II. ogólna charakterystyka miasta I gminy 1Dane administracyjnePobieranie 197.33 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar197.33 Kb.

ABRYS Technika Sp. z o.o.

Program Ochrony Środowiska

dla Miasta i Gminy Strzelce KrajeńskieII. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY

2.1Dane administracyjne


Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Graniczy ona z gminami:


 • Pełczyce, Krzęcin i Bierzwnik (powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie);

 • Dobiegniew, Stare Kurowo, Zwierzyn (powiat strzelecko-drezdenecki);

 • Santok i Kłodawa (powiat gorzowski).

Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie należy do największych gmin województwa lubuskiego. Zajmuje powierzchnię 31 857 ha, z czego 473 ha przypada na obszar miejski, a 31 384 ha - obszary wiejskie (wg danych ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego, stan na 31.12.2004). Pod tym względem gmina lokuje się na 3 miejscu wśród gmin powiatu, powierzchnia gminy stanowi 25,52 % jego powierzchni. Teren ten zamieszkuje 17 799 mieszkańców, z czego 10 371 na obszarze miasta. Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi są droga krajowa 22 i wojewódzka nr 156.

Nie bez znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy jest współpraca na szczeblach międzynarodowych z: gminą AABYBRO (Dania), gminami ANGERMUNDE i TORNESCH (Niemcy), Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Powiatu Friedeberg z siedzibą w Anklam (Niemcy) oraz w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina. Ponadto gmina prowadzi współpracę z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami w ramach realizowanych projektów i programów UE oraz w ramach organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych i zawodów sportowych.


2.2Położenie geograficzne


Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego obszar gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego.


Gmina położona jest na skraju dwóch makroregionów: Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. W dalszej klasyfikacji regionalnej teren gminy leży w obszarze 2 mezoregionów: Pojezierza Dobiegniewskiego (obejmującego większą część gminy) oraz Kotliny Gorzowskiej (południowa część gminy).

Położenie fizyczno-geograficzne gminy wpłynęło na urozmaicenie jej rzeźby terenu. Przez gminę przebiega pasmo moren czołowych, ukształtowanych przez zlodowacenie bałtyckie, leżących pomiędzy dwoma pasmami równin sandrowych (sąsiednich mezoregionów). W dalszej konsekwencji wpłynęło to na bogactwo jezior na terenie gminy oraz znaczną lesistość.


2.3 Warunki klimatyczne


Gmina pod względem regionalizacji klimatycznej położona jest w Dzielnicy Klimatycznej Pomorskiej, której klimat charakteryzuje się stosunkowo chłodnym latem i dość łagodną zimą.

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych.

Warunki Klimatyczne panujące na terenie gminy obrazują również dane zawarte w tabeli 1, opracowane na podstawie obserwacji prowadzonych w stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp.


Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej
w Gorzowie Wielkopolskim
Parametr

Wartość

Średnia roczna temperatura powietrza

1996-2000

8,9oC

2002

9,6

Roczne sumy opadów za lata 1996 - 2000

566 mm

Średnia roczna prędkość wiatru

2,5 m/sek

Usłonecznienie w h

1718

Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca.

Teren Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych. Pewne różnice klimatyczne zaznaczają się okresowo na terenach wysoczyznowych oraz większych dolin rzecznych i w okolicach jezior. W rejonie dolin rzecznych okresowo zalegają chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej wilgotności oraz częściej występują przygruntowe przymrozki. Doliny rzeczne pełnią, więc okresowo rolę korytarzy umożliwiających spływ chłodnego powietrza.

Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom gruntowym, podmokłościom, stawom i mniejszym jeziorom.

Pewien swoisty mikroklimat wprowadzają również kompleksy leśne. Cechuje je większa wilgotność powietrza, zaciszność, zacienienie. Wpływają łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur. Oddziaływanie lasów na klimat terenów sąsiednich dotyczy przede wszystkim pasa o szerokości 50 – 100 m – wokół większego kompleksu leśnego.

2.4Walory kulturowe


Na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie zostało zachowanych wiele historycznych pamiątek, między innymi pałace, kościoły, dworki, cmentarze i pojedyncze budownictwo ludowe. Uwarunkowane jest to historycznym powiązaniem tego regionu z różnymi krainami, co wynika również z położenia regionu i gminy na zachodnim skraju Polski.

Do najcenniejszych zabytków gminy należy jeden z lepiej zachowanych średniowiecznych obiektów grodowych w postaci murów obronnych, baszt i bram. Zachowany fragment murów, opasujących stare miasto, liczy ok.1640 długości i do 8 m wysokości. W linii murów usytuowana jest Baszta Więzienna zwana także Basztą Czarownic (zbudowana w XIV w.) oraz brama Młyńska.

Do innych cennych zabytków na terenie miasta i gminy należą:

  • kościół farny w centrum Strzelec, zbudowany w drugiej połowie XIII w tzw. KOLEGIATA;

  • spichlerz przed bramą Młyńską w Strzelcach Krajeńskich, zbudowany w 1764r;

  • kościół neogotycki i zespół starych budynków folwarcznych w Dankowie;

  • kościół jednonawowy w Lipich Górach;

  • kościoły w Bobrówku i Ogardach.

Patrząc na zasoby kulturowe Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie z przyrodniczej perspektywy za najistotniejsze elementy należy uznać obiekty o charakterze parkowym i cmentarnym, których omówienie znajduje się w rozdziale 4.8.1 „Zieleń urządzona i zadrzewienia śródpolne”.

2.5Uwarunkowania społeczne

2.5.1Struktura i procesy demograficzne


Gminę miejsko-wiejską Strzelce Krajeńskie (według danych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2003 rok) zamieszkują 17 799 osoby na przestrzeni 318 km2, z czego ok. 58 % (10 313 mieszkańców) mieszka w samym mieście Strzelce Krajeńskie. Gęstość zaludnienia na omawianym terenie wynosi ok. 56 Mk/km2.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31.XII) tendencje w zakresie zmian demograficznych tego obszaru na przestrzeni lat 1995-2002 kształtowały się następująco:
Struktura demograficzna ludności miasta i gminyCecha struktury

Liczba osób

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania - ogółem

17692

17784

17839

17825

17872

17900

17883

17549

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni

8722

8763

8781

8751

8750

8757

8739

8569

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety

8970

9021

9058

9074

9122

9143

9144

8980

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

5490

5397

5248

5103

4994

4831

4616

4268

Ludność w wieku produkcyjnym

10364

10503

10629

10732

10892

11039

11208

11190

Ludność w wieku poprodukcyjnym

1838

1884

1962

1990

1986

2030

2059

2091

Przyrost naturalny ogółem

79

93

94

50

31

38

54

10

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Regionalnych


Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkaniaObszar

Liczba osób

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Miasto

10282

10313

10332

10299

10342

10363

10312

10228

Obszar wiejski

7410

7471

7507

7526

7530

7537

7571

7321

Razem

17692

17784

17839

17825

17872

17900

17883

17549

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Regionalnych

Z danych ewidencji ludności prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż na omawianym terenie liczba mieszkańców w analizowanych latach ulegała niewielkim zmianom (rysunek 1). Znaczny wzrost nastąpił w roku 2003 w stosunku do roku 2002 (liczba mieszkańców wzrosła o 250 osób - do 17 799 mieszkańców). Jednak przyczyniły się do tego nie zachodzące procesy demograficzne, a przeprowadzenie szczegółowego spisu ludności przez Urząd Statystyczny.
 1. Zmiany liczby ludności Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
  na przestrzeni lat 1995-2002

Analizując strukturę ludności gminy w ostatnich latach można przyjąć, iż w latach kolejnych liczba ludności przy optymistycznych prognozach demograficznych będzie nadal stabilna lub zachowa niewielką tendencję wzrostową.

Na obszarze gminy ponad połowa ludności to ludność w wieku produkcyjnym, tj. ok. 62 % ogólnej liczby ludności (rysunek 2). Jednak malejący przyrost naturalny w analizowanym okresie czasu 1995-2002 świadczy o starzeniu się społeczeństwa.


 1. Struktura wiekowa ludności Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie w 2002 roku


2.5.2Struktura sieci osadniczej w gminie


W skład sieci osadniczej Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie oprócz miasta Strzelce Krajeńskie wchodzą 34 miejscowości zgrupowane w 21 sołectw (tabela 4).

W układzie przestrzenno funkcjonalnym ludność gminy skupiła się wokół miasta Strzelce Krajeńskie – siedziby gminy. W obrębie najbliższego otoczenia miasta położone są większe miejscowości i sołectwa w gminie. Związane jest to zarówno z istniejącą siecią połączeń komunikacyjnych i drogowych z miastem jak i dążeniem mieszkańców miasta do rozbudowy strefy podmiejskiej.
Liczba stałych mieszkańców obszaru wiejskiego
z podziałem na sołectwa
L.p.

Sołectwo

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Liczba mieszkańców

Miejscowości (osady) *1

2

3

4

1

Bobrówko

Bobrówko

937

Machary

95

2

Bronowice

Bronowice

424

3

Brzoza

Brzoza

568

4

Buszów

Buszów

304

Buszewko

4

Puszczykowo

30

5

Danków

Danków

134

6

Gardzko

Gardzko

395

Golczewice

5

7

Gilów

Gilów

238

8

Licheń

Licheń

343

Długie

49

9

Lipie Góry

Lipie Góry

422

10

Lubicz

Lubicz

329

11

Ogardy

Ogardy

526

12

Pielice

Pielice

123

13

Przyłęg

Przyłęg

159

14

Sidłów

Sidłów

198

15

Sławno

Sławno

211

16

Sokólsko

Sokólsko

154

17

Strzelce Klasztorne

Strzelce Klasztorne

179

Piastowo

137

Czyżewo

110

Małe Osiedle

22

Chwytowo

3

Ciecierzyn

18

18

Tuczno

Tuczno

687

Tuczenko

9

19

Wełmin

Wełmin

143

20

Wielisławice

Wielisławice

307

Wilanów

44

21

Żabicko

Żabicko

179

Śródlesie

b.d.

Źródło: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie

* - Liczba mieszkańców wg stanu na koniec 2002 roku


2.6Użytkowanie terenu


Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie jest gminą miejsko-wiejską o charakterze rolniczo-leśnym. Duże znacznie w użytkowaniu tego terenu mają szczególnie grunty leśne oraz wody Te trzy kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy świadczą o jej wyjątkowym bogactwie przyrodniczym, które mogą przyczynić się do rozwoju turystycznego.

Strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy, na podstawie danych pochodzących z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich (stan na 01.01.2004) przedstawiono w tabeli 5.
Struktura użytkowania gruntów na terenie
Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Rodzaje gruntów

Powierzchnia ewidencyjna [ha]

Teren miasta

Obszar wiejski

Razem

% w ogólnej powierzchni gruntów

1

2

3

4

5

Powierzchnia ogólna

494

31 363

31 857

100

Użytki rolne

211

17 173

17 384

54,57

grunty orne

194

15 417

194

49,00

sady

1

399

400

1,26

łąki trwałe

1

299

300

0,94

pastwiska trwałe

8

567

575

1,80

grunty rolne zabudowane

6

329

335

1,05

grunty pod stawami

0

120

120

0,38

grunty pod rowami

1

45

46

0,14

Użytki leśne

1

12 026

12027

37,75

lasy

1

11 832

11833

37,14

grunty zadrzewione i zakrzewione

1

194

195

0,61

Grunty zabudowane i zurbanizowane

246

1 019

1265

3,97

tereny mieszkalne

66

32

98

0,31

tereny przemysłowe

22

12

34

0,11

inne tereny zabudowane

49

10

59

0,19

zurbanizowane tereny niezabudowane

37

3

40

0,13

tereny rekreacyjne wypoczynkowe

22

56

78

0,24

Tereny komunikacyjne

drogi

44

906

906

2,84

kolejowe

5

15

15

0,05

inne

1

1

1

0,00

użytki kopalne

0

34

34

0,11

Wody

26

483

509

1,60

powierzchniowe płynące

26

401

427

1,34

powierzchniowe stojące

0

82

82

0,26

Tereny inne

10

659

669

2,10

użytki ekologiczne

0

12

12

0,04

nieużytki

10

624

634

1,99

tereny różne

0

23

23

0,07

Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
Rozpatrując ogólne zestawienie wykorzystania gruntów na terenie Miasta i Gminy
Strzelce Krajeńskie pomocnym jest rysunek 3 obrazujący podstawową strukturę użytkowania gruntów na omawianym obszarze.


 1. Podstawowa struktura użytkowania gruntów
  w Mieście i Gminie Strzelce Krajeńskie
Jak wynika z zestawienia przedstawionego powyżej, na terenie gminy przeważają użytki leśne i rolne. Grunty leśne stanowią ok. 38 %, natomiast wykorzystywane rolniczo blisko 55 % ogólnej powierzchni gminy.

2.7Uwarunkowania gospodarcze

2.7.1Podmioty gospodarcze


Gmina nie posiada, poza nielicznymi wyjątkami większych zakładów przemysłowych. Na terenie gminy szczególna rola przypada przedsiębiorstwom małym i średnim, charakteryzującym się wysoką dynamiką i elastycznością [Plan rozwoju Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie].

Według systemu rejestracji podmiotów gospodarczych (system REGON) Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie na koniec roku 2002 zarejestrowanych było 1189 jednostek gospodarczych, z czego 940 w mieście.

Według danych ewidencji gminnej na omawianym terenie zarejestrowanych jest ogółem 916 podmiotów, z czego w poszczególnych typach branż:


 • Produkcyjnej - 140 szt.

 • Handlowej - 355 szt.

 • Usługowej - 421 szt.

Przedstawiona struktura branżowa podmiotów gospodarczych o szczególnie dużym udziale jednostek handlowych i usługowych świadczy o turystycznym charakterze gminy.

Największe podmioty gospodarcze na terenie gminy przedstawia poniższa tabela.
Największe podmioty gospodarcze na terenie gminyNazwa / adres

Charakter produkcji / usługi

1

2

P.P.U.H.M "POM" sp. zo. o.
Ul. Wodociągowa 1, 66-500 Strzelce Kraj.

Usługi i produkcja w branży metalowej

Strzelecka Spółdzielnia Mleczarska
ul. Ks. Popiełuszki 30, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja przetworów mleczarskich

Zakład Komunalny sp. z o.o.
Ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.

Usługi komunalne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Zo.o.
Ul. Kościuszki 5, 66 –500 Strzelce Kraj.

Usługi energetyczne

Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe s.c."DROMAX"
Ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Kraj.

Usługi z zakresu modernizacji dróg

Prywatne Gospodarstwo Ogrodnicze Mularski
ul. Gorzowska 19, 66 – 500 Strzelce Kraj.

Produkcja owoców

Zakład Budowlano-Montażowy Jan Ulański
Ul. Południowa 20, 66 –500 Strzelce Kraj.

Usługi budowlane

Firma Handlowo Reklamowa Rafał Chmiel
Ul. Południowa 19a, 66-500 Strzelce Kraj.

Usługi budowlane

"ROFIX" Sp. Z o. o.
Al. Wolności 6, 66-500 Strzelce Kraj.

Usługi w branży metalowej

"LEWJAR" Sp. Z o. o.
ul. Chrobrego 20a, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja odzieżowa

" Sanita-PL" Sp.zo.o.
ul. Cmentarna 6, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja obuwia

"JACO" Sp. Z o .o.
Al. Wolności 17 a, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja obuwia

"LIRF" P.H.U.P. Fornalczyk
ul .Strumykowa 14
66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja znaków drogowych, reklama

"CLIMA" sp.z o.o.
ul. Cmentarna 4, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja okien

"KARO-TRANS" Herberg R. i Fil B.
Ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.

Usługi transportowe  

Zakład Usługowo-Transportowy
"ERTRANS" Robert TUZ,

ul. Kościuszki 27, 66-500 Strzelce Kraj.Usługi transportowe

" EUROFIX" Sp. z o. o.
ul. Brzozowa 4, 66-500 Strzelce Kraj.

Producent uchwytów do rur i grzejników.

"STEMA" Sp. z o. o. Zakład odzieżowy
Ul. PCK 10, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja odzieży

"Świt" Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego
Ul. Wodociągowa 4, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja obuwia

"SPARTHEM" Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 1, 66-500 Strzelce Kraj.

Produkcja wkładów kominkowych

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, www.powiat.fsd.pl
Wielkość i prowadzony rodzaj działalności powyższych zakładów nie stwarza znaczącego zagrożenia na środowisko Podmioty te wpływają na jakość środowiska przyrodniczego przez poszczególne rodzaje oddziaływania, tj. pobór wód, emisję gazów i pyłów, emisję hałasu, wytwarzanie odpadów. Na ww. korzystanie ze środowiska potrzebne są odpowiednie zezwolenia kompetentnych jednostek administracyjnych, co stwarza możliwość kontrolowania wielkości oddziaływania. Oddziaływanie podmiotów gospodarczych zgodnie z wydanymi pozwoleniami zostanie omówione w ramach poszczególnych komponentów środowiska w niniejszym opracowaniu.

2.7.2Gospodarka rolna


Gmina Strzelce Kraj. posiada typowo charakter rolniczy i dlatego rolnictwo stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki Gminy, wpływającą na poziom rozwoju i standard życia mieszkańców [Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Krajeńskie].

Rolnictwo odgrywa jedną z kluczowych ról w tworzeniu struktury gospodarczej tego terenu. Skupia ono znaczne zasoby w postaci siły roboczej oraz majątku trwałego. Walory przyrodnicze obszarów wiejskich tworzą warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w związku z coraz większym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na żywność ekologiczną.

Ogólna powierzchnia użytków rolnych Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie wynosi 17384 ha, co stanowi 54,57 % ogólnej powierzchni gruntów gminy.

Strukturę ich użytkowania przedstawia poniższy rysunek.
 1. Struktura użytkowania gruntów rolnych

Na terenie gminy najwięcej jest gospodarstw małych (do 1 ha), co świadczy o dużym rozproszeniu ziemi użytkowanej rolniczo. W ogólnej liczbie gospodarstw rolnych (639 – według Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze) strukturę gospodarstw poszczególnej wielkości przedstawia poniższe zestawienie:
Struktura wielkości gospodarstw rolnych na terenie gminyWielkość gospodarstwa

Do 1 ha

1 – 5 ha

5 – 10 ha

10 – 15 ha

Powyżej 15 ha

Ogólna liczba na terenie gminy

402

228

62

47

100

Źródło: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, powszechny spis rolny, 2002”
Struktura najważniejszych elementów gospodarki rolnej (uprawy i hodowli zwierząt) przedstawia się następująco:


Produkcja roślinna/uprawy w 2002 rokuRodzaj upraw

Powierzchnia upraw [ha]

Udział procentowy
[%]

Średnie plony

Zboża ogółem

6 995

80,2

40,2

Strączkowe na ziarno

90

1,0

12,0

ziemniaki

320

3,7

230,0

Przemysłowe / rzepak

860

9,9

21,0

pozostałe

286

3,3

-

Źródło: Urzędu Miejskiego Strzelce Krajeńskie – dane ankietowe
W strukturze produkcji zwierzęcej dominującym rodzajem hodowli jest trzoda chlewna. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo prowadzące działalność z zakresu tuczu trzody chlewnej. Pogłowie farmy zlokalizowanej w miejscowości Piastowo liczy 1400 szt. (według danych ankietowych Urzędu Miejskiego), co stanowi ok. 350 DJP (Dużych Jednostek Przeliczeniowych - według załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku Dz. U. Nr 179, poz. 1488, 1489 i 1490).

Zgodnie z tym rozporządzeniem przemysłowe hodowle zwierząt zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a powyżej hodowli 240 DJP, przedsięwzięcie takie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Rozporządzenie określa również możliwość sporządzania raportów dla hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 50 DJP. Przyjęcie takiego postępowania w procedurze legalizacji powstawania nowych farm, w drodze uchwał prawa lokalnego, jest bardziej zasadne, ze względu na lepszą możliwość interwencji w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.


2.7.3Gospodarka rybacka


Jedną z dziedzin gospodarczych gminy jest prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiornikach wodnych.

Racjonalnie prowadzona gospodarka rybacka powinna być oparta o przepisy prawne, a głównie Ustawę Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229) oraz Ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 1999 r.).

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi na terenie gminy Strzelce Krajeńskie od 1999 roku Starostwo Powiatowe wydało 6 pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich.II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna