I przedmiot historii stosunków międzynarodowych oraz ich periodyzacjaPobieranie 22.97 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar22.97 Kb.
I PRZEDMIOT   HISTORII  STOSUNKÓW  MIĘDZYNARODOWYCH  ORAZ  ICH PERIODYZACJA

1. Przedmiot zakres  historii stosunków międzynarodowych:

Część składowa  tradycyjnych dyscyplin historycznych: historii powszechnej, historii dyplomacji, historii współczesnej, nauk politycznych itp2. Podstawowe informacje o głównych uczestnikach stos. m

Państwo, organizacja międzynarodowa, korporacja m,3. Ogólna periodyzacja stosunków międzynarodowych po 1648 r.

Ogólna charakterystyka okresów: a)1648-1815, b) 1815-1870/71,


     c) 1871-1914, d) 1914-1918, e) 1919-1939, f) 1939-1945, g) po 1945 r.

4. Program i przebieg zajęć oraz wymogi formalne:
a) program wykładów

b) sposób zaliczenia przedmiotu:

  a.. egzamin pisemny po 1 semestrze( wg Regulaminu KSW i zarządzeń),
  b.. możliwość napisania pracy egzaminacyjnej ( wzór konspektu w załączniku
Nr 2)
  c.. przedterminowy egzamin ustny

II GŁÓWNE TENDENCJE EWOLUCJI SYTEMU MIĘDZYNARODOWEGO PO 1919 ORAZ PRZESŁANKI I NASTĘPSTWA II WOJNY ŚWIATOWEJ


1. Przyczyny i następstwa I-szej wojny światowej – Traktat Wersalski 28.VI.1919

 • państwa centralne i państwa Ententy

 • ważniejsze zmiany terytorialne, podział i powstanie nowych państw,

 • utworzenie systemu Ligi Narodów bez USA,


2. Rozpad systemu wersalsko-waszyngtońskiego 1919-1939

 • polityka Niemiec w latach 1919- 1933- 1939

 • rola i znaczenie ZSRR

 • polityka mocarstw zachodnich – traktat w Lokarno 1925,

 • zbliżenie Niemiec, Włoch i Japonii 1936-1937


3. Europa w przededniu II wojny światowej

 • zabory terytorialne Japonii, Włoch Niemiec( III-1938 Austria, X-1938 kraj sudecki, III 1939- Słowacja ,Protektorat Czech i Moraw)

 • rozmowy ZSRR-Wielka Brytania i Francja 1939,

 • układ Ribentropp- Mołotow 23.VIII.1939

 • wybuch II-giej wojny światowej 1.IX.1939


4. Przebieg i dyplomacja II wojny światowej

 • agresja Niemiec na Polskę, wojna fińsko-radziecka i Daleki Wschód

 • inwazja Niemiec na Danię i Norwegię, Benelux i Francję,

 • bitwa powietrzna o wyspy brytyjskie

 • inwazja Niemiec na Jugosławię i Grecję,

 • atak Niemiec na ZSRR i działania zbrojne do 1943(Stalingrad, Kursk),

 • 14.VIII.1941 Karta Atlantycka W.Churchill i F.D.Rosevelt

 • atak Japonii na Pearl Harbor, wypowiedzenie wojny USA przez Niemcy i Włochy, wojna na Pacyfiku

 • działania zbrojne w Afryce i lądowanie sojuszników na Sycylii, przejście Włoch na stronę aliantów zachodnich

 • polityka okupacyjna i ruch oporu w Europie


5. Powstanie i ważniejsze decyzje koalicji antyhitlerowskiej

 • konferencja w Teheranie XI-XII 1943,

 • konferencja w Jałcie II 1945 i podział Europy ( granice i rząd w Polsce)

 • powstanie ONZ- 26. VI. 1945 Karta NZ 51 państw

 • bezwarunkowa kapitulacja Niemiec 7/8.V.1945 i Japonii 2.IX.1945


6. Postanowienia konferencji poczdamskiej 17.VII-2 VIII.1945

 • Niemcy ( granice, okupacja, reparacje, zbrodniarze wojenni, przesiedlenia ludności, określenie zasad polityki okupacyjnej),

 • postanowienia konferencji poczdamskiej w sprawie Polski (art. VIII i IX b),

III GENEZA I EWOLUCJA KONFLIKTU WSCHÓD-ZACHDÓD DO POCZĄTKU I.50


1. Geneza, istota i periodyzacja konfliktu W-Z

2. Strategia i taktyka USA

3. Strategia i taktyka ZSRR

4. Berlin i Niemcy jako najważniejszy punkt zapalny w Europie

5. Powstanie CHRL i wojna w Korei 1950-1953
ad 1)

 • Różnice ideologiczne, ustrojowe, osobowościowe- H.Trumann, J.Stalin

 • Odmienne interesy polityczne i strategiczne po zakończeniu II wojny,

 • Geneza, źródła konfliktu

 • Periodyzacja

Ad 2)


 • doktryna powstrzymywania 1947,

 • plan Marschalla

 • Obecność w Europie i tworzenie sojuszy(NATO)

Ad 3)


 • Teoria nieuniknionej wojny Stalina oraz nieufność wobec USA i Zachodu,

 • Utworzenie Kominformu 1947 oraz ofensywa ideologiczna

 • Kontrola na krajami demokracji ludowej, RWPG- kryzys jugosłowiański 1948

Ad 4)


 • Przyczyny napięć i konfrontacji USA-ZSRR w sprawie Niemiec,

Ad 5)


 • Geneza i znaczenie powstania CHRL w 1949 r.

 • Problem reprezentacji Chin w ONZ,

 • Przyczyny napięć na półwyspie koreańskim

 • Przebieg działań zbrojnych i rozejm 1950-1953.


IV PROBLEM NIEMIECKI DO KOŃCA LAT 60.


  1. REALIZACJA UMOWY POCZDAMSKIEJ i  1. POLITYKA CZTERECH MOCARSTW WOBEC NIEMIEC- Polityka 5-de(centralizacja, demokratyzacja, nazyfikakacja, kartelizacja, demilitaryzacja),

- Przyczyny rozbieżności w polityce mocarstw zachodnich i ZSRR

- prace SRK i RMSZ, plany Byrnes’a


3.DROGA DO POWSTANIA RFN I NRD
- Polityka okupacyjna mocarstw zachodnich –Bizonia i Trizonia, reforma walutowa 1948, kryzys berliński 1948-1949 - Fazy powstania RFN- kraje związkowe , Rada Parlamentarna, Ustawa Zasadnicza i wybory 1949, ukonstytuowanie się RFN 7 września 1949,

- Powstawanie NRD- Kongres Ludowy i utworzenie NRD 7 października 1949
  1. INTEGRACJA I POLITYKA RFN W STRUKTURACH EUROATLANTYCKICH

i
5. INTEGRACJA I POLITYKA NRD W BLOKU WSCHODNIM
- Integracja zachodnia RFN- 1951 Statut Ograniczony oraz członkostwo w EWWiS, Układ Niemiecki i przystąpienie do EWO 1952, członkostwo w NATO 1955, członkostwo w EWG 1957/1958, wzrost znaczenia międzynarodowego, - Integracja wschodnia NRD- 1949 RWPG, 1956 Układ Warszawski

6.


- Strategia USA i mocarstw zachodnich- plan A. Edena 1954,

- Nota Stalina 10 marzec 1952, wydarzenia 17 czerwca 1953

- Znaczenie konferencji w Genewie 1955, rozmowy 1955-1959

- Polityka nieuznawania NRD przez RFN, doktryna Halsteina

- Trudności NRD, mur berliński 13 sierpnia 1961 oraz konsekwencje dla relacji NRD-RFN,
7.
7. POLITYKA WSCHODNIA RFN

- Stanowisko RFN do umowy poczdamskiej i granic powojennych i zjednoczenia Niemiec, -rewizjonizm terytorialny, sprawa granicy na O/N z Polską,- umowa zgorzelecka z NRD 7 lipca 1950, stosunki Polski z NRD,- Próby nawiązania stosunków Polski z RFN po 1956 oraz kontrowersje w latach 60.

V ROLA USA, WSPÓŁPRACA TRANSATLANTYCKA I INTEGRACJA ZACHODNIOEUROPEJSKA DO KOŃCA LAT 60.

1. Ewolucja polityki USA wobec Europy w kontekście globalnym


 • Doktryna powstrzymywania

 • Tworzenie paktów polityczno-militarnych- NATO(1949), ANZUS(1952), SEATO(1954), CENTO(1955)

 • Wyścig zbrojeń i rywalizacja z ZSRR

2. Plan Odbudowy Europy- G. Marshalla oraz jego realizacja 1948-1952

3. Geneza i przesłanki integracji zachodnioeuropejskiej

 • Geneza oraz istota kongresów europejskich,

 • Traktat brukselski (o współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz zbiorowej samoobrony) 17 marca 1948

4. Ewolucja zachodnioeuropejskich organizacji integracyjnych

 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali(EWWiS) 1951/1952,

 • Europejska Wspólnota Obronna(EWO 27 maja 1952 ) i kontrowersje do 1954,

 • Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) 1957/1958 =( EWWiS + EWG+EWEA),

 • Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA ) 1959

 • Stopniowa instytucjonalizacja EWG i przekształcenie w Wspólnoty Europejskie(WE) 1967

5. Charakter, znaczenie i następstwa współpracy transatlantyckiej:

 • Obecność i współpraca polityczno-militarna USA w Europie Zachodniej,

 • Współpraca i rywalizacja gospodarcza USA z Europa Zachodnią

VI GENEZA I EWOLUCJA BLOKU WSCHODNIEGO DO KOŃCA LAT 60.1. Istota, pojęcie i periodyzacja rozwoju bloku wschodniego.

a) Tworzenie strefy wpływów ZSRR ideologicznych, politycznych, wojskowych i gospodarczych: a) 1945-1948 demokracja ludowa, b) 1948-1955 stalinizacja, c) 1956- koniec lat 70.-destalinizacja i konsolidacja, c) lata 80. stopniowy rozpad,


b) Sytuacja w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej: Czechosłowacja, Węgry, Rumunia.

c) Struktury organizacyjne: Kominform(1947), RWPG(1949) i UW(1955),


2. Kontrowersje wokół utworzenia i funkcjonowanie bloku wschodniego i śmierć Stalina.

a) Wydarzenia w Czechosłowacji i kryzys jugosłowiański 1948- koncepcja federacji bałkańskiej.

b) Węgry i wydarzenia z 1956 roku

c) Śmierć Stalina i jej konsekwencje międzynarodowe


3. Następstwa destalinizacji po 1956

 1. Znaczenie uchwał XX zjazdu KPZR II 1956 (likwidacja kultu jednostki, decentralizacja, odejście od koncepcji nieuniknionej wojny-pokojowe współistnienie, likwidacja kominformu)

 2. Napięcia i konflikty w bloku wschodnim( NRD 1953, Polska 1956)

 3. Konsekwencje konfliktu na Węgrzech 1956.


4. Przyczyny i następstwa konfliktu chińsko-radzieckiego 1956-1969( ideologia, wojna-pokój, granica).
5. Ewolucja bloku wschodniego do końca lat 60.

(Międzynarodowe znaczenie tzw. Praskiej Wiosny 1968, Chruszczow i Breżniew w polityce globalnej)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna