Imię I nazwisko dziecka data ur. Nr teczki lekarz: PsychologPobieranie 13.78 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.78 Kb.
DIAGNOZA LEKARZA/PSYCHOLOGA/PEDAGOGA/LOGOPEDY

CZŁONKA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
Grzegorz Grzegorczyk 10.07.2003 r. 89 11/12

..........................................................................................................................................................Imię i nazwisko dziecka data ur. Nr teczki
LEKARZ: .

PSYCHOLOG :

Aktualny, ogólny poziom rozwoju umysłowego chłopca mieści się w przedziale inteligencji przeciętnej. Należy jednak zwrócić uwagę na wciąż występujące i powiększające się dysproporcje w rozwoju zdolności praktycznych (wyższe niż przeciętnie) i umiejętności słownych (poziom lekkiego upośledzenia umysłowego).

Grześ ma duże trudności z poprawną interpretacją niektórych poleceń. Na niskim poziomie rozwija się u niego myślenie abstrakcyjne oraz umiejętność wykonywania obliczeń w pamięci. Zdecydowanie lepiej radzi sobie z pracą na materiale konkretnym, stąd wysoko rozwinięte myślenie przyczynowo-skutkowe i analiza wzrokowa oraz funkcjonująca na dobrym poziomie spostrzegawczość i synteza wzrokowa.

Chłopiec dysponuje uboższym niż przeciętnie zasobem wiedzy ogólnej i słownictwa. Słabiej radzi sobie również z wyjaśnianiem zasad panujących w społeczeństwie. Ma duże trudności z wypowiadaniem swoich myśli (krótkie wypowiedzi, czasami konieczność pokazania zamiast powiedzenia o jaki element chodzi, mylenie nazw przedmiotów). Niska pojemność pamięci słuchowej w połączeniu z perseweracjami. Bardzo słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa. Tempo uczenia się mechanicznego – w normie..


PEDAGOG:

W zakresie percepcji słuchowej Grześ, z niewielką pomocą, dokonuje analizy i syntezy sylabowej, natomiast nie opanował tej umiejętności w obrębie głoski. Słuch fonemowy jest obniżony.

Badanie ujawniło znaczne braki w znajomości alfabetu; wśród znanych sobie liter chłopiec myli lub odwraca podobne słuchowo bądź wzrokowo (np. C, c – S, s, F – Ł, T – ł, b - d). Nie opanował techniki czytania oraz pisania z pamięci i ze słuchu. Przepisuje tekst dość poprawnie, łączy litery (pojawia się zamiana pojedynczych liter, np. o-a, e-a). Uczeń praworęczny, przy dominacji funkcjonalnej oka lewego (skrzyżowana lateralizacja). Nie w pełni poprawnie trzyma ołówek w palcach.

Ma nieduży zasób podstawowych wiadomości o najbliższym środowisku rodzinnym i społeczno-przyrodniczym, nieopanowaną orientację czasową i nie utrwaloną orientację w schemacie własnego ciała. Grześ prawidłowo posługuje się natomiast pojęciami przestrzennymi typu: nad, obok, przed. Na poziomie dostatecznym rozwiązał test matematyczny, obejmujący wybrane podstawowe zadania z klasy I (treść poleceń czytał pedagog, chłopiec liczył na palcach

Chłopiec pogodny, zaciekawiony sytuacją badania. Podejmuje współpracę, przy czym z upływem czasu coraz częściej zamyśla się, wierci się na krześle lub wstaje z miejsca. Potrzebuje pomocy w ukierunkowaniu uwagi; zmobilizowany, posłusznie doprowadza zadania do końca (jeżeli potrafi je wykonać). Utrzymuje zwolnione tempo pracy. W kontakcie słownym zaznaczają się nadal zaburzenia mowy.

U Grzesia występuje niedokształcenie mowy typu afatycznego w obszarze percepcyjno – ekspresyjnym co utrudnia a czasem uniemożliwia mu spontaniczne poprawne wyrażanie myśli i wypowiadanie się, wpływa to na ogólna ocenę jego możliwości i potencjału.


Zalecania:

 1. Kształcenie specjalne ze względu na niepełnosprawność ruchową, realizowane an terenie szkoły ogólnodostępnej.

 2. Zapewnienie rewalidacji indywidualnej z przeznaczeniem na;

 • terapię logopedyczną,

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – z naciskiem na kształtowanie zaburzonych funkcji analizatora słuchowego, rozwijanie sprawności ręki wiodącej (warto przy tym podjąć próbę skorygowania ułożenia kciuka na ołówku), uzupełnianie znajomości alfabetu (zwracając uwagę na właściwy kierunek pisania liter), naukę czytania i pisania w oparciu o materiał sylabowy,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – wspomagające chłopca w wykonywaniu zadań z bieżących lekcji, uzupełnianiu podstawowych wiadomości, usprawnianiu myślenia matematycznego.

 1. Wskazane jest dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe:

 • uwzględnianie zwolnionego tempa pracy i przyswajania nowych treści; poświęcanie dłuższego czasu na opanowanie jednego zagadnienia (np. utrwalenie litery, ćwiczenia w czytaniu sylab, liczeniu),

 • przydzielanie łatwiejszych zadań na materiale literowym zgodnie z aktualnymi umiejętnościami chłopca,

 • udzielanie dodatkowych wyjaśnień, najlepiej z pokazem na konkretach,

 • monitorowanie pracy Grzesia na lekcjach, naprowadzanie, w miarę potrzeby ukierunkowanie uwagi na to, co ważne.


W domu:

 1. W dalszym ciągu ważne jest wspieranie Grzesia w nauce domowej; wdrażanie do systematyczności w odrabianiu lekcji oraz wykonywaniu dodatkowych ćwiczeń z zakresu usprawniania wymowy oraz czytania i pisania.

 2. Pomocne będzie przygotowanie chłopcu kolorowej planszy z alfabetem i umieszczenie jej w miejscu, gdzie na co dzień odrabia lekcje.

 3. Ważne jest wykonywanie krótkich, ale systematycznych ćwiczeń w nazywaniu głosek na początku i na końcu słów (wykorzystując sylaby dwuliterowe i trzyliterowe, np. on, as, er, kot, sok, mak itp.).

 4. Warto trenować z Grzesiem na co dzień całościowe czytanie sylab dwuliterowych zapisanych na pojedynczych kartonikach.


LOGOPEDA :©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna