II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 8Pobieranie 1.22 Mb.
Strona1/16
Data03.05.2016
Rozmiar1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Sprawozdanie okresowe

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013 w I połowie 2011 r.

Warszawa, dnia 25.08.2011 r.
Spis treści

Wstęp 6

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 8

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 8

1. Realizacja i analiza postępów 8

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 8

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 8

1.2 Informacje finansowe 8

1.2 Informacje finansowe 8

1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu 8

1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu 8

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów 9

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów 9

1.5 Analiza jakościowa 11

1.5 Analiza jakościowa 11

PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. 25

PRIORYTET II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. 41

PRIORYTET III - Regionalny system transportowy. 48

PRIORYTET IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. 56

PRIORYTET V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. 66


PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 72

PRIORYTET VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. 80

1.6 Analiza złożonych wniosków o dofinansowanie 91

1.6 Analiza złożonych wniosków o dofinansowanie 91

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 93

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 95

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu 95

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu 95

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) 96

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) 96

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) 107

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) 107

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach 107

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach 107

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 109

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 109

4. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu 109

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych 109

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych 109

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 110

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 110

5. Informacja o realizacji dużych projektów 110

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 113

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 118

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 118

Spis tabel 118

Tabela 1. Procent realizacji kategorii interwencji skorelowanych ze Strategią Lizbońską 15 118

Tabela 2. Projekty w ramach Działania 1.1 29 118

Tabela 3. Projekty kluczowe w ramach Działania 1.1 29 118

Tabela 4. Projekty w ramach Działania 1.2 31 118

Tabela 5. Projekty w ramach Działania 1.3 32 119

Tabela 6. Projekty kluczowe w ramach Działania 1.3 32 119

Tabela 7. Projekty w ramach Działania 1.4 33 119

Tabela 8. Projekty kluczowe w ramach Działania 1.4 34 119

Tabela 9. Projekty w ramach Działania 1.5 35 119

Tabela 10. Projekty w ramach Działania 1.6 36 119

Tabela 11. Projekty w ramach Działania 1.7 38 119

Tabela 12. Projekty kluczowe w ramach Działania 1.7 38 119

Tabela 13. Projekty w ramach Działania 1.8 39 119

Tabela 14. Projekty w ramach Działania 2.1 44 119

Tabela 15. Projekty kluczowe w ramach Działania 2.1 45 119

Tabela 16. Projekty w ramach Działania 2.2 46 119

Tabela 17. Projekty kluczowe w ramach Działania 2.2 46 119

Tabela 18. Projekty w ramach Działania 2.3 47 119

Tabela 19. Projekty w ramach Działania 3.1 51 119

Tabela 20. Projekty kluczowe w ramach Działania 3.1 52 119

Tabela 21. Projekty w ramach Działania 3.2 53 119

Tabela 22. Projekty kluczowe w ramach Działania 3.2 54 119

Tabela 23. Projekty w ramach Działania 3.3 55 119

Tabela 24. Projekty kluczowe w ramach Działania 3.3 56 119

Tabela 25. Projekty w ramach Działania 4.1 59 119

Tabela 26. Projekty w ramach Działania 4.2 60 119

Tabela 27. Projekty kluczowe w ramach Działania 4.2 61 119

Tabela 28. Projekty w ramach Działania 4.3 62 119

Tabela 29. Projekty w ramach Działania 4.4 64 119

Tabela 30. Projekty kluczowe w ramach Działania 4.4 64 119

Tabela 31. Projekty w ramach Działania 5.1 69 119

Tabela 32. Projekty w ramach Działania 5.2 70 119

Tabela 33. Projekty kluczowe w ramach Działania 5.2 70 119

Tabela 34. Projekty w ramach Działania 6.1 76 119

Tabela 35. Projekty kluczowe w ramach Działania 6.1 76 119

Tabela 36. Projekty w ramach Działania 6.2 78 119

Tabela 37. Projekty kluczowe w ramach Działania 6.2 79 119

Tabela 38. Projekty w ramach Działania 7.1 85 119
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna