Ii lubelska Jesień Historyczna Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 25 – 27 X 2013 umcs – Instytut HistoriiPobieranie 73.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar73.19 Kb.
II Lubelska Jesień Historyczna

Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

25 – 27 X 2013

UMCS – Instytut Historii

Harmonogram obrad

25.10, godz. 10:00 - 11:45Uroczysta inauguracja Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej “II Lubelska Jesień Historyczna” -Sala Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii:

10:30 - przywitanie zaproszonych gości przez władze Wydziału Humanistycznego, Instytutu Historii oraz Komitet Organizacyjny II Lubelskiej Jesieni Historycznej.

11:00 - wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Zgniewa Zaporowskiego - Wpływ II wojny światowej na kształtowanie polityki historycznej państw europejskich.

I. Argument Historyczny w sporze ideowym

Dzień 1 (25.10)

Obrady panelowe - sala 1 (nowy gmach Wydziału Humanistycznego):

Część 1: 12:00 – 13:50

Konrad Mozgawa (APS) - Legitymizacja władzy przy pomocy historii.

Szymon Pietrzykowski (UAM) - Zagłada jako argument polityczny w debatach amerykańskich i izraelskich. Analiza problemu na przykładzie książek „Przedsiębiorstwo holocaust” Normana Finkelsteina oraz „Naród i śmierć” Idith Zertal.

Andrzej Idem (APS) - Polska polityka historyczna wczoraj i dziś.

Michał Bednarczyk (KUL) - „Cały naród buduje swoją stolicę”. Komunistyczna legitymizacja władzy w Polsce na przykładzie zaangażowania Bolesława Bieruta w odbudowę Warszawy w świetle artykułów „Trybuny Ludu”.

Część 2: 14:00 – 15:30

Mateusz Werner (UJ) - Publicystyka endecka do 1914 roku – historia w służbie walki o niepodległość.

Sara Roda (KUL) - Historiografia i polityka. Analiza bipolarnej wizji świata Henry’ego Kissingera w oparciu o jego rozważania dotyczące systemu metternichowskiego w XIX-wiecznej Europie.

Agnieszka Grych (UMCS) - Stanowisko "Czasu" wobec uwarunkowań narzuconych przez traktat brzeski z 9 lutego 1918 roku.

.

Część 3: 15:50 – 17:00

Radosław Ziarkowski (UŁ) - Teoretyczna analiza podstaw istnienia argumentu historycznego w sporach na podstawie sposobu jego wykorzystania w sporze polsko-litewskim o Wilno na forum Ligi Narodów w 1927 r.

Kamil Sulej (KUL) - Narodowe Siły Zbrojne w propagandzie PRL.

Dzień 2 (26.10)

Obrady panelowe - Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego:

Część 1: 9:00 – 10:30

Mateusz Lisiecki (UWr) - Argument historyczny jako środek uwiarygodniania racji politycznych w publikacjach i pismach Stanisława Cata - Mackiewicza.

Justyna Papież (UWr) - Kształtowanie świadomości uczniów szkół podstawowych-historia najnowsza w podręcznikach z PRLu.

Piotr Podhorodecki (UP KEN) - Polemika doktora Jerzego Kirszaka z profesorem Lechem Wyszczelskim na łamach Przeglądu Historyczno-Wojskowego – dysputa naukowa, spór ideologiczny…?

Część 2: 10:40 – 12:10

Olga Kowalczyk (UWr) - „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Postać Danuty Siedzikówny „Inki”, a metody i działania władzy w kształtowaniu się nowego ładu w powojennej Polsce.

Dominik Robakowski (UAM) - Historia w służbie sarmackiej polityki. O legitymizacji konfederacji szlacheckich.

Tomasz Cebula (UWr) - Historyczne źródła wolności indywidualnej w myśli Friedericha Augusta von Hayeka.

Część 3: 12:20 – 14:10

Hadrian Ciechanowski (UMK) - Damnatio memoriae regni, czyli o próbie wymazania pamięci o panowaniu Stanisława I.

Daria Domarańczyk (UŁ) - "History czy Herstory"? Czyli wizja niepodległej Polski i nowoczesnego świata oczami pierwszych feministek z przełomu XIX i XX wieku w świetle "Steru".

Maciej Chrostowski (USz) - Legitymizacja władzy przez narrację historyczną. Mity i archetypy w hiszpańskich podręcznikach szkolnych po 1939 roku.

Aleksandra Sylburska (UŁ) - Słowacja czy Felvidék? Argument historyczny w walce dyplomatycznej Węgrów, Czechów i Słowaków (1916–1920).

Część 4: 14:20 – 15:50

Jerzy Fatyga (KUL) - Kryzysy dynastyczne a legitymizacja władzy w Nowym Państwie na przykładzie XVIII dynastii.

Michał Szymański (UJ) - Motyw wypraw krzyżowych w propagandzie.

Grzegorz Glabisz (UAM) - Polemiki wokół legalności podwójnych elekcji 1697 i 1733.

Dzień 3 (27.10)

Obrady panelowe - Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego:

Część 1: 9:00 – 10:50

Łukasz Kosiński (UMCS) - Argumentacja historyczna w przedstawieniu świętych w Vita Patricii, Vita Sancti Columbae oraz Betha Adamnain.

Grzegorz Sadecki (UMCS) - Wizja życia pośmiertnego we wczesnym średniowieczu - wyobrażenie zaświatów według papieża Grzegorza Wielkiego.

Łucja Kobroń (UJ) - Nowe spojrzenie na wartość pracy – fenomen polskiego prawa pracy w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.

Anna Gładkowska (UP JP II) - Konflikt między państwem i Kościołem na tle Milenium (1958 - 1966).

Część 2: 11:00 – 13:10

Joanna Kurczab (WAT) - Poszukiwanie historyczno-prawnej legitymizacji wystąpień zjazdów szlacheckich u progu rokoszu Zebrzydowskiego.

Ariel Orzełek (UMCS) - Od „młodokonserwatystów” do PAXu. Argumentacja historyczna w Aleksandra Bocheńskiego koncepcjach polskiej racji stanu.

Natalia Hapek (UW) - Kształtowanie tożsamości narodowej diaspor kaukaskich na Bliskim

Wschodzie poprzez historię. Przykład Czerkiesów i Czeczenów.

Sylwia Szyc (UMCS) - Japońsko – chiński spór o masakrę w Nankinie.

Katarzyna Sawicka (UW) - Memoriahistórica – kreowanie pamięci historycznej o dyktaturze (1976-83) w Argentynie.

II. Klęski żywiołowe na przestrzeni dziejów

Dzień 1 (25.10)

Obrady penelowe- Sala obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii:

Część 1: 12:30 – 14:00

Klementyna Marszałek (UWr) - Problem zmian klimatycznych w polskiej debacie publicznej – zarys.

Alicja Bartnicka (UMK) - Katastrofa w Czarnobylu – bilans strat.

Konrad Banaś (UŁ) - Sadownictwo polskie wobec „zimy stulecia” 1986/1987.

Część 2: 14:30- 15:40

Grzegorz Michalak (UKSW) - Klęski pożaru i działalność zapobiegawcza na przykładzie Warszawy pod pruskim panowaniem (1796-1806).

Kamil Jakimowicz (UMCS) – „Chcąc jak najlepszy zrobić porządek dla uniknienia nieszczęśliwości ogniowej", czyli działania lubelskiej Komisji Boni Ordinis w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta.

Dzień 2 (26.10)

Obrady panelowe - sala nr 30 (nowy gmach Wydziału Humanistycznego)

Część 1: 10:30 – 11:40

Agnieszka Szarafin (UMK) - Morsko- polskie opowieści z początku XIX wieku. Polacy w drodze na San Domingo.

Adam Podlewski (UW) - „Far-called our navies melt away”. Świadomość historyczności i przemijania w kulturze wiktoriańskiej Anglii.

Część 2: 12:00 – 13:10

Agata Łysakowska (UAM) - I co teraz? Pochować zmarłych i nakarmić żywych. Skutki trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku.

Norbert Borzęcki (UMCS) - Lublin w oku cyklonu. Prasa krajowa o przejściu przez miasto trąby powietrznej 20 lipca 1931 r.

Część 3: 13:30 – 15:00

Bartłomiej Proc (KUL) - Nawet ziemia walczy z despotą. Klęski elementarne w Persach Ajschylosa.

Joanna Michalska (UMK) - Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem – średniowieczne społeczeństwo w obliczu zaraz. (Let the food be a medicine, and medicine a food” – society in the face of plague).

Michał Sierba (UŁ) - Morowe powietrze w Orli, na Podlasiu i w Rzeczpospolitej w listach urzędników podlaskich Krzysztofa II Radziwiłła - Macieja Berzeńskiego i Stanisława Kurosza.

Dzień 3 (27.10)

Obrady panelowe - sala nr 30 (nowy gmach Wydziału Humanistycznego):

Część 1: 10:00 – 11:30

Małgorzata Moskal, Ewelina Powroźnik (UMCS) - Żywioł jako współuczestnik politycznych rozgrywek państw. Rozbicie Wielkiej Armady przez sztorm a porażka Filipa II w konflikcie hiszpańsko – angielskim w 1588 r.

Łukasz Baranowski (UwB) - Morowe powietrze w Słonimiu w latach 1630 i 1631.

Kamil Michaluk (UMCS) - Teologiczny, filozoficzny czy naukowy? Problem interpretacji klęsk żywiołowych na łamach Pamiętnika Historyczno – Politycznego i Magazynu Warszawskiego z lat 1782 – 86.


III. Mozaika wyznaniowa w krajach Europy Wschodniej


Dzień 1 (25.10)

Obrady panelowe - sala nr 30 (nowy gmach Wydziału Humanistycznego):

Część 1: 12:00 – 13:50

Anna Penkała (UP im. KEN) - Dziedzictwo kulturowe Tatarów krymskich. Nikłe cienie dawnego blasku.

Robert Stasiak (UŁ) - Obyczajowość ludów kaukaskich we wspomnieniach dziewiętnastowiecznych polskich zesłańców oraz żołnierzy służących w Korpusie Kaukaskim. Zarys problematyki.

Valentyn Shevchuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) - Działalność kolporterska Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na terenach Galicji i Wołynia w okresie międzywojennym.

Agnieszka Szyszkowska (UMK) - Sejny-miasto pogranicza.

Część 2: 14:00 -15:50

Jarosław Kubiak (UŁ) - Współistnienie społeczności wyznaniowych na terenie Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Weronika Gącerz (UP JPII) - Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w trakcie wojny o Lwów i Galicję (Małopolskę) Wschodnią w latach 1918-1919.

Marlena Bodo (UJ) - Relacje katolików i ludności wyznania mojżeszowego na podstawie małego miasteczka.

Nataliia Zdebska (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki) - Діяльність греко-католицьких релігійних товариств м. Львова у сфері соціального захисту населення у міжвоєнний період.

Dzień 2 (26.10)

Obrady panelowe - sala 1 (nowy gmach Wydziału Humanistycznego):

Część 1: 9:00 – 10:50

Svitlana Zymnytska (Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku) - Konwersje religijne w rodzinie Wiśniowieckich w historiografii ukraińskiej i polskiej (XIX – połowa XX w.).

Aleksandra Gałka (UO) - Miejsca kultu religijnego na terenie miasta Izmaił.

Wojciech Łysek (UJ) - Kształtowanie się tożsamości narodowej Ukraińców na przykładzie akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie w latach 1937-1938.

Oksana Borutska (UMCS) - Struktura demograficzno-wyznaniowa przemyskiej diecezji kościoła grecko-katolickiego w latach 1918-1939.

Część 2: 11:00 – 12:30

Grzegorz Wrona (Urz) - Stosunki społeczno-religijne w Miejscu Piastowym w II połowie XVIII i w XIX wieku.

Nazariy Loshty (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) - Misje dominikańskie jako element polityki wschodniej królów polskich w XIV-XV w.

Aleksandra Kuczyńska-Zonik (UMCS) - Polityka wyznaniowa Federacji Rosyjskiej.

Część 3: 12:40 – 14:10

Sylwana Borszyńska (UŁ) - W poszukiwaniu własnej tożsamości. Niemieckie protestantki w wielokulturowej i wielowyznaniowej Łodzi na początku XX wieku.

Mateusz Pielka (UMK) - Konflikty na tle wyznaniowym w województwie Pomorskim w II RP.

Stanislav Voloshchenko (Lwowski Uniersytet Narodowy im. Iwana Franki) - Учнівський склад Володимирського василіанського колегіуму в першій третині 19 ст.

Część 4: 14:20 – 16:10

Piotr Tutulak (UJK) - Pogrom Żydów w Kielcach. Konflikt wyznaniowy czy prowokacja władz?

Ewa Domagała (UJK) - Szlakiem łemkowskich świątyń – obszar klucza muszyńskiego wczoraj i dziś.

Marta Kryspin (IH PAN) - Emigracja przedstawicieli różnych wyznań z II RP – w świetle badań Instytutu Naukowego do Badań Emigracji i Kolonizacji.

Adam Zitek (Uniwersytet Jana Ewangelisty w Ústí nad Łabą) - Mniejszość żydowska w Czechosłowacji w latach 1948-1989.

Dzień 3 (27.10)

Obrady panelowe - sala 1 (nowy gmach Wydziału Humanistycznego):

Część 1 - 9:30-10:40

Krzysztof Popek (UJ) - Bułgarska Golgota narodowa. Masakra w Bataku (1876) jako ludobójstwo o podłożu religijnym.

Jan Gawron (UMCS) - In confinio paganorum et schismaticorum - działalność Kościoła Katolickiego w ziemi lubelskiej w świetle średniowiecznych źródeł narracyjnych.

Część 2 - 10:50- 12:20

Marta Kuc – Czerep (IH PAN) - Kontrowersje wyznaniowe w osiemnastowiecznej Warszawie na przykładzie działalności bractwa św. Benona.

Andrzej Król (Urz) - Wielowyznaniowość obszaru Rusi Czerwonej w świetle dokumentacji sejmiku w Sądowej Wiszni z XVII wieku.

Jarosław Szlązak (UMCS) - Małomiasteczkowa demokracja. Udział społeczeństwa Dubienki w wyborach do rady miejskiej w II RP.

IV. Zarządzanie dokumentacją współczesną. Pytania o dziś i jutro archiwistyki

Dzień 2 (26.10)

Część 1: 11:30 – 13:00

Magdalena Wiśniewska (UMK) - Archiwa społeczne w Internecie.

Mateusz Żmudziński (UMK) - Facebook – czy warto archiwizować portale społecznościowe?

Kamila Biernat (UMK) - Przekazywanie dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych- kilka uwag na temat systemu ADE.


Część 2: 13:30 – 15:00

Marta Zalewska (USz) - Historia pewnego systemu...System EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Ivan Almes (Lwowski Uniersytet Narodowy im. Iwana Franki) - Polonica w bibliotece bazyliańskiego monasteru w Krechowie w latach 70. XVIII w.

Oksana Gnidets (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki) - Księgi metrykalne sślubów rzymsko-katolickiej parafii sw. Mikołaja we Lwowie (1816-1865) i ich wartosć zródłoznawcza.


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

25.10, godz. 19:30 - Spotkanie integracyjne uczestników konferencji w pubie Peron 2 (ul.Marii Curie-Skłodowskiej 26).

26.10, godz. 16:20 - Spacer śladami żydowskiego Lublina z Robertem Kuwałkiem (pracownikiem Państwowego Muzuem na Majdanku). Zbiórka chętnych osób przed wejściem głównym nowego gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS. Prosimy o przygotowanie sprzętu odtwarzającego pliki mp3 oraz słuchawek oraz pobranie pliku: http://www.szeptany.lublin.pl/Szeptany_Lublin/Robert_Kuwaek.html. Będzie on dostępny również w sekretariacie konferencyjnym. Spacer rozpoczniemy pod Zamkiem Lubelskim o godzinie 17:00.: inst
inst -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
inst -> Behringer ośmiokanałowy konwerter sygnału ad/da ultragain Pro8 Digital ada8000
inst -> Detektor stłuczenia szyby z funkcją aktywnego antymaskingu
inst -> Laboratorium Automatyki i Sterowania Ruchem Kolejowym
inst -> CZĘŚĆ a informacje dotycząe podmiotu ubiegającego się o pomoc
inst -> Instrukcja pomiaru rolety Mini a-19, vegas mini
inst -> Gradia direct światłoutwardzalny kompozyt do wypełnień ubytków
inst -> Instrukcja do programu „Analiza testu kompetencji cke gmp kwiecień 2006
inst -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
inst -> Politechnikaszczeci ń s k a wydział techniki morskiej

Pobieranie 73.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna