II. Wskazówki metodycznePobieranie 66.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar66.29 Kb.

BIULETYN JHP BN nr 18/2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II. Wskazówki metodyczne
1. Zagadnienia emigracji i ludności pozostającej poza krajem pochodzenia cd.
Lista określników po tematach typu „narodowość za granicą”

(bez określników formalnych i stosowanych po wszystkich rodzajach tematów)


- archiwistyka

  • asymilacja

  • bibliotekarstwo

  • czasopisma

  • etnografia

- geografia

- gospodarka

- historia

- ideologia

- jakość życia


  • język

  • kultura

- kultura fizyczna

- literatura

- miejsca pamięci

- migracje  • muzealnictwo

  • muzyka

- nauka

- obchody

- opieka społeczna

- organizacje

- osadnictwo

- pamiątki

- piśmiennictwo

- polityka

- praca

- psychologia- religia

- samorząd

- służba zdrowia

- socjologia

- sport

- stereotyp- szkolnictwo i oświata

- szkolnictwo wyższe

- sztuka

- tablice pamiątkowe

- teatr

- ubezpieczenia- wydawnictwa

- zjazdy i konferencje


Emigracja i dana narodowość za granicą.
Utrzymuje się stosowanie konstrukcji „nazwa kraju – emigracja” dla opisywania przedmiotowego procesów migracyjnych z danego kraju, np.:
Wychodźstwo z Galicji : Kraków - centrum organizacji ruchu emigracyjnego na przełomie XIX i XX wieku : Katalog wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej, listopad 2003 - styczeń 2004 / Grzegorz M. Kowalski. – Kraków, 2003
Archiwum Państwowe (Kraków) - zbiory - katalog wystawy

Biblioteka Jagiellońska – zbiory - katalog wystawy

Kraków (woj. małopolskie) – wystawy - od 2001 r.

Galicja – ludność – migracje - katalog wystawy

Polska – emigracja - 19-20 w. - katalog wystawy
Mechanizmy polskich migracji zarobkowych / pod red. Celiny Bobińskiej. – Warszawa, 1976
Emigracja zarobkowa – Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne

Polska – emigracja - 19-20 w. - materiały konferencyjne


Kryzys emigracyjny a polska polityka kolonjalna / Mieczysław Fularski. – Warszawa, 1931
Osadnictwo - polityka – Polska - 1918-1939 r.

Polska – emigracja - 1918-1939 r.

Polska – gospodarka – polityka - 1918-1939 r.

Polska – kolonie – projekty - 1918-1939 r.


Przegląd Emigracyjny : organ Urzędu Emigracyjnego / Urząd Emigracyjny przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. – Warszawa, 1926-1927
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Urząd Emigracyjny - wydawnictwa urzędowe

Zatrudnienie za granicą – Polska - wydawnictwa urzędowe

Wydawnictwa urzędowe polskie - 1918-1939 r.

Polska – emigracja - 1918-1939 r. - wydawnictwa urzędowe


Demograficzne skutki emigracji ludności rodzimej z Opolszczyzny do RFN / Barbara Grodecka, Robert Rauziński. – Opole 1982
Opole (woj. opolskie ; okręg) – ludność – migracje - 1944-1989 r.

Opole (woj. opolskie ; okręg) – ludność - 1944-1989 r.

Polska – emigracja - Niemcy (Republika Federalna)
Amerykańska loteria wizowa '93 : nowe zasady udziału, wzory listów i dokumentów, realia życia w USA : informator / Jan Palarczyk. – Kraków, 1993
Loteria wizowa

Polska – emigracja - Stany Zjednoczone - poradnik

Stany Zjednoczone - wydawnictwa popularne
Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się : (drenaż mózgów) / Barbara Liberska. – Warszawa, 1977
Kadry – polityka - kraje rozwijające się

Kraje rozwijające się – emigracja - kraje kapitalistyczneOrganizacja emigracji włoskiej / Seweryn Horszowski – Warszawa, 1921

Włochy – emigracja – organizacja - 19-20 w.


Po konstrukcji „nazwa kraju – emigracja” stosuje się określniki geograficzne (kraj docelowy) i chronologiczne. Określnik chronologiczny odnosi się do nazwy kraju zawartej w temacie, np.:
Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski : charakterystyka strumieni, cech migrantów i okoliczności pobytu w Polsce / Marek Okólski. – Warszawa, 1997
Ukraińcy za granicą - Polska - od 1989 r.

Ukraina – emigracja – Polska - od 1945 r.


Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (1919-1924) / Adam Walaszek. – Kraków, 1982
Mniejszości narodowe - Stany Zjednoczone - 1918-1939 r.

Repatriacja – Polska - 1918-1939 r.

Polacy za granicą – socjologia - Stany Zjednoczone - 1918-1939 r.

Stany Zjednoczone - emigracja - Polska - 1918-1939 r.


Po konstrukcji „nazwa kraju – emigracja” można stosować określnik – socjologia i konstrukcja ta nie jest znaczeniowo identyczna z konstrukcją „nazwa narodowości za granicą – socjologia”. Pierwsza opisuje strukturę społeczną ruchu emigracyjnego i jego przyczyny, druga zagadnienia społeczne emigrantów w warunkach kraju, w jakim się znaleźli, np.:
Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975-1994 / Krystyna Iglicka-Okólska. – Warszawa, 1998
Podlasie – ludność – migracje - od 1944 r.

Polska – emigracja – socjologia - od 1944 r.

Cieszyn (woj. śląskie ; okręg) - ludność - migracje - od 1944 r.
Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski : w świetle wywiadów pogłębionych z przybyszami z b. ZSSR / Dariusz Stola. – Warszawa, 1997
Emigracja zarobkowa - socjologia - kraje byłego ZSRR

Zatrudnienie cudzoziemców – socjologia – Polska - od 1989 r.

Kraje byłego ZSRR – emigracja – socjologia – Polska
Polacy w Bawarii : tożsamość etniczno-kulturowa, wchodzenie w społeczeństwo niemieckie / Leon Dyczewski. – Lublin, 1993
Mniejszości narodowe – socjologia - Niemcy (Republika Federalna)

Bawaria (Niemcy) - stosunki etniczne -1945-1989 r.

Polacy za granicą – socjologia - Niemcy (Republika Federalna)
Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918-1921 / Tadeusz Radzik. – Lublin, 1988
Mniejszości narodowe - socjologia - Stany Zjednoczone - 1918-1939 r.

Żydzi – socjologia - Stany Zjednoczone - 1918-1939 r.

Polacy za granicą – socjologia - Stany Zjednoczone - 1918-1939 r.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że poza określnikami geograficznymi i chronologicznymi, po konstrukcji „Nazwa kraju – emigracja” stosowane będą tylko dwa określniki: socjologia i organizacja. Stosowane też będą odpowiednie określniki formalne.
Zakres stosowania tematów typu „nazwa narodowości za granicą”.
Tematy typu „nazwa narodowości za granicą” stosowany jest dla opisywania wszelkich sytuacji pobytu poza granicami kraju pochodzenia, bez względu na to czy jest to pobyt czasowy czy stały. Określniki z przedstawionej listy powinny pozwolić na precyzyjne opisanie tych sytuacji. Zastosowanie niektórych określników wymaga dodatkowych wyjaśnień.
- szkolnictwo wyższe
Po tematach „nazwa narodowości za granicą” określnik – szkolnictwo wyższe stosowany jest tylko dla uczelni tworzonych i prowadzonych przez przedstawicieli danej nacji, np.:
Polski wydział lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu / Zdzisław Teleszyński. - [Warszawa ], 1967
University of Edinburgh. Polish Medical Faculty

Medycyna - szkolnictwo wyższe - Wielka Brytania - 1939-1945 r.

Polacy za granicą - szkolnictwo wyższe - Wielka Brytania - 20 w.

Edynburg (Wielka Brytania) - szkolnictwo wyższe - 1939-1945 r.


W przypadku nauki na uczelni danego kraju określnik ten nie jest stosowany, stosowane są natomiast dodatkowe tematy, takie jak Kształcenie za granicą, Studenci zagraniczni, np.:
Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w latach 1944-1950 / Mirosław Golon. – Włocławek, 2004
Kształcenie za granicą - Polska - 1944-1956 r.

Polacy za granicą – ZSRR - 1945-1985 r.

Studenci zagraniczni – ZSRR – 1945-1985 r.

Szkolnictwo wyższe – ZSRR - 1945-1985 r.


Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889 / Zenobiusz Michał Bednarski. – Olsztyn, 2002
Universität Dorpat. Medizinische Fakultät - biografie

Kształcenie za granicą – Polska - 19 w.

Medycyna - szkolnictwo wyższe – Niemcy - 19 w.

Polacy za granicą – Rosja – 19 w.

Studenci zagraniczni – Rosja - 19 w.

Tartu (Estonia) - szkolnictwo wyższe -19 w.


- praca
Przy zastosowaniu konstrukcji „Nazwa narodowości za granicą – praca”, przestaje być zasadne stosowanie takich tematów jak Zatrudnienie za granicą, Zatrudnienie cudzoziemców. Konstrukcja „Nazwa narodowości za granicą – praca – określnik geograficzny” wyraża zarówno narodowość pracującego, jak i kraj pracodawcy. Tematy Zatrudnienie za granicą, Zatrudnienie cudzoziemców powinny więc służyć do opisywania aspektów prawnych, politycznych, organizacyjnych, socjologicznych lub ekonomicznych zatrudniania cudzoziemców czy też zatrudnienia za granicą, np.:


E-mailem z Doliny Krzemowej / Marek Hołyński. – Warszawa, 2000

Hołyński, Marek (1947- )

Informatycy – Polska - od 1989 r. - pamiętniki

Komputery – przemysł - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - pamiętniki

Pamiętniki polskie - od 1989 r.

Polacy za granicą – praca - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - pamiętnikiw opracowaniu wg wcześniejszych zasad wyglądało to następująco:


Hołyński, Marek (1947- )

Informatycy – Polska - od 1989 r. - pamiętniki

Komputery – przemysł - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - pamiętniki

Pamiętniki polskie - od 1989 r.

Zatrudnienie cudzoziemców – Stany Zjednoczone - 1989 r. - pamiętniki

Zatrudnienie za granicą - Polska - od 1989 r. – pamiętniki


Polska w oczach Irlandczyków = Poland through Irish eyes / zebrał i przeł. Bogdan Wagner. – Lublin, 2001
Listy irlandzkie - od 1989 r.

Nauczyciele – Irlandia - od 1989 r. - pamiętniki

Pamiętniki irlandzkie - od 1989 r. - antologia

Irlandczycy za granicą – praca – Polska - od 1989 r. - pamiętnikiw opracowaniu wg wcześniejszych zasad wyglądało to następująco:


Listy irlandzkie - od 1989 r.

Nauczyciele – Irlandia - od 1989 r. - pamiętniki

Pamiętniki irlandzkie - od 1989 r. - antologia

Zatrudnienie cudzoziemców – Polska - od 1989 r. - pamiętniki

Zatrudnienie za granicą - Irlandia - od 1989 r. - pamiętniki
Określnik - praca zastosowany po tematach typu „nazwa narodowości za granicą” pozwala opisać zagadnienia pracy przymusowej w Niemczech, np.:
Cierń mojej młodości : wspomnienia dzieci i młodzieży z przymusowych robót w III Rzeszy / wybór i oprac. Zofia Bigorajska, Władysława Pietruczuk-Kurkiewiczowa. – Warszawa, 1979
Dziecko – Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki

Młodzież – Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki

Pamiętniki polskie - 1939-1945 r. - antologia

Praca przymusowa – Niemcy - 1933-1945 r. - pamiętniki

Polacy za granicą – praca – Niemcy - 1933-1945 r. - pamiętniki


  • polityka

W hasłach typu „nazwa narodowości za granicą” po określniku – polityka nie stosuje się określnika geograficznego, gdyż taka konstrukcja jest wieloznaczna. Jeśli chcemy przedstawić kraj pobytu danej nacji powinniśmy użyć hasła typu „nazwa narodowości za granicą + określnik geograficzny” bezpośrednio po temacie, np.:


Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832) / Radosław Paweł Żurawski. – Warszawa, 1999
Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861)

Polacy za granicą – polityka - 19 w.

Polacy za granicą - Wielka Brytania - 19 w.
Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska – Wrocław, 2000
Polacy za granicą – polityka - 1945-1989 r.

Polacy za granicą - Stany Zjednoczone - 1945-1989 r.

Polacy za granicą - Wielka Brytania - 1945-1989 r.

Polska - polityka wewnętrzna - 1944-1989 r.


określniki chronologiczne
Określnik chronologiczny po tematach wyrażających grupę etniczną przebywającą poza krajem pochodzenia odnosi się do określnika geograficznego występującego w danym haśle przedmiotowym, np.:
Polacy za granicą – Niemcy – 1918-1933 r.

Polacy za granicą – Stany Zjednoczone – od 1945 r.

Ukraińcy za granicą – Polska – 1944-1956 r.
Jeśli w haśle nie występuje określnik geograficzny, należy użyć określnika ogólnego stosowania, np.:
Polacy za granicą – 1945-1989 r.

Czesi za granicą - od 1945 r.

Niemcy za granicą – 1918-1939 r.
Te same zasady dotyczą tematów związanych z tematem Polacy za granicą: Duszpasterstwo polonijne, Organizacje polonijne, Szkolnictwo polonijne
Duszpasterstwo polonijne – Francja – od 1945 r.

Organizacje polonijne – Niemcy – 1918-1933 r.

Szkolnictwo polonijne – Wielka Brytania – 1945-1989 r.
Duszpasterstwo polonijne – biografie – od 1945 r.

Organizacje polonijne – zjazdy i konferencje – 1918-1939 r.

Szkolnictwo polonijne – organizacja – 1945-1989 r.

Aktywność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji w latach 1920-1938 / Dariusz Miszewski. – Toruń, 2002
Mniejszości narodowe – Czechosłowacja - 1918-1938 r.

Polityka narodowościowa – Czechosłowacja - 1918-1938 r.

Polacy za granicą – Czechosłowacja - 1918-1938 r.

Polska – polityka – Czechosłowacja - 1918-1939 r.

Zaolzie - 1918-1938 r.
Polityczne aspekty ochrony mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie /

Andrzej Sakson. Nadb.: Życie i myśl. Kwartalnik, Rok XLII - nr 4 (428)
Mniejszości narodowe – Litwa - od 1991 r.

Mniejszości narodowe – Polska - od 1989 r.

Polityka narodowościowa – Litwa - od 1945 r.

Polityka narodowościowa – Polska - od 1944 r.

Litwini za granicą – Polska - od 1944 r.

Polacy za granicą – Litwa - od 1945 r.


Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939 / Wojciech Wrzesiński. – Toruń, 2005
Związek Polaków w Niemczech - 1918-1945 r.

Mniejszości narodowe – Niemcy - 1918-1945 r.

Polacy za granicą – Niemcy - 1918-1945 r.
Deutschtum und Ausland / von Dietrich Schäfer. – Berlin, 1926

Niemcy za granicą - 1918-1939 r.

Niemcy – ludność - 1918-1933 r.
Polska emigracja polityczna : geneza, organizacja, program / Tadeusz

Zagajewski ; Akademia Spraw Wewnętrznych. Instytut Kryminalistyki i

Kryminologii. – Warszawa, 1975
Emigracja polityczna – Polska - 1939-1945 r.

Emigracja polityczna – Polska - 1944-1989 r.

Organizacje polonijne - 1945-1989 r.

Polacy za granicą – polityka - 1939-1945 r.

Polacy za granicą – polityka - 1945-1989 r.

Polacy za granicą – polityka – biografie - 20 w.


U przyjaciół Belgów : wizyta duszpasterska w Belgii 20-26 II 1987 / Józef Glemp ; [red. Andrzej F. Dziuba et al. ; wprowadzenie Roman Dzwonkowski]. – Poznań, 1990
Duszpasterstwo polonijne – Belgia - 1945-1989 r.

Kazania – katolicyzm - 20 w.

Mowy polskie - 1956-1989 r.

Publicystyka belgijska - 1945-1989 r.


Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984-2003 :

analiza funkcjonalno-instytucjonalna / Andrzej Bonusiak. – Rzeszów, 2004
Szkolnictwo polonijne - Stany Zjednoczone - od 1945 r.

Kiedy nie stosujemy konstrukcji „nazwa narodowości za granicą”.
Konstrukcja „nazwa narodowości za granicą” nie ma zastosowania do ludności zasiedziałej na danym terenie, takiej która niegdyś nie posiadała swego państwa (np.: Białorusini, Ukraińcy), ludności z terenów wielonarodowych, takich jak Śląsk, Inflanty czy Pomorze Gdańskie.

Przy opracowaniu materiałów traktujących o podobnych zagadnieniach należy używać konstrukcji „nazwa kraju – ludność”, i dodawać w razie potrzeby nazwy geograficzne ze stosownymi określnikami, np.: – stosunki etniczne, historia, kultura.Precz z Rusinami! Za San z Polakami! / napisał Semen Wityk. – Lwów, 1903

Chłopi - Polska - 16-19 w. - publicystyka

Mniejszości narodowe – Polska - 19-20 w. - publicystyka

Publicystyka polska - 1901-1914 r.

Szlachta – Polska - 16-19 w. - publicystyka

Galicja - stosunki etniczne – publicystyka

Ukraina – ludność - 19-20 w. – publicystyka
Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej : (1890-1914) / Janusz Gruchała. – Katowice, 1988
Polityka narodowościowa – Austria - 19-20 w.

Austria - polityka wewnętrzna - 19-20 w.

Galicja - stosunki etniczne

Polska - a Ukraina - 19-20 w.

Ukraina – ludność - 19-20 w.
7 Jahrhunderte bezeugen Danzigs Deutschtum : Geschichte der etnhnographischen, geschichtlichen, kulturellen, geistigen und künstlerischen Verbundenheit Danzigs mit Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart / von Franz Steffen. - Frankfurt am Main, 1982
Gdańsk (woj. pomorskie) - historia

Niemcy – ludność - historia

Pomorze Gdańskie – historia
Konstrukcja Nazwa narodowości za granicą nie ma zastosowania do narodowości czasowo nie posiadających odrębności państwowej, wchłoniętych przez inne państwa (np. Polacy pod zaborami, Czesi, Węgrzy Słowacy i inne narody słowiańskie w monarchii austriackiej etc.). Tu zawsze operujemy nazwą danego kraju czy to w temacie, czy w określniku. Dla zagadnień polskich stosujemy też hasła Galicja, Zabór pruski, Zabór rosyjski z odpowiednimi określnikami. Podobnie traktujemy daną narodowość na swoim terenie w okresach konfliktów zbrojnych. I tak Polacy z kresów wschodnich są do 1945 r. w Polsce i dopiero po ustaleniu nowych granic można ich traktować jako Polaków za granicą, podobnie w przypadku Niemców na Śląsku czy na Pomorzu.

Sprawa polska w Królestwie Polskiem : 1815-1915 / Stanisław Kutrzeba. – Lwów, 1916


Polska – polityka – 19-20 w.

Zabór rosyjski - 19-20 w.

Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku : Irlandczycy, Czesi, Polacy / pod red. Lecha Trzeciakowskiego i Krzysztofa Makowskiego. – Poznań, 1999


Świadomość społeczna - Czechy - 19 w. - materiały konferencyjne

Świadomość społeczna – Irlandia - 19 w. - materiały konferencyjne

Świadomość społeczna – Polska - 19 w. - materiały konferencyjne

Czechy – kultura - 19 w. - materiały konferencyjne

Czechy – socjologia - 19 w. - materiały konferencyjne

Irlandia – kultura - 19 w. - materiały konferencyjne

Irlandia – socjologia - 19 w. - materiały konferencyjne

Polska – kultura - 19 w. - materiały konferencyjne

Polska – socjologia - 19 w. - materiały konferencyjne

Legenda Kresów : Szare Szeregi w walce z UPA / Edward Prus. – Wrocław, 1995

Związek Harcerstwa Polskiego - 1939-1945 r.

Ukrains'ka Povstans'ka Armiâ - 1939-1945 r.

Wojna partyzancka – Polska - 1939-1945 r.

Wojna 1939-1945 r. – martyrologia - Polska

Załoźce (Ukraina ; okręg) - 1939-1945 r.
2. Nowe określniki

Wprowadzono nowe określniki: – przedszkola, -granice


przedszkola

określnik – przedszkola stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie oraz po tematach Gry edukacyjne, Gry i zabawy, Gry i zabawy ruchowe stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - przedszkola, Matematyka - nauczanie - przedszkola. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm – przedszkola


Środowisko i my : materiały do edukacji proekologicznej w przedszkolach / [oprac. merytor. Adela Wojdyła ; red. Bogusława Machowska]. – Legnica, 1995
Edukacja ekologiczna - przedszkola
ABC pięciolatka ./ Anna Łada Grodzicka ; oprac. graficzne Elżbieta Śmietanka-Combik. – Warszawa, 2002
Gry edukacyjne - przedszkola

Książka do kolorowania


Dzielne maluchy : poradnik dla prowadzących zajęcia ruchowe w przedszkolu z dziećmi 6-letnimi / Maria Makris i Regina Gąsiorowska-Rzepka. – Warszawa, [1998]
Dziecko - rozwój psychofizyczny - poradnik

Gry i zabawy ruchowe - przedszkola


Cztery pory roku w przedszkolu : poradnik metodyczny dla nauczycieli i

rodziców / oprac. Wiesława Jabłonowska, Elżbieta Jaszczyszyn. – Białystok, 1997
Gry i zabawy - przedszkola

Pory roku - wydawnictwa popularne


Dziecięca matematyka : wychowanie przedszkolne : program nauczania / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa, 1999
Matematyka – nauczanie – przedszkola - program

granice

określnik- granice stosuje się po nazwach geograficznych

Określnik może wystąpić po nazwach kontynentów, regionów świata, państw, krain historycznych, jednostek administracyjnych różnego szczebla, nazw parków narodowych itp.

Nie stosuje się określnika – granice po nazwach miejscowości z dopowiedzeniem (okręg), np.: Kraków (woj. małopolskie ; okręg).Uwaga: w opisie przedmiotowym map politycznych i administracyjnych stosuje się odpowiednio określniki – podział polityczny, - podział administracyjny.
Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert : aktuelle Forschungsprobleme / hrsg. von Hans Lemberg. – Marburg, 2000
Geopolityka - Europa Środkowo-Wschodnia -19-20 w. – materiały konferencyjne

Europa Środkowo-Wschodnia – granice - 19-20 w. – materiały konferencyjne

Granice między dwoma państwami wyraża się za pomocą hasła o konstrukcji: nazwa kraju – granice – nazwa państwa – określnik chronologiczny odnoszący się do kraju wyrażonego w temacie.
Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939 / Henryk Dominiczak. – Warszawa, 1992
Litwa – granice –Polska -1918-1939 r.

Łotwa – granice – Polska - 1918-1939 r.

Polska – granice – Litwa - 1918-1939 r.

Polska – granice – Łotwa - 1918-1939 r.

Polska – granice – ZSRR - 1918-1939 r.

ZSRR – granice – Polska – 1917-1940 r.

Granica polsko-niemiecka 1919-1939 : z dziejów formacji granicznych / Henryk Dominiczak. – Warszawa, 1975
Niemcy – granice – Polska - 1918-1945 r.

Polska – granice – Niemcy - 1918-1939 r.

Wojska obrony pogranicza – Polska - 1918-1939 r.
Umowa między Polską a Czechosłowacją zawarta 13 VI 1958 r. w sprawie ostatecznego wytyczenia granicy państwowej – przesądzająca los Zaolzia / Jacek Goclon. - Nadb.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia. 1998, z. 35.
Czechosłowacja – granice – Polska - 1945-1989 r.

Polska – granice – Czechosłowacja - 1944-1989 r.

Umowy międzynarodowe – Europa Środkowo-Wschodnia - 1945-1989 r.

Czeski Cieszyn (Czechy ; okręg) - 1945-1989 r.


Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947 / Wiesław Dobrzycki. – Warszawa, 1975
Linia Odra-Nysa

Niemcy – granice – Polska - 1945-1949 r.

Polska – granice – Niemcy - 1944-1956 r.

Polska – polityka - 1944-1956 r.

Zmiany granic Śląska na przestrzeni wieków / Andrzej Scheer. – Świdnica, 2002
Śląsk – granice – historia - wydawnictwa popularne
Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój / Józef Nowacki. – [Poznań], 1964
Poznańska, diecezja (katol.) - historia

Poznańska, diecezja (katol.) – granice – historia


Po określniku – granice nie stosuje się określników: - polityka, - polityka międzynarodowa, - prawo. Zagadnienia te należy uwzględnić w dodatkowym haśle przedmiotowym, zwykle za pomocą konstrukcji nazwa kraju (regionu) – odpowiedni określnik, np.:
Akty i dokumenty dotyczące sprawy granic Polski na Konferencji Pokojowej w Paryżu 1918-1919 / zebr. i wyd. przez Sekretarjat Jeneralny Delegacji Polskiej. Cz. 1 : Program terytorjalny delegacji. – Paryż, 1920

Konferencja paryska (1919-1920) - źródła

Polska – granice - 1918-1939 r. - źródła

Polska - polityka międzynarodowa - 1918-1939 r. - źródła


Akty i dokumenty dotyczące sprawy granic Polski na Konferencji Pokojowej w Paryżu 1918-1919 / zebr. i wyd. przez Sekretarjat Jeneralny Delegacji Polskiej. T. 2 : Granica polsko-niemiecka. – Paryż, 1925
Konferencja paryska (1919-1920) - źródła

Niemcy – granice - Polska – 1918-1933 r. - źródła

Polska – granice - 1918-1939 r. – źródła

Niemcy – polityka międzynarodowa – 1918-1933 r. - źródłaPolska - polityka międzynarodowa - 1918-1939 r. - źródła
: download -> document
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 18-24. 02. 2010
document -> Biuletyn jhp bn nr 15/2005
document -> Ukd w opracowaniu rzeczowym zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
document -> Bibliografia stare druki – wersja 18. 12. 2009 Skrót Tytuł pozycji
document -> Wykaz haseł usuniętych z kartoteki haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 12-17. 02. 2010
document -> Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w systemach informacyjno-wyszukiwawczych Biblioteki awf kraków
document -> IV. Hasło osobowe
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej
document -> Rekordy usunięte 21-27. 05. 2010
document -> Rekordy modyfikowane 04-10. 03. 2010

Pobieranie 66.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna