ID: 74, Nr pytania: pl010-0001, ppl(H)Pobieranie 2.55 Mb.
Strona1/33
Data02.05.2016
Rozmiar2.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ID: 74 , Nr pytania: PL010-0001, PPL(H)
Członkowie załogi oraz inne osoby mają zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego:

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Broni palnej i gazowej

C. Urządzeń i środków oraz substancji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeńśtwa lotu lub pasażerów

D. Materiałów wybuchowych


ID: 75 , Nr pytania: PL010-0002, PPL(H)
Do czego jest zobowiązany dowódca statku powietrznego?

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Do wykonywania lotu zgodnie z przepisami

C. Do zapewnienia bezpieczeństwa statkowi powietrznemu

D. Do zapewnienia bezpieczeństwa osób i rzeczy znajdujących się na pokładzie statku powietrznego


ID: 76 , Nr pytania: PL010-0003, PPL(H)
Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Aby ostrzec pilota, że lotnisko nie jest bezpieczne i nie należy na nim lądować, informator FIS nada sygnał świetlny:

A. serię błysków czerwonych

B. serię błysków białych

C. ciągły sygnał czerwony

D. serią błysków zielonych


ID: 77 , Nr pytania: PL010-0004, PPL(H)
Kiedy dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona?

A. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

B. Ze względu na obronność państwa

C. Ze względu na bezpieczeństwo publiczne

D. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ochronę środowiska


ID: 78 , Nr pytania: PL010-0005, PPL(H)
Kiedy obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego który spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie, ustaje?

A. Gdy dowódca wie, że ktoś inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby udzielić

B. Tego rodzaju obowiązek nigdy nie ustaje

C. Gdy zgodę wyrazi Prezes ULC

D. Gdy zgodzę wyrazi minister właściwy do spraw transportu


ID: 79 , Nr pytania: PL010-0006, PPL(H)
Kiedy obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego który zauważył katastrofę lub klęskę żywiołową, ustaje?

A. Gdy dowódca wie, że ktoś inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby udzielić

B. Tego rodzaju obowiązek nigdy nie ustaje

C. Gdy zgodę wyrazi Prezes ULC

D. Gdy zgodzę wyrazi minister właściwy do spraw transportu


ID: 80 , Nr pytania: PL010-0007, PPL(H)
Kto może wprowadzić zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego część na czas dłuższy niż 3 miesiące?

A. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych oraz środowiska

B. Prezes ULC

C. Minister właściwy do spraw transportu

D. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Prezesem ULC


ID: 81 , Nr pytania: PL010-0008, PPL(H)
W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, dowódca statku powietrznego jest upoważniony do:

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Zobowiązania, w razie konieczności innych członków załogi do wykonywania czynności nienależących do ich normalnego zakresu

C. Wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego

D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa


ID: 82 , Nr pytania: PL010-0009, PPL(H)
W czasie lotów zabrania się dokonywania wszelkich zrzutów ze statku powietrznego z wyjątkiem zrzutów dokonywanych na potrzeby?

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Ochrony ludności

C. Ochrony przeciwpożarowej

D. Służby zdrowia


ID: 83 , Nr pytania: PL010-0010, PPL(H)
W jakim celu jest ustanowiona służba ruchu lotniczego zwana służbą kontroli ruchu lotniczego?

A. W celu usprawnienia i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego

B. W celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów

C. W celu zapewniania załogom statków powietrznych niezbędnych danych meteorologicznych

D. W celu zawiadamiania organów systemu poszukiwania i ratownictwa o statkach powietrznych potrzebujących pomocy i współdziałania z tymi organami


ID: 84 , Nr pytania: PL010-0011, PPL(H)
W jakim celu ustanowiono służbę informacji lotniczej?

A. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

B. W celu zapewnienia załogom statków powietrznych niezbędnych danych meteorologicznych

C. W celu zapewnienia pomocy statkom powietrznym w niebezpieczeństwie

D. W celu optymalizacji natężenia ruchu lotniczego


ID: 85 , Nr pytania: PL010-0012, PPL(H)
W jakim celu ustanowiono służbę informacji lotniczej?

A. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

B. W celu optymalizacji natężenia ruchu lotniczego

C. W celu zapewnieniu alarmowej służby ruchu lotniczego

D. W celu zapewnieniu służby kontroli ruchu lotniczego oraz służby informacji powietrznej


ID: 86 , Nr pytania: PL010-0013, PPL(H)
Z wyjątkiem przypadków gdy jest to konieczne do startu lub lądowania, lot VFR nad gęstą zabudową miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 25 tys. lub zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu nie powinien być wykonywany poniżej minimalnej wysokośc

A. 600 m

B. 150 m

C. 300 m

D. 2000 m


ID: 87 , Nr pytania: PL010-0014, PPL(H)
ADIZ jest to:

A. strefa identyfikacji obrony powietrznej

B. trasa lotnicza umożliwiająca przeloty pomiędzy TSA i lub TRA

C. wojskowa strefa kontrolowana lotniska

D. rejon lotów po obu stronach granicy państwa będący rejonem czasowo wydzielonym, ustanowionym ze względu na szczególne wymogi operacyjne


ID: 88 , Nr pytania: PL010-0015, PPL(H)
AMC jest to:

A. Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Agencji ruchu Lotniczego

B. Ośrodek Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego

C. zarządzanie ruchem lotniczym

D. plan użytkowania przestrzeni powietrznej


ID: 89 , Nr pytania: PL010-0016, PPL(H)
ARP, wg ICAO, jest to:

A. Aerodrome Reference Point

B. Aerodrome Relative Point

C. Airport Relative Point

D. Airfield Reference Point


ID: 90 , Nr pytania: PL010-0017, PPL(H)
ATM jest to:

A. zarządzanie ruchem lotniczym

B. Ośrodek Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego

C. plan użytkowania przestrzeni powietrznej

D. rejon kontrolowany lotniska


ID: 91 , Nr pytania: PL010-0018, PPL(H)
ATZ jest to:

A. strefa ruchu lotniskowego

B. strefa identyfikacji obrony powietrznej

C. wojskowa strefa ruchu lotniskowego

D. obszar kontrolowany


ID: 92 , Nr pytania: PL010-0019, PPL(H)
AUP jest to:

A. plan użytkowania przestrzeni powietrznej

B. stała trasa lotnictwa wojskowego

C. Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Agencji ruchu Lotniczego

D. Ośrodek Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego


ID: 93 , Nr pytania: PL010-0020, PPL(H)
Badaniom lotniczo lekarskim podlegają:

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Osoby ubiegające się o wydanie licencji członka personelu lotniczego

C. Osoby ubiegające się o wydanie świadectwa kwalifikacji

D. Osoby posiadające świadectwo kwalifikacji


ID: 94 , Nr pytania: PL010-0021, PPL(H)
CBA jest to:

A. rejon lotów po obu stronach granicy państwa będący rejonem czasowo wydzielonym, ustanowionym ze względu na szczególne wymogi operacyjne

B. trasa lotnicza umożliwiająca przeloty pomiędzy TSA i lub TRA

C. strefa identyfikacji obrony powietrznej

D. wojskowa strefa ruchu lotniskowego


ID: 95 , Nr pytania: PL010-0022, PPL(H)
CTA jest to:

A. obszar kontrolowany

B. strefa identyfikacji obrony powietrznej

C. rejon lotów po obu stronach granicy państwa będący rejonem czasowo wydzielonym, ustanowionym ze względu na szczególne wymogi operacyjne

D. strefa kontrolowana lotniska


ID: 96 , Nr pytania: PL010-0023, PPL(H)
CTR jest to:

A. strefa kontrolowana lotniska

B. strefa identyfikacji obrony powietrznej

C. wojskowa strefa ruchu lotniskowego

D. rejon kontrolowany lotniska


ID: 97 , Nr pytania: PL010-0024, PPL(H)
Czego dotyczy konwencja Haska z 1970r?

A. Ścigania sprawców uprowadzenia statków powietrznych

B. Przestępstw i niektórych czynów dokonywanych na pokładzie statków powietrznych

C. Ścigania sprawców bezprawnych czynów naruszających bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

D. Stref zakazanych dla lotnictwa cywilnego


ID: 98 , Nr pytania: PL010-0025, PPL(H)
Czego dotyczy konwencja Montrealska z 1971r?

A. Ścigania sprawców bezprawnych czynów naruszających bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

B. Stref zakazanych dla lotnictwa cywilnego

C. Ścigania sprawców uprowadzenia statków powietrznych

D. Przestępstw i niektórych czynnów dokonywanych na pokładzie statków powietrznych


ID: 99 , Nr pytania: PL010-0026, PPL(H)
Członek personelu lotniczego jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania czynności lotniczych w przypadku gdy?

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Znajduje się pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających

C. Znajduje się pod wpływem leków ograniczających sprawność psychiczną lub fizyczną

D. Znajduje się pod wpływem alkoholu


ID: 100 , Nr pytania: PL010-0027, PPL(H)
Członek personelu lotniczego przy wykonywaniu czynności lotniczych ma obowiązek stosowania się do dotyczących tych czynności?

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Instrukcji użytkowania w locie oraz odpowiednio instrukcji obsługi statków powietrznych oraz równoważnych im lub uzupełniających te instrukcję dokumentów

C. Instrukcji wykonawczej ośrodka szkolenia lotniczego

D. Instrukcji wykonawczych organizacji obsługi statków powietrznych


ID: 101 , Nr pytania: PL010-0028, PPL(H)
Członek personelu lotniczego przy wykonywaniu czynności lotniczych ma obowiązek stosowania się do dotyczących tych czynności?

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Instrukcji użytkowania w locie oraz odpowiednio instrukcji obsługi statków powietrznych oraz równoważnych im lub uzupełniających te instrukcję dokumentów

C. Instrukcji wykonawczej organizacji prowadzącej szkolenia lotnicze niezarobkowo

D. Instrukcji wykonawczych organów służb ruchu lotniczego


ID: 102 , Nr pytania: PL010-0029, PPL(H)
Członkowie załogi statku powietrznego:

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Mogą stosować wyłącznie środki przymusu odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji

C. Mogą stosować wyłącznie środki przymusu niezbędne do osiągnięcia podporządkowania wymaganiom bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku powietrznego

D. Mogą stosować wyłącznie środki przymusu niezbędne do osiągnięcia podporządkowania poleceniom i decyzjom dowódcy


ID: 103 , Nr pytania: PL010-0030, PPL(H)
Czy członek personelu lotniczego może wykonywać loty i inne czynności lotnicze w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej?

A. Nie ma takiej możliwości

B. Tak, ale tylko do miesiąca od utraty sprawności psychicznej i fizycznej

C. Tak, ale tylko za zezwoleniem Prezesa ULC

D. Tak, ale tylko za zezwoleniem ministra właściwego do spraw transportu


ID: 104 , Nr pytania: PL010-0031, PPL(H)
Czy dowódca statku powietrznego który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi powietrznemu lub morskiemu obowiązany jest udzielić znajdującym się w niebezpieczeństwie pomocy?

A. Tak, ale tylko w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób

B. Nie, dowódca statku powietrznego nie ma takiego obowiązku

C. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy

D. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy ale tylko jeżeli sygnał pochodzi z terytorium nie objętego żadną zwierzchnością państwową.


ID: 105 , Nr pytania: PL010-0032, PPL(H)
Czy dowódca statku powietrznego który spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie obowiązany jest udzielić znajdującym się w niebezpieczeństwie pomocy?

A. Tak, ale tylko w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób

B. Nie, dowódca statku powietrznego nie ma takiego obowiązku

C. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy

D. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy ale tylko jeżeli sygnał pochodzi z terytorium nie objętego żadną zwierzchnością państwową.


ID: 106 , Nr pytania: PL010-0033, PPL(H)
Czy dowódca statku powietrznego który zauważył katastrofę lub klęskę żywiołową obowiązany jest udzielić znajdującym się w niebezpieczeństwie pomocy?

A. Tak, ale tylko w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób

B. Nie, dowódca statku powietrznego nie ma takiego obowiązku

C. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy

D. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy ale tylko jeżeli sygnał pochodzi z terytorium nie objętego żadną zwierzchnością państwową.


ID: 107 , Nr pytania: PL010-0034, PPL(H)
Czy dowódca statku powietrznego który zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie utraty życia obowiązany jest udzielić znajdującemu się w niebezpieczeństwie pomocy?

A. Tak, ale tylko w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób

B. Nie, dowódca statku powietrznego nie ma takiego obowiązku

C. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy

D. Tak, ma obowiązek udzielić pomocy ale tylko jeżeli sygnał pochodzi z terytorium nie objętego żadną zwierzchnością państwową.


ID: 108 , Nr pytania: PL010-0035, PPL(H)
Czy egzamin państwowy praktyczny podlega opłacie?

A. Tak


B. Tak ale tylko w przypadku kiedy odbywa się poza Warszawą

C. Nie podlega opłacie

D. Tak, ale tylko kiedy jest to egzamin poprawkowy


ID: 109 , Nr pytania: PL010-0036, PPL(H)
Czy egzamin państwowy teoretyczny podlega opłacie?

A. Tak


B. Tak ale tylko w przypadku kiedy odbywa się poza Warszawą

C. Nie podlega opłacie

D. Tak, ale tylko kiedy jest to egzamin poprawkowy


ID: 110 , Nr pytania: PL010-0037, PPL(H)
Czy licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ obcego państwa może być w Rzeczypospolitej Polskiej uznają za ważną na równi z licencją polską?

A. Tak jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej

B. Nie ma takiej możliwości

C. Tak jeżeli obca licencja ma taki sam wygląd jak polska

D. Tak jeżeli zezwoli na to minister właściwy do spraw transportu


ID: 111 , Nr pytania: PL010-0038, PPL(H)
Czy licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ obcego państwa może być w Rzeczypospolitej Polskiej uznają za ważną na równi z licencją polską?

A. Jeżeli wymagania stawiane przy jej wydaniu nie były łagodniejsze od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Nie ma takiej możliwości

C. Tak jeżeli obca licencja ma taki sam wygląd jak polska

D. Tak jeżeli zezwoli na to minister właściwy do spraw transportu


ID: 112 , Nr pytania: PL010-0039, PPL(H)
Czy na statku powietrznym wykonującym loty z załogą musi być wyznaczony dowódca statku powietrznego?

A. Tak, zawsze

B. Nie, nie ma takiej potrzeby

C. Dowódcą jest członek załogi o najwyższych kwalifikacjach

D. Tak, ale tylko w przypadku lotów komercyjnych


ID: 113 , Nr pytania: PL010-0040, PPL(H)
Czy Prezes ULC może upoważnić pracowników ULC do wydawania, odmawiania wydania, uznawania, zawieszania uznania, przywracania uznania, odmawiania uznania, cofania uznania, cofania, zawieszania, przywracania i zmieniania licencji?

A. Tak


B. Tak ale tylko za zgodą ministra właściwego do spraw transportu

C. Nie ma takiej możliwości

D. Tak ale tylko w przypadku własnej choroby


ID: 114 , Nr pytania: PL010-0041, PPL(H)
Czy użytkownik polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązany do?

A. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. Niezłwocznego wykonywania poleceń państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

C. Niezwłocznego wykonywania poleceń cywilnych i wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego i właściwych organów wojskowych

D. Niezwłocznego wykonywania poleceń przekazanych przez wojskowe statki powietrzne


ID: 115 , Nr pytania: PL010-0042, PPL(H)
Czy w decyzji o zawieszeniu licencji lub uprawnienia lotniczego wpisywanego do licencji określa się okres zawieszenia?

A. Tak


B. Nie

C. Tak, jeżeli okres zawieszenia jest dłuższy niż 3 miesiące

D. Tak, jeżeli okres zawieszenia jest dłuższy niż 6 miesięcy


ID: 116 , Nr pytania: PL010-0043, PPL(H)
Czy w przypadku kiedy istnieją uzasadnione obawy, aby sądzić, że statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe

A. Tak, nawet z naruszeniem bezpieczeństwa osób będących na pokładzie statku powietrznego

B. Nie, nie mogą

C. Mogą ale tylko po zezwoleniu dzielonym przez Prezesa ULC

D. Tak, ale bez narażania na niebezpieczeństwo osób będących na pokładzie tego statku powietrznego


ID: 117 , Nr pytania: PL010-0044, PPL(H)
Czy w przypadku kiedy statek powietrzny przekroczył granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy w

A. Tak, ale bez narażania na niebezpieczeństwo osób będących na pokładzie tego statku powietrznego

B. Tak, w każdym przypadku bez względu na konsekwencje

C. Nie, nie mogą

D. Mogą ale tylko po zezwoleniu dzielonym przez Prezesa ULC


ID: 118 , Nr pytania: PL010-0045, PPL(H)
Czy w przypadku kiedy statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom ustalonym w danych przestrzeniach powietrznych, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy woj

A. Tak, ale bez narażania na niebezpieczeństwo osób będących na pokładzie tego statku powietrznego

B. Tak, w każdym przypadku bez względu na konsekwencje

C. Tak, w każdym przypadku bez względu na konsekwencje

D. Mogą ale tylko po zezwoleniu dzielonym przez Prezesa ULC


ID: 119 , Nr pytania: PL010-0046, PPL(H)
Czy w skład komisji którą powołuje Naczelny Lekarz w celu zbadania zasadności odwołania złożonego przez osobę której wydano orzeczenie lotniczo-lekarskie, mogą wchodzić specjaliści biorący udział w badaniach na podstawie których wydano zaskarżone orzecze

A. Nie jest to niemożliwe

B. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

C. Jest to możliwe pod warunkiem złożenia uzasadnienia takiego stanu rzeczy przed Prezesem ULC

D. Jest to dopuszczalne


ID: 121 , Nr pytania: PL010-0048, PPL(H)
Czym skutkuje wpis statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych?

A. Skutkuje z mocy prawa przynależnością państwową statku powietrznego,

B. Skutkuje nadaniem znaku wywoławczego,

C. Skutkuje poddaniem statku powietrznego nadzorowi organów lotniczych państwa przynależności

D. Prawidłowe odpowiedzi A, C,


ID: 122 , Nr pytania: PL010-0049, PPL(H)
Do czego jest zobowiązany członek personelu lotniczego, który jest świadomy utraty sprawności fizycznej lub psychicznej wymaganej do wykonywania swoich funkcji?

A. Do natychmiastowego poddania się badaniom lotniczo-lekarskim

B. Do poinformowania o tym Prezesa ULC

C. Do poinformowania o tym Ministra właściwego do spraw transportu

D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowePobieranie 2.55 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna