I. Zapytania sqlPobieranie 60.45 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar60.45 Kb.

I. Zapytania SQL


 1. Wybrać numery departamentów, nazwiska pracowników oraz numery pracownicze ich szefów z tabeli EMP.
  SELECT ename, deptno, mgr
  FROM emp;

 2. Wybrać wszystkie kolumny z tabeli emp;
  SELECT *
  FROM emp;

 3. Wyliczyć roczną pensje podstawową dla każdego pracownika.
  SELECT ename, sal * 12
  FROM emp;

 4. Wyliczyć roczną pensje podstawową dla każdego pracownika, gdyby każdy dostał podwyżkę o 250.
  SELECT ename, (sal + 250) * 12
  FROM emp;

 5. Wybrane wyrażenie SAL*12 zaetykietować nagłówkiem ROCZNA.
  SELECT ename, sal*12 AS roczna
  FROM emp;

 6. Wybrane wyrażenie SAL*12 zaetykietować nagłówkiem R PENSJA.
  SELECT ename, sal*12 AS ”r pensja”
  FROM emp;
  Jeżeli chcemy użyć spacji w etykiecie kolumny, to używamy cudzysłowu ”, natomiast w wartościach typu tekstowego używamy apostrofu ‘.

 7. Połączyć EMPNO i nazwisko, opatrzyć je nagłówkiem EMPLOYEE.
  SELECT empno || ename AS employee
  FROM emp;
  W MS SQL istnieje konieczność konwertowania wartości numerycznych do tekstowych (w Oracle nie). Operatorem konkatenacji jest w tym wypadku + a nie ||
  SELECT CONVERT(VARCHAR, empno) + ename AS employee
  FROM emp;

 8. Utworzyć zapytanie zwracające wynik w postaci np. „Kowalski pracuje w dziale 20”.
  SELECT ename || ‘ pracuje w dziale nr ' || deptno
  FROM emp;
  MS SQL:
  SELECT ename + ‘ pracuje w dziale nr ' + CONVERT(VARCHAR,deptno)
  FROM emp;

 9. Wyliczyć roczną pensję całkowitą dla każdego pracownika.
  SELECT ename, (sal * 12 + NVL(comm,0))
  FROM emp;
  Użycie funkcji NVL jest niezbędne, gdyż kolumna comm u niektórych pracowników zawiera wartość NULL. Wykonywanie operacji arytmetycznych na wartości NULL daje również NULL np. 2 + NULL = NULL, natomiast 2 + NVL(NULL, 0) = 2.
  W MS SQL odpowiednikiem funkcji NVL jest ISNULL:
  SELECT ename, (sal * 12 + ISNULL(comm,0))
  FROM emp;

 10. Wyświetlić wszystkie numery departamentów występujące w tabeli EMP.
  SELECT deptno
  FROM Emp;

 11. Wyświetlić wszystkie różne numery departamentów występujące w tabeli EMP.
  SELECT DISTINCT deptno
  FROM Emp;

 12. Wybrać wszystkie wzajemnie różne kombinacje wartości DEPTNO i JOB.
  SELECT DISTINCT deptno, job
  FROM Emp;

 13. Posortować wszystkie dane tabeli EMP według ENAME.
  SELECT *
  FROM emp
  ORDER BY ename;

 14. Posortować malejąco wszystkie dane tabeli EMP według daty zatrudnienia począwszy od ostatnio zatrudnionych.
  SELECT * FROM emp ORDER BY hiredate DESC;

 15. Posortować dane tabeli EMP według wzrastających wartości kolumn DEPTNO oraz malejących wartości kolumny SAL (bez wypisywania kolumny SAL).
  SELECT empno, ename, job, mgr
  FROM emp
  ORDER BY deptno, sal DESC;
  Domyślnie przyjęty jest porządek rosnący i dlatego nie musimy pisać ASC po deptno.

 16. Wybrać nazwiska, stanowiska pracy, płacę i numery departamentów wszystkich zatrudnionych na stanowisku CLERK.
  SELECT ename, job, sal, deptno FROM emp
  WHERE job = 'CLERK';

 17. Wybrać wszystkie nazwy i numery departamentów o numerze większym od 20.
  SELECT deptno, dname
  FROM dept
  WHERE deptno > 20;

 18. Wybrać pracowników, których prowizja przekracza miesięczną pensję.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE NVL(comm,0) > sal;
  MS SQL:
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE ISNULL(comm,0) > sal;

 19. Wybrać dane tych pracowników, których zarobki mieszczą się pomiędzy 1000 a 2000.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE sal BETWEEN 1000 AND 2000;

 20. Wybrać dane pracowników, których bezpośrednimi szefami są 7902, 7566 lub 7788.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE mgr IN (7902, 7566, 7788);
  Rozwiązanie bez użycia IN:
  SELECT * FROM emp WHERE mgr = 7902 OR mgr = 7566 OR mgr = 7788;

 21. Wybrać dane tych pracowników, których nazwiska zaczynają się na S.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE ename LIKE 'S%';

 22. Wybrać dane tych pracowników, których nazwiska są czteroliterowe.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE LENGTH(ename) = 4;
  Inne rozwiązanie:
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE ename LIKE ‘____’
  MS SQL:
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE LEN(ename) = 4;

 23. Wybrać dane tych pracowników, którzy nie posiadają szefa.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE mgr IS NULL;

 24. Wybrać dane tych pracowników, których zarobki są poza przedziałem <1000, 2000>.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE NOT sal BETWEEN 1000 AND 2000;
  Rozwiązanie bez użycia BETWEEN:
  SELECT * FROM emp
  WHERE sal < 1000 OR sal > 2000;

 25. Wybrać dane tych pracowników, których nazwiska nie zaczynają się na M.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE NOT ename LIKE 'M%';

 26. Wybrać dane tych pracowników, którzy mają szefa.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE mgr IS NOT NULL;

 27. Wybrać dane tych pracowników zatrudnionych na stanowisku CLERK, których zarobki mieszczą się w przedziale <1000, 2000).
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE job = 'CLERK' AND sal >= 1000 AND sal < 2000;

 28. Wybrać dane pracowników albo zatrudnionych na stanowisku CLERK, albo tych, których zarobki mieszczą się w przedziale <1000, 2000).
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE job = 'CLERK' OR (sal >= 1000 AND sal < 2000);

 29. Wybrać wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowisku MANAGER z pensją powyżej 1500 oraz wszystkich na stanowisku SALESMAN.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE (sal > 1500 AND job = 'MANAGER') OR job = 'SALESMAN';

 30. Wybrać wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowisku MANAGER lub na stanowisku SALESMAN z pensją powyżej 1500.
  SELECT *
  FROM emp
  WHERE job = 'MANAGER' OR (job = 'SALESMAN' AND sal >1500);

 31. Wybrać wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowisku MANAGER ze wszystkich departamentów wraz ze wszystkimi pracownikami zatrudnionymi na stanowisku CLERK w departamencie 10.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE job = ‘MANAGER’ OR (job = ‘CLERK’ AND deptno = 10)

 1. Wybrać wszystkie dane z tabeli SALGRADE.

SELECT *
FROM
salgrade 1. Wybrać wszystkie dane z tabeli DEPT
  SELECT *
  FROM
  dept 2. Wybrać dane tych pracowników, których zarobki mieszczą się w przedziale <1000,2000>
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE sal BETWEEN 1000 AND 2000 3. Wybrać numery i nazwy departamentów sortując według numerów departamentów
  SELECT deptno, dname
  FROM
  dept
  ORDER BY deptno 4. Wybrać wszystkie wzajemnie różne stanowiska pracy
  SELECT DISTINCT job
  FROM
  emp 5. Wybrać dane pracowników zatrudnionych w departamentach 10 i 20 w kolejności alfabetycznej ich nazwisk
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE deptno = 10 OR deptno = 20
  ORDER BY ename 6. Wybrać nazwiska i stanowiska pracy wszystkich pracowników z departamentu 20 zatrudnionych na stanowisku CLERK
  SELECT ename, job
  FROM
  emp
  WHERE deptno = 20 AND job = ‘CLERK’ 7. Wybrać nazwiska tych pracowników, w których nazwisku występuje ciąg „TH” lub „LL”
  SELECT ename
  FROM
  emp
  WHERE ename LIKE ‘%TH%’ OR ename LIKE ‘%LL%’ 8. Wybrać nazwisko, stanowisko i pensję pracowników, którzy posiadają szefa
  SELECT ename, job, sal
  FROM
  emp
  WHERE mgr IS NOT NULL 9. Wybrać nazwiska i całkowite roczne zarobki wszystkich pracowników
  SELECT ename, sal*12 + NVL(comm, 0)
  FROM
  emp
  MS SQL
  SELECT ename, sal*12 + ISNULL(comm, 0)
  FROM
  emp 10. Wybrać ENAME, DEPTNO i HIREDATE tych pracowników, którzy zostali zatrudnieni w 1980r.
  SELECT ename, deptno, hiredate
  FROM
  emp
  WHERE hiredate >= ‘01/01/80’ AND hiredate <= ‘31/12/80’
  Format daty może zależeć od ustawień serwera. Warto wcześniej sprawdzić, jaki format jest ustawiony na serwerze lub użyć funkcji konwertujących / porównujących daty. 11. Wybrać nazwiska, roczna pensję oraz prowizję tych wszystkich sprzedawców, których miesięczna pensja przekracza prowizję. Wyniki posortować według malejących zarobków, potem nazwisk
  SELECT ename, sal * 12, comm
  FROM
  emp
  WHERE sal > NVL(comm,0)
  ORDER BY sal DESC, ename
  MS SQL
  SELECT ename, sal * 12, comm
  FROM
  emp
  WHERE sal > ISNULL(comm,0)
  ORDER BY sal DESC, ename

  Wybieranie danych z wielu tabel
 1. Połącz dane z tabeli EMP i DEPT przy pomocy warunku złączenia w WHERE.

SELECT *
FROM emp, dept
WHERE emp.deptno = dept.deptno;
Gdyby nie było warunku złączenia (WHERE emp.deptno = dept.deptno), to każdy pracownik zostałby wypisany kilkakrotnie, połączony z każdym działem.

 1. Połącz dane z tabeli EMP i DEPT przy pomocy INNER JOIN.
  SELECT *
  FROM emp INNER JOIN dept ON emp.deptno = dept.deptno;
  To zapytanie zadziała dokładnie tak samo jak to z punktu 1. Różnica jest taka, że przy pomocy INNER JOIN możemy oddzielić warunki złączenia od pozostałych warunków.

 2. Wybierz nazwiska oraz nazwy departamentów wszystkich pracowników w kolejności alfabetycznej.
  SELECT ename, dname
  FROM emp, dept
  WHERE emp.deptno = dept.deptno ORDER BY ename

 3. Wybierz nazwiska wszystkich pracowników wraz z numerami i nazwami departamentów w których są zatrudnieni.
  SELECT ename, dname, emp.deptno
  FROM emp, dept
  WHERE emp.deptno = dept.deptno;
  Wybierając numery departamentów musimy określić, z której tabeli mają być one wybrane (emp.deptno), ponieważ kolumna deptno występuje zarówno w tabeli emp jak i w dept. Wszystko jedno, z której tabeli wybierzemy, ponieważ jak określa warunek WHERE, numery te są sobie równe.

 4. Dla pracowników o miesięcznej pensji powyżej 1500 podaj ich nazwiska, miejsca usytuowania ich departamentów oraz nazwy tych departamentów.
  SELECT ename, loc, dname
  FROM emp, dept
  WHERE sal > 1500 AND emp.deptno = dept.deptno;

 5. Utwórz listę pracowników podając ich nazwisko, zawód, pensję i stopień zaszeregowania.
  SELECT ename, job, sal, grade
  FROM emp, salgrade
  WHERE sal BETWEEN losal AND hisal;
  W tym zapytaniu mamy do czynienia ze złączeniem nie po kluczach (klucz główny = klucz obcy) tylko po wartościach atrybutów.

 6. Wybierz informacje o pracownikach, których zarobki odpowiadają klasie 3.
  SELECT ename, sal, job
  FROM emp, salgrade
  WHERE sal BETWEEN losal AND hisal AND grade = 3;

 7. Wybierz pracowników zatrudnionych w Dallas.
  SELECT ename, loc
  FROM emp, dept
  WHERE emp.deptno = dept.deptno AND loc = ‘DALLAS’

 8. Wybierz nazwiska pracowników, nazwy działów i stopnie zaszeregowania
  SELECT ename, dname, grade
  FROM emp
  INNER JOIN dept ON emp.deptno = dept.deptno
  INNER JOIN salgrade ON sal BETWEEN losal AND hisal
  Oczywiście równie dobre byłoby rozwiązanie bez użycia INNER JOIN (z warunkami złączenia w WHERE).

 9. Wypisz dane wszystkich działów oraz ich pracowników tak, aby dane działu pojawiły się, nawet jeśli nie ma w dziale żadnego pracownika.
  SELECT *
  FROM dept
  LEFT JOIN emp ON emp.deptno = dept.deptno;
  LEFT JOIN określa, że warunek złączenia może, ale nie musi być spełniony aby rekord z tabeli dept został wyświetlony. Jeżeli warunek nie jest spełniony (np. dla działu 40 w którym nikt nie pracuje), wyświetlą się dane działu, a pozostałe pola (te z tabeli emp) będą ustawione na NULL.

 10. Wybierz pracowników z działu 20 i 30 (nazwisko i nr działu – wypisz dział 40 bez nazwisk).
  SELECT ename, deptno FROM emp WHERE deptno = 20
  UNION SELECT ‘’, deptno FROM emp WHERE deptno = 30;
  Dwa apostrofy w drugim zapytaniu są potrzebne, ponieważ obydwa zapytania w unii muszą mieć tyle samo pól (pola muszą sobie odpowiadać).
  Możemy jednak zauważyć, że wypisał się tylko jeden pracownik z działu 30, a z pewnością jest ich więcej. Jest to spowodowane tym, że UNION usuwa duplikaty podobnie do DISTINCT, więc wszystkie rekordy (‘’, 30) zostają zbite w jeden rekord. Aby pozbyć się tego problemu, musimy dodać jakieś pole, które rozróżni rekordy, np. empno lub użyć UNION ALL.
  SELECT ename, deptno, empno FROM emp WHERE deptno = 20
  UNION SELECT ‘’, deptno, empno FROM emp WHERE deptno = 30;

 11. Wypisz stanowiska występujące w dziale 10 oraz 30.
  SELECT job FROM emp WHERE deptno = 10
  UNION SELECT job FROM emp WHERE deptno = 30;
  Oczywiście można to też zrobić bez użycia UNION np.:
  SELECT DISTINCT job FROM emp
  WHERE deptno IN (10, 30);

 12. Wypisz stanowiska występujące zarówno w dziale 10 jak w dziale 30.
  SELECT job FROM emp WHERE deptno = 10
  INTERSECT SELECT job FROM emp WHERE deptno = 30;
  INTERSECT nie występuje w standardzie SQL i nie zadziała również w MS SQL. Aby rozwiązać to zadanie bez INTERSECT, należałoby użyć podzapytań (omówione w dziale 4).

 13. Wypisz stanowiska występujące w dziale 10 a nie występujące w dziale 30.
  SELECT job FROM emp WHERE deptno = 10
  MINUS SELECT job FROM emp WHERE deptno = 30;
  MINUS nie występuje w standardzie SQL i nie zadziała również w MS SQL. Aby rozwiązać to zadanie bez MINUS, należałoby użyć podzapytań (omówione w dziale 4).

 14. Wybierz pracowników, którzy zarabiają mniej od swoich kierowników.
  SELECT pracownik.ename, pracownik.sal
  FROM
  emp pracownik, emp kierownik
  WHERE pracownik.mgr = kierownik.empno AND pracownik.sal < kierownik.sal
  W tym zapytaniu musimy złączyć tabelę emp z samą sobą (mgr jest kluczem obcym z tabeli emp i wskazuje kierownika). Musimy więc użyć dwukrotnie tabeli emp po FROM. Aby wiedzieć, do której z tabel emp się odwołujemy, musimy nadać aliasy (pracownik i kierownik) a następnie odwoływać się do nich tak, jakby były to normalne tabele.

 15. Dla każdego pracownika wypisz jego nazwisko oraz nazwisko jego szefa. Posortuj według nazwiska szefa.
  SELECT pracownik.ename, kierownik.ename
  FROM
  emp pracownik, emp kierownik
  WHERE pracownik.mgr = kierownik.empno
  ORDER BY kierownik.ename

  III. Funkcje grupujące
 1. Oblicz średni zarobek w firmie.
  SELECT AVG(sal)
  FROM emp;

 2. Znajdź minimalne zarobki na stanowisku CLERK.
  SELECT MIN(sal)
  FROM emp
  WHERE job = ‘CLERK’

 3. Znajdź ilu pracowników zatrudniono w departamencie 20.
  SELECT COUNT(*)
  FROM emp
  WHERE deptno = 20;

 4. Obliczyć średnie zarobki na każdym ze stanowisk pracy.
  SELECT job, AVG(sal)
  FROM emp
  GROUP BY job;

 5. Obliczyć średnie zarobki na każdym ze stanowisk pracy z wyjątkiem stanowiska MANAGER.
  SELECT job, AVG(sal)
  FROM emp
  WHERE NOT job = ‘MANAGER’
  GROUP BY job;

 6. Obliczyć średnie zarobki na każdym ze stanowisk pracy w każdym departamencie.
  SELECT deptno, job, AVG(sal)
  FROM emp
  GROUP BY deptno, job;

 7. Dla każdego stanowiska oblicz maksymalne zarobki.
  SELECT MAX(sal), job
  FROM emp
  GROUP BY job;

 8. Wybrać średnie zarobki tylko tych departamentów, które zatrudniają więcej niż trzech pracowników.
  SELECT deptno, AVG(sal)
  FROM emp
  GROUP BY deptno
  HAVING COUNT(*) > 3;

 9. Wybrać tylko te stanowiska, na których średni zarobek wynosi 3000 lub więcej.
  SELECT job, AVG(sal)
  FROM emp
  GROUP BY job
  HAVING AVG(sal) >= 3000;
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10. Znajdź średnie miesięczne pensje oraz średnie roczne zarobki dla każdego stanowiska, pamiętaj o prowizji.
  SELECT AVG(sal), AVG(sal*12 + NVL(comm,0))
  FROM emp
  GROUP BY job;
  MS SQL
  SELECT AVG(sal), AVG(sal*12 + ISNULL(comm,0))
  FROM emp
  GROUP BY job;

 11. Znajdź różnicę miedzy najwyższą i najniższa pensją.
  SELECT MAX(sal) - MIN(sal)
  FROM emp

 12. Znajdź departamenty zatrudniające powyżej trzech pracowników.
  SELECT deptno, COUNT(*)
  FROM emp
  GROUP BY deptno
  HAVING COUNT (*) > 3;

 13. Sprawdź, czy wszystkie numery pracowników są rzeczywiście wzajemnie różne.
  SELECT MAX(COUNT(*))
  FROM
  emp
  GROUP BY empno;
  Aby sprawdzić, czy numery empno są rzeczywiście wzajemnie różne, grupujemy po nich i liczymy ile jest rekordów w każdej grupie. Następnie bierzemy maksimum z tych numerów. Jeżeli jest 1 to ok., jeżeli np. 2 to znaczy, że istnieje 2 pracowników o takim samym numerze.

 14. Podaj najniższe pensje wypłacane podwładnym swoich kierowników. Wyeliminuj grupy o minimalnych zarobkach niższych niż 1000. Uporządkuj według pensji.
  SELECT mgr, MIN(sal) AS najnizsza
  FROM
  emp
  GROUP BY mgr
  HAVING MIN(sal) > 1000
  ORDER BY najnizsza;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Wypisz ilu pracowników ma dział mający siedzibę w DALLAS.
  SELECT COUNT(*)
  FROM emp, dept
  WHERE dept.loc = ‘DALLAS’ AND emp.deptno = dept.deptno;

 2. Podaj maksymalne zarobki dla każdej klasy zarobkowej.
  SELECT MAX(sal), grade
  FROM emp, salgrade
  WHERE sal BETWEEN losal AND hisal
  GROUP BY grade;

 3. Sprawdź, które wartości zarobków powtarzają się.
  SELECT sal, COUNT(*)
  FROM emp
  GROUP BY sal
  HAVING COUNT(*) > 1;

 4. Podaj średni zarobek pracowników z drugiej klasy zarobkowej.
  SELECT AVG(sal)
  FROM emp, salgrade
  WHERE grade = 2 AND sal BETWEEN losal AND hisal;

 5. Sprawdź, ilu podwładnych ma każdy kierownik.
  SELECT mgr, COUNT(*)
  FROM emp
  GROUP BY mgr;

 6. Podaj sumę, którą zarabiają razem wszyscy pracownicy z pierwszej klasy zarobkowej.
  SELECT SUM(sal)
  FROM emp, salgrade
  WHERE sal BETWEEN losal AND hisal AND grade = 1;

  IV. Podzapytania
 1. Znaleźć pracowników z pensją równą minimalnemu zarobkowi w firmie.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE sal = (SELECT MIN(sal) FROM emp);

 2. Znaleźć wszystkich pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku co BLAKE.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE job = (SELECT job FROM emp WHERE ename = ‘BLAKE’);

 3. Znaleźć pracowników o pensjach z listy najniższych zarobków osiągalnych w departamentach.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE sal IN (SELECT MIN(sal) FROM emp GROUP BY dept);

 4. Znaleźć pracowników o najniższych zarobkach w ich departamentach.
  SELECT *
  FROM
  emp a
  WHERE sal = (SELECT MIN(sal) FROM emp b WHERE a.deptno = b.deptno);

 5. Stosując operator ANY wybrać pracowników zarabiających powyżej najniższego zarobku z departamentu 30.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE sal > ANY (SELECT sal FROM emp WHERE dept = 30);

 6. Znaleźć pracowników, których zarobki są wyższe od pensji każdego pracownika z departamentu 30.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE sal > ALL (SELECT sal FROM emp WHERE dept = 30);

 7. Wybrać departamenty, których średnie zarobki przekraczają średni zarobek departamentu 30.
  SELECT DISTINCT deptno
  FROM emp
  GROUP BY deptno
  HAVING AVG(sal) > (SELECT AVG(sal) FROM emp WHERE deptno = 30);

 8. Znaleźć stanowisko, na którym są najwyższe średnie zarobki.
  SELECT job
  FROM emp
  GROUP BY job
  HAVING AVG(sal) = (SELECT MAX(AVG(sal)) FROM emp GROUP BY job);
  W MS SQL nie można używać MAX(AVG(…)). Możemy jednak to zadanie rozwiązać inaczej:
  SELECT job
  FROM emp
  GROUP BY job
  HAVING AVG(sal) >= ALL (SELECT AVG(sal) FROM emp GROUP BY job);


 9. Znaleźć pracowników, których zarobki przekraczają najwyższe pensje z departamentu SALES.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE sal > (SELECT MAX(sal) FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.deptno AND dname = ‘SALES’);

 10. Znaleźć pracowników, którzy zarabiają powyżej średniej w ich departamentach.
  SELECT *
  FROM
  emp a
  WHERE sal > (SELECT AVG(sal) FROM emp b WHERE a.deptno = b.deptno);

 11. Znaleźć pracowników, którzy posiadają podwładnych za pomocą operatora EXISTS.
  SELECT *
  FROM
  emp a
  WHERE EXISTS (SELECT * FROM emp b WHERE b.mgr = a.empno);

 12. Znaleźć pracowników, których departament nie występuje w tabeli DEPT.
  SELECT *
  FROM
  emp
  WHERE deptno NOT IN (SELECT deptno FROM dept);
  Wynik ‘No rows selected’ jest normalny, ponieważ w demonstracyjnej bazie (demobld) nie ma takich pracowników.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13. Wskazać dla każdego departamentu ostatnio zatrudnionych pracowników. Uporządkować według dat zatrudnienia.
  SELECT *
  FROM
  emp a
  WHERE hiredate = (SELECT MAX(hiredate) FROM emp b WHERE a.deptno = b.deptno)
  ORDER BY hiredate;

 14. Podać ENAME, SAL i DEPTNO dla pracowników, których zarobki przekraczają średnią ich departamentów.
  SELECT ename, sal, deptno
  FROM emp a
  WHERE sal > (SELECT AVG(sal) FROM emp b WHERE b.deptno = a.deptno);

 15. Stosując podzapytanie znaleźć departamenty, w których nikt nie pracuje.
  SELECT *
  FROM
  dept
  WHERE deptno NOT IN (SELECT deptno FROM emp);

 16. Dla każdego stanowiska wypisać maksymalną pensję z dopiskiem „Maksymalna” oraz minimalną z dopiskiem „Minimalna”. Posortować wynik według stanowiska.
  SELECT
  job, zarobki, minmax FROM
  (SELECT
  job, MAX(sal) AS zarobki, ‘Maksymalna’ AS minmax FROM emp GROUP BY job
  UNION SELECT job, MIN(sal) AS zarobki, ‘Minimalna’ AS minmax FROM emp GROUP BY job) abc
  ORDER BY job;
  Zapytania SQL można używać po FROM zamiast tabeli. Trzeba wtedy nadać takiemu podzapytaniu alias (w tym wypadku abc).

 17. Napisz zapytanie zwracające procentowy udział liczby pracowników w każdym dziale.
  SELECT deptno, w_dziale / razem * 100
  FROM
  (SELECT COUNT(*) AS razem FROM emp) a,
  (SELECT deptno, COUNT(*) AS w_dziale FROM emp GROUP BY deptno) b
  W MS SQL istnieje konieczność konwersji wyniku do typu zmiennopozycyjnego, ponieważ COUNT zwraca typ INT, a wynik dzielenia INT / INT jest również typu INT.

: 3sem -> SBD -> rozne

Pobieranie 60.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna