Zarządu, Jerzy Binkiewicz – Członek Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2006 r. wchodziły następujące osoby:

Juan Ignacio Entrecanales Franco – Przewodniczący Rady, Neil Balfour – Członek Rady, Leszek Wysłocki – Członek Rady, Javier Ducay Real - Członek Rady, Piotr Gawryś - Członek Rady.16. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny.
Nie zawierano takich klauzul w umowach z osobami zarządzającymi.
17) Informacja o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie członków Zarządu w I półroczu 2006r. wyniosło:

Imię i nazwisko

Wynagrodzenie w Spółce

Wynagrodzenie w spółkach zależnych

Jarosław Popiołek

735 tys. zł

57 tys. zł

Andrzej Sitkiewicz

240 tys. zł
Grzegorz Owczarski

210 tys. zł
Jerzy Binkiewicz

209 tys. zł
Włodzimierz Woźniakowski

202 tys. zł

54 tys. zł

Manuel Abella Gomez

25 tys. zł
Razem

1.621 tys. zł

111 tys. zł

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w tym okresie wyniosło:Imię i nazwisko

Wynagrodzenie w Spółce

Juan Ignacio Entrecanales Franco

47 tys. zł

Neil Balfour

23 tys. zł

Leszek Wysłocki

23 tys. zł

Piotr Gawryś

23 tys. zł

Gloria Alonso Martinez

19 tys. zł

Javier Ducay Real

4 tys. zł

Razem

139 tys. zł


18. Stan posiadanych akcji Mostostal Warszawa S.A. przez Członków Zarządu i Radę Nadzorczą na 30.06.2006 r.:
Włodzimierz Woźniakowski – 1 akcja

19. Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A. według stanu na 30.06.2006 r.


Podmiot

Liczba Akcji

Liczba Głosów

% Kapitału

% Głosów

ACCIONA S.A.

9.988.733

9.988.733

49,94 %

49,94 %

BZ WBK AIB Asset Management S.A.

2.002.956

2.002.956

10,01%

10,01%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

1.992.676

1.992.676

9,96%

9,96%

GENERALI OFE

1.200.000

1.200.000

6,00%

6,00%20. Informacja o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Na dzień sporządzania sprawozdania Zarząd nie posiada informacji o umowach w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
21. Spółka nie emitowała akcji, które by dawały specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do niej.
22. W spółce nie ma programów akcji pracowniczych.
23. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta.
Według wiedzy posiadanej przez Zarząd nie występują takie ograniczenia dotyczące akcji Emitenta.
24. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania.
W dniu 15 maja 2006 r. Emitent zawarł umowę z Deloitte Audyt Sp. z o.o. na badanie sprawozdań finansowych za 2006 r. (półroczne, roczne Mostostalu Warszawa S.A. oraz półroczne i roczne skonsolidowane Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa S.A.). Wartość wynagrodzenia za powyższe czynności wynosi 274 tys. zł. W 2005 r. wynagrodzenie audytora wyniosło 299 tys. zł

II. Pozostałe informacje1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych.
Spółka w okresie sprawozdawczym zanotowała stratę na sprzedaży w kwocie 12.664 tys. zł. Na pozostałej działalności operacyjnej zanotowano zysk w kwocie 4.799 tys. zł, który w głównej mierze jest rezultatem rozwiązania odpisów aktualizujących należności, utworzeniem rezerw na sprawy sądowe oraz not za odszkodowania i kary. Działalność finansowa przyniosła Spółce stratę w kwocie 2.437 tys. zł, na którą największy wpływ miała wycena transakcji terminowych forward. Pierwsze półrocze 2006 roku Spółka zakończyła stratą netto w kwocie 4.800 tys. zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku strata wyniosła 24.304 tys. zł).

Suma bilansowa na 30.06.2006 r. wyniosła 291.678 tys. zł i w stosunku do końca roku 2005 wzrosła o 62%. Aktywa obrotowe wzrosły o 110% do kwoty 198.392 tys. zł. Głównymi przyczynami wzrostu tych pozycji były: udana emisja akcji oraz znaczny wzrost sprzedaży.

Dzięki przeprowadzonej emisji akcji uległa poprawie struktura finansowania aktywów. Obecnie w 46% aktywa są finansowane kapitałami własnymi w porównaniu do 12% na koniec 2005r. W związku ze spłatą pożyczek znacząco uległy obniżeniu zobowiązania długoterminowe. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 40% jest wynikiem szybkiego wzrostu produkcji.
2. Opis istotnych czynników i zagrożeń
Do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą:


 1. ryzyko zmiany kursu walut w związku z faktem, że część realizowanych kontraktów jest denominowana w EURO,

 2. duża konkurencja na rynku usług budowlano - montażowych,

 3. wydłużające się procedury rozstrzygania przetargów publicznych związane z licznymi protestami podmiotów biorących w nich udział,

 4. ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców.

Warszawa, dn. 11 września 2006 r.


Podpisy:


Jarosław Popiołek ...................................................

Manuel Abella Gomez ...................................................

Andrzej Sitkiewicz ..................................................

Włodzimierz Woźniakowski ...................................................

Jerzy Binkiewicz ...................................................

Grzegorz Owczarski ...................................................Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Pobieranie 90.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna