Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwaPobieranie 69.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar69.22 Kb.
 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa.

  1. Nazwa handlowa produktu: NANOMAX czyści stal nierdzewną.

  2. Zastosowanie produktu: preparat płyn do usuwania zabrudzeń ze stali nierdzewnej.

  3. Producent

   • Nazwa firmy: DYNAMAX Sp. z o.o.

   • Adres firmy: ul. Romantyczna 333, 43-384 Jaworze

   • Numer Tel.: (033) 8101806, Numer Fax: (033) 8101806, Numer Tel. Alarmowego: (033) 8101806 (w godzinach 800- 1500)

   • Osoba odpowiedzialna za opracowanie Kart Charakterystyki: dr Jerzy Peszke, e-mail: jerzy.peszke@dynamax.pl
 1. Identyfikacja zagrożeń.

  1. Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny, zgodnie z przepisami prawa.

  2. Zagrożenie zdrowia: drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę.

  3. Własności niebezpieczne: atakuje wiele metali z wydzieleniem wodoru, który jest palny i tworzy mieszaninę

wybuchową z powietrzem.

2.4. Zagrożenie środowiska: może stwarzać zagrożenie dla środowiska ze względu na zmianę pH.
 1. Skład i informacje o składnikach.

  1. Charakter chemiczny: mieszanina kwasów i detergentów.

   Składniki:

   %

   CAS

   WE

   Klasyfikacja zagrożeń

   Kwas ortofosforowy

   10-19%

   7647-01-0

   231-633-2

   C, R34

   Kwas amidosulfonowy

   10-15%

   5329-14-6

   226-218-8

   Xi,R36/38,R52-53

   Kwas cytrynowy

   5%

   77-92-9

   201-069-1

   Xi,R36

   EDTA i jego sole

   <5%

   64-02-8

   200-573-9

   Xn,R22,36

  2. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie

detergentów, przedstawimy oznakowanie dotyczące zawartości detergentów:

 • mniej niż 5% - EDTA i jego sole
 1. Pierwsza pomoc.

  1. Połknięcie: nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej podać do picia duże ilości wody. Poza tym nie podawać niczego
   doustnie.

  2. Zatrucie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła, w razie
   duszności podawać tlen, zapewnić pomoc medyczną.

  3. Skażenie skóry: przemyć dużą ilością wody lub 10% roztworem kwaśnego węglanu sodu.

  4. Skażenie oczu: natychmiast przemywać dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut, koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Uwaga! Osoby narażone na skażenie oczu, powinny być pouczone o konieczności i sposobie natychmiastowego płukania oczu.


 1. Postępowanie w przypadku pożaru.

  1. Szczególne zagrożenia: ciecz niepalna. Zagrożenie pożarowe powstaje podczas reakcji preparatu z metalami, gdyż wydziela
   się wodór, tworzący w szerokim zakresie stężeń, mieszaniny wybuchowe z powietrzem.


  2. Środki gaśnicze: pożary w obecności produktu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów.

  3. Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: środki ochrony dróg oddechowych, ubranie i rękawice ochronne.
 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

  1. Zapobiegać ewentualnemu przedostaniu się preparatu do środowiska.

  2. Środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy, odzież ochronna.

  3. Postępowanie w przypadku wycieku: usunąć źródła zapłonu, nie dopuścić do kontaktu z metalami i wodą. Unikać bezpośredniego
   kontaktu z uwalniającą się substancją, zlikwidować wyciek, przysypać niepalnym środkiem chłonnym (piasek, ziemia), zebrać do
   szczelnie zamykanego pojemnika, przekazać do usunięcia.
 1. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

  1. Postępowanie z preparatem: przy pracach z substancją, jeśli istnieje możliwość wydzielania się wodoru, nie wolno posługiwać się
   ogniem. Urządzenia elektryczne muszą posiadać obudowę przeciwwybuchową. Nie wolno używać narzędzi iskrzących.

  2. Magazynowanie: przechowywać w zbiornikach z tworzyw sztucznych lub metalowych, wygumowanych. Własności produktu nie
   ulegną zmianie w temperaturach -300C do +300C, w wyższych temperaturach zachodzi desorpcja chlorowodoru. 1. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

  1. Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
   dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr.259, poz.2173).

  2. Ochrona dróg oddechowych: brak danych.

  3. Ochrona oczu/twarzy: okulary ochronne.

  4. Ochrona skóry: rękawice ochronne, kwasoodporne.

  5. Techniczne środki ochrony: niezbędna wentylacja miejscowa, wywiewna oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Zapewnić do
   oczu w miejscu pracy z produktem.


  6. Kontrola zagrożenia:

 • dla kwasu fosforowego: NDS =1 mg/m3; NDSCh = 2 mg/m3

(wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, w środowisku pracy Dz.U.nr 217, poz. 1833 ze zmianami oraz Dz.U. nr 212, poz. 1769 z
10.10.2005 r.)

Uwaga! Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia substancji występujących na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej , jeśli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej, zalecanej klasie ochrony. 1. Właściwości fizyczne i chemiczne.

Stan skupienia w temp. 20˚C

ciecz

Kolor

bezbarwny do słomkowego

Zapach

Charakterystyczny, przy dużej koncentracji- drażniacy

Temp. wrzenia [˚C]

980C

Temp. topnienia [˚C]

-10C

Temp. zapłonu [˚C]

nie dotyczy

Temp. samozapłonu [˚C]

nie dotyczy

Górna granica wybuchowości [% V/V]

nie dotyczy

Dolna granica wybuchowości [% V/V]

nie dotyczy

Prężność par [hPa] w 180˚C

brak danych

Gęstość [g/cm3] w temp. 20˚C

1,090 g/cm3

pH

1,7 (+/-0,5pH)

Lepkość [mPa s] w temp. 20˚C

brak danych

Współczynnik załamania światła

brak danych

Rozpuszczalność w wodzie

bardzo dobra

Rozpuszczalność w rozp. organicznych

alkohole: 2-propanol, etanol

Palność

niepalny

Właściwości utleniające

silne

Właściwości wybuchowe

brak danych

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

brak danych

Inne właściwości

liczba kwasowa 78,44 ml (NaOH 0,1n/g) 1. Stabilność i reaktywność.

  1. Stabilność: brak danych.

  2. Materiały niebezpieczne: metale, węgliki, acetylenki, krzemek litu, fluor.

  3. Niebezpieczne produkty rozkładu: w reakcjach z substancjami chemicznymi następuje wydzielanie wodoru, siarkowodoru, cyjanowodoru, arsenowodoru, chloru i innych toksycznych gazów.
 1. Informacje toksykologiczne.

  1. Działania miejscowe:

   • drogi oddechowe: produkt drażniący, może powodować kichanie, wysięk z nosa, kaszel.

   • drogi pokarmowe: powoduje poważne podrażnienia jamy ustnej, gardła, żołądka, objawy: silny ból, wymioty, biegunka, objawy uszkodzeń mogą się pojawić nawet kilka dni po narażeniu.

   • kontakt ze skórą: może powodować silne oparzenia (trudno gojące się), powoduje poważne zmiany na skórze.

   • kontakt z oczami: może powodować oparzenia, zaczerwienienia, silny ból oraz uszkodzenia rogówek i spojówek, prowadząc do nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a nawet całkowitej utraty wzroku.

  2. Toksyczność dla kwasu fosforowego:

   • ostra toksyczność- doustne: LD50 - 1530 mg/kg (szczur), LC50 - 100 - 1000 mg/kg (szczur)

   • ostra toksyczność- skóra: LD50 - 2740 mg/kg (królik)


  1. Toksyczność dla kwasu amidosulfonowego:

 • ostra toksyczność-doustne: LD50 - 3160 mg/kg (szczur)

 • ostra toksyczność-skóra: podrażnienie (królik)

 • ostra toksyczność- oczy: poważne podrażnienie (królik)
  1. Toksyczność dla związków kompleksowych:

 • ostra toksyczność-doustne: LD - 1000 - 2000 mg/kg (szczur)

 • ostra toksyczno-skóra: nie drażni (królik)
 1. Informacje ekologiczne.

  1. Zabezpieczyć przed przedostaniem się środka do wód gruntowych, zbiorników wodnych oraz kanalizacji.

  2. Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych dla kwasu fosforowego:

 • I klasa czystości-fosforany rozpuszczone = 0,2 mgPO4/dm3 i poniżej, fosfor ogólny = 0,1 mgP/dm3 i poniżej

 • II klasa czystości: fosforany rozpuszczone = 0,6mg PO4/dm3 i poniżej, fosfor ogólny = 0,25 mgP/dm3 i poniżej

 • III klasa czystości: fosforany rozpuszczone = 1,0 mgPO4/dm3 i poniżej, fosfor ogólny = 0,4 mgP/dm3 i poniżej

 • Ścieki wprowadzane do wód i do ziemi: fosfor ogólny 5,0 mgP/dm3

12.3. Dane do klasyfikacji dla kwasu amidosulfonowego:

 • toksyczność ostra dla ryb: LC50 70,3 mg/I/96h (P.promelas)

 • toksyczność ostra dla bakterii: UE10>1000 mg/I/16h (Pseudomonas putida)

  1. Dane do klasyfikacji dla związków kompleksujących CAS 64-02-8:

 • toksyczność ostra dla Pimephales promelas: LC50>100 mg/l

 • toksyczność ostra dla Lepomis macrochirus: LC50-1030 mg/I

 • zachowanie wzrostu glonów: IC50>100 mg/l
 1. Postępowanie z odpadami.

13.1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami.

  1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638) z
   późniejszymi zmianami.

  2. Niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.

  3. Kod odpadu:

 • Produkt: 06 01 04 (kwas fosforowy i fosforawy)

 • Opakowanie jednostkowe: 20 01 39 (tworzywa sztuczne)

 • Karton zbiorczy: 20 01 01 (papier i tektura)
 1. Informacje o transporcie.

  1. Brak ADR.
 1. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

  1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz.84 z dnia 14 lutego 2001 r.) z
   późniejszymi zmianami.

  2. Klasyfikacja produktu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu
   klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz.1666 ze zmianą Dz.U. 2004 r. nr 243, poz.2440)

  3. Wszelkie prace z produktami należy wykonywać zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 6 lit. D Rozporządzenia Ministra Pracy i
   Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.824) z
   późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 91/2002, poz.811).

  4. Oznakowanie opakowania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań
   substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 173, poz.1679 ze zmianami Dz.U. 2004 r., nr 260, poz.2595).

R36/38

Działa drażniąco na oczy i skórę.

S26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S37/39

Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy.

S45

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S2

Chronić przed dziećmi.


drażniący

  1. Skład na etykietę:

 • mniej niż 5% EDTA i jego sole

 • kwas ortofosforowy 1. Informacje dodatkowe.

  1. Informacje zawarte w karcie, wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Dane dotyczące tego produktu,
   przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego właściwości użytkowych.

  2. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i
   środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.

  3. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie kart charakterystyk składników dostarczonych przez ich
   producentów, przeprowadzonych badań oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów
   chemicznych.

  4. Zwroty R:

 • R34 - Powoduje oparzenia

 • R22 - Działa szkodliwie po połknięciu

 • R36 - Działa drażniąco na oczy

 • R36/38 -Działa drażniąco na oczy i skórę

 • R52-53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnymKARTA CHARAKTERYSTYKI - NANOMAX do stali nierdzewnej

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(DU Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku)

Data sporządzenia: 25.05.2011 Data aktualizacji: 25.05.2011 Strona / Ilość stron: /

Pobieranie 69.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna