Imię i nazwisko miejscowość i dataPobieranie 11.72 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar11.72 Kb.
.......................................... ......................................

Imię i nazwisko miejscowość i data


..........................................

adres zam. Ulica


..........................................

kod poczt. Miejscowość


...........................................................

telefon kontaktowy


KARTA ZGŁOSZENIA


osoba prywatna
Ośrodek Szkolenia Zawodowego

w Radomiu

ul. Kraszewskiego 1/7

26-600 Radom tel.

48 331-49-54 fax. 36-996-15
Proszę o przyjęcie mnie na kurs w terminie ..........................................................
organizowany ..................................................................................o specjalności:


 1. ..................................................................................................................

 2. ..................................................................................................................

3. ...................................................................................................................
Należność za szkolenie w kwocie : ........................................................................
Zakwaterowanie w kwocie : ...................................................................................
Ogółem : ............................................. Słownie : .................................................
................................................................................................................................

zobowiązuję się wpłacić na konto Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu w NBP nr 21 1010 1010 0138 0822 3100 0000 lub w kasie Ośrodka w terminie 7 dni po rozpoczęciu kursu.

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że nieobecność na szkoleniu po rozpoczęciu kursu nie zwalnia mnie z obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia.

Niniejszym oświadczam, że upoważniam OSZ do wystawiania faktur VAT bez mojego podpisu.


PESEL ..............................................
Nr dowodu os. .................................. ................................................

Czytelny podpisUWAGA wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć wypełniony wniosek z załącznikami.

INFORMACJA


Dla kandydatów na kurs operatora organizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu.
Szkolenie w OSZ Radom odbywa się na mocy decyzji Ministra Gospodarki

Dz. U. Nr 118 z dnia 15.09.2001r.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. poz. 1263.

Karta zgłoszenia uprawnia zakład pracy do skierowania kandydata na kurs.

Zajęcia odbywają się przez 6 dni w tygodniu z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Warunkiem przyjęcia na kurs klasy III jest:


 • ukończone 18 lat,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 • potwierdzony minimum miesięczny staż przy obsłudze maszyn określonej specjalności,

 • przy braku potwierdzonego stażu zwiększa się ilość dodatkowych zajęć praktycznych.

Warunkiem przyjęcia na kurs klasy II jest :

 • posiadanie uprawnień klasy III oraz co najmniej 1 rok pracy w zawodzie maszynisty.

Warunkiem przyjęcia na kurs klasy I jest :

 • posiadanie uprawnień II klasy oraz co najmniej 2 lata pracy w zawodzie maszynisty od dnia uzyskania uprawnień kl. II.WYMAGANE DOKUMENTY


 1. Dokładnie i czytelnie wypełniony wniosek (w tym potwierdzenie praktyki na odpowiednim typie maszyny).

 2. Świadectwo ukończenia szkoły jak w warunkach powyżej.

 3. Potwierdzenie na wniosku przez lekarza, że nie istnieją przeciwwskazania

w wykonywaniu zawodu maszynisty danej specjalności.

4. Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIANIEZBĘDNE PRZEDMIOTY


 1. Odzież robocza i obuwie odpowiednie do pory roku – na zajęcia praktyczne.

 2. Przybory piśmienne.


Warunkiem uzyskania uprawnień jest :

 1. Ukończenie kursu.

 2. Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Uczestnicy kursów zgłaszają się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7 w dniu rozpoczęcia kursu przed godz. 900.

Dojazd z dworca PKP i PKS autobusem MPK Nr 23 do ul. Wernera, stąd pieszo do ul. Kraszewskiego (obok RZMB „ZREMB”).

Pobieranie 11.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna