I zawołał” Kapłańska 1;1-5;26Pobieranie 152.62 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar152.62 Kb.
  1   2   3   4
24. Cotygodniowe czytanie Tory

Parsza Waijkra וַיִּקְרָא („i zawołał”) Kapłańska 1;1-5;26
Księga Kapłańska (3 Mojżeszowa) nazywa się w hebrajskiej Torze Wajikra ("i zawołał"),

i jest również znana jako Sefer Korbanot „Księga ofiar”,It is sometimes called Torat Kohanim - the Law of the Priests - since it deals largely with the various offerings brought to the LORD for sacrificial purposes in the mishkan (Tabernacle). lub też - Torat Kohanim Prawa kapłańskie - ponieważ dotyczy w dużej mierze różnych rodzajów ofiar korbanos składanych Bogu w Miszkan Przybytku czyli Namiocie Zgromadzenia przez Izraelitów.

Vayikra opens where the book of Exodus left off, with God calling to Moses from the ohel mo'ed (Tent of Meeting) regarding the laws of the various animal and meal offerings (korbonot) that may be offered as sacrifices: Waijkra zaczyna się tam gdzie Księga Wyjścia została przerwana, kiedy Bóg, wzywa Mojżesza z Mo'ed ohel (Namiot Spotkania) i mówi mu o przepisach dotyczących różnych ofiar głównie ze zwierząt (korbonot), które mogą być składane w ofierze:

I zawołał Jahwe Mojżesza i tak powiedział do niego z Namiotu Spotkania” (Kapł 1;1)


"The LORD called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying," (Lev 1:1)

W Księgach Rodzaju i Wyjścia jest nam przekazana historia, która ujawnia kosmiczną aktywność samego Boga, jak również Jego wybór Izraela jako am segulah - Jego wybranym ludem przymierza. The God who led the Israelites out of Egypt and made covenant with them at Sinai has taken residence among them in the mishkan (Tabernacle). Bóg, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu i uczynił z nimi przymierze na Synaju przebywa teraz wśród nich w Miszkan (Przybytek).Now that God is in the midst of the people, however, Vayikra reveals how to be in relationship with Him. Teraz, Bóg jest wśród ludzi, jednak Wajikra pokazuje jaka powinna być relacja z Nim.The key is the sacrificial system. Kluczem do sukcesu jest system ofiarniczy.

Historically, of course, there were sacrifices made before the mishkan was constructed as the ritualistic center of the covenant made at Sinai. Historycznie, oczywiście, ofiary były składane, zanim miszkan został skonstruowany jako rytualne centrum przymierza na Synaju. For example, the following seven tzaddikim (righteous ones) were all said to have offered animal sacrifices before the Tabernacle was consecrated for Israel: Na przykład, o siedmiu cadykim (sprawiedliwych) było powiedziane, że składali ofiary ze zwierząt zanim Przybytek został poświęcony dla Izraela: 1. Adam - According to midrash, after Adam ate the forbidden fruit from the tree of the knowledge of good and evil (etz hada'at tov v'ra'), he experienced darkness for the first time as the sun set. Adam - Według midrasz, Adam po zjedzeniu owocu zakazanego z drzewa poznania dobra i zła (etz v'ra tov hada'at "), doświadczył ciemności po raz pierwszy, jako zachód słońca.The next morning, however, the sun rose, and Adam then offered an ox upon an altar. Następnego ranka, jednak słońce wzeszło, a Adam złożył ofiarę wołu na ołtarzu.

 2. Abel - Adam's son Abel (Hevel) offered the best of his sheep upon this same altar to the LORD (Gen. 4:2-4). Abel – syn Adama, Abel (Hevel) oferuje najlepsze ze swych owiec na ołtarzu dla Pana (Rdz 4:2-4).

 3. Noah - After Noah left the ark, he offered sacrifices of the "clean" animals to the LORD in thanks of having survived the global mabul (flood). Noe - Po lewej stronie Arki Noego, złożył ofiarę z "czystych" zwierząt dla Pana w podzięce za to, że przeżył globalny mabul (Potop). Note also that Noah knew the difference between clean (tahor) and unclean (tamei) animals. Należy również zauważyć, że Noe znał, różnice między czystymi (tahor) i nieczystymi (tamei) zwierzętami. (Gen. 7) (Rdz 7)

 4. Abraham - Abraham built at least four altars and offered animal sacrifices upon them (Gen. 12:7,8; 13:4, 13:18; 22:9). Abraham - Abraham zbudował co najmniej cztery ołtarze i składał na nich ofiary ze zwierząt (Rdz 12:7,8; 13:4, 13:18, 22:9).

 5. Isaac - built an altar and offered sacrifices (Gen 26:25). Izaak - zbudował ołtarz i złożył ofiarę (Rdz 26:25).

 6. Jacob - built two altars and offered sacrifices (Gen. 33:20; 46:1). Jakub - zbudowany dwa ołtarze i składał ofiary (Gen. 33:20; 46:1).

 7. Moses - built several altars before he was given revelation of the mishkan at Sinai. Mojżesz - wybudował kilka ołtarzy zanim otrzymał objawienie Miszkanu na górze Synaj. These included the sacrifices made after the battle with Amalek (Ex. 17:5) as well as the sacrifices made at the foot of Sinai after receiving the sefer habrit (book of the Covenant) (Ex. 24:4-6). Należą do nich ofiary po bitwie z Amalekitami (np. Wj 17:5), jak również ofiara u stóp Synaju po otrzymaniu Sefer habrit (Księgę Przymierza) (Wj 24:4-6).

Zasada Korban:
Sin, Sacrifice, and Confession Grzech – ofiary – przebaczenie

Kiedy osoba zgrzeszy przeciw Bogu, to zasługuje na śmierć. Satan, the accuser, comes before God and makes a case for the person's neshama (soul), but God allows the death of a sacrificial victim to take the place of the sinner. Szatan, oskarżyciel, przychodzi do Boga i czyni przypadku osoby Neszama (duszy), lecz Bóg pozwala na śmierć ofiary i ofiara zajmie miejsce grzesznika. The guilty person leans his hands upon the head of the animal (semichah) and then says viduy (confession): "I deserve to die instead of this innocent animal, but the LORD mercifully accepts the death of this innocent one in my stead." Winna osoba opiera ręce na głowie zwierzęcia (semichah), a następnie mówi viduy (wyznanie): "zasługuję na śmierć zamiast tego niewinnego zwierzęcia, ale Bóg łaskawie przyjmuje śmierć tego niewinnego w moim imieniu”. I When God sees the shed blood or ascending smoke of the sacrifice, he forgives the sinner based on his faith and teshuvah (repentance). Kiedy Bóg widzi, przelaną krew lub wznoszący się dym ofiarny, przebacza grzesznikowi w oparciu o wiarę i teszuwa (skrucha, pokuta). Tora stanowi, że ze wszystkich gatunków czystych zwierząt, tylko trzy rodzaje były akceptowane jako ofiary na Jego ołtarzu; wolne od wad woły (byki lub krowy), owce (baran lub owcę), oraz kozy (kozły lub kozy) .Each kind of these animals is domesticated and peaceful. Każdy rodzaj tych zwierząt jest udomowiony i spokojnej natury.Besides these mammals, only two birds were allowed to be sacrificed: turtledoves and pigeons, both of which are likewise non-raptorial and peaceful. Oprócz tych ssaków, były tylko dwa gatunki ptaków, które mogą być poświęcone: synogarlice i gołębice, oba są również nie-drapieżne i spokojnej natury. In addition to these animal sacrifices, a poor person could offer grain offerings which were used to provide bread for the kohanim (priests). Oprócz tych ofiar ze zwierząt, bardzo biedny człowiek może ofiarować ofiarę z ziarna czy mąki, które były wykorzystywane na chleb dla kohanim (kapłanów).


The Five Types of Korbanot Pięć rodzajów KorbanotThere are five types of korbonot detailed in this parashah: Istnieje pięć rodzajów korbonot ( ofiar) wyszczególnionych w tej Parszy:

 1. Olah ( עלָה ), an "ascending offering": This was a freewill (ie, nedavah: נְדָבָה ) sacrifice that was consumed entirely by the fire on the altar. Olah (עלָה), "ofiara wznosząca" całopalenie: To była darowizna (dobrowolne ofiarowanie) (tj. nedavah: נְדָבָה), a ofiara była spalana przez ogień na ołtarzu w całości.The sacrificial victim must be an animal or a bird that is without defect. Ofiarą może być zwierzę lub ptak, który jest bez skazy. As the animal is slaughtered, the kohen catches its blood in a pan and sprinkles it (zerikat hadam) on the altar. Kiedy zwierzę jest zabite, kohen bierze jej krew na palec i kropi ją (Hadam zerikat) na ołtarz.The animal is then cut up, salted, and entirely burned. Zwierzę jest następnie ćwiartowane, solone, i całkowicie spalane. Normally, semichah (leaning of the hands on the head of the animal) and viduy (confession of sin) accompanies this sacrifice (though in the case of a bird olah, semichah is not performed). Normalnie towarzyszy tej ofierze, semichah (położenie rąk na głowie zwierzęcia) i viduy (wyznanie grzechu) (choć w Olah z ptaków, semichah nie było wykonywane).

 2. Minchah ( מִנְחָה ), "meal offering": This was a nedavah (freewill) offering of flour (prepared with fine flour, olive oil and frankincense), usually brought by a person of modest means. Minchah (מִנְחָה), "ofiarę pokarmową": To był nedavah (dobrowolna) oferowanie mąki (przygotowana z mąki pszennej, oliwa z oliwek i kadzidła), zwykle wniesiona przez osobę najuboższym. Part of the meal offering is burned on the altar, and the remaining part is eaten by the kohanim (the word "mincha" means gift). Część ofiary, jest spalana na ołtarzu, a pozostała część jest zjadany przez kohanim (słowo "Mincha" oznacza prezent). Note that any flour offering must be baked quickly to prevent the dough from rising (ie, unleavened bread). Uwaga, każda mąka musi być pieczona szybko, aby zapobiec wzrostowi zakwasu ciasta (np. chleb). Like the animal sacrifices, minchah offerings must also be salted. Podobnie jak ofiary ze zwierząt, ofiara minchah musi być posolona.

 3. Shelamim ( שְׁלָמִים ), "peace offering": This was a nedavah (freewill) offering (eaten by the one bringing it) given as a way of expressing thanks to God on joyous occasions. Szelamim (שְׁלָמִים), "ofiara pokojowa": To była ofiara nedavah (dobrowolna) (zjedzony przez jednego doprowadzenia) składana jako sposób wyrażania podziękowania wdzięczności Bogu za radosne wydarzeniai. Semichah is performed, though instead of viduy, praise to the LORD is offered. Semichah jest wykonywana, ale zamiast viduy, jest uwielbienie dla Pana podczas ofiarowania.

 4. Chatat ( חַטַּאת ), "sin offering": This was a chovah (required) offering to make atonement for certain sins committed unintentionally by an individual (by the High Priest, the entire community, the king, or the ordinary Jew). Chatat (חַטַּאת), "za grzech": To była ofiara chovah (wymagana) na oczyszczenie grzechów które były popełnione nieumyślnie indywidualnie (przez Najwyższego Kapłana, całe wspólnoty, króla, czy zwykłych ludzi). Note that there is no explicit sacrifice for deliberate, intentional, and willful sins against the LORD, but instead punishment by an early death. Pamiętaj, że nie ma żadnej ofiary za celowe, zamierzone, świadome i grzechy przeciw Panu, ale karą za to jest przedwczesna śmierć tj. karet (dosłownie odcięcie).

 5. Asham ( אָשָׁם ), "guilt offering": This was a chovah (required) offering as part of the penitence required for certain improper acts (eg, retaining another's property by swearing falsely). Aszam (אָשָׁם), "zadośćuczynienie": Była to ofiara chovah wymagana w ramach pokuty wymaganej za niektóre niewłaściwe czyny (np. przywłaszczenie cudzego majątku, złożenie fałszywej przysięgi). (In each case, the wrongdoer was required to restore the property plus an additional 20% to its rightful owner before he could offer this sacrifice and receive forgiveness.) (W każdym przypadku sprawca był zobowiązany do zwrotu przedmiotu plus dodatkowe 20% dla prawowitego właściciela, zanim mógł złożyć taką ofiarę i otrzymać przebaczenie.)

  Note that the sin offerings (chatat and asham) were chovah (obligatory) for atonement to be made. Należy pamiętać, że ofiary za grzech (chatat i Aszam) były chovah (obowiązkowe) zadośćuczynienia musiało być wykonane. They had to be offered by the anointed High Priest who would sprinkle the blood of the sacrifice seven times inside the Mishkan (tabernacle) on the golden altar opposite the parochet (the curtain before the Holy of Holies). Musiały być ofiarowane przez namaszczonego Kapłana by pokropić krwią ofiary siedem razy wewnątrz Miszkan (Przybytek) na złoty ołtarz naprzeciw parochet (zasłona przed Najświętszym). The chalabim (fat) was burned on the altar, but unlike the other offerings the rest of the animal (its hide, flesh, and its body parts) would be taken "outside the camp" to be burned with fire. Chalabim (tłuszcz) został spalony na ołtarzu, ale w odróżnieniu od reszty innych ofiar ze zwierząt (jej ukrycia, ciała i jego poszczególnych części ciała) zostanie wykonana "poza obozem" i tam powinny być spalone w ogniu.The Talmud (Yoma 2:2) states that five miracles occurred with the fire that descended from heaven:

Talmud (Joma 2:2) stwierdza, że pięć cudów miało miejsce w przypadku ognia, który zstąpił z nieba: 1. The flame lay on the altar (ie, mizbe'ach: מִזְבֵּחַ ) in the form of a lion. Płomień leżał na ołtarzu (tj. mizbe'ach: מִזְבֵּחַ) w postaci lwa.

 2. The fire shone as brightly as the sun. Ogień świecił jasno jak słońce,

 3. The fire actually had a substance.OgieO ogień w rzeczywistości był substancjalny.

 4. The fire consumed wet and dry alike. ogień strawił mokre i suchej podobne.

 5. The flame did not produce any smoke. Płomień nie wytwarzał żadnego dymu.

Jewish midrash states that the meat of the korbanot never spoiled, even if it took days before it was burned upon the altar. Jeden z żydowskich Midraszy mówi, że mięso korbanot nie psuło się, nawet jeśli leżało kilka dni, zanim zostało spalone na ołtarzu. Moreover, despite the presence of blood all over the mishkan, no flies swarmed the area on account of its special sanctity. Ponadto, pomimo obecności krwi w całym Miszkan nie roiło się i nie latało robactwo ze względu na szczególną świętością tej przestrzeni.

Note: Despite the fact that the sacrificial system was abandoned after the Second Temple was destroyed in the year 70 AD (after the Mashiach Yeshua had come as our Kohen Gadol (High Priest) of the New Covenant), Leviticus continued to exert an influence on Jewish life, since nearly half of the 613 commandments are found in it and much of the Talmud is based on it. Uwaga: Pomimo tego, że system ofiary został zaniechany gdy II Świątynia została zniszczona w roku 70 ne (to Mesjasz Jeszua przyszedł jako nasz Kohen Gadol (Arcykapłan) Nowego Przymierza), Księga Kapłańska nadal wywiera wpływ na żydowski sposób życia, ponieważ prawie połowa z 613 przykazań znajduje się w nim i wiele z Talmudu jest na nim oparte. In Europe, it was traditional for children beginning their Hebrew studies to start with the book of Vayikra, which is a custom still practiced today. W Europie, to tradycyjne dla dzieci rozpoczęciem studiów hebrajskich, aby rozpocząć z księgą Wajikra, który jest zwyczaj praktykowany nadal dzisiaj.


Czytanie Haftara do Wajikra z (Jeszaja/Izajasz 43:21- 44:23) : Parsza Wajikra rozpoczyna długi opis szczegółów systemu ofiar: jakie ofiary należy składać, kiedy, jak i kto powinien to robić. Oczekujemy więc, że haftara zawierać będzie jakiś komentarz na ten temat. Biorąc pod uwagę rolę proroków - sumienia przymierza - nie dziwi, że w komentarzu znajdziemy co najmniej nie wprost wyrażoną krytykę.

Krytyka ta ma dwie części. W Jeszaja 44:9-20 znajdujemy ostrzeżenie przed pustką i bezowocnością bałwochwalstwa. "Bogowie" z drewna czy metalu, stworzeni ręką człowieka, nie mają żadnej mocy i nie przyniosą żadnej pomocy. To ostrzeżenie wiąże się z niebezpieczeństwem, że z własnego kultu uczynimy obiekt czci. Troska i oddanie, z jakimi odnosimy się do naszych miejsc kultu może doprowadzić do tego, że pomylimy oddawanie czci z samym Bogiem, do którego kult ma się odnosić.

Druga część krytycznych uwag ostrzega, że sam kult nie jest wystarczający w naszych relacjach z Bogiem. Bóg nawołuje Izraela: "Przypomnij Mi, wspólnie to rozsądźmy. Ty najpierw przedstaw mi swoją rację, a może wygrasz" [Jeszaja 43:26]. To zaproszenie do uczestnictwa w swoistej dyskusji, w szczerej wymianie, w której możemy udoskonalać warunki naszej miłości. Ważną częścią tego związku jest proste uczestnictwo w kulcie, z jego stylizowaną formą i określoną treścią. Pozwala to nam wyrazić głębię naszej miłości i szacunku. Ale w żywym związku musi być także miejsce na spontaniczną debatę i na niezgodę. Inaczej straci on siłę niezbędną do dalszego trwania i rozwoju. Pełen miłości spór to kowadło, na którym wykuwa się trwały związek.

Czytanie z Brit Chadasza Hebr. 10: 1-18 i Hebr. 13: 10-15:

Czytanie NT z Listu do Hebrajczyków łączy się ściśle z Księgą Kapłańską, gdyż znaczna część tego listu jest tak naprawdę komentarzem do tylko jednego szesnastego rozdziału księgi Wajikra. Pokazuje on wyższość ofiary Mesjasza jako "raz na zawsze" złożonej ofiary za grzech. Instead of daily sacrifices and offerings, the Mashiach came to fulfill the will of God by becoming obedient to all that the Law required and by offering Himself up as the ultimate Sacrificial Victim, truly without spot or blemish. Zamiast codziennego składania różnych ofiar, Maszjiach przyszedł wypełnić wolę Boga, stając się posłusznym we wszystkim, czego wymagało prawo i ofiarowuje się jako ostateczna Ofiara, naprawdę bez najmniejszej wady czy skazy.

"When he said, 'You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings' (these are offered according to the Torah), then he added, 'Behold, I have come to do your will.' " Wyżej mówi: Ofiar i darów, całopaleń za grzechy nie chciałeś, ani nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach, które według Prawa są składane.” Hebr 10,8 , a następnie dodał:" Oto Ja przyszedłem pełnić wolę Twoją ". He abolishes the first in order to establish the second. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all" (Hebrews 10:8). On znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze."For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified." "Albowiem jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni". (Hebrews 10:14). (Hebrajczyków 10:14).

Moreover, just as the blood of the sin offering was brought into the Holy Place by the anointed High Priest, so Yeshua presented His own blood in the Holy Place made without hands, and then "suffered outside the camp": Ponadto, podobnie jak krew ofiary za grzech została wniesiona do Miejsca Świętego przez namaszczonego Najwyższego Kapłana, tak więc Jeszua przedstawił własną krwią w Miejscu Świętym nie ręką ludzką uczynionym, a następnie "cierpiał poza obozem": "We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name." " My mamy ołtarz ofiarny, z którego nie mogą spożywać pełniący służbę w Świątyni. Bo ciała zwierząt, które to arcykapłan wnosi do Świątyni za grzech, spala się na zewnątrz obozu, dlatego Jezusa, aby uświęcić lud przez własną Krew, doznał cierpień poza miastem, a zatem wychodzimy do Niego na zewnątrz obozu niosąc Jego hańbę. Albowiem tutaj nie mamy trwałego miasta, lecz dążymy do przyszłego, które ma nastąpić. Przez Niego więc składamy nieustanną ofiarę uwielbienia Boga, to jest owoc naszych ust, wyznających Jego Imię.” (Hebr. 13,10-15)

One of the roles of our beloved Mashiach Yeshua (Jesus Christ) is that of Kohen HaGadol (High Priest) who offered true kapparah [atonement] for our sins by offering His own blood in the Holy of Holies made without hands. Jednym z zadań naszego ukochanego Mesjasza Jeszua (Jezus Chrystus) jest to, że jako Kohen HaGadol (Arcykapłan), który uczynił prawdziwy kapparah [zadośćuczynienia] za nasze grzechy, ofiarowując swą krew w Najświętszym nie ludzką ręka uczynionym miejscu.As it is written in the letter of Hebrews: Jak to jest napisane w liście do Hebrajczyków:

Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's house. „Dlatego też Święci bracia, uczestnicy powołania niebieskiego, zrozumcie Tego Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania – Jezusa, Który był wierny dla Tego, Który Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego Domu.” ( Hebr 3,1-2)

24. Wajikra ( I zawołał ) 3 Mojż. 1:1-6:7

Przepisy ofiary całopalnej (1:1-17) • Przepisy ofiary śniednej (2:1-16) • Przepisy ofiary spokojnej (3:1-17) • Przepisy ofiary za grzech (4:1-5:13) • Przypisy o ofierze za występek (5:14-6:7) •

Ta parsza dzieli tytuł z księgą, którą rozpoczyna - księgą Kapłańską. Zakończyliśmy księga Wyjścia opisem budowy miszkanu i odzieży kapłanów. Księga Liczb zaczyna się z kolei opisem środków zabezpieczających kapłańskie akcesoria podczas podróży przez dzikie rejony. Wajikra to rodzaj podręcznika dla kapłanów, ale większość zawartych w księdze praw zaadresowanych jest do całego Izraela. Jest to jak najbardziej stosowne w przypadku narodu, który dopiero co został nazwany "królestwem kapłanów".

Łatwo zagubić się w szczegółach tej księgi nie zauważyć, że wprowadza nas ona w teologię rytuału. Teologia Wajikra korzysta z kultu, aby rozbudować ideę, wedle której Bóg znajduje się poza zasięgiem wszelkich sił w świecie poza jedną - poza siłą ludzką. Jedynie ludzie mają "demoniczną" moc, by wypędzić Boga ze świątyni poprzez zanieczyszczenie jej w sensie moralnym bądź rytualnym. Dlatego też kapłani nieustannie oczyszczają świątynię albo nakłaniają lud do pokuty za zło.

Księga Kapłańska pokazuje, że dostępność Boga skoordynowana jest z ludzkim działaniem. Mamy moc - poprzez moralną jakość naszego działania - uczynić Boga immanentnym lub transcendentnym, bliskim lub odległym. To, jak blisko Bóg będzie ludzkości zależy od jakości ludzkiego działania. Jeśli poprzez zbezczeszczenie świątyni czynimy ją niestosowną - jak gdyby - dla zamieszkania jej przez Boga, pomyślcie, co moglibyśmy osiągnąć poprzez jej uświęcenie.

Opozycje zawierają się tutaj w dwóch parach pojęć: świętość i nieczystość, śmierć i życie. Jeśli nieczystość związana jest ze śmiercią tak, jak świętość z życiem, wówczas wielkie źródło świętości to samo życie. Podobnie jak potężnym źródłem nieczystości jest śmierć. Izrael, mówi księga Wajikra, może służyć żyjącemu Bogu unikając życia w nieczystości. Więcej nawet - poprzez przestrzeganie przykazań życia Izrael triumfuje nad śmiercią i wybiera życie.

Księga, która zaczyna się słowami “I zawołał” jest prawie w całości poświęcona kultowi ofiarniczemu. Ofiara, to pojęcie, które jakby znikło ze współczesnej terminologii. Ofiara ze zwierząt wydaje się barbarzyństwem (choć dokonujemy masowych rzezi zwierząt w ubojniach), ofiara w sensie poświęcenia dla jakiejś idei lub innych ludzi, to postawa daleka od interesownej codzienności. Może jeszcze z datkami kościelnymi kojarzy nam się to słowo lub najbardziej z obraźliwym określeniem “ofiara losu”. Tymczasem Pan Bóg nakazał swoim wybranym składać ofiary. Owszem powiedział, że najpierw pragnie miłosierdzia i znajomości Bożej, i to bardziej niż ofiary i całopalenia (Oze. 6:6), ale czy to znaczy, jak czasami chętnie myślimy, że miłosierdzie i znajomość powinny ofiarę zastąpić. Pan Bóg nie powiedział, że nie chce ofiary. Powiedział tylko, że nie chce ofiary bez miłosierdzia i znajomości. Pan Jezus potwierdził tę prawdę: Chcesz złożyć ofiarę? Dobrze! Ale pojednaj się najpierw z bratem, a potem przyjdź ofiaruj swój dar (Mat. 5:23-24). Tak więc Pan Bóg oczekuje na jedno i drugie. Na miłosierdzie i mądrość, ale także na nasze ofiary. Cóż my biedni możemy ofiarować Panu Bogu. Zwierząt nie chcemy i nie możemy palić na ołtarzach. Pieniądze? Wrzucajmy je do skrzyni przed drzwiami świątyni, ale czy one są ofiarą? Ofiarujmy Panu cielce warg (Oze. 14:2), oddajmy Panu, zgodnie z zachętą apostoła Pawła (Hebr. 13:16) “dobroczynność” (czyli czynienie dobra, a nie tylko pomaganie biednym) oraz społeczność (koinonia), czyli radosne, świąteczne zgromadzenie, gdyż w takich ofiarach kocha się Pan Bóg. I najważniejsze: wszystko to niech płonie na ogniu ofiary ustawicznej Jezusa Chrystusa, gdyż bez tej jednej najkosztowniejszej ofiary, żadna inna ofiara nie byłaby przyjemna przed oblicznością Bożą. I bądźmy wdzięcznymi! Niech wdzięczność będzie miłą wonią każdej ofiary. “...a tak oczyści go kapłan od i będzie mu odpuszczono.” 3 Mojż. 4:31
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna