Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwaPobieranie 70.83 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar70.83 Kb.
 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa.

  1. Nazwa handlowa produktu: NANOMAX czyści lastrico.

  2. Zastosowanie produktu: płyn do czyszczenia lastrico.

  3. Producent

   • Nazwa firmy: DYNAMAX Sp. z o.o.

   • Adres firmy: ul. Romantyczna 333, 43-384 Jaworze

   • Numer Tel.: (033) 8101806, Numer Fax: (033) 8101806, Numer Tel. Alarmowego: (033) 8101806 (w godzinach 800- 1500)

   • Osoba odpowiedzialna za opracowanie Kart Charakterystyki: dr Jerzy Peszke, e-mail: jerzy.peszke@dynamax.pl
 1. Identyfikacja zagrożeń.

  1. Mieszanina została zakwalifikowana jako niebezpieczna, zgodnie z przepisami prawa.

  2. Zagrożenie zdrowia: mieszanina żrąca, powoduje oparzenia. Produkt został zaklasyfikowany jako żrący ze względu na pH = 1,74<2,5.

  3. Własności niebezpieczne: reaguje z metalami z wydzieleniem wodoru, który jest palny i tworzy mieszaninę wybuchową z powietrzem.

  4. Zagrożenie środowiska: może stwarzać zagrożenie dla środowiska ze względu na zmianę pH. 1. Skład i informacje o składnikach.

  1. Charakter chemiczny: mieszanina kwasów i detergentów.

   Składniki:

   %

   CAS

   WE

   Klasyfikacja zagrożeń

   Kwas solny

   2%

   -

   231-595-7

   C,R34,Xi,37

   Kwas ortofosforowy

   3%

   7664-38-2

   231-633-2

   C,R34

   Anionowe substancje powierzchniowo czynne

   2%

   68585-34-2

   polimery

   Xi,R38,41

   Kwas cytrynowy

   5%

   77-92-9

   201-069-1

   Xi, R36

   Srebro

   0,002%

   7440-22-4

   231-131-3

   -

  2. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie

detergentów, przedstawiamy oznakowanie dotyczące zawartości detergentów:

 • mniej niż 5% - anionowe środki powierzchniowo czynne
 1. Pierwsza pomoc.

  1. Połknięcie: podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać nic do picia, nie powodować wymiotów, nie stosować środków zobojętniających, skonsultować się z lekarzem.

  2. Zatrucie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen, zapewnić pomoc medyczną.

  3. Skażenie skóry: zdjąć skażoną odzież, skażoną skórę obmyć dużą ilością wody. Jeżeli wystąpiły oparzenia nie stosować mydła, nie stosować środków zobojętniających, założyć jałowy opatrunek na oparzenie, skonsultować się z lekarzem.

  4. Skażenie oczu: natychmiast przemyć przez co najmniej 15 minut, koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Uwaga! Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie natychmiastowego płukania oczu.


 1. Postępowanie w przypadku pożaru.

  1. Szczególne zagrożenia: mieszanina niepalna. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe powstaje podczas reakcji preparatu z metalami, gdyż wydziela się wodór, tworzący w szerokim zakresie stężeń, mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

  2. Środki gaśnicze: pożary w obecności produktu, gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów.

  3. Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: środki ochrony dróg oddechowych, ubranie i rękawice ochronne.
 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

  1. Zapobiegać ewentualnemu przedostaniu się preparatu do środowiska.

  2. Środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy, odzież ochronna.

  3. Postępowanie w przypadku wycieku lub wysypu: usunąć źródła zapłonu, nie dopuścić do kontaktu z metalami i wodą, unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją, zlikwidować wyciek, przysypać niepalnym środkiem chłonnym (piasek, ziemia), zebrać do szczelnie zamykanego pojemnika, przekazać do usunięcia.
 1. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

  1. Postępowanie z mieszaniną: przy pracach z substancją, jeśli istnieje możliwość wydzielania się wodoru, nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Urządzenia elektryczne muszą posiadać obudowę przeciwwybuchową. Nie wolno używać narzędzi iskrzących.

  2. Magazynowanie: przechowywać w zbiornikach z tworzyw sztucznych lub metalowych, powlekanych. Własności produktu nie ulegną zmianie w temperaturach -30oC do + 30oC. W wyższych temperaturach zachodzi desorpcja chlorowodoru.
 1. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

  1. Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr.259, poz.2173).

  2. Ochrona dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par kwaśnych.

  3. Ochrona oczu/twarzy: stosować okulary ochronne.

  4. Ochrona skóry: stosować rękawice ochronne (kwasoodporne).

  5. Techniczne środki ochrony: niezbędna wentylacja miejscowa (wywiewna) oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Należy zapewnić myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

  6. Kontrola zagrożenia:

 • dla kwasu solnego: NDS=0,5 mg/m3, NDSCH=1mg/m3, NDSCh=10 mg/m3

 • dla kwasu fosforowego: NDS=1 mg/m3, NDSCh=2 mg/m3

(wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. nr 217, poz. 1833 ze zmianami oraz zmianami Dz. U. Nr 212
poz. 1769 z 10.10.2005 r.).

Uwaga! Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia substancji występujących na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeśli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, należy stosować środki ochrony indywidualnej o najwyżej zalecanej klasie ochrony.


 1. Właściwości fizyczne i chemiczne.

Stan skupienia w temp. 20˚C

ciecz

Kolor

słomkowy

Zapach

charakterystyczny, przy dużej koncentracji- drażniący

Temp. wrzenia [˚C]

980C

Temp. topnienia [˚C]

-10C

Temp. zapłonu [˚C]

nie dotyczy

Temp. samozapłonu [˚C]

nie dotyczy

Górna granica wybuchowości [% V/V]

nie dotyczy

Dolna granica wybuchowości [% V/V]

nie dotyczy

Prężność par [hPa] w 180˚C

brak danych

Gęstość [g/cm3] w temp. 20˚C

1,08 g/cm3

pH

1,74 (+/- 0,5 pH)

Lepkość [mPa s] w temp. 20˚C

brak danych

Współczynnik załamania światła

brak danych

Rozpuszczalność w wodzie

bardzo dobra

Rozpuszczalność w rozp. organicznych

2-propanol

Palność

niepalny

Właściwości utleniające

silne

Właściwości wybuchowe

brak danych

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

brak danych

Inne właściwości

- 1. Stabilność i reaktywność.

  1. Stabilność: w temperaturze powyżej 300C następuje desorpcja chlorowodoru.

  2. Materiały niebezpieczne: metale, węgliki, acetylenki, krzemek litu, fluor.

  3. Niebezpieczne produkty rozkładu: w reakcjach z substancjami chemicznymi następuje wydzielanie wodoru, siarkowodoru, cyjanowodoru, arsenowodoru, chloru i innych toksycznych gazów.
 1. Informacje toksykologiczne.

   • drogi oddechowe: produkt drażniący, może spowodować kichanie, wysięk z nosa, kaszel.

   • drogi pokarmowe: może powodować oparzenia jamy ustnej, gardła, żołądka, objawy - silny ból, wymioty, biegunka, objawy uszkodzeń mogą się pojawić nawet kilka dni po narażeniu.

   • kontakt ze skórą: żrący, może powodować silne oparzenia (trudno gojące się), powoduje poważne zmiany na skórze.

   • kontakt z oczami: może powodować oparzenia, zaczerwienienie, silny ból oraz uszkodzenia rogówki i spojówek, prowadząc do nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a nawet całkowitej utraty wzroku.

  1. Toksyczność dla kwasu solnego:

 • ostra toksyczność doustne: LD50 - 900 mg/kg (królik)

 • ostra toksyczność-skóra: LD50 - brak danych

 • ostra toksyczność- wdychanie: LC50 -1300 mg/I/0,5h (człowiek)

 • dawka śmiertelna: 15-20 ml 32% kwasu solnego

  1. Toksyczność dla kwasu fosforowego:

 • ostra toksyczność-doustne: LD50 -1530 mg/kg (szczur), LC50 -100 -1000 mg/kg (szczur)

 • ostra toksyczność- skóra: LD50 - 2740 mg/kg (królik)

  1. Toksyczność dla anionowych środków powierzchniowo czynnych:

 • ostra toksyczność- doustne: LD50 - 2000 mg/kg (szczur)
 1. Informacje ekologiczne.

  1. Produkt nie jest biodegradowalny.

  2. Zabezpieczyć przed przedostaniem się środka do wód gruntowych, zbiorników wodnych oraz kanalizacji.

  3. Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych dla kwasu fosforowego:

  4. I klasa czystości-fosforany rozpuszczone= 0,2 mgPO4/dm3 i poniżej, fosfor ogólny= 0,1 mgP/dm3 i poniżej

  5. II klasa czystości: fosforany rozpuszczone= 0,6 mgPO4/dm3 i poniżej, fosfor ogólny=0,25 mgP/dm3 i poniżej

  6. III klasa czystości: fosforany rozpuszczone= 1,0 mgPO4/dm3 i poniżej, fosfor ogólny=0,4 mgP/dm3 i poniżej

  7. Ścieki wprowadzane do wód i do ziemi: fosfor ogólny 5,0 mgP/dm3
 1. Postępowanie z odpadami.

  1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami.

  2. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638) z późniejszymi zmianami.

  3. Niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.

  4. Kod odpadu:

 • Produkt: 06 03 03 (nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 06 01 02 (kwas solny)

 • Opakowanie jednostkowe: 20 01 39 (tworzywa sztuczne)

 • Karton zbiorczy: 20 01 01 (papier i tektura)

 • Kwas solny należy neutralizować alkaliami (węglan sodowy, mleko wapienne, wodorotlenek sodu)
 1. Informacje o transporcie.

  1. ADR/RID: nie dotyczy.
 1. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

  1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz.84 z dnia 14 lutego 2001 r.) z późniejszymi zmianami.

  2. Klasyfikacja produktu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz.1666 ze zmianą Dz.U. 2004 r. nr 243, poz.2440)

  3. Wszelkie prace z produktami należy wykonywać zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 6 lit. D Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.824) z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 91/ 2002, poz.811).

  4. Oznakowanie opakowania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 173, poz.1679 ze zmianami Dz.U. 2004 r. nr 260, poz.2595).

R34

Powoduje oparzenia.

R23

Nie wdychać par rozpylonej cieczy.

R24/25

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody.

S36/39

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

S45

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S2

Chronić przed dziećmi.

S1

Przechowywać pod zamknięciem.żrący

  1. Skład na etykietę:

 • mniej niż 5% - anionowe środki powierzchniowo czynne

 • kwas solny

 • kwas ortofosforowy 1. Informacje dodatkowe.

  1. Informacje zawarte w karcie, wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Dane dotyczące tego produktu, przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego właściwości użytkowych.

  2. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej, wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.

  3. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie kart charakterystyk składników dostarczonych przez ich producentów, przeprowadzonych badań oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

  4. Zwroty R:

 • R36 - Działa drażniąco na oczy

 • R37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe

 • R34 - Powoduje oparzenia

 • R38 - Działa drażniąco na skórę

 • R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

KARTA CHARAKTERYSTYKI - NANOMAX do lastrico

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(DU Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku)

Data sporządzenia: 25.05.2011 Data aktualizacji: 25.05.2011 Strona / Ilość stron: /

Pobieranie 70.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna