I zadania w zakresie rozwojuPobieranie 63.85 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar63.85 Kb.
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ w latach 2007 - 2011
I ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w styczniu 2003 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Faktycznie działalność rozpoczęła 01 lipca 2003 roku utworzeniem Biura, które powstało na bazie Departamentu Turystyki i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego.

Szczególnie istotnym zadaniem było i jest w dalszym ciągu pozyskanie nowych członków realizujących podobne działania ale zmierzające do wspólnego celu tj. do wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu. Aktualnie organizację tworzy 35 podmiotów, w okresie sprawozdawczym przybyło 10,

ubyło 3. Dwie organizacje zostały wykluczone w związku z niepłaceniem składek.

Jedna organizacja złożyła oświadczenie o dobrowolnym wystąpieniu.Samorządy terytorialne ( 3 )

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

 • Urząd Miasta Olsztyn,

 • Starostwo Powiatowe w Giżycku

Organizacje pozarządowe, izby, związki i instytucje ( 14 )

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich

w Szczytnie

 • Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

 • Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Olsztynie,

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie,

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie,

 • Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w Gołdapi

 • LGD Brama Mazurskiej Krainy Nidzica w Nidzicy

 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Morągu,

 • Polski Związek Wędkarski w Olsztynie,

 • Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie w Olsztynie

 • Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie

 • AZS Wilkasy w Wilkasach

 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie

 • Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Podmioty gospodarcze ( 8 )

 • Hotel HP Park w Olsztynie,

 • Biuro Podróży „TRAVELAND” w Olsztynie,

 • Hotel Rydzewski w Ełku

 • Mazury PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie

 • BUT „Szarpie Travel” w Olsztynie

 • PT „Wagabunda” w Mikołajkach

 • Zespół Pałacowy Galiny w Galinach

 • Agencja Podróży „REJS- MAZURY „ w Olsztynie

Lokalne Organizacje Turystyczne ( 10 )

- LOT Powiatu Nidzickiego w Nidzicy,

- LOT Powiatu Szczycieńskiego w Szczytnie

- ZLOT Ostróda w Ostródzie

- LOT Ziemia Mrągowska w Mrągowie

- LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie

- LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” w Morągu

- LOT Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim

- LOT Ziemi Oleckiej w Olecku

- LOT „Mazury Południowe” Pisz w Piszu

- LOT „Mazury” Giżycko w Giżycku
W pierwszych latach działalności Organizacja koncentrowała się na utworzeniu sieci lokalnych organizacji turystycznych. Dotychczas w województwie powstało 12 LOT-ów

z tego 10 jest członkami W-M ROT.

Przekonanie samorządów i podmiotów gospodarczych z obszaru turystyki do tworzenia organizacji lokalnych wymagało poważnego zaangażowania, wiedzy i siły argumentacji. Zarząd W-M ROT uczestniczył w dziesiątkach spotkań przekonując do słusznej idei tworzenia lokalnych organizacji turystycznych.
FINANSE W-M ROT
Budżet 2007 - 807 400 w tym składki 616 00 76 %
Budżet 2008 - 828 969 w tym składki 639 100 77 %
Budżet 2009 - 967 930 w tym składki 678 500 70 %
Budżet 2010 - 1 113474 w tym składki 708 844 63 %
Przychody W-M ROT stanowią:

- składki członkowskie,

- przychody z realizacji zadań statutowych,

- przychody ze sprzedaży materiałów i usług, ( wydawnictwa + usługi przewodnickie )

- odsetki i pozostałe przychody

W latach 2007 – 2011 Organizacja realizowała następujące projekty i zadania zlecone :

● ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Działanie 2.2 promocja województwa i jego oferty turystycznej „Mazury dla każdego, cały rok, całe życie- propagowanie konkurencyjnej marki regionu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych” Wartość projektu 705 tys. złotych

● w rezultacie wygranego przetargu ogłoszonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację zadania „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” realizuje zlecenie o wartości 120 tys. zł. w 2010 roku i 140 tys. zł.

w 2011

● w partnerstwie z województwem zachodniopomorskim w 2010 realizowała projekt „ Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko – mazurskim – program edukacji przyrodniczej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu 879 tys. zł.● w partnerstwie z Województwem Warmińsko-Mazurskim realizuje projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 -2013. Wartość projektu 110 tys. zł
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA W-M ROT

Targi, Wydawnictwa, Szkolenia, Portal,

TARGI

W celu kreowania i upowszechniania wizerunku województwa warmińsko-mazurskiego,

jako regionu atrakcyjnego turystycznie zarówno w kraju jak i za granicą W-M ROT , współpracując z samorządem województwa oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem

w targach w charakterze podwystawców. Jest głównym koordynatorem działań targowych.

Do bezpośredniej promocji swojej oferty, na imprezach krajowych , na stoisku regionalnym zaprasza przedstawicieli branży turystycznej – członków Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego, udostępniając im nieodpłatnie powierzchnię. Dążymy do tego,

aby promocję wizerunkową podbudować promocją produktową.


Organizacja stoisk regionalnych na zagranicznych imprezach targowych na stoisku narodowym POT ( 12 )
●2007/2008/2009/2010/2011 VACANTIEBEURUS Utrecht - styczeń. Targi konsumenckie, 1600 wystawców ,135 tys. odwiedzających, Region uczestniczy od 11 lat

●2007/2008/2009/2010/2011 REISEN Hamburg - luty Targi konsumenckie,

1000 wystawców z 80 krajów, 72 tys. zwiedzających. Region uczestniczy od 8 lat

● 2007/2008 BIT Mediolan- luty 5000 wystawców, 100 tys. zwiedzających Zainteresowanie turystyką aktywną na Wielkich Jeziorach Mazurskich , agroturystyką, turystyką campingową. Decyzją Walnego Zebrania Członków zrezygnowano z kontynuacji promocji na rynku włoskim.

● 2007/2008/2009/2010/2011 HOLIDAY WORLD Praga – luty. 693 wystawców i 32 tys. zwiedzających. W 2011 organizatorem stoiska regionalnego był Urząd Marszałkowski, Departament Turystyki w ramach realizowanego projektu promocyjnego. POT wycofał się

z organizacji stoiska narodowego.

● 2007/2008/2009/2010/2011 ITB Berlin – marzec 11127 wystawców z 187 krajów,

180 tys. zwiedzających

W 2011 Polska była krajem partnerskim targów berlińskich. Zorganizowano dodatkowe stoisko w pawilonie 4.1 Realizacja w ramach projektu „Mazury dla każdego...”

● 2007/2008/2009/2010/2011 SALON DES VACANCES Bruksela – luty

W 2011 stoisko regionalne obsługiwane było przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizowanego projektu promocyjnego

● 2007/2008/2009/2010/2011 FERIEN – MESSE Wiedeń Targi dla publiczności, 830 wystawców, 105 tys. odwiedzających . Region uczestniczy od 5 lat

●2010/2011 CMT Stuttgart Targi dla publiczności, 1900 wystawców, 205 tys. odwiedzających. Realizacja w ramach projektu „Mazury dla każdego...”

● 2009/2010/2011 UITT Wilno - luty Od 2009 roku POT wycofał się z promocji na rynku litewskim. Stoisko regionalne realizuje W-M ROT.180 wystawców , 20 tys. zwiedzających

●2007/2008/2009/2010/2011 JANTUR Kaliningrad – kwiecień. Rokrocznie udział regionu wzbogacany jest użyciem różnych narzędzi promocyjnych. ( degustacje, konkursy, prezentacje, konferencje)

● 2007/2008/2009/2010/2011 WORKSHOP w Kalingradzie, kwiecień/wrzesień.

Obok branży turystycznej z Obwodu Kalingradzkiego w imprezie uczestniczą firmy z Litwy

i Białorusi, a wyjątkowo w 2011 przedstawiciele Czech i Węgier

●2007/2008/2009/2010 TC Lipsk - listopad targi promocyjno – handlowe.

1040 wystawców z 43 krajów, 72 tys. zwiedzających. Region uczestniczy od 9 lat


Organizacja stoisk regionalnych na targach krajowych ( 7 )

● 2011 Targi Wiatr i Woda - Warszawa marzec. Największe targi sportów wodnych

i rekreacji w Polsce, 370 wystawców, 35 tys. zwiedzających

●2008/2009/2010/2011 Podlaskie Targi Turystyczne – Białystok w ramach współpracy makroregionalnej przy współudziale Giżycka i Olecka. W 2011 roku w ramach projektu Piękny Wschód” realizowanego przez POT

● 2010/2011 MTT Wrocław kwiecień . 400 wystawców, 15 tys. zwiedzających.

Targi rozwojowe , duże zainteresowanie regionem

● 2007/2008/2009/2010/2011 GLOB - Katowice – kwiecień. W 2011 województwo Warmińsko-Mazurskie było partnerem targów, wiązało się to z dodatkowymi akcjami promocyjnymi (konkursy, degustacje, wystawa – 3 wymiar Mazur )Region otrzymał dyplom za najpiękniejsze stoisko na targach.

●2007/2008/2009/2010/2011 LATO Warszawa - kwiecień 424 wystawców z 19 krajów,

25 tys. zwiedzających

●2007/2008/2009/2010/2011 TOURTEC Jelenia Góra – maj Targi w formie festynu na rynku. Duże zainteresowanie publiczności polskiej oraz czeskiej i niemieckiej

●2007/2008/2009/2010 Tour-Salon Poznań - październik. 760 wystawców z 30 krajów, pond 30 tys. zwiedzających. Region uczestniczy od pierwszej edycji czyli od 21 lat
WYDAWNICTWA
Lata 2007 – 2011 były dla Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

owocne pod względem wydawniczym. Przy opracowywaniu wydawnictw W-M ROT ściśle współpracowała z członkami Stowarzyszenia i innymi gestorami atrakcji turystycznych, aby konsultować i weryfikować informacje umieszczone w wydawnictwach. Dystrybucja wydawnictw odbywa się na imprezy promocyjnych, w Wojewódzkim Centrum Informacji Turystycznej oraz niektórych wydawnictw, w punktach it w województwieŁączny nakład wszystkich wydawnictw wyniósł 447 200 egz., niektóre były wydane cyklicznie ( plany mapy ) lub wznowione.

Tytuł

wersje jęz.

nakład

 • Przewodnik po imprezach kulturalnych i turystycznych .

2

12.000

 • Przewodnik wędkarski

2

5.000

 • Noclegi w zabytkach

3

5.000

 • Znad Warmii i Mazur –Atrakcje turystyczne

5

40.000

 • Warmia i Mazury Cud tylko się rozejrzeć

3

15.000

3

8.000

 • Mapa Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3

100.000

 • Mapa miasta Olsztyn

3

90.000

 • Domki letniskowe – mapa

3

25.000

 • Mazury dla każdego

3

25.000

 • Miejsca z klimatem ,noclegi z klasą

4

36.000

 • Turystyka wiejska – mapa

3

20.000

 • Wybrane szlaki rowerowe Warmii i Mazur

3

20.000

 • Szlak kajakowy Łyny i jej dopływów

3

19.200

 • To Mazury, Cudowne miejsca, Cudowny wypoczynek

3

25.000

 • Plakat Kopernik

2

2.000

 • Kalendarze ścienne

1

1.600

 • Film Warmia i Mazury – Symfonia Egzotyczna

( 8 min )

5

4.000


SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADR DLA TURYSTYKI
W-M ROT każdego roku organizuje szkolenia oraz warsztaty dla pracowników lokalnych organizacji turystycznych, pracowników punktów informacji turystycznych oraz organizacji tworzących produkty turystyczne..

Celem szkoleń jest przedstawienie działań zmierzających do tworzenia markowych produktów turystycznych, ich kreacji i promocji na bazie atrakcji turystycznych regionu.

Zajęcia składają się z części merytorycznej – wykłady, forum dyskusyjne oraz z części praktycznej – wyjazd studyjny wybranym szlakiem związanym tematycznie z meritum szkolenia oraz ćwiczenia w zakresie komunikacji z klientem. W szkoleniach każdorazowo uczestniczy około 30 osób, niestety niepokojącym zjawiskiem jest rotacja uczestników. Wymiana kadr w punktach informacji turystycznych w każdym roku sięga 70 %

2007 - Szkolenie „ LOT podstawowym ogniwem tworzenia produktów turystyki ekologicznej i przyrodniczej3 dniowe szkolenie, uczestniczyło 30 osób pracowników LOT i Informacji turystycznych

2008 - Warsztaty „Rola LOT i IT w kreowaniu wizerunku turystyki wiejskiej na Warmii

i Mazurach” 3 dniowe szkolenie, 29 osób .2009 - Warsztaty „ Tworzenie i zarządzanie produktami turystycznymi” 3 dniowe szkolenie, uczestniczyło 27 osób

2010 - Warsztaty Wzmocnienie krajowego systemu promocji na szczeblu regionalnym. Przygotowanie punktów informacji turystycznej do kategoryzacji” Szkolenie 3 dniowe , uczestniczyło 30 osób

PORTAL - Działania Online
Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna redaguje trzy serwisy internetowe znajdujące się pod adresami www.mazury.travel, www.warmia-mazury-rot.pl oraz nowopowstały www.3wymiarmazur.pl - w przygotowaniu jest także forum pozwalające na swobodną wymianę informacji mające działać jako otwarta platforma konsultacji społecznych. W pierwszym przypadku podział serwisu na dwie domeny pozwolił nam na przygotowanie funkcjonalnych serwisów skierowanych dla turystów oraz dla branży.

Serwis mazury.travel oraz warmia-mazury-rot.pl obecnie działają na autorskim systemie zarządzania treścią firmy DOIT ze Szczytna która zrealizowała z sukcesem między innymi podobne projekty w Powiecie Mrągowskim oraz w Powiecie Szczycieńskim.

W latach 2007-2011 dzięki pracy pracowników W-M ROT oraz odbytym w naszym biurze praktykom tłumaczeniowym na język niemiecki i angielski przetłumaczyliśmy w 95% treści stałe. • W roku 2008 odnotowaliśmy około 16.000 unikalnych użytkowników przy 80.000 odsłon z 12 krajów - Średni czas przebywania użytkownika to 2 minuty 25 sekund.

 • W roku 2009 odnotowaliśmy około 18.000 unikalnych użytkowników przy 90.000 odsłon z 12 krajów - Średni czas przebywania użytkownika to 2 minuty 42 sekund.

 • W roku 2010 odnotowaliśmy około 31.000 unikalnych użytkowników przy 180.000 odsłon z 81 krajów - Średni czas przebywania użytkownika to 3 minuty 12 sekund.

Jak dotąd uruchomiliśmy następujące usługi - Podgląd Aktualności - Baza obiektów

z punktami GPS - Punkty it - Muzea - Wyciągi narciarskie - oraz ostatnio przenieśliśmy do Internetu katalog produktowy Warmii i Mazur "Cudowne Miejsca, Cudowny Wypoczynek"3WymiarMazur.pl - 14 lutego 2011 roku uruchomiliśmy nową usługę internetową pozwalającą na wysyłanie zdjęć 3D - w tym przypadku pocztówek internetowych pozyskanych podczas realizacji projektu "Mazury dla każdego , cały rok, całe życie - propagowanie konkurencyjnej marki regionu na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych". Usługę która defacto ma za zadanie być mechanizmem do budowania społeczności internetowej. Serwis budowany w jak największym stopniu przy wykorzystaniu metody outsourcingu - w jak najbardziej ekonomicznej formie (layout, częściowe oprogramowanie serwisu we własnym zakresie). Na potrzeby niniejszego projektu zabezpieczyliśmy konta na serwisach społecznościowych Facebook oraz Youtube.

Pracownicy Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej aktywnie uczestniczyli przy kreowaniu portalu Polskiej Organizacji Turystycznej znajdującego się

pod adresem www.Polska.travel - przeprowadziliśmy serię szkoleń redaktorów lokalnych oraz dostarczyliśmy informacji lokalnych.
INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Współpraca z mediami
Media to niezastąpieni partnerzy w skutecznej promocji. Bez nich nie byłoby mowy

o dotarciu do szerokiej rzeszy odbiorców. W-M ROT współpracuje z mediami na różnych płaszczyznach. Przekazujemy materiały prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Organizacja zaprasza media do jury konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny” oraz do udziału w imprezach promocyjnych jak Gala Regionalna ŚDT, Forum Polsko-Ukraińskie czy konferencje. Przedstawiciele

W-M ROT wielokrotnie udzielali wywiadów na tematy związane z rozwojem turystyki

w województwie, realizowanych projektów jak również na temat ważnych wydarzeń promocyjnych.

Stowarzyszenie opracowywało materiały promocyjne do wydań specjalnych ogólnopolskich gazet, kolportowanych na wybranych imprezach targowych w Polsce i za granicą.

2007 - 2010 Publikacja artykułów promocyjnych w prasie branżowej Wiadomości Turystyczne, Aktualności Turystyczne, Aktualności Targowe Rynek Turystyczny, Przegląd Turystyczny, Świat, Podróże, Kultura,, ponadto W-M ROT współpracowała z Radiem Planeta, Radiem Olsztyn, RMF FM, Gazetą Olsztyńską i Gazetą Wyborczą


Podróże studyjne
Traktując poważnie przysłowie „Jak cię widzą tak cię piszą” W-M ROT przywiązuje dużą wagę do organizacji podróży studyjnych dziennikarzy.

Podczas study-press dziennikarze pod opieką wykwalifikowanych przewodników zwiedzają region Warmii i Mazur zgodnie z wcześniejszym , szczegółowo opracowanym programem. Przy organizacji tego typu przyjazdów W-M ROT ściśle współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną i jej zagranicznymi ośrodkami oraz członkami Organizacji. Efektem tych wizyt


są liczne artykuły i reportaże w prasie zagranicznej oraz filmy w stacjach telewizyjnych, których wartość jest niewspółmierna do poniesionych nakładów . Należy wspomnieć o dużym sukcesie w związku z publikacją sześciostronicowego artykułu w prestiżowym magazynie Le Figaro, gdzie jedna strona reklamy kosztuje około 40 tys. euro

2007 – 2 wizyty studyjne : 21 osobowa grupa pilotów i przewodników młodzieżowych

z Izraela oraz 5 osobowa grupa touroperatorów z Francji.

2008 - 11 wizyt studyjnych : z Hiszpanii , TV z Izraela, Francji, Rosji, Niemiec, Ukrainy, TV z Węgier, łącznie 31 osób + współudział przy organizacji podróży studyjnej SPATA ( Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży )

2009 - 8 wizyt studyjnych : z Francji ekipa filmowa realizująca film promocyjny o Polsce, z Brazylii telewizja brazylijska STB, ponadto dziennikarze z Niemiec, Szwajcarii, Rosji, Szwecji, łącznie 33 osoby.

2010 - 5 wizyt studyjnych z Węgier, Rosji, Francji, Belgii, Ukrainy łącznie przyjęto 37 osób

2011 – 2 wizyty z Belgii i Austrii / 3 osoby /

Materiały, które ukazują się po wizytach są przesyłane do W-M ROT w formie elektronicznej lub w formie wydawnictw i filmów.
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej

W miesiącach lipiec - sierpień Centrum czynne jest siedem dni w tygodniu, w maju i we wrześniu sześć dni w tygodniu. Godziny pracy dostosowywano do natężenia ruchu.

W sezonie, Centrum codziennie odwiedza od 80 do 150 osób a ciągu roku około 10 tys.

Najliczniej Centrum odwiedzali Niemcy , pozostali to Francuzi, Rosjanie Brytyjczycy, Litwini ,Holendrzy, Belgowie, Hiszpanie, Ukraińcy, Szwajcarzy, Centrum odwiedzali też turyści z krajów odległych Australii, Nowej Zelandii, Filipin,

Japonii, Chile, Chin, Kuby i Zambii. Z turystów krajowych najliczniej było reprezentowane województwo mazowieckie , śląskie , pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i dolnośląskie

Zainteresowani pytali głównie o:  • materiały promocyjne dotyczące Olsztyna, plan miasta, tanie noclegi, sklepy, gastronomia (80%)

  • gospodarstwa agroturystyczne, wypoczynek z małymi dziećmi

  • domki letniskowe, tanie kwatery prywatne,

  • przewodniki po szlakach pieszych, rowerowych, wodnych,

  • imprezy odbywające się w regionie, prognozę pogody

  • godziny otwarcia obiektów zabytkowych, ceny biletów wstępu

  • połączenia komunikacyjne regionalne, krajowe międzynarodowe,

  • Kanał Ostródzko-Elbląski,

  • wiele pytań dotyczyło jednodniowych wycieczek po regionie, spływów Łyną

i wycieczek z przewodnikiem do Kaliningradu

W-M ROT prowadzi sprzedaż map, przewodników, informatorów, albumów, kart parkingowych, biletów na biletowane imprezy OLA i drobnych gadżetów, świadczy usługi rezerwacyjne i przewodnickie.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Obwodem Kaliningradzkim prowadzone są wzajemne szkolenia pracowników punktów informacji turystycznej

z Kaliningradu i WCIT w Olsztynie oraz wymiana materiałów promocyjnych.


Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dwustronna współpraca z Urzędem Marszałkowskim jest niezmiernie istotna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania trójstopniowego systemu promocji kraju oraz efektywnej promocji regionu. Jedynie ścisła współpraca ROT z samorządem wojewódzkim pozwala właściwie wypełniać zadania, dla których została powołana

W-M ROT współpracuje z Departamentem Turystyki, Komisją Strategii Rozwoju

i Komisją Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa.

Najważniejsze działania:

● opiniowanie przez Kapitułę ds. Drogowych Znaków Turystycznych działającą przy

W-M ROT wniosków o oznakowanie znakami E 22 b ,E 22 c i E 22 a atrakcji

turystycznych i szlaków

● współorganizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki,

● udział w pracach Komisji konkursowej do wyboru pamiątki regionalnej,

● udział w pracach zespołu ds. promocji województwa warmińsko-mazurskiego podczas

przygotowań do Euro 2012,

● udział w pracach Komisji ds. edukacji, nauki, kultury, sportu i turystyki, wchodzącej w

skład Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim,

● udział w pracach komisji oceniającej zgłoszenia kandydatów do nadania odznaki honorowej

„ Za zasługi dla turystyki”,

● udział w pracach Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na wykonanie zadań

samorządu województwa przez organizacje pozarządowe,

● udział w pracach zespołu „ Grunwald 2010,”

● udział w pracach Forum Rozwoju Turystyki,

● udział w pracach Grupy Roboczej do spraw realizacji Działania V.1 PO Rozwój Polski

Wschodniej działającej przy PARP, Instytucji Pośredniczącej w PO RPW

● Podpisanie listu intencyjnego o współpracy województwa Warmińsko-Mazurskiego

i Zachodniopomorskiego. Sygnatariuszami listu byli Marszałkowie Zachodniopomorski

i Warmińsko-Mazurski, Prezes POT, Prezes ZROT i Prezes W-M ROT

● współpraca w organizacji wizyt studyjnych,

● współpraca w organizacji stoisk regionalnych na targach turystycznych krajowych

i zagranicznych

● współpraca przy wydawnictwach promocyjnych

● współpraca przy tworzeniu koncepcji portalu turystycznego
Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną

List intencyjny w zakresie systemowej współpracy pomiędzy POT a W-M ROT został podpisany w czerwcu 2009 roku. Podmiotem stałej współpracy między POT a województwem warmińsko-mazurskim reprezentowanym przez W-M ROT, jest prowadzenie spójnej i skutecznej promocji potencjału turystycznego Polski w zakresie określonym Marketingową strategią Polski w sektorze turystyki na lata 2008 – 2015 oraz Strategią Promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2009 - 2013

Zasady i obszary współpracy W-M ROT - POT są określane corocznymi porozumieniami

o współpracy. POT uznaje, że W-M ROT jest jej głównym partnerem instytucjonalnym

i merytorycznym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

Współpraca następuje poprzez finansową i merytoryczną obustronną realizację poszczególnych zadań w następującym zakresie:

-publikacja wydawnictw drukowanych,

-certyfikacja turystycznych produktów regionalnych,

-upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju i zarządzania produktami

turystycznymi


Współpraca z branżą turystyczną i podmiotami gospodarczymi

Współpraca oparta na stałej, dwukierunkowej wymianie informacji i inicjatyw umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku przez promocję atrakcyjnych produktów turystycznych powiązanych z realnymi ofertami turystycznymi.

Dążymy do tego aby działalność promocyjna W-M ROT była prowadzona w bezpośrednim połączeniu z przykładowymi i skwantyfikowanymi ofertami. Dotyczy to zarówno realizacji imprez targowych, podczas których ważne jest nie tylko promowanie potencjału turystycznego wyrażonego atrakcjami i produktami, ale także konkretnych ofert.

Realizując to założenie na stoisku regionalnym wydzielamy powierzchnię dla przedstawicieli branży turystycznej , występującej pod szyldem PIT

W Wojewódzkim Centrum Informacji Turystycznej prezentowane są oferty firm, które są zainteresowane tego typu promocją.

Z inicjatywy W-M ROT przy ścisłej współpracy z branżą turystyczną został wydany Katalog ofert turystycznych. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo i powstało z połączenia potencjału W-M ROT – Urząd Marszałkowski - PIT


Współpraca z organizacjami turystycznymi

1 List intencyjny o współpracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie turystyki podpisany przez obu Marszałków, Prezesa POT oraz przez Prezesów Zarządu ROT

2 Wieloletnia współpraca z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną

w zakresie wspólnej promocji polegającej na:

● organizacji wspólnych stoisk wystawienniczych na targach turystycznych w Lipsku,

Hamburgu, Utrechcie

● współpracy przy organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów.

3. Współpraca ze wszystkimi regionalnymi organizacjami turystycznymi w ramach Forum ROT w zakresie opiniowania dokumentów oraz zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących współpracy z POT

4. Współpraca z LOT-ami województwa warmińsko-mazurskiego

● organizacji szkoleń, warsztatów oraz pomocy merytorycznej w fazie ich tworzenia

5. Współpraca z punktami informacji turystycznych w województwie:

● organizacja szkoleń i warsztatów

● wspieranie punktów it wydawnictwami promocyjno - informacyjnymi

Sukcesy W-M ROT w latach 2007 - 2011

● Dyplom POT dla województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególny wkład za

promocję turystyczną regionu na rynku niemieckim w 2007 roku

● Wyróżnienie dla filmu „Warmia i Mazury Symfonia Egzotyczna” na

Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Poznaniu ( 2007 ) w kategorii film turystyczny oraz nagroda specjalna Prezesa MTP za scenariusz i montaż

● Nagroda w Konkursie M. Orłowicza za kompleksową i profesjonalną promocję regionu

w Magazynie Informacyjnym Warmii i Mazur Przegląd Turystyczny, współredagowany

przez W-M ROT (2007 )

● Dyplom POT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego za profesjonalny wkład w

organizację najbardziej udanych podróży studyjnych dla przedstawicieli niemieckich

mediów w sezonie 2008/2009

● Tytuł „Przyjaciel Targów Glob” przyznany przez Zarząd MTK

● Dyplom Administracji Obwodu Kaliningradzkiego za promocję Warmii i Mazur na

rynku kaliningradzkim i rosyjskim ( 2009 )

● Brązowy Glob dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wieloletnią współpracę

i promocję Katowice 2009

● Dyplom za najpiękniejsze stoisko na Targach GLOB 2011 w Katowicach

Przy W-M ROT działa:

Kapituła Konkursowa „Na najlepszy produkt turystyczny”Komisja Certyfikacji Centrów i Punktów IT w województwie

Warmińsko-Mazurska Kapituła ds. Drogowych Znaków Turystycznych

Pobieranie 63.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna