I tekst aktu końcowego pełnomocnicyPobieranie 176.56 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar176.56 Kb.
  1   2   3
AKT KOŃCOWY

I TEKST AKTU KOŃCOWEGO


Pełnomocnicy:
JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLA BELGÓW,
PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ,
JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ DANII,
PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,
PREZYDENTA REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
PREZYDENTA REPUBLIKI GRECKIEJ,
JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLA HISZPANII,
PREZYDENTA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,
PREZYDENTA IRLANDII,
PREZYDENTA REPUBLIKI WŁOSKIEJ,
PREZYDENTA REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,
PREZYDENTA REPUBLIKI łotewskiej,
PREZYDENTA REPUBLIKI litewskiej,
JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI WIELKIEGO KSIĘCIA LUKSEMBURGA,
Parlamentu REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,
PREZYDENTA MALTY,
JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ NIDERLANDÓW,
PREZYDENTA REPUBLIKI AUSTRII,
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
PREZYDENTA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,
PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWENII,
PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,

PREZYDENTA REPUBLIKI FINLANDII,


RZĄDU KRÓLESTWA SZWECJI,
JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
Zebrani w Atenach, szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego z okazji podpisania Traktatu pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej,
Potwierdzili, iż następujące teksty zostały sporządzone i przyjęte w ramach Konferencji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącej przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej;
I. Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej;
II. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej i zmian w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej;
III. teksty wymienione poniżej dołączone do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej:
A. Załącznik I: Wykaz przepisów dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które od dnia przystąpienia wiążą Państwa Członkowskie i są w nich stosowane (o którym mowa w artykule 3 Aktu Przystąpienia)
Załącznik II: Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Aktu Przystąpienia
Załącznik III: Wykaz, o którym mowa w artykule 21 Aktu Przystąpienia
Załącznik IV: Wykaz, o którym mowa w artykule 22 Aktu Przystąpienia; Dodatek
Załącznik V: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia:

Republika Czeska; dodatki A i B

Załącznik VI: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Estonia
Załącznik VII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Cypr; Dodatek
Załącznik VIII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Łotwa; dodatki A i B
Załącznik IX: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Litwa; dodatki A i B
Załącznik X: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Węgry;

dodatki A i B


Załącznik XI: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Malta;

dodatki A, B i C


Załącznik XII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Polska; dodatki A, B i C
Załącznik XIII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowenia;

dodatki A i B


Załącznik XIV: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowacja; Dodatek
Załącznik XV: Wykaz, o którym mowa w artykule 32 ustęp 1 Aktu Przystąpienia
Załącznik XVI: Wykaz, o którym mowa w artykule 52 ustęp 1 Aktu Przystąpienia
Załącznik XVII : Wykaz, o którym mowa w artykule 52 ustęp 2 Aktu Przystąpienia
Załącznik XVIII: Wykaz, o którym mowa w artykule 52 ustęp 3 Aktu Przystąpienia
B. Protokół nr 1 w sprawie zmian w Statucie Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Protokół nr 2 w sprawie restrukturyzacji czeskiego hutnictwa żelaza i stali


Protokół nr 3 w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze
Protokół nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie
Protokół nr 5 w sprawie w sprawie tranzytu osób drogą lądową między obwodem kaliningradzkim i innymi częściami Federacji Rosyjskiej
Protokół nr 6 w sprawie nabywania „drugich domów” na Malcie
Protokół nr 7 w sprawie aborcji na Malcie
Protokół nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali
Protokół nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji
Protokół nr 10 w sprawie Cypru

C. Teksty Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wraz z Traktatami zmieniającymi lub uzupełniającymi, w tym Traktatu dotyczący przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim oraz węgierskim.


Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się przekazać Komisji oraz sobie wzajemnie wszelkie niezbędne informacje wymagane do stosowania Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach. Tam gdzie jest to konieczne, informacje przekazuje się w odpowiednim czasie przed dniem przystąpienia w celu umożliwienia pełnego stosowania Aktu od dnia przystąpienia, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Komisja może poinformować nowe Umawiające się Strony o okresie jaki uznaje za właściwy do otrzymywania lub przekazywania szczególnych informacji. Do dnia podpisania, Umawiającym się Stronom dostarczono wykaz ustanawiający obowiązki informacyjne w dziedzinie weterynarii.

II. DEKLARACJE PRZYJĘTE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW


Ponadto, Pełnomocnicy przyjęli wymienione poniżej Deklaracje, dołączone do niniejszego Aktu Końcowego.
1. Wspólna deklaracja: Jedna Europa
2. Wspólna deklaracja w sprawie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

1. Wspólna Deklaracja: Jedna Europa


To wielki dzień dla Europy. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy negocjacje w sprawie przystąpienia pomiędzy Unią Europejską a Cyprem, Republiką Czeską, Estonią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Maltą, Polską, Słowacją i Słowenią. Unia Europejska przyjmie 75 milionów nowych obywateli.
My, obecne i przystępujące Państwa Członkowskie, deklarujemy nasze pełne poparcie dla ciągłości, jednolitości i nieodwracalności procesu rozszerzenia. Negocjacje w sprawie przystąpienia z Bułgarią i Rumunią będą kontynuowane na podstawie takich samych zasad, jakie do tej pory obowiązywały w negocjacjach. Rezultaty dotychczas uzyskane w negocjacjach nie zostaną poddane w wątpliwość. W zależności od dalszego postępu w spełnianiu kryteriów członkostwa, celem jest przyjęcie Bułgarii i Rumunii jako nowych członków Unii Europejskiej w 2007 roku. Wyrażamy również nasze zadowolenie z podjętych w dniu dzisiejszym ważnych decyzji dotyczących następnego etapu kandydatury Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej.
Naszym wspólnym życzeniem jest uczynienie Europy kontynentem demokracji, wolności, pokoju i postępu. Unia pozostaje nadal zdecydowana unikać nowych linii podziału w Europie i popierać stabilność i pomyślny rozwój wewnątrz nowych granic Unii i poza nimi. Liczymy na wspólną pracę, aby wspólnym wysiłkiem osiągnąć powyższe cele.
Naszym celem jest Jedna Europa.
Belgia Republika Czeska Dania

Niemcy Estonia Grecja

Hiszpania Francja Irlandia

Włochy Cypr Łotwa

Litwa Luksemburg Węgry

Malta Niderlandy Austria

Polska Portugalia Słowenia

Słowacja Finlandia Szwecja

Zjednoczone Królestwo

2. Wspólna Deklaracja

w sprawie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości o to wystąpi, Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę rzeczników generalnych zgodnie z artykułem 222 Traktatu WE i artykułem 138 Traktatu Euratom. W przeciwnym wypadku, nowe Państwa Członkowskie zostaną włączone w istniejący system mianowania rzeczników generalnych.
III. POZOSTAŁE DEKLARACJE
Pełnomocnicy przyjmują do wiadomości następujące deklaracje, które zostały sporządzone i dołączone do niniejszego Aktu Końcowego:
A. Wspólne Deklaracje: obecne Państwa Członkowskie/Estonia
3. Wspólna deklaracja w sprawie polowań na niedźwiedzie brunatne w Estonii
B. Wspólne deklaracje: różne obecne Państwa Członkowskie/różne nowe Państwa Członkowskie
4. Wspólna deklaracja Republiki Czeskiej i Republiki Austrii dotycząca dwustronnego porozumienia w odniesieniu do elektrowni jądrowej Temelin
C. Wspólne deklaracje obecnych Państw Członkowskich
5. Deklaracja w sprawie rozwoju obszarów wiejskich
6. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Republika Czeska
7. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Estonia
8. Deklaracja w sprawie oleju łupkowego, rynku wewnętrznego energii elektrycznej i dyrektywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dyrektywa w sprawie energii elektrycznej): Estonia
9. Deklaracja odnosząca się do działalności połowowej Estonii i Litwy w rejonie Svalbardu
10. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Łotwa
11. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Litwa
12. Deklaracja w sprawie tranzytu osób drogą lądową między

obwodem kaliningradzkim i pozostałymi częściami Federacji Rosyjskiej


13. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Węgry
14. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Malta
15. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Polska
16. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Słowenia
17. Deklaracja w sprawie rozwoju sieci transeuropejskiej w Słowenii
18. Deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Słowacja
D. Wspólne deklaracje różnych obecnych Państw Członkowskich
19. Wspólna deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowenia oraz Słowacja
20. Wspólna deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii w sprawie nadzorowania bezpieczeństwa jądrowego
E. Ogólna wspólna deklaracja obecnych Państw Członkowskich
21. Ogólna wspólna deklaracja
F. Wspólne deklaracje różnych nowych Państw Członkowskich
22. Wspólna deklaracja: Republiki Czeskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie artykułu 38 Aktu Przystąpienia.
23. Wspólna deklaracja Republiki Węgierskiej i Republiki Słowenii w sprawie punktu 1 litery a) (ii) rozdział 7 załącznika X, oraz punktu 1 litery a) (i) rozdziału 6 załącznika XIII do Aktu Przystąpienia.
G. Deklaracje Republiki Czeskiej
24. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie polityki transportowej
25. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie pracowników
26. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie artykułu 35 Traktatu UE
H. Deklaracje Republiki Estońskiej
27. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie stali
28. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie rybołówstwa
29. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie Komisji Rybołówstwa Północno - Wschodniego Atlantyku (NEAFC)
30. Deklaracja Republiki Estońskiej w sprawie bezpieczeństwa żywności
I. Deklaracje Republiki Łotewskiej
31. Deklaracja Republiki Łotewskiej w sprawie ważenia głosów w Radzie
32. Deklaracja Republiki Łotewskiej w sprawie rybołówstwa
33. Deklaracja Republiki Litewskiej w sprawie artykułu 142a rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
J. Deklaracja Republiki Litewskiej
34. Deklaracje Republiki Litewskiej w odniesieniu do działalności połowowej na obszarze regulacyjnym Komisji Rybołówstwa Północno - Wschodniego Atlantyku (NEAFC)
K. Deklaracje Republiki Malty
35. Deklaracja Republiki Malty w sprawie neutralności
36. Deklaracja Republiki Malty w sprawie regionu wyspy Gozo
37. Deklaracja Republiki Malty w sprawie utrzymania zerowej stawki VAT
L. Deklaracje Rzeczypospolitej Polskiej
38. Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca konkurencyjności polskiej produkcji niektórych owoców.
39. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca moralności publicznej.
40. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie interpretacji odstępstwa od wymogów określonych w dyrektywach 2001/82/WE i 2001/83/WE
M. Deklaracje Republiki Słowenii
41. Deklaracja Republiki Słowenii w sprawie przyszłego podziału terytorialnego Republiki Słowenii na regiony.
42. Deklaracja Republiki Słowenii w sprawie Słoweńskich miejscowych pszczół Apis mellifera Carnica (kranjska čebela)
N. Deklaracje Komisji Wspólnot Europejskich
43. Deklaracja Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie ogólnej ekonomicznej klauzuli ochronnej, klauzuli ochronnej w zakresie rynku wewnętrznego i klauzuli ochronnej w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
44. Deklaracja Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie konkluzji Konferencji w sprawie przystąpienia Łotwy

A. Wspólne Deklaracje: Obecne Państwa Członkowskie/Estonia

3. Wspólna deklaracja

w sprawie polowań na niedźwiedzie w Estonii

W odniesieniu do niedźwiedzi brunatnych, Estonia będzie w pełni spełniać wymogi dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa w sprawie siedlisk). Najpóźniej z dniem przystąpienia Estonia ustanowi system ścisłej ochrony zgodny z artykułem 12 wskazanej dyrektywy.
O ile ogólne polowania na niedźwiedzie brunatne nie mogą być dozwolone, Konferencja zwraca uwagę, iż zgodnie z artykułem 16 ustęp 1 dyrektywy w sprawie siedlisk, Estonia może zezwolić na polowania na niedźwiedzie brunatne w szczególnych okolicznościach oraz z zastrzeżeniem procedur ustanowionych w artykule 16 ustępy 2 i 3 dyrektywy.

B. Wspólne Deklaracje: RÓŻNE OBECNE pAŃSTWA cZŁONKOWSKIE/rÓŻNE NOWE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

4. WSPÓLNA Deklaracja

Republiki Czeskiej i Republiki Austrii

dotycząca dwustronnego porozumienia w odniesieniu

do elektrowni jądrowej Temelin


Republika Czeska i Republika Austrii wypełnią dwustronne zobowiązania na mocy wzajemnie przyjętych „Konkluzji z procesu Melk i jego dalszego ciągu” z 29 listopada 2001 roku.
C. WSPÓLNE Deklaracje obecnYCH Państw CzłonkowskiCH
5. Deklaracja w sprawie rozwoju obszarów wiejskich
W odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich dla nowych Państw Członkowskich na mocy tymczasowych instrumentów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Unia zwraca uwagę, że każde z nowych Państw Członkowskich może oczekiwać następujących wstępnych podziałów:


Wstępny podział (w mln EUR)2004

2005

2006

2004-2006

Republika Czeska

147,9

161,6

172,0

481,5

Estonia

41,0

44,8

47,7

133,5

Cypr

20,3

22,2

23,9

66,4

Łotwa

89,4

97,7

103,9

291,0

Litwa

133,4

145,7

155,1

434,2

Węgry

164,2

179,4

190,8

534,4

Malta

7,3

8,0

8,5

23,8

Polska

781,2

853,6

908,2

2 543,0

Słowenia

76,7

83,9

89,2

249,8

Słowacja

108,2

118,3

125,8

352,3
Suma

1 570,0

1 715,0

1 825,0

5 110,0

6. Deklaracja

w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Republika Czeska

UE podkreśla zróżnicowanie podejścia i elastyczność, jakie zostały wprowadzone do uzgodnień dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Państwa Członkowskie podejmą wysiłek przyznania obywatelom czeskim większego dostępu do swych rynków pracy na mocy swoich przepisów krajowych, mając na uwadze przyspieszenie zbliżania do dorobku. W konsekwencji, możliwości zatrudnienia obywateli czeskich w UE powinny ulec znacznej poprawie w dniu przystąpienia Republiki Czeskiej. Ponadto Państwa Członkowskie UE jak najlepiej wykorzystają proponowane uzgodnienia, aby jak najszybciej stosować w pełni dorobek w obszarze swobodnego przepływu pracowników.

7. Deklaracja

w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Estonia

UE podkreśla zróżnicowanie podejścia i elastyczność, jakie zostały wprowadzone do uzgodnień dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Państwa Członkowskie podejmą wysiłek przyznania obywatelom estońskim większego dostępu do swych rynków pracy na mocy swoich przepisów krajowych, mając na uwadze przyspieszenie zbliżania do dorobku. W konsekwencji, możliwości zatrudnienia obywateli estońskich w UE powinny ulec znacznej poprawie w dniu przystąpienia Estonii. Ponadto Państwa Członkowskie UE jak najlepiej wykorzystają proponowane uzgodnienia, aby jak najszybciej stosować w pełni dorobek w obszarze swobodnego przepływu pracowników.


  8. Deklaracja w sprawie oleju łupkowego, rynku wewnętrznego Energii elektrycznej i dyrektywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r.

  dotyczącej wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego

  energii elektrycznej

  (Dyrektywa w sprawie energii elektrycznej): Estonia

  Unia będzie ściśle nadzorować czy Estonia wypełnia swoje zobowiązania, w szczególności w odniesieniu do przygotowania do wewnętrznego rynku energii (restrukturyzacja sektora olejów łupkowych, restrukturyzacja sektora energii elektrycznej, ustawodawstwo, wzmocnienie Inspektoratu Rynku Energetycznego itd).


  Unia zwraca uwagę Estonii na konkluzje Rady Europejskiej z Lizbony i Barcelony dotyczące przyspieszenia otwarcia rynków, między innymi sektora energii elektrycznej i gazu, w celu osiągnięcia całkowicie operacyjnego rynku wewnętrznego w tych sektorach, oraz przyjmuje do wiadomości oświadczenie Estonii złożone na ten temat 27 maja 2002 roku w ramach negocjacji w sprawie przystąpienia. Mimo konieczności szybkiego ustanowienia operacyjnego rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Unia przyjmuje do wiadomości, że Estonia zachowuje swoje stanowisko odnoszące się do przyszłego rozwoju ustawodawstwa w tej dziedzinie. Unia uznaje w tym zakresie szczególną sytuację związaną z restrukturyzacją sektora olejów łupkowych, która wymagać będzie szczególnego wysiłku do końca 2012 roku, oraz konieczność stopniowego otwierania do tego czasu estońskiego rynku energii elektrycznej dla konsumentów innych niż gospodarstwa domowe.

  Unia zwraca uwagę, że w celu ograniczenia potencjalnego naruszenia konkurencji na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, może być konieczne zastosowanie mechanizmów ochronnych takich jak klauzula wzajemności dyrektywy 96/92/WE.
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna