Im. Krysi Niżyńskiej-„ZakurzonejPobieranie 109.86 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar109.86 Kb.
Szpital Ginekologiczno – Położniczy „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej-„Zakurzonej”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa, tel. (22) 831-12-41...46, faks (22) 635-84-39
www.szpital-inflancka.pl, e-mail: sekretariat@szpital-inflancka.pl

NIP 525-20-94-693, REGON 013003050

Warszawa, dnia 23.04.2010r.L.dz. 1424 / 2010
INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ POSTĘPOWANIA NR P /9 /ODCZYNNIKI/ 2010 NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA.

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późń.zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów medycznych do laboratorium Szpitala „INFLANCKA” w Warszawie przy ul. Inflanckiej 6 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 17 ofert.
Pakiet I– Materiały medyczne bez poz. 4.

W zakresie tego pakietu zostały złożone 4 oferty.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

4

POLAB Sp. z o.o.

09-400 Płock;

ul. Kostrogaj 14 A10.709,84

11

MEDLAB-PRODUKTS Sp. z o.o.

05-090 Raszyn;

ul. Gałczyńskiego 89.726,26

15

MEDAN

44-100 Gliwice;

ul. Grodowa 19.988,70

16

EQUIMED Sp.J.

31-202 Kraków;

ul. Prądnicka 469.699,94


Pakiet I– Materiały medyczne poz. 4.

W zakresie tego pakietu zostały złożone 2 oferty.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

10

BioMaxima S.A.

20-460 Lublin;

ul. Mireckiego 29-313.060,00

15

MEDAN

44-100 Gliwice;

ul. Grodowa 13.471,20Pakiet II –Odczynniki hematologiczne do analizatorów ABX MICROS CRP 100; ABX MICROS CRP 200.

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

17

HORIBA ABX Sp. z o.o.

03-994 Warszawa;

Wał Miedzeszyński 59866.618,20


Pakiet III – Odczynniki koagulologiczne – analizator koagulologiczny „coag CHROM 3003”

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

6

BIO-KSEL Sp. z o.o.

86-300 Grudziądz ;

ul. Kaliowa 323.696,90


Pakiet IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - bez poz. 1

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

13

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS Sp. z o.o.

03-821 Warszawa;

ul. Żupnicza 1131.907,74


Pakiet IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - poz. 1

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

14

Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o.

04-051 Warszawa,

ul. Poligonowa 2/182.354,00


Pakiet V – Odczynniki immunochemiczne do analizatora mini VIDAS blue. System zamknięty. – bez poz. 19

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

7

bioMerieux Polska Sp. z o.o.

01-882 Warszawa;

ul. Żeromskiego 17114.700,77Pakiet VI – Odczynnik do oznaczania glukozy na czytniku GL 201 Hemocue

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

5

HemoCue Polska Sp. z o.o.

40-580 Katowice ;

ul. G. Zapolskiej 711.363,40Pakiet VII – Odczynniki serologiczne. Serologia grup krwi

W zakresie tego pakietu została złożona 4 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

1

FARMATOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń;

ul. Szosa Lubicka 3617.344,00

2

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

40-074 Katowice;

ul. Raciborska 1523.087,70

3

P.P.U.H. BIOLAB s.c.

03-456 Warszawa;

ul. Starzyńskiego 10/3514.916,00

8

Biuro Handlowo-Usługowe Danuta Brzozowska

90-312 Łódź;

Pl. Zwycięstwa Nr 2; budynek D22.057,40Pakiet VIII – Odczynniki biochemiczne

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

9

P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski

44-152 Gliwice;

Pl. Jaśminu 229.072,23

Pakiet IX – Testy paskowe do oznaczania własności fizykochemicznych moczu

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

13

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS Sp. z o.o

03-821 Warszawa;

ul. Żupnicza 119.464,15Pakiet X – Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach żelowych do posiadanego sprzętu firmy DiaMED

W zakresie tego pakietu została złożona 1 oferta.Nr oferty


Nazwa Wykonawcy


Adres


Cena brutto

[zł]

12

Dia Hem AG Diagnostic Products

Schlosserstrasse 4, CH-8180 BULACH

do korespondencji:

30-004 Kraków;

Al. Słowackiego 6460.596,24

Oferta nr 3 firmy P.P.H.U „BIOLAB” s.c.. została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej.


Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających wykluczeniu ani odrzuceniu. Zgodnie z SIWZ jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający była cena. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium cena

Razem
PAKIET I- Materiały medyczne bez poz. 4.
4

91

91

11

99

99

15

97

97

16

100

100

Pakiet I– Materiały medyczne poz. 4.

10

100

100

15

88

88

Pakiet II –Odczynniki hematologiczne do analizatorów ABX MICROS CRP 100; ABX MICROS CRP 200.

17

100

100

Pakiet III – Odczynniki koagulologiczne – analizator koagulologiczny „coag CHROM 3003”

6

100

100

Pakiet IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - bez poz. 1


13

100

100

Pakiet IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - poz. 1

14

100

100

Pakiet V – Odczynniki immunochemiczne do analizatora mini VIDAS blue. System zamknięty. – bez poz. 19

7

100

100

Pakiet V – Odczynniki immunochemiczne do analizatora mini VIDAS blue. System zamknięty. poz. 19
UNIEWAŻNIONY
Pakiet VI – Odczynnik do oznaczania glukozy na czytniku GL 201 Hemocue

5

100

100

Pakiet VII – Odczynniki serologiczne. Serologia grup krwi

1

100

100

2

75

75

8

78

78

Pakiet VIII – Odczynniki biochemiczne

9

100

100

Pakiet IX – Testy paskowe do oznaczania własności fizykochemicznych moczu

13

100

100
Pakiet X – Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach żelowych do posiadanego sprzętu firmy DiaMED
12

100

100

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż:1. w pakiecie IMateriały medyczne - bez poz. 4.-oferta Nr 16 firmy EQUIMED Sp.J. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

2. w pakiecie IMateriały medyczne - poz. 4. - oferta Nr 10 firmy BioMaxima Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

3. w pakiecie IIOdczynniki hematologiczne do analizatorów ABX MICROS CRP 100; ABX MICROS CRP 200 -oferta Nr 17 firmy HORIBA ABX Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

4. w pakiecie III –- Odczynniki koagulologiczne – analizator koagulologiczny „coag CHROM 3003” - oferta Nr 6 firmy BIO-KSEL Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

5. w pakiecie IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - bez poz. 1

–-oferta Nr 13 firmy SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;6. w pakiecie IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - poz. 1

- oferta Nr 14 firmy Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;7. w pakiecie V – Odczynniki immunochemiczne do analizatora mini VIDAS blue. System zamknięty. – bez poz. 19 - oferta Nr 7 firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

8. w pakiecie VI – Odczynnik do oznaczania glukozy na czytniku GL 201 Hemocue –-oferta Nr 5 firmy HemoCue Polska Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

9. w pakiecie VII – Odczynniki serologiczne. Serologia grup krwi - oferta Nr 1 firmy FARMATOR Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

10. w pakiecie VIII – Odczynniki biochemiczne – oferta Nr 9 firmy P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

11. w pakiecie IX – Testy paskowe do oznaczania własności fizykochemicznych moczu - oferta Nr 13 firmy SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS Sp. z o.o odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

12. w pakiecie X – Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach żelowych do posiadanego sprzętu firmy DiaMED - oferta Nr 12 firmy Dia Hem AG Diagnostic Products odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru;

Firma EQUIMED Sp.J. za wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakresie Pak I – Materiały medyczne - bez poz. 4.-zaproponowała cenę 9.699,94 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt ) ;

- w zakresie Pak I Materiały medyczne - poz. 4. firma BioMaxima Sp. z o.o. zaproponowała cenę 3.060,00 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak IIOdczynniki hematologiczne do analizatorów ABX MICROS CRP 100; ABX MICROS CRP 200 firma HORIBA ABX Sp. z o.o. zaproponowała cenę 66.618,20 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak III –- Odczynniki koagulologiczne – analizator koagulologiczny „coag CHROM 3003” firma BIO-KSEL Sp. z o.o. zaproponowała cenę 23.696,90 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - bez poz. 1 firma SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS Sp. z o.o. zaproponowała cenę 31.907,74 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak IV – Odczynniki biochemiczne elektrolitów CORNING 614 ; analizator RKZ RAPIDLAB 348 i Rapidchem 744 - poz. 1 firma Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o. zaproponowała cenę 2.354,00 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak V – Odczynniki immunochemiczne do analizatora mini VIDAS blue. System zamknięty. – bez poz. 19 firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zaproponowała cenę 114.700,77 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak VI – Odczynnik do oznaczania glukozy na czytniku GL 201 Hemocue firma HemoCue Polska Sp. z o.o. zaproponowała cenę 11.363,40 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak VII – Odczynniki serologiczne. Serologia grup krwi firma FARMATOR Sp. z o.o. zaproponowała cenę 17.344,00PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak VIII – Odczynniki biochemiczne firma P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski zaproponowała cenę 29.072,23 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak IX – Testy paskowe do oznaczania własności fizykochemicznych moczu firma SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS Sp. z o.o zaproponowała cenę 9.464,15 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt

- w zakresie Pak X – Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach żelowych do posiadanego sprzętu firmy DiaMED firma Dia Hem AG Diagnostic Products zaproponowała cenę 60.596,24 PLN a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów( 100 pkt.
Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w dniu 04 .05.2010r w
Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania fax na numer: 0 – 22 635-84-39 lub 831-37-01.


Otrzymano dnia ................... Ilość stron….

Imię i nazwisko………………………………Podpis

Pieczątka

Pobieranie 109.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna