Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 WrocławPobieranie 17.52 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar17.52 Kb.
U

NIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNYim. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
Tel: (071) 733 11 40 Fax: (071) 733 11 49

strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: usk.dzp@wp.pl
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wrocław, dnia 23.07.2015 r.
Wynik

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na modernizację drzwi na ciągach komunikacyjnych o automatykę samoczynnego ich otwierania w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-72/2015
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 z zm.) Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drzwi na ciągach komunikacyjnych o automatykę samoczynnego ich otwierania w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej

Dla:


L.p.

Zadanie

Kwota brutto

Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego


1

Zadanie 1

292 617,00

60 m-cy

została wybrana oferta nr 2 firmy:

ABM alarm Jan Kalin

Ul. Wygodna 2

50-323 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne: Oferta najkorzystniejsza.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom:Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


zadania

Punktacja

Cena 90%

Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego

10%

1

DORMA Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 72

05-520 Konstancin - Jeziorna


Zadanie 1

90+0=90

2ABM alarm Jan Kalin

Ul. Wygodna 2

50-323 Wrocław

Zadanie I

86,63+10=96,63Nie odrzucone żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy
Termin zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu: zgodnie z artykułem 94 ust. 1 pkt.2 Ustawy

Prawo zamówień publicznych termin zawarcia umowy – dnia 30.07.2015 r.


Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiegowe Wrocławiu
Magda Jellin

Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Pobieranie 17.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna