Im. Krysi Niżyńskiej-„ZakurzonejPobieranie 37 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar37 Kb.
Szpital Ginekologiczno – Położniczy „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej-„Zakurzonej”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa, tel. (22) 831-12-41...46, faks (22) 635-84-39
www.szpital-inflancka.pl, e-mail: sekretariat@szpital-inflancka.pl

NIP 525-20-94-693, REGON 013003050


Warszawa, dnia 31.03.2010r.


Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego

P/ 9 / ODCZYNNIKI /2010

L.dz. 1176 / 2010
Dotyczy: zapytania do postępowania o zamówienie publiczne na dostawę odczynników i materiałów medycznych do laboratorium analitycznego Szpitala.
Szpital Ginekologiczno-Położniczego „INFALNCKA” im. Krysi Niżyńskiej-„Zakurzonej” S.P.Z.O.Z. w Warszawie ul. Inflancka 6 w odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu nieograniczonym.

 1. Zapytanie brzmi:

Prosimy poinformować o zauważonej niezgodności pomiędzy treścią pakietu VI w SIWZ (punkt 2, paragraf 1, rozdział 1 SIWZ) który brzmi” Odczynnik do oznaczania interleukiny-6. Czytnik „PicoScan” f-my Milena Biotec. System zamknięty.” A treścią pakietu VI formularz cenowy będący załącznikiem 2 który brzmi „Odczynnik do oznaczania glukozy na czytnik GL 201Hemocue. System zamknięty.

Odpowiadamy:

Zamawiający wyjaśnia, że w Specyfikacji rozdział I , paragraf 1 , punkt 2 otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników i materiałów medycznych w podziale na następujące pakiety :

Pakiet I - Materiały medyczne

Pakiet II - Odczynniki hematologiczne do analizatorów ABX MICROS CRP 100;

ABX MICROS CRP 200;

Pakiet III -Odczynniki koagulologiczne -analizator koagulologiczny „coag CHROM 3003”

Pakiet IV - Odczynniki biochemiczne – analizator elektrolitów CORNING 614 i analizator RKZ RAPIDLAB 348 oraz Rapidchem 744..

Pakiet V - Odczynniki immunochemiczne do analizatora miniVIDAS blue.

System zamknięty.

Pakiet VI - Odczynnik do oznaczania glukozy na czytnik GL 201 Hemocue. System zamknięty

Pakiet VII - Odczynniki serologiczne. Serologia grup krwi.

Pakiet VIII - Odczynniki biochemiczne

Pakiet IX - Testy paskowe do oznaczania własności fizykochemicznych moczu.

Pakiet X - Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach żelowych do posiadanego sprzętu firmy DiaMED.

3. Termin ważności odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy – nie dotyczy pakietu I.


 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w podziale na 10 pakietów - formularz cenowy –załącznik Nr 2. Poszczególne pakiety muszą zawierać pełen asortyment wyspecyfikowanych artykułów (pozycji) w danym pakiecie – załącznik Nr 2.

Oraz pkt

 1. Minimalny okres ważności dostarczanych artykułów wynosi nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy”


2. Zapytanie brzmi:

Pakiet 1 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w danej pozycji pojemników o poj. 120m l?Odpowiadamy:

Tak. 1. Zapytanie brzmi:

SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w pakiecie 1 ceny jednostkowej brutto z
dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie bowiem z najnowszą linią
orzecznictwa dopuszcza się do podawania ceny z dokładnością do trzech, a nawet do czterech
miejsc po przecinku. Cena jednostkowa brutto jest bowiem tylko i wyłącznie elementem
kalkulacyjnym ceny wynikowej, nie ma bowiem możliwości zakupu jednego szkiełka, czy probówki.
Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. Akt UZP/ZO/O-2546/06

Odpowiadamy:

Tak. 1. Zapytanie brzmi:

SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert z 07.04.2010r.,
na 08.04.201Or.? Prośbę swoją motywujemy tym, iż aby oferta dotarła do Zamawiającego na
czas, Wykonawca musiałby ze względu na święta i wolny poniedziałek, wysłać ofertę już w piątek.
W tym czasie jednak Zamawiający może wprowadzić zmiany z SIWZ, a Wykonawca nie będzie
miał możliwości zastosowania się do tych zmian i jednocześnie zaburzy to uczciwą konkurencję.

Odpowiadamy:

Tak. Termin składania ofert do dnia 08.04.2010r godzina i miejsce bez zmian.


Zamawiający dokonuje zmian nazw pakietów w Formularzu ofertowym Załącznik Nr 1 Wzór załączamy poniżej:
 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Pieczęć Wykonawcy


Dane Wykonawcy:

 1. Pełna nazwa: ………………………………………………………...

 2. Adres: …………………………………………………………………

… ……………………………………………………………………..

 1. Internet:…………………….. e-mail: ……………………………….

 2. Nr telefonu /łącznie z kierunkowym: ……………………………….

 3. Nr fax ………………………………………………………………….

KRS………………………;NIP:………………….…;REGON: …………………….

OFERTA

Do

Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej –„Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Inflancka 6

00-189 WarszawaOdpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego P / 9/ ODCZYNNIKI /2010 na dostawę odczynników i materiałów medycznych wg formularza cenowego – załącznik Nr 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oświadczamy, iż:


 1. oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę (wraz z podatkiem VAT):


pakietu I – Materiały medyczne, będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................... zł, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;
pakietu II - Odczynniki hematologiczne do analizatorów ABX Micros CRP 100; ABX Micros CRP 200; , będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ..................... zł słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;
pakiet III – Odczynniki koagulologiczne – analizator koagulologiczny „coag CHROM 3003” będący przedmiotem zamówienia za cenę (wraz z podatkiem VAT): ...................... zł brutto, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;
pakiet IVOdczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 oraz Rapidchem 744 , będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................... zł, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;

pakiet V - Odczynniki immunochemiczne do analizatora mini VIDAS blue. System zamknięty.będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT):......................zł, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;
pakiet VI – Odczynnik do oznaczania glukozy na czytnik GL 201 Hemocue. System zamknięty, będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT):......................zł, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;
pakiet VII - Odczynniki serologiczne. Serologia grup krwi, będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................... zł, słownie: ....................................... ....................., w tym należny podatek VAT......%;
pakiet VIII - Odczynniki biochemiczne, będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................... zł, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;

pakiet IX - Testy paskowe do oznaczania własności fizykochemicznych moczu, będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................... zł, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%;

pakiet X - Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach żelowych do posiadanego sprzętu firmy DiaMED, będący przedmiotem zamówienia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................... zł, słownie: ....................................... ................................., w tym należny podatek VAT......%; 1. Wymagany termin płatności nie mniejszy niż 30 dni od otrzymania faktury.

Oferowany termin płatności ..............dni od otrzymanej faktury.

 1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

 2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia realizować będziemy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;

 3. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655);

 4. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte (wzór umowy potwierdzony i załączamy do oferty);

 5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

 6. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

 7. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:

 1. ..................................................................................

 2. ..................................................................................

 3. ..................................................................................

 4. ..................................................................................

 1. oferta została złożona na .... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr ......

 2. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje***:

 1. ...............................................................................................

 2. ...............................................................................................

 3. ...............................................................................................

...................................................... /upełnomocniony(ieni)

przedstawiciel(e) Wykonawcy/

Uwaga:

* niepotrzebne skreślić

** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

*** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 38 ust 6 przedłużamy termin składania ofert na dzień 8.04.2010r godzina 11:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania fax na numer: 22 635-84-39 lub 22 831-37-01.

Otrzymano dnia ................... Ilość stron….

Imię i nazwisko………………………………Podpis

Pieczątka


Pobieranie 37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna