Imię I nazwisko kandydata: Joanna Lewandowska promotor: prof dr hab n. med. Bogusław Machaliński tytuł rozprawy: Ocena krążących komórek progenitorowych śródbłonka oraz wybranych cytokin u noworodków przedwcześnie urodzonych w aspekcie rozwoju powikłańPobieranie 8.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.83 Kb.
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: Joanna Lewandowska

PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
TYTUŁ ROZPRAWY: Ocena krążących komórek progenitorowych śródbłonka oraz wybranych cytokin u noworodków przedwcześnie urodzonych w aspekcie rozwoju powikłań wcześniactwa.

CEL PRACY:

1.Porównanie liczby krążących wczesnych- i późnych komórek EPC we krwi pępowinowej pozyskanej od wcześniaków oraz dzieci donoszonych stanowiących grupę kontrolną.

2.Określenie wartości prognostycznej liczby krążących wczesnych i późnych komórek EPC w zależności od występowania i typu powikłania wcześniactwa.

3.Analiza kinetyki zmian liczby krążących komórek EPC we krwi obwodowej w okresie sześciotygodniowej obserwacji po porodzie z uwzględnieniem wybranych parametrów stanu klinicznego pacjentów.

4.Ocena wpływu czynników troficznych i chemotaktycznych, tj. VEGF, HGF i SDF-1, na liczbę krążących EPC we krwi pępowinowej i obwodowej oraz występowanie powikłań wcześniactwa.

MATERIAŁ I METODY :

Badanym materiałem jest krew pępowinowa i obwodowa u dzieci przedwcześnie urodzonych (23-36 Hbd) oraz donoszonych (>37 Hbd). Analizę fenotypową endotelialnych komórek progenitorowych przeprowadzono za pomocą cytometrii przepływowej. Osoczowe stężenia czynników wzrostu oznaczono za pomocą metody ELISA.WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż liczba komórek krążących we krwi pępowinowej należących do populacji wczesnych-EPC oraz późnych-EPC jest większa u dzieci urodzonych przedwcześnie w porównaniu do grupy kontrolnej dzieci urodzonych o czasie. Dodatkowo, liczba komórek o fenotypie wczesnych-EPC i późnych-EPC jest odwrotnie proporcjonalna do aktualnego stanu klinicznego wcześniaka ocenianego w 1. minucie życia za pomocą skali Apgar. Większa liczba komórek o fenotypie wczesnych-EPC krążących we krwi pępowinowej jest ponadto istotnie związana z wyższym ryzykiem wystąpienia powikłań wcześniactwa, takich jak RDS, ROP, BPD oraz infekcje. Jednakże dowiedziono w wieloparametrycznej analizie statystycznej, że większa liczba komórek EPC we krwi wcześniaków nie jest niezależnym czynnikiem predykcyjnym wystąpienia powikłań wcześniaczych, gdyż są one bezpośrednio odwrotnie proporcjonalnie zależne od wieku urodzeniowego. Liczba komórek EPC we krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej stopniowo zmniejszała się przez pierwszych 6 tygodni życia wcześniaków, podczas gdy liczba tych komórek we krwi obwodowej pozyskanej od dzieci z grupy kontrolnej pozostawała na stabilnym, nie ulegającym zmianom poziomie. Analiza statystyczna wykazała również, że liczba późnych-EPC krążących we krwi pępowinowej koreluje wprost proporcjonalnie do stężenia VEGF.WNIOSKI:

1. Stwierdzona asocjacja pomiędzy liczbą komórek o fenotypie wczesnych-EPC i późnych-EPC z aktualnym stanem klinicznym wcześniaka ocenianym w 1. minucie życia za pomocą skali Apgar może stanowić podstawę dla postulatu wprowadzenia do praktyki klinicznej nowego markera oceny fizjologicznej dojrzałości organizmu wcześniaka ocenianej obecnie za pomocą standardowej metody Apgar, która ma określone ograniczenia interpretacyjne, zwłaszcza w przypadku stosowania jej do oceny stanu klinicznego skrajnie niedojrzałych wcześniaków.

2. Większa liczba komórek o fenotypie wczesnych-EPC krążących we krwi pępowinowej związana jest z wyższym ryzykiem wystąpienia powikłań wcześniactwa, takich jak RDS, ROP, BPD oraz infekcje. Parametr ten nie stanowi jednak niezależnego czynnika ryzyka rozwoju powikłań wcześniaczych.

3. Zależność pomiędzy liczbą krążących wczesnych-EPC we krwi pępowinowej a młodszym wiekiem urodzeniowym wcześniaka pośrednio wskazuje na ważną rolę krążących komórek EPC w rozwoju osobniczym płodu i niemowlęcia. Większa liczba krążących wczesnych-EPC w młodszym wieku urodzeniowym może być wykładnikiem aktywności procesu płodowej waskulogenezy w narządach wewnętrznych organizmu wcześniaka w okresie okołoporodowym. Tym samym, potencjalna przedwczesna i nagła utrata znacznej części populacji komórek o fenotypie wczesnych-EPC u niedojrzałych wcześniaków w wyniku porodu przedwczesnego może mieć negatywne konsekwencje dla ich dalszego rozwoju i może mieć wpływ na rozwój powikłań wcześniactwa o patogenetycznym podłożu naczyniowym.4. Zaobserwowane zjawisko stopniowego zmniejszania się liczby EPC we krwi w okresie pierwszych 6 tygodni życia wcześniaków w odniesieniu do stabilnej populacji tych komórek u dzieci z grupy kontrolnej, wraz z adekwatnie zmieniającym się poziomem VEGF, może świadczyć o aktywności procesu waskulogenezy i jego kinetyce w okresie postnatalnym. Praktyczne wykorzystanie oceny liczby komórek EPC we krwi obwodowej w okresie pourodzeniowym u wcześniaków mogłoby przyczynić się w przyszłości do wdrożenia działań prewencyjnych i leczniczych w celu zminimalizowania klinicznych skutków wcześniactwa poprzez ocenę aktywności procesu waskulogenezy w wybranych punktach czasowych po porodzie przedwczesnym.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna