Iii rzadkości przyczyny I skutkiPobieranie 408.16 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar408.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

III RZADKOŚCI PRZYCZYNY I SKUTKI

W wykładzie poprzednim pisaliśmy, że ekonomia bada prawidłowości i prawa zachowania ludzi w procesach tworzenia, podziału, wymiany oraz konsumpcji dóbr i usług. Przyszła pora by zastanowić się co jest najważniejszą przyczyną wywołującym prawidłowości w zachowaniu ludzi w procesach gospodarczych na tyle silne, wyraźne i trwałe, że można mówić o prawach ekonomicznych?

Żaden człowiek ani żadne społeczeństwo nie może posiadać wszystkich rzeczy, które chciałby mieć, po prostu dlatego, że nie wystarcza wszystkiego dla wszystkich Nie wystarcza, bo nasze potrzeby są w zasadzie nieograniczone, ale ilości dóbr służących do ich zaspokojenie niestety tak. Jest tak choć wskutek nieustannego postępu gospodarczego i technologicznego nasze możliwości produkcyjne są coraz większe. Oznacza to, że każde społeczeństwo funkcjonuje w warunkach względnego niedoboru, lub inaczej mówiąc rzadkości. Mamy z nią do czynienia nie tylko w biednej Etiopii czy Sudanie , ale także bogatej Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, czy Francji. Rzadkość dotyka społeczeństwa całego świata .

W tym wykładzie dowiemy się więcej o zjawisku rzadkości i jego przyczynach. W szczególności ustalimy.

* Co to jest i skąd bierze się rzadkość?

* Zajmiemy się problemem potrzeb ludzkich

* Omówimy różnego rodzaju dobra. W szczególności zajmiemy się różnymi rodzajami dóbr i usług

* Wyjaśnimy pojecie i omówimy rodzaje czynników produkcji


W trakcie wykładu zapoznamy się również z wieloma kategoriami i narzędziami stosowanymi w analizie ekonomicznej. Niech punktem wyjścia naszego wykładu będzie zjawisko rzadkość.

Co to jest i skąd bierze się rzadkość?

Jak już wspomnieliśmy istnienie badanych przez ekonomię praw ekonomicznych wynika z zachowań jednostek i grup społecznych w warunkach powszechnego zjawiska rzadkości?

Gdybyśmy zapytali ludzi, czy pragnęliby mieć więcej pieniędzy, zdecydowana większość odpowiedziałaby twierdząco. Chcieliby mieć więcej pieniędzy, aby móc kupić więcej dóbr i usług. Chęć taka dotyczy zarówno biednych, jak i najzamoż­niejszych. Wynika to z faktu, że potrzeby ludzkie są praktycznie nieograniczone. Jednakże da­nej chwili gospodarka krajowa a nawet światowa jest zdolna wytworzyć jedynie ograniczoną ilość dóbr i usług. Jest tak, dlatego, iż w danym momencie ograniczona jest ilość rozporządzalnych zasobów oraz ich wydolność produkcyjna, czyli produktywność.

Rzadkość to jedno z podstawowych pojęć ekonomii, określające ograniczoną ilość zasobów w stosunku do nieograniczonych potrzeb

Rzadkość możemy, więc zdefiniować jako nadwyżkę potrzeb ludzkich ponad aktualne możliwości produkcyjne. Jest to mówiąc inaczej to względny niedobór wynikający z ograniczonej w danym momencie możliwości produkcyjnych w stosunku do nieograniczonych w praktyce potrzeb ludzkich.

Rzadkość może być interpretowana na dwa sposoby. Po pierwsze jest ona faktem wynikającym z tego, że służące zaspokojeniu ludzkich potrzeb dobra nie występują w ilościach na tyle dużych, aby każdy mógł posiadać pożądane ilości. Po drugie może być również interpretowana jako luka między tym, co ludzie chcieliby posiadać, a aktualnymi możliwościami wytworzenia tej ilości dóbr.

Przyczyną rzadkości (niedoboru): jest fakt, że potrzeby ludzkie są praktycznie nie­ograniczone, podczas gdy zasoby służące zaspokajaniu tych potrzeb są ograniczo­ne. Aby zatem wyjaśnić przyczyny rzadkości musimy mieć na uwadze trzy aspekty tego zjawiska :

1. ludzkie potrzeby,

2. istniejące i dostępne społeczeństwu środki służące ich zaspakajaniu

3. istniejące czynniki produkcji służące do wytwarzania potrzebnych nam dób i usług
Ludzkie potrzeby
Człowiek żyjący w społeczeństwie odczuwa różnorodne potrzeby i dąży do ich zaspokojenia, co jest równoznaczne z wytyczeniem sobie różnych celów działania.

Potrzeba to subiektywnie odczuwany stan przeżywany przez człowieka. Oznacza brak spełnienia określonych warunków. Jest to subiektywne odczuwane pożądania określonych warunków lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia rozwoju, realizowania ról społecznych itp.1 Brak zaspokojenia potrzeby wprowadza jednostkę w stan napięcia psychicznego, działający jako czynnik motywujący, skłaniający zatem jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej - odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do zapełnienia tego braku.Potrzeba to stan psychiczny
Jest to stan osoby doznającej poczucie niespełnienia. Powstaje wtedy napięcie motywacyjne czyli frustracja2potrzeb. Najczęściej jest ona czynnikiem skłaniający jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić.


Potrzeba jako kategoria ekonomiczna

Potrzeba jest jedną z centralnych kategorii ekonomicznych. Występowanie potrzeb rozumianych jako subiektywnie odczuwana rozbieżność pomiędzy status quo a stanem pożądanym. Odczuwany przez daną osobę lub społeczeństwo brak konkretnego dobra lub usługi jest najważniejszą przyczyną działalności gospodarczej polegającej na przekształcaniu zasobów w dobra i usługi służące zaspokojeniu naszych potrzeb.3 Znaczenie subiektywnych potrzeb jednostki jako punktu wyjścia analizy ekonomicznej zostało po raz pierwszy dostrzeżone przez austriacką szkołę psychologicznąŹródła i rodzaje potrzeb ludzkich
Potrzeby ludzkie są różnorodne: mogą być rzeczowe (chleb, mieszkanie) lub pozarzeczowym (nauka, praca , sztuka).

Potrzeby biologiczne są związane ze strukturą organizmu ludzkiego; ich zaspokojenie jest niezbędne do utrzymania organizmu przy życiu. Potrzeby społeczne odzwierciedlają fakt zależności człowieka od innych ludzi – potrzeba miłości, uznania, przynależności do grupy.

Potrzeby kulturalne są wyrazem zależności człowieka od wytworów kultury materialnej (potrzeba mieszkania, lodówki, samochodu) a także wytworów kultury duchowej (potrzeba książki, filmu, sztuki teatralnej). Potrzeby instrumentalne są związane z realizacją określonych celów czy wykonywaniem pewnych zadań (potrzeba młotka do wbicia gwoździa); znikają w momencie osiągnięcia celu.

Źródła ludzkich potrzeb


Głównymi źródłami (przyczynami) ludzkich potrzeb są:

* organizm człowieka (potrzeby fizjologiczne np. oddychanie, jedzenie),

* środowisko przyrodnicze (potrzeba ochrony organizmu ludzkiego przed chłodem, konieczność zmiany miejsca w przestrzeni),

* środowisko społeczne (naśladownictwo innych ludzi i społeczności, ochrona mienia, stosunki towarzyskie),

* duchowe właściwości człowieka (uczestnictwo w kulturze, wykształcenie).

* potrzeby wynikające z uczestniczeniem w procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji.

Jak widać, różnorodność potrzeb, podobnie jak ich liczba jest olbrzymia. Można je zatem klasyfikować w pewne grupy. Najczęściej dzielimy je na:

* Pierwotne (podstawowe, biologiczne) i wtórne (wyższe)

* materialne i niematerialne,

* indywidualne i społeczne,

* potencjalne (nieujawnione) i efektywne (ujawnione),

* bieżące i przyszłe,

* jednorazowe i powtarzalne,

Potrzeby obiektywne i subiektywne


Potrzeby ludzkie to przejaw zależności człowieka od otoczenia. Część z nich ma charakter obiektywny – jak potrzeba pożywienia. Potrzeby obiektywne pociągają za sobą kształtowanie się potrzeb subiektywnych – skomplikowanego systemu zmian, jakie zachodzą w człowieku w sytuacji, gdy jego potrzeby obiektywne nie są zaspokojone.

Potrzeby ujawnione i ukryte


Potrzeby mogą być ujawnione lub ukryte . Często jest tak, że nie odczuwamy braku określonego dobra do czasu, gdy go nie zobaczymy i nie wyobrazimy sobie jego potencjalnego zastosowania. Nieuświadomione potrzeby ujawniają nam firmy np. oferujące w telewizji wysyłkową sprzedaż towarów.

Pomimo, tak dużej różnorodności ludzkie potrzeb, posiadają pewne cechy wspólne:

* Są ograniczone w swojej pojemności w danym czasie, co oznacza, że w miarę ich zaspokajania , słabnie intensywność ich odczuwania;

* są zmienne a niektóre z nich mogą być odnawialne w tym sensie, że wraca ona w jakiś czas po jej zaspokojeniu. np. potrzeba jedzenie czy picia powtarza się w nas, co jakiś czas

* Są komplementarne, czyli uzupełniające się np. piciu alkoholu towarzyszy często palenie tytoniu, piciu kawy jedzenie słodyczy,

* Mają społeczny charakter, zmieniają się w czasie i przestrzeni pod wpływem uwarunkowań społecznych i zwrotnie oddziałują na przemiany tych warunków
Hierarchia potrzeb. ****

Wszystkie znane nam potrzeby ludzkie uporządkować można według pewnej hierarchii. Ilustruje to zamieszczona powyżej piramida zwana piramidą Masłowa. Na dole plasują się potrzeby podstawowe, czyli niższego rzędu natomiast na coraz wyższych poziomach lokujemy potrzeby wyższego rzędu. Im bardziej są one wysublimowane, tym wyżej się one znajdują hierarchii.Rys 1 Piramida Masłowa

Patrząc na piramidę nasze potrzeby uporządkowane są według następującej hierarchii:

* Potrzeby podstawowe fizjologiczne 4

- potrzeba jedzenia,

- potrzeba odpoczynku,

- potrzeby przyjemnych doznań zmysłowych

- potrzeby seksualne

Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowanie człowieka. Niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.

* Potrzeba bezpieczeństwa5 wyrażają się unikaniem tego, co może przynieść śmierć lub cierpienie. Oto najważniejsze z nich

- potrzeba zależności,- potrzeba opieki i oparcia,

- potrzeba braku leku

- potrzeba ładu.

Potrzeby te pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne,


* Potrzeby afiliacji

- przynależności i miłości,

- akceptacji,

- afirmacji,

Ich zaspokojenie rzutuje na sposób widzenia świata. Polega ono na nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy w celu przezwyciężenia osamotnienia , eliminacji i wyobcowania czyli alienacji6
* Potrzeba szacunku i uznania :

- potrzeba potęgi,

- potrzeba wyczynu,

- potrzeba wolności,

- potrzeba respektu i uznania w oczach własnych,

- potrzeba respektu i uznania w oczach innych,

- potrzeba dobrego statusu społecznego,

- potrzeba sławy,

- potrzeba dominacji
*Potrzeba samorealizacji7

- dążenie do rozwoju możliwości

- dążenie do realizacji celu

Potrzeby te wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości;* potrzeby estetyczne (potrzeba harmonii i piękna) 8

* potrzeby poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości)9

Przedmiotem zainteresowania ekonomii są, jak już wspominaliśmy, między innymi, procesy konsumpcji, w trakcie, których zaspakajane są ludzkie potrzeby. Ale ekonomię interesuje nie wszystkie procesy, lecz w zasadzie tylko te, które realizuje się poprzez używanie rozmaitych, wytwarzanych przez człowieka i przystosowanych do ich zaspakajania środków konsumpcji. Proces zaspokojenie ludzkich potrzeb ma zatem jak księżyc dwie strony. Ktoś zgłasza zapotrzebowanie, ktoś je realizuje wytwarzając i dostarczając zaspakajające jej dobra. Pora zatem zająć się tą kategorią ekonomiczną.

Dobra i usługi

Dobrami (ang. goods) nazywamy każdy środek, czyli wszystkie stany i rzeczy służący bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich. Wynika z tego, że są to stany i rzeczy, które mają dla ludzi wartość użytkową.10

Termin ten odnoszony jest zazwyczaj do czegoś, co jest dla człowieka pożyteczne, służy mu, jest dla niego cenne, czyli musi mieć dlań jakąś wartość. W tym sensie do dóbr należą także usługi, czyli te szczególne dobra, które zaspakajają nasze potrzeby będące w rezultacie bezpośredniego wykonywania jakieś pożytecznej dla nas pracy np. strzyżenie, czy naprawa zepsutego telewizora. Wynika z tego, ze powszechnie stosowany podziała na dobra i usługi należy uznać za niezbyt udane.

Pewnych korzyści dostarczają człowiekowi także określone stany. Może to być np. czyste środowisko naturalne, niskie natężenie hałasu, poczucie bezpieczeństwa itp. Kategorie te także będziemy zaliczać do dóbr.


Klasyfikacja dóbr
Dobra (liczba pojedyncza dobro) (inaczej -kapitał rzeczowy lub kapitał finansowy) – w ekonomi to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Przykładem dobra może być np. samochód, działka budowlana, chleb praca naukowa, seans filmowy, program komputerowy, czy energia elektryczna 11

Interesujące ekonomię dobra można klasyfikować z różnych punktów widzenia, co w sposób oczywisty prowadzi do tego, że w zależności od przyjętych zasad klasyfikacji, to samo dobro może być zliczane do wielu grup dóbr. Najczęściej stosowane podziały to Wyróżnia się następujące podstawowe rodzaje dóbr:

- dobra pierwotne np. dobra dostarczane przez przyrodę do produkcji lub konsumpcji,

- dobra wytwarzane przez człowieka w procesie produkcyjnym (produkty).

Te ostatnie dzielimy na:

- dobra produkcyjne (inwestycyjne)

- dobra konsumpcyjne
Dobra konsumpcyjne
Są to dobra wytwarzane w celu ich wykorzystania (zużycia) przez konsumentów, służą one w sposób bezpośredni zaspokajaniu potrzeb ludzkich Przy ich nabywaniu nie zakłada się, że wydatek za jakiś czas może się zwrócić - stanowi on czysty koszt..

W zależności od charakteru konsumpcji można wydzielić dobra służące do konsumpcji indywidualnej oraz zbiorowej.

Z punktu widzenia czasu ich użytkowania możemy podzielić je na dwie zasadnicze grupy:

* dobra trwałego użytku, których proces konsumpcji rozłożony jest w czasie np. domy, meble, samochody itd.

* dobra nietrwałe, konsumowane w momencie zakupu np. usługi lub w niewielkim odstępie czasu np. żywność, lekarstwa, środki czystości itd.

Konsumowane dobra możemy również podzielić z punktu widzenia rodzaju zaspakajanych przez nie potrzeb. Są to:

* dobra niezbędne do biologicznej egzystencji czyli inaczej mówiąc podstawowe

* zaspakajające bardziej wyszukane potrzeby czyli luksusowe


Dobra inwestycyjne (produkcyjne, środki produkcji)
Są to elementy czynników produkcji wchodzące w skład kapitału rzeczowego rzeczowe wykorzystywane w procesie produkcji do wytworzenia dóbr konsumpcyjnych. Dobra te dzielimy na:

* przedmioty pracy – elementy przekształcane podczas procesu produkcji przy pomocy środków pracy w dobra konsumpcyjne, używane jednorazowo, zmieniające swoją formę zewnętrzną. Koszt ich wykorzystania odlicza się jednorazowo. Do przedmiotów pracy zaliczamy surowce , paliwa , półfabrykaty

* środki pracy – elementy wykorzystywane w procesie produkcji, przy pomocy których przekształcane zostają przedmioty pracy. Ulegają one stopniowemu zużyciu, nie zmieniając swojej formy zewnętrznej w czasie procesu ich wykorzystywania. Koszt ich wykorzystania odlicza się jako amortyzacja12. Do środków pracy zaliczamy m.in. budowle, maszyny , narzędzia13

Stosując inny podział, można wyróżnić:

- dobra prywatne

- dobra, które są własnością prywatną (własność prywatna - wiązka wyłącznych i transferowalnych praw osoby do dóbr rzadkich,

- dobra publiczne

- dobra, z których użytkowania nie można nikogo wyłączyć.

Istnieje subtelna różnica między stwierdzeniem. że dobro jest dostępne dla wszystkich, a stwierdzeniem, że nikogo nie można wyłączyć z użytkowania danego dobra. Teoretycznie każdy może wejść do kina, jednak w praktyce na seansie będą obecni tylko ci, którzy zapłacą za bilet. Seans w kinie nie jest więc dobrem publicznym. Dobrami publicznymi są np. obrona narodowa i szkolnictwo pod­stawowe.

Dobro publiczne to takie dobro, które, będąc konsumowane przez jedną osobę, może być jednocześnie konsumowane przez innych ludzi.

Dobra prywatne to dobra, które stanowią fundament zdrowego rozwoju gospodarczego. Im szersza będzie ingerencja państwa w dobra prywatne i im częściej prawo do prywatnej własności będzie łamane, tym mniej chętnie ludzie będą pomnażać własny majątek, a tym samym wolniej będzie się rozwijała gospodarka.

Warto również wspomnieć o kolejnym podziale dóbr, a mianowicie wyróżniamy:

- dobra społecznie pożądane i niepożądane

Dobrem społecznie pożądanym to te o których społeczeństwo sądzi, że każdy powinien je mieć bez względu na to, czy tego pragnie. Jest m.in. wspomniane wcześniej szkolnictwo podstawowe. Z punktu widzenia społeczeństwa jest bowiem pożądane, by każdy pełnoletni obywatel, mający prawo głosu, umiał się podpisać i przeczytać kartę do głosowania, bez względu na to, co jego rodzice sądzili na temat posyłania go do szkoły podstawowej oraz umiejętności czytania i pisania.

Dobra społecznie niepożądane to produkty lub usługi, które ze społecznego punktu widzenia powinny być eliminowane bez względu na to, jaki stosunek do nich mają poszczególne jednostki. Dobrem społecznie niepożądanym są narkotyki, w większości sytuacji - broń, w nadmiernych ilościach - alkohol.

Dla naszych dalszych analiz ważny jest podziała na dobra wolne i rzadkie czyli ekonomiczne i nieekonomiczne dobra komercyjne (odpłatne) i niekomercyjne,(nieodpłatne) oraz na dobra prywatne i publiczne.Dobra wolne i rzadkie
Pojęcie rzadkości stanowi również punkt wyjścia do podziału dóbr na dobra wolne (nieekonomiczne ) i rzadkie (ekonomiczne). 14
Dobra wolne (nieekonomiczne)
Dobra wolne (free goods) to dobra ogólnie dostępne, których ilość w danym okresie jest nieograniczona w stosunku do potrzeb ludzkich Niemniej jednak ich istnienia jest częstokroć warunkiem koniecznym przeżycia człowieka czy innej istoty.

Wśród przykładów dóbr nieekonomicznych wymienić należy powietrze i światło słoneczne. To pierwsze służy wprawdzie zaspokojeniu najbardziej podstawowej potrzeby, dopóki jednak będzie występować w nieskończonych z

punktu widzenia człowieka ilościach, dopóty nie stanie się przedmiotem procesu gospodarowania.15

Łatwo natomiast wyobrazić sobie sytuację odwrotną. Dla nurka powietrze znajdujące się w butli tlenowej jest już dobrem ekonomicznym, ponieważ w jego przypadku występuje w ograniczonej ilości w stosunku do potrzeb.

Inna właściwość dóbr wolnych to nie podleganie kontroli człowieka. Nawet jeśli ludzie wolą słoneczną pogodę od pochmurnej, dopóki nie będą w stanie wpłynąć na słońce, aby wyszło zza chmur, dopóty światło słoneczne będzie dobrem wolnym.

Wszystkie dobra wolne są dobrami pierwotnymi, czyli nie mają swego indywidualnego właściciela,16 zatem nie egzekwuje się zapłatę za ich użytkowa­nie, stąd ich nazwa niekomercyjne

Ponieważ dobra te występują w ilościach nieograniczonych nie musimy nimi gospodarować, nie stanowią więc przedmiotu analizy ekonomicznej. Stąd ich nazwa nieekonomiczne.

Ich przeciwieństwem są dobra rzadkie, czyli takie które ze względu na ograniczoną dostępność nie są w stanie pokryć potrzeb ludzkich ponieważ musimy nimi gospodarować, są one przedmiotem analizy ekonomicznej, stąd ich nazwa ekonomiczne


Dobra rzadkie (ekonomiczne)
Przykładem w czasach dzisiejszych może być samochód jedzenie, książki, czy też każde inne dobro, dla którego przy zerowej cenie zgłoszony popyt przewyższa jego podaż. 17

Aby rzadkie zasoby uznać za dobra ekonomiczne, muszą zostać spełnione pewne warunki. Trzeba uświadomić sobie, że przedmiot staje się dobrem nie tyle ze względu na swoje zewnętrzne i obiektywne właściwości, co ze względu na subiektywną opinię człowieka. To relacja pomiędzy jednostką ludzką a przedmiotem określa, czy daną rzecz można nazwać dobrem ekonomicznym, czy też nie.

Skoro dobra ekonomiczne występują w niedoborze, to jest ich mniej niż potrzeb, zaspokojeniu których mogą posłużyć. Ponadto mają one alternatywne zastosowania: jabłko na przykład można przeznaczyć albo do bezpośredniej konsumpcji, albo do zrobienia szarlotki, albo do wyciśnięcia soku. Dysponując ograniczoną ilością dóbr, człowiek musi nimi gospodarować, czyli podejmować decyzje, które z jego potrzeb są pilniejsze i w związku z tym zostaną zaspokojone.

Mogłoby się wydawać, że stosowane przez ekonomistów definicje są nieścisłe. Jeden przedmiot raz uznaje się za dobro ekonomiczne, a raz nie. Również granica pomiędzy dobrami ekonomicznymi i nieekonomicznymi zdaje się rozmyta. To jednak nieprawda. Teoria ekonomii zajmuje się analizą procesu zaspokajania potrzeb ludzkich i to przez ich pryzmat ekonomista musi spoglądać na wszelkie badane zjawiska. Nic innego jak tylko dokonywane przez człowieka subiektywne oceny wartości w stosunku do obiektywnych zasobów występujących w świecie zewnętrznym decydują o tym, czy coś jest dobrem ekonomicznym, czy też nie.
: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin

Pobieranie 408.16 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna