Idea konkursuPobieranie 25.3 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar25.3 Kb.
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FILMOWEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

pn. „Filmowe historie z Gryfem”
w ramach obchodów Roku Gryfa 2014


IDEA KONKURSU:

W 2014r. mija 800 lat od daty wystawienia na Pomorzu najwcześniejszego zachowanego dokumentu sygnowanego pieczęcią gryfa – mitycznego zwierzęcia, współcześnie będącego symbolem Województwa Zachodniopomorskiego. Gryf (pół-orzeł, pół-lew) pojawiał się w legendach związanych z książęcym domem panującym na Pomorzu, stając się godłem rodowym dynastii Gryfitów. Spotykamy go także w legendach i herbach miejskich, jako symbol trwale związany z Pomorzem Zachodnim


Ideą konkursu jest propagowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Pomorza wśród uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dziedzictwo to, tak jak jeden z jego najważniejszych elementów – symbol gryfa, ma dziś fundamentalne znaczenie dla identyfikacji młodego pokolenia z regionem. Baśniowy rodowód Gryfa, a zarazem jego powiązania z realiami historycznymi, stanowią znakomity punkt wyjścia dla młodych twórców - uczestników konkursu.


§ 1
CELE KONKURSU


 1. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu wśród uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

 2. Upowszechnienie wiedzy o historii Księstwa Pomorskiego i legend związanych z mitycznym zwierzęciem będącym oficjalnym symbolem Województwa Zachodniopomorskiego.

 3. Kształtowanie postaw twórczych oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni wśród uczestników konkursu.

 4. Wspieranie twórczości amatorskiej w regionie Zachodniopomorskim.

 5. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę Konkursu.§ 2
ORGANIZATOR KONKURSU


 1. Konkurs Filmowy pn. „Filmowe historie z Gryfem” organizowany jest przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

 2. Organizator definiuje i nadzoruje przebieg Konkursu pod względem administracyjnym, prawnym i artystycznym.


§ 3
CZAS TRWANIA KONKURSU


 1. Konkurs realizowany będzie w terminie od 03.03.2014r. do 12.09.2014r.§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA


 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych (praca w grupie z opiekunem oraz osoba indywidualna).

 3. W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.

 4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 1 film.

§ 5
TEMATYKA i FORMA


 1. Tematyka filmu musi być powiązana z obchodami Roku Gryfa (np. o charakterze narracyjnym do dowolnie wybranej regionalnej legendy o Gryfie lub historii Księstwa Pomorskiego. W pracy powinien być zawarty wizerunek mitycznego zwierzęcia jako motyw przewodni, rozumiany jako dawny i obecny symbol Pomorza Zachodniego lub też jako mityczny stwór).

 2. Sposób realizacji i technika filmu jest dowolna. Nie ma także ograniczeń dotyczących sprzętu, którym wykonywany będzie film (może to być profesjonalna kamera filmowa, kamera amatorska, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z funkcją nagrywania filmów).

 3. Forma filmu jest dowolna. Filmy mogą przedstawiać np. etiudę teatralną, relację z imprezy związanej z obchodami Roku Gryfa, impresję artystyczną lub teledysk. Istotny jest pomysł i sposób jego realizacji.

 4. Czas trwania filmu: maksymalnie 8 minut.

 5. Film powinien zostać zapisany w jednym z formatów cyfrowych: (avi, wmv, mpg, mov)
  i nagrany na płytę DVD oraz przesłany na adres Organizatora lub dostarczony osobiście w terminie podanym w § 3.


§ 6
SKŁADANIE PRAC


 1. Filmy należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w

ostatecznym terminie do 12.09.2014r. do godz. 16.00 na adres: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pok. 206 z dopiskiem: KONKURS FILMOWY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH pn. „Filmowe historie z Gryfem”

(w konkursie nie wezmą udziału projekty dostarczone po terminie). 1. Każda praca powinna zostać oznaczona ośmiocyfrowym kodem będącym kombinacją 4 cyfr, 2 małych i 2 wielkich liter. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym kodem, w której powinny znajdować się dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon, mail oraz wiek, informacja, jakim sprzętem został nakręcony film, a także oświadczenie, że uczestnik konkursu wykonał film samodzielnie lub w przypadku pracy zbiorowej zestawienie autorów z w/w informacjami.

 2. Projekty nie mogą być podpisane i nie powinny zawierać żadnych informacji pozwalających
  na identyfikację autora.


§ 7
KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW


 1. Filmy oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów Konkursu.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez członków Jury oraz członkowie ich najbliższych rodzin.


§ 8
KRYTERIA OCENY


 1. Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:

 • Zgodność tematu filmu z tematyką konkursową,

 • Wartość artystyczną i techniczną filmu,

 • Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film,

 • Kreatywność

2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Agnieszka Jankowska i Beata Bogusławska, Dział Imprez Artystycznych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl, tel. 91 48 83 212.
§ 9
NAGRODY


 1. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 2. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień, jak również nagrodę specjalną dla opiekuna.

 3. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w dniu 22.09.2014r., natomiast wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 29.09.2014r. w Kinie Zamek w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach obchodów Roku Gryfa.

 4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, www.zamek.szczecin.pl.

 5. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo w terminie do 24.09.2014r.

 6. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. Członkowie Jury nie są zobowiązani
  do wyjaśnienia swoich postanowień.


§ 10
PRAWA AUTORÓW I ORGANIZATORA


 1. Organizator rezerwuje sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zgłaszanych filmów
  w internetowej witrynie konkursu pod adresem www.zamek.szczecin.pl oraz w trakcie publicznych pokazów związanych z konkursem. Przesłane przez twórców filmy i materiały nie będą podlegać zwrotowi przez organizatorów.

 2. Przesłanie filmu na konkurs równoznaczne jest z deklaracją twórcy, że przesłany przez niego materiał nie łamie żadnych praw autorskich, że twórca wywiązał się z wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia odpowiednich praw w zakresie obrazu i dźwięku wykorzystanych w prezentowanej pracy oraz, że film jest wytworem oryginalnym, do którego twórca posiada wszelkie wymagane prawa. Organizator Konkursu nie będzie odpowiadał
  za jakiekolwiek uchybienia prawne dotyczące zgłoszonych prac i ich prezentacji dla potrzeb Konkursu.

 3. Przystępując do konkursu uczestnik przekazuje Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie prawa autorskie, w zakresie prawa do nieodpłatnej projekcji w celach promocyjnych związanych z obchodami Roku Gryfa.


§ 11
INFORMACJE KOŃCOWE


 1. Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie
  z przepisami prawa.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz poprzez stronę internetową www.zamek.szczecin.pl.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna