I. Sprawy zus-owskie Składki zus za rzemieślników I osoby współpracujące za miesiąc XII. 2002 r oraz I i II. 2003 rPobieranie 46.41 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar46.41 Kb.

I. Sprawy ZUS-owskie

1. Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiąc XII. 2002 r. oraz I i II. 2003 r. wyliczone od kwoty 1.257,49 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2002 r. wynoszącego 2.095,81 zł) nie mogą być niższe od kwoty:

 • emerytalna - 19,52% - 245,46 zł

 • rentowa - 13% -163,47 zł

 • chorobowa - 2,45% - 30,81 zł

 • wypadkowa - 1,62% - 20,37 zł

razem: 460,11 zł

2. Składka zdrowotna (7,75%) za rzemieślnika i osoby współpracujące wynosi 97,46 zł.

3. Składka na Fundusz Pracy (2,45%) wynosi 30,81 zł.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,08% podstawy

wymiaru.

Od 01.01.2003 r. przewiduje się wzrost składki zdrowotnej do 8 %, a na Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 0,15 % podstawy wymiaru. Nie przewiduje

się natomiast podwyższenia składki na Fundusz Pracy.

4. Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury lub renty od 01.12.2002 r.

wynosi 1.467,10 zł, (M.P. 36/2002 r.).


II. Sprawy uczniowskie

1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za XII. 2002 r. oraz I i II.2003 r. wyliczone od kwoty 2.095,81 zł (przeciętnego wynagrodzenia za III kw.2002 r.) nie może być niższe od kwoty:

 • I rok nauki 4% - 83,83 zł

 • II rok nauki 5% - 104,79 zł

 • III rok nauki 6% - 125,75 zł

Najniższe wynagrodzenie wynosi nadal 760,00 zł (brutto).
2. Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego

młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.XI.2002 r. (Dz. U. 197 poz. 1663) dokonało bardzo

istotnych zmian w zasadach szkolenia uczniów młodocianych, a mianowicie:


 • skróceniu uległ minimalny okres na jaki może być zawarta umowa o naukę zawodu z 33 do 24 miesięcy, zatem obecnie naukę zawodu można zawierać na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy

 • bardzo istotną zmianą jest możliwość zawierania umów o naukę zawodu nie tylko w zawodach wymienionych w Rozporządzeniu Min. Edukacji Narodowej i Sportu z 18.04.2002 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 571), ale także w innych zawodach. Oznacza to przywrócenie szkolenia w zawodach np. lakiernik pojazdowy, wulkanizator, fryzjer damski i męski, szklarz, witrażownik, o tę zmianę zabiegały organizacje cechowe.

 • przedłużenie umowy o naukę zawodu o 12 miesięcy będzie możliwe nie tylko w odniesieniu do uczniów dokształcających się w zasadniczej szkole zawodowej, ale również w odniesieniu do pozostałych uczniów dokształcających się w innych formach niż szkolne. Może to mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i nie dłużej niż o 6 miesięcy.

 • bardzo korzystną zmianą jest możliwość zawarcia umowy na dokończenie nauki zawodu na warunkach obowiązujących młodocianych mimo ukończenia 18 lat, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.

 • w odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres przyuczenia do zawodu został wydłużony do czasu ukończenia gimnazjum i może trwać nie dłużej niż 22 miesiące.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2002 r.


III. Zmiany dotyczące BHP i warunków technicznych
1. Z dniem 01 01 2003 r. zaczyna obowiązywać przy zakupie, a z dniem 01 01 2006 r w całej rozciągłości Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy opublikowane w Dz. U. nr 191 poz. 1596 z 2002 r. Za maszynę zgodnie z treścią tego Rozporządzenia uznaje się każde narzędzie, urządzenie oraz instalację i sieć. Narzuca ono na pracodawcę szereg obowiązków jak: stosowanie osłon zabezpieczających nakazujących bezwzględne zabezpieczenie warunków bezpiecznej pracy, przeprowadzanie potrzebnych badań oraz stosowanie pełnej kontroli ruchu tych urządzeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji itd. Treść tego Rozporządzenia powinna się znaleźć w każdym zakładzie rzemieślniczym. Rozporządzenie dostępne na stronach internetowych – www.motoryzacja.home.pl lub abc.com.pl oraz w formie xero w biurze Cechu.


 1. Spis aktów prawnych BHPciąg dalszy

(Poz. 1 – 35 zamieszczona została w komunikacie czerwiec 2002)


36. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123 poz. 1354 z 2001 r.).

37. –Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70 poz. 650 z 2002 r.).

38. -Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie BHP w zakładach produkcji, przesyłania i rozpowszechniania gazu ( paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z 1993 r., zm. Dz. U. Nr 115 poz. 513 z 1993 r. oraz Dz. U. Nr 139 poz. 686 z 1995 r.).

39. -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.(Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r.).

40.- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów i gazów w razie zbliżania się lub skrzyżowania. (M. P. nr 13 poz. 94 z 1992 r.).

41. –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie Wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności. (Dz. U. Nr 14 poz.129 z 2002 r.).

42. -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973 z 1998 r.).

43. -Ustawa z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63 poz. 636 z 2001 r.).

44.- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 w sprawie wymagań zasadniczych 0dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 127 poz.1391 z 2001 r.).

45. -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000 r.).

46. -Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 128 poz. 1407 z 2000 r.).

47. -Tekst jednolity Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ( Dz. U. Nr 124 poz. 1362 z 2001r.).

48. -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna. (Dz. U. Nr 36 poz. 409 z 2000 r.).

49. -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85 poz.500 z 1990r., zm. Dz. U. Nr 1 poz.1 z 1992r., Dz. U. Nr 105 poz. 658 z 1998 r., Dz. U. Nr 127 poz. 1091 z 2002 r.).


50. -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 Lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127 poz. 1092 z 2002 r.).

51.-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno–roślinnych (Dz. U. Nr 99 poz. 896 z 2002 r.).

52. –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczególnych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.(Dz. U. Nr 132 poz. 1115 z 2002 r.).

53. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz. U. Nr 132 poz. 1121z 20002 r.).

54.- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z 2002 r.).

55. –Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172 z 2002 r.).

56. –Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 140 poz.1173 z 2002 r.).

57. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U . Nr 142 poz. 1194 z 2002 r.).

58. –Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 r.).

59. –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

60. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr155 poz.1286 z 2002 r.).

61. – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska. Ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw.(Dz.U. Nr 143 poz.1196 z 2002 r.).

62. –Ustawa z dnia 13 września2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175 poz. 1433 z 2002 r.).

63. –Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175 poz.1439 z 2002r.).

IV. PODATEK VAT – najistotniejsze zmiany od 1.10.2002 r.

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy o podatku VAT oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy - które obowiązują od 01.10.2002 r. - zwraca się uwagę na następujące sprawy:


1) Od 1.10.2002 r. obowiązują trzy metody rozliczania podatku VAT:

 • dotychczasowa metoda miesięcznego rozliczania podatku,

 • kasowa – deklaracje składane są co trzy miesiące. Przy tej metodzie obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą otrzymania należności za sprzedane towary i usługi (nie później niż 90- go dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Prawo do odliczenia VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług podatnik nabywa dopiero, gdy zapłaci całą należność z otrzymanej faktury,

 • kwartalna – deklaracje składane są do urzędu co kwartał. Przy tym rozliczeniu podatnika nie dotyczy obowiązek zapłaty za otrzymane faktury (oprócz Faktur VAT-MP), aby móc odliczyć podatek naliczony, ani otrzymanie należności w celu wykazania swojej sprzedaży w składanej deklaracji.

Metodę kasową i kwartalną mogą stosować podatnicy mający status „Małego podatnika”, po uprzednim zawiadomieniu urzędu skarbowego. Kogo należy uważać za „małego podatnika” określa Art. 4 pkt. 17a) ustawy o podatku VAT.

Podatnicy, którzy wybiorą kasową metodę rozliczania podatku VAT mają obowiązek wystawiania faktur oznaczonych FAKTURA VAT-MP. Elementy jakie musi zawierać taka faktura określa par. 35 rozporządzenia.


 1. Faktura VAT MP - od małego podatnika – podatnicy którzy wybiorą kasową metodę rozliczania podatku VAT obowiązani są do wystawiania faktury VAT oznaczonej MP. Dla podatników którzy otrzymają taką fakturę, nawet jeśli nie stosują metody kasowej rozliczenia podatku, ma ona określone konsekwencje. W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną FAKTURA VAT-MP za miesiąc, w którym podatnik otrzymał tę fakturę – a więc moment odliczenia podatku naliczonego - uważa się miesiąc otrzymania faktury, nie wcześniej jednak niż miesiąc, w którym:

 • dokonano części zapłaty udokumentowanej fakturą (odliczeniu podlega tylko podatek naliczony od zapłaconej części),

 • w całości uregulowano należność,

 • przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w dwóch wcześniejszych punktach.
 1. Rozpoczynający działalność gospodarczą korzystają ze zwolnienia podmiotowego od VAT (ze

względu na przewidywane niewielkie obroty) automatycznie, a nie jak dotychczas, tylko pod warunkiem poinformowania urzędu skarbowego o wyborze zwolnienia.


 1. Zwolnienie z VAT po raz drugi – podatnik który zrezygnował ze zwolnienia od

podatku, może po upływie 3-ch lat od daty tej rezygnacji, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Z przepisu wynika jednak, że chodzi tu wyłącznie o podatników, którzy zrezygnowali ze zwolnienia, a nie tych którzy utracili do niego prawo bo osiągnęli obroty przekraczające graniczną kwotę 10 tys. EURO.
5) Ograniczono możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT przez podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej stawkami niższymi niż 22%. Kwota zwrotu różnicy podatku VAT nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz z dokumentów celnych, których należności zostały w całości zapłacone przez podatnika ubiegającego się o zwrot. Przepis ten – w myśl wyjaśnień Ministerstwa Finansów – dotyczy rozliczenia podatku za październik 2002r.


 1. Do końca 2003 r. przedłużono stosowanie 7% stawki VAT na materiały i roboty

budowlane.

V. BONY TOWAROWE

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi opodatkowania bonów towarowych przyznawanych pracownikom, informuje się że:
 1. Od 1 stycznia 2002 r. w myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia okolicznościowe otrzymywane przez pracownika (w tym bony towarowe) do wysokości 380 zł, ale tylko w przypadku gdy w całości finansowane są z funduszu socjalnego. W tym przypadku otrzymane przez pracownika świadczenie (bony towarowe) nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przekazanie pracownikom bonów w wyższej wysokości niż 380 zł, pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego od różnicy ponad kwotę wolną tj. 380 zł, mimo że wydatek ten sfinansowany zostanie w całości z funduszu socjalnego. Nadwyżka ta nie będzie podlegała składce na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 1. Jeśli pracodawca nie tworzy funduszu socjalnego wówczas bony towarowe przekazywane pracownikom zakupuje z innych środków. W tym przypadku wartość otrzymanych przez pracowników świadczeń (w postaci bonów – bez względu na ich wartość) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i jednocześnie składce ZUS.


VI. . OPŁATA SKARBOWA
W Dz.U. Nr 135 poz. 1143 opublikowano ustawę z 24.07.2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. W myśl nowych przepisów opłacie skarbowej nie będą podlegały listy przewozowe, z 19 do 15 zł obniżono opłatę od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych, ustanowienie pełnomocnictwa objęto 15 zł opłatą skarbową, zobowiązano notariuszy do poboru opłaty skarbowej od sporządzanych przez nich dokumentów. Ustawa wchodzi w życie od 1.01.2003 r.

VII . NOWE WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH
W Dz.U. Nr 160 z 30.09.2002 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory deklaracji podatkowych w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-40, zeznania roczne PIT-36 i PIT-37 wraz z załącznikami PIT-O, PIT-D, PIT-M., PIT-B, osób prawnych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów PIT-28 PIT-16.


VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
W Dz.U. Nr 121 poz. 1031 opublikowano ustawę z 7.06.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl przepisów podatkowi nie podlegają umowy poręczenia, wolne od podatku są pożyczki udzielone na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej jeśli zostaną wydatkowane w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, określono w stosunku do płatników właściwość urzędu skarbowego – którym jest urząd właściwy ze względu na siedzibę płatnika, zobowiązano notariuszy do przekazywania do urzędu skarbowego odpisów sporządzonych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

IX. LIMITY ODLICZEŃ W 2002 ROKU

1. ODLICZENIA OD PODATKU


 • w ramach praw nabytych - wydatki na własne cele mieszkaniowe (tzw. duża ulga mieszkaniowa) - 19% poniesionych wydatków nie więcej niż 35.910 zł (wydatki 189.000 zł) – limit w okresie obowiązywania ustawy. Ulga dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w związku z inwestycją rozpoczętą przed 1 stycznia 2002 r.

UWAGA:

 • osoby, które rozpoczęły inwestycję budowlaną w 2001 r. mogą odliczać jedynie wydatki poniesione w ciągu 4-ch kolejnych lat tj. do 2004 r.

 • osoby, które rozpoczęły inwestycje w poprzednich latach nie mają tego ograniczenia


 • podatnicy kontynuujący inwestycję budowlaną, rozpoczętą w latach 1992-1996 do czasu odbioru inwestycji poniesione wydatki odliczają od dochodu (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.11.1997r. orzekł, iż podatnicy którzy kontynuują inwestycję mieszkaniową i przed 1.01.1997

rok korzystali z odliczeń ulg od dochodu, mają prawo do odliczania tych wydatków na dotychczasowych zasadach – czyli od dochodu) • w ramach praw nabytych - systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z kwoty 189.000 zł) - limit roczny

 • remont i modernizacja budynku mieszkalnego - 4.620 zł (limit na lata 2000-2002), minimalny wydatek uprawniający do ulgi 462 zł. W przypadku remontu lub modernizacji instalacji gazowej, urządzeń gazowych – limit na remont podwyższa się o 770 zł

 • remont i modernizacja lokalu mieszkalnego lub wpłata na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - 3.850 zł (limit na lata 2000-2002), minimalny wydatek uprawniający do ulgi 462 zł. Limit ulgi podwyższa się o 770 zł – w przypadku remontu urządzeń gazowych, instalacji gazowej

 • dojazdy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, specjalnych, sportowych, artystycznych położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci - 19% faktycznie poniesionych wydatków

 • zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych, wydawnictw fachowych związanych z wykonywanym zawodem i praca - 19% wydatków nie więcej niż 433,20 zł

 • odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika - 19% wydatków nie więcej niż 433,20 zł

 • odpłatne kształcenie w szkołach wyższych - 19% wydatków nie więcej niż 760 zł. Ulga przysługuje podatnikowi na utrzymaniu którego pozostaje osoba kształcąca się jeśli nie ukończyła 25 lat życia, lub podatnikowi jeśli nie ukończył 35 lat życia.
 1. ODLICZENIA OD DOCHODU
 • faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Odliczenia dokonuje się min. jeżeli kredyt został udzielony po 1.01.2002 r., na cele mieszkaniowe, inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę, podatnik lub małżonek nie korzysta lub nie korzystał z ulgi budowlanej. Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres od 1.01.2002 r. i zapłacone od tego dnia. Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

 • zakup leków przez osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne - odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 152 zł miesięcznie,

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - limit roczny do 2280 zł ,

 • utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika - limit roczny do 2280 zł ,

 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - limit roczny do 2280zł,

 • w ramach tzw. praw nabytych - wydatki na kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem - do 189.000 zł x liczba budowanych mieszkań - limit w okresie obowiązywania ustawy,

 • darowizny – na cele określone w ustawie – do wysokości 15% dochodu. Jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze - wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,


 • zwrot nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego – podatnicy zobowiązani do płacenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy mogą odliczać od dochodu kwoty zwracanych świadczeń (jeśli nie dokonał tego ZUS).X. KREDYT PODATKOWY

Od 26.10.2002 r. obowiązuje ustawa z 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów (Dz.U. Nr 169 poz. 1384).


W myśl ww. przepisów osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku obliczania i odprowadzania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
Uprawnienie to przysługuje tym, którzy:

 • w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili takiej działalności samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie mającej osobowości prawnej, a także małżonek tej osoby,

 • nie prowadzili takiej działalności w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, a także małżonek tej osoby.

Zainteresowani tym zwolnieniem muszą złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym będą z niego korzystać.
Szczegółowe warunki skorzystania ze zwolnienia oraz zasady utraty prawa do niego i dokonywania korekt w zakresie podatku dochodowego określa ww. ustawa.
XI. KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2002 r. rozpoczyna się kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego w rzemiosłach – blacharstwo pojazdowe

i lakiernictwo pojazdowe.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia do biura Cechu.

Pobieranie 46.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna