Ii – wykład – Służba cywilnaPobieranie 38.89 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar38.89 Kb.

Historia myśli ustrojowo- administracyjnej i socjologiczno- ekonomicznej

– dr Marta Majorek21.04.2012
II – wykład – Służba cywilna • Zaistnienie administracji centralnej w ramach monarchii absolutnej wiązało się z koniecznością tworzenia odpowiedniej kadry urzędniczej;

 • Cechy pożądane urzędnika doby absolutyzmu: wykształcenie i stosowne kompetencję, posłuszeństwo woli władcy ( absolutnie posłuszny swojemu władcy ),

 • Praca urzędnika zapewniała byt i awans społeczny ( by ludzie chcieli być urzędnikami praca ta powinna zapewnić awans społeczny)

 • Początkowo wynagrodzenie urzędnika stanowiły bardzo drobne sumy, często nie wypłacane regularnie ( za wyjątkiem Prus) ( w ogóle, nie było przepisów czy zwyczaju mówiących o wynagrodzeniu urzędnika)

 • Występowała wówczas także procedura handlu urzędami,( bardzo często szlachcice dostawali jakieś urzędy i często były one przekazywane z pokolenia na pokolenie, zdarzało się, że kiedyś komuś się znudziło bycie urzędnikiem i sprzedawano urzędy, to wszystko obniżało jakoś sprawowanych urzędów .

 • Kolejna cecha była trwałość stosunku służbowego, jakąś stabilizacje życiową to zapewniało,

 • W wyników takich elementów jak: trwałość stosunku pracy, stałość uposażenia, prawo do rent i emerytur. W związku z powyższym postępowała stopniowa degeneracją aparatu przejawem tego było powstanie kastr urzędniczych , tendencyjność w załatwianiu spraw, nadmierny formalizm, brak zasady dwuinstancyjności, opieszałość. Taki stan rzeczy przetrwał aż do XIX wieku.


Zasady administracji publicznej w XIX wieku

 • Przez wzgląd na degradację służby cywilnej publicznej , starano się zorganizować administrację w oparciu o nowe dodatkowe zasady:

 • zasadę legalności; związane z rozwojem myśli

 • zasadę odpowiedzialności za szkodę

Zasadę legalności

 • inaczej praworządności, legalizmu

 • Cechy:

  • bezwzględny obowiązek przestrzegania prawa ( postępujemy zgodnie z literą prawa)

  • decyzje wydawane wyłącznie w oparciu o istniejące przepisy ( zmniejszenie dobrowolności decyzji) – o zmniejszeniu uznaniowości decyzji

  • normy prawne wiązać miały także monarchę

Założenia słuszne początkowo brak jednak instytucji kontroli i nadzoru.
Zasadę odpowiedzialności

  • Zasada ta dotyczyła nie tylko urzędnika ale także całego państwa - w założeniu

  • Pojawienie się tej zasady datowane jest na wiek XIX

  • Wywoziło się z francuskiej doktryny rewolucyjnej,

  • Szkody wyrządzone obywatelom zaczęły przynosić skutki prawne, jeżeli rzeczywiście szkodą została wyrządzona obywatelowi i ją obywatel udowodnił, to pociągała za sobą skutki prawne

  • Obowiązek odszkodowawczy był korzystny nie tylko dla obywatela, lecz również dla samej administracji - Ponieważ wzrasta zaufanie do państwa, do administracji państwa,


Historia zasad podziału terytorialnego


 • Wyróżnia się 2 typy podziału :

 • Podział o charakterze historycznym

 • Podział o charakterze racjonalistycznymPodział historyczny :

  • Kształtował się w sposób naturalny ( tradycyjny) , zmiany powolne na przestrzeni wieków, charakterystyczny zwłaszcza do końca wieku XVIII. Bardziej to była ewolucja a nie rewolucja

  • W niektórych krajach występuje do chwili obecnej np.:

   • Szwecja podział na „ ziemie” datowany na XVI - XVII wiek i trwa do tej pory,

   • Anglia podział na: hrabstwa i parafie

   • Holandia: prowincję

   • Szwajcaria: kantony


Podział racjonalistyczny :

  • Tworzenie jednostek w oderwaniu od podziału historycznego

  • Jak zauważono, ze podział historyczny był nieskuteczny , bo np. nieprawidłowa gęstość zaludnienia to dlatego zaczęto wprowadzać podział racjonalistyczny

  • Typowy dla wieku: XIX i XX

  • Przesłanki : to względy:

   • Demograficzne,

   • Ekonomiczne,

   • Komunikacyjne

   • Geograficzne

  • Przykład : Francuskie departamenty.


Szkoła prawa natury

Nurty, myśli które zaważyły na ustrojach państw nowożytnych i administracji tych państw. Wskazana są najważniejsze.  • Koncepcję prawa natury będziemy definiować jako : istnienie systemu norm etyczno moralnych, funkcjonujących ponad ustawodawstwem, ponad prawem pierwotnym stworzonym przez człowieka

  • Początki: wypowiedzi greckich filozofów,

  • Rewolucja idei: w renesansie w czasach monarchii, wtedy gdy nastąpił kryzys prawa pozytywnego, stanowionego

  • Źródła prawa naturalnego: znajdują się poza wolą człowieka, są one zapisane w nas ale poza nasza wolą. Bardzo się one rozwijały nawet do XX wieku.

  • Cechy prawa natury podstawowe :

    • Prawa natury istnieje obiektywnie, niezależnie od nakazów władzy, istnieje poza nasza wola , nie zależnie co Władza ludzka co nam daje

    • Jednostka jest mu podległa lecz go nie tworzy

    • Prawo natury ma charakter stabilny, raczej jest niezmienne , zawsze będzie takie samo,


Laicka koncepcja prawa natury :

  • Była charakterystyczna dla XVII wieku, okres gdzie był kryzys prawa pierwotnego, które było niespójne , źle skodyfikowane,

  • W dużej mierze była podstawą dla ówczesnej myśli liberalnej, ideą wolności jednostki i jej indywidualizmie.

  • Szkoła natury wsparta była na empiryzmie i racjonalizmie ( doświadczenie i rozum) . E

Człowiek poznaje świąt przez swoje doświadczenie i rozum.

  • Prawa postrzegane jako materialne i zmysłowa rzeczywistość zarazem

  • Pochwala dla indywidualizmu, patrzymy na każdego z osobna, ale elementarne prawa każdy może odnaleźć w sobie

  • Społeczeństwo to atomistyczny zbiór jednostek ( zbiór jednostek, ale każda jednostka istotna i równoważna)

  • Z takiego podejścia wyprowadzono ahistoryczny stan natury;

  • Koncepcja ta łączy się bezpośrednio z podejściem kontraktualistycznym ( kiedy jednostki zawiązują pewna ugodę.)

  • Główny cel koncepcji to obrona praw jednostki.


Grocjusz 1583- 1645 ( XVII w)

  • Holenderski prawnik, filozof, dyplomata,

  • Uznany za twórcę szkoły prawa natury ( nowożytnej),

  • Główne prace: Mare liberum (Wolność mórz...), De iure belli ac pacis (O prawie wojny i pokoju) 1625,

  • W pracach tych upatruje się podwaliny dla prawa międzynarodowego publicznego

  • Definicja prawa natury: (nie są konieczne do nauczenia się na pamięć)

     • to nakaz prawego rozumu wskazujący, iż pewien czyn wskutek samej zgodności z naturą rozumną ma cechy konieczności,

     • natura człowieka jest zatem nieodłącznym czynnikiem jego istnienia nawet gdyby nie było Boga, prawo to nadal by istniało,


Trypartycyjna definicja Grocjusza:


 • Primo: prawo natury jest tym co sprawiedliwe, wskazuje to co można czynić, nie wyrządzając niesprawiedliwości społecznej ( nie tylko niesprawiedliwość społeczeństwu ale przede wszystkim jednostce)

 • Secundo: to forma kwalifikacji moralnej definiująca sprawiedliwe posiadanie i czynienie czegoś ( my musimy sobie odpowiedzieć czy czynienie czegoś jest moralne czy nie)

 • Tertio: w szerszym znaczeniu natury to nakaz moralnego działania opartego na dobru i prawości.

Cechy Prawa natury: • Prawo natury ma jednak swoje praźródło w woli Boga, lecz jest to przede wszystkim prawo rozumu,

 • Prawo natury stanowi zatem wartość:

 • absolutną - najwyższą,

 • uniwersalną

 • ponadczasową

Zasady prawa natury: • Obowiązek bezwzględnego nienaruszania prawa własności ( prawa do posiadania)

 • Obowiązek wynagradzania szkód ( konieczność zwrotu nienależnej rzeczy wraz z uzyskanymi pożytkami)

 • Obowiązek dotrzymania umów ( pacta sunt servanta)

 • Obowiązek ponoszenia kary za popełnione przestępstwa,

Klasyfikacja norm :

 • Normy pozytywne to normy ludzkie ( humanum) i boskie ( divinum) . ludzkie prawodawstwo – to prawo cywilne

 • Źródło i kryterium klasyfikacji praw to rozum lub wola prawodawcy

 • Obydwa typy norm stały u podstaw porządku prawamiedzynarodowego.

Umowa społeczna:


 • Umowa społeczna u Gracjusza miała charakter wielowymiarowy

 • Contractus societatis – dotyczy utworzenia społeczeństwa

 • Contractus subiectionis- powołujący władzę,

 • Contractus pacta sunt servanda – odnoszący się do wszelkich form stosunków społeczno-politycznych ( konieczność dotrzymywania wszelkich umów)

 • Forma rządów zawsze zależała od woli narodu.


III – wykład – Historia myśli ustrojowo- administracyjnej
Samuel Pufendorf ( 1632-1694)

  • Profesor uniwersytetów w Heidelbergu i Lunal

  • Autor m.in. De iure naturae et gentium libri octo

  • Historiograf dworu pruskiego

  • Twórca racjonalnej koncepcji prawa natury


Podłoże koncepcji:

  • Godność człowieka

  • Nieśmiertelność duszy

  • Światły rozum

  • Zdolność dokonywania wyboru

  • Naturalnoprawna wolność i równość

  • Związki społeczne oparte na dobrowolnym przyzwoleniu wolnych i równych jednostek


Koncepcja prawa natury:

 • Źródło: dychotomia między światem fizycznym a moralnym ( przeciwstawienie świata fizycznego światu wewnętrznemu, moralnemu)

 • Świat fizyczny przyczynowy, przewidywalny jednowymiarowy , pozbawiony wszelakich wartości,

 • Świat moralny – wolny, wielowymiarowy, bogaty w wartości, wsparty o fundament w postaci wolności.


Prawo naturalne

 • Prawo poznawalne wyłącznie przez rozum

 • Zasada najwyższa – indywidualizm jednostki powiązany z instynktem społecznym

 • System uprawnień i obowiązków wiążących jednostki , rodzinę, państwa i wspólnotę narodów,

 • Cel jednostki: dążenie do zachowania harmonii społecznej,


Władza działania człowieka

 • Libertas , władza własna nad własnością

 • Imperium ( władza nad działalnością innych jednostek)

 • Dominium ( wsadza nad naszymi rzeczami, tym co posiadamy)

 • Servitas ( władza nad rzeczami innych jednak musi być umowa

 • Libertas wynika bezpośrednio z prawodawstwa boskiego,

 • Imperium, dominium i servitas wypływają ( wynikają) z z umowy


Umowa społeczna:

 • Akt zrzeszenia się jednostek ( dobrowolnie) w społeczeństwo

 • Tworzą one akt – konstytucję, akt nadający społeczeństwu konstytucyjny ustrój

 • Akt poddający zrzeszone jednostki władzy suwerena

 • Kluczowe znaczenie własności prywatnej ale przy zachowaniu poddaństwa

 • Umowa zobowiązuje suwerena do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa, jednostki zrzekają się prawa do oporu


Teoretycy Umowy społecznej:
1) Thomas Hobbes ( 1588-1679)

 • Główne cechy:

 • stan natury i koncepcja natury ludzkiej

 • rozumność i egoizm istoty ludzkiej

 • instynkt samozachowawczy nakazuje racjonalne zachowanie (należy dbać o zachowanie siebie , dążyć do pokoju, dotrzymywać paktów)

 • powstanie państwa w książka Lewiatan

 • wyjście ze stanu natury – etapy:

 • zawarcie umowy każdego z każdym

 • przekazanie władzy jednostce lub grupie jednostek

 • powstanie państwa Lewiatana

 • koniec okresu naturalnej wolności

 • twórczość Hobsa była odbierana jako pochwala rządów absolutnych , choć nie do końca słusznie

2) John Locke ( 1632-1704) – Liberalizm polityczny

 • Autor dzieł: ” The Lester of toleration” , „ Two treatises of governnement” ( Dwa traktaty o rządzie”

 • Założenia wsparte na empiryzmie

 • Punkt wyjścia koncepcji to stan natury

 • Jednostka nie jest z natury zła, potrafi rozpoznać prawo, potrafi oceniać czyny

Teoria umowy społecznej:

 • Społeczeństwo jest pierwotne wobec państwa,

 • Nawet rozwiązanie umowy społecznej nie prowadzi do destrukcji społeczeństwa jak chciał Hobbs,

 • Prawa jednostki są z natury rzeczy niezbywalne, umowa zatem ich nie odbiera jednostce,

 • Państwo jest gwarantem, nie stanowi reżimu o cechach opresyjnych,

Państwo liberalne- idea państwa:

 • Prymat praw naturalnych jednostki człowiek pozostaje w centrum – założenie indywidualizmu jednostki,

 • Propozycja monarchii umiarkowanej z podziałem na 3 władzę

 • Władza nie jest suwerenna wobec jednostki ( nie może decydować o jej losie).


Doktryna absolutyzmu monarchy

 • Absolutyzm w XVII w gwarantował zachowanie porządku ( stabilności)

 • Absoluty władca spełniał role arbitra, coraz bardziej uwydatniały się konflikty społeczne i klasowe

 • Władca był uosobieniem jedności zróżnicowanego narodu


Absolutyzm francuski

 • Władzą monarchy jest nieograniczona

 • 2 rodzaje argumentów: deistyczny ( boskie pochodzenie Króla) i racjonalistyczny

 • Boska zasada następstwa tronu – to Bóg wraz z urodzeniem powierza rolę monarchy. Cały świat układa się za wzorem króla,

 • Król jest symbolem rozumu, posiada go zdecydowanie więcej niż jego poddani,

 • Król jest państwem, on ma jedyny głos, który władny jest oceniać, co jest racja stanu,

 • Władca absolutny nie podlega prawom, słucha wyłącznie własnego rozumu, odpowiada wyłącznie przed Bogiem,

 • Niewiele pozostaje miejsca na określenie zakresu uprawnień jednostek a także zakresu obowiązku króla.


: materialy -> semestr2 -> download
materialy -> Projekt wirtualnej współpracy jednostek am w Lublinie w zakresie dokumentacji dorobku naukowego I przygotowania danych do oceny parametrycznej Uczelni
materialy -> Rozwiązania zadań
materialy -> Spis treści: lokalizacja cele I zadania
materialy -> Sytuacja na rynkach zmusza firmy do szukania oszczędności. Przedsiębiorstwa zmniejszają koszty, tnąc zatrudnienie i zamówienia
materialy -> Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI
materialy -> Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz
materialy -> Andrzej Nowakowski Biblioteka Uniwersytecka
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza danych panelowych
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza związku korelayjnego
download -> Egzamin w dniu 03. 06. 2012 r na przedostatnim wykładzie, na ostatnim wykładzie będą wpisy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna