Imię i nazwisko: Nazwa szkołyPobieranie 115.86 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar115.86 Kb.
Formularz zgłoszenia udziału w V Konferencji Metodycznej AWFiS w Gdańsku (15 marca 2013)

Imię i nazwisko:……………………………….............................

Nazwa szkoły:…………………………………………….…………

Etap edukacyjny:…………………………...………………………

Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły z tel. kontaktowym*: ……................................……......................................................

*bardzo prosimy o podanie numeru telefonu do Dyrektora szkoły w celu pozyskania opinii nt. sugestii ewentualnych zmian w kształceniu nauczycieli wf


ANKIETA DIAGNOZY POTRZEB OPIEKUNA PRAKTYK
Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk,u których odbywają praktyki studenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jej celem jest zebranie informacji służących doskonaleniu jakości kształceniaInformacje ogólne

Nazwa przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującejstudentówAWFiS na praktykę:
Liczba pracowników zatrudnionych w szkole:

do 50, 51 – 100, 101 – 200,
201 – 500, powyżej 500

Stanowisko służbowe wypełniającego ankietę:
Kierunek studiów praktykanta zAWFiS:

Wychowanie Fizyczne – tak / nie*

Sport – tak / nie*Fizjoterapia – tak / nie*

* proszę podkreślić właściwe


Informacje oceniające praktykanta

*

1) Czy zaangażowanie/ motywacjapraktykantów-studentów AWFiS byłopozytywne i sprzyjało realizacji zadań podczas odbywanej praktyki zawodowej?

tak
raczej tak
raczej nie
nie
2) Czy praktykanci-studenciAWFiS posiadają wystarczającą wiedzę teoretyczną do realizacji praktyki zawodowej?

tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
3) Czy praktykanci-studenciAWFiS posiadają wystarczającą wiedzę praktyczną do realizacji praktyki zawodowej?

tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
4) Jak ocenia Pan/Pani znajomość języków obcych przez praktykantów-studentów AWFiS?

bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
trudno ocenić
5) Czy praktykanci-studenciAWFiS są samodzielni?

tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
6) Czy praktykanci-studenciAWFiS są przedsiębiorczy i kreatywni?

tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
7) Pana/Pani zdaniem, czy AWFiS dobrze przygotowuje praktykantów-studentów do realizacji praktyk zawodowych?

tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
* Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć - x
Jakie były mocne strony pracy studentów odbywających praktykę?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Jak studenci - praktykanci mogą jeszcze bardziej usprawnić swoją pracę? (konkretne wskazówki)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ANKIETA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA AWFiS– ABSOLWENT
Ankieta kierowana jest do absolwentów AWFiS w celu uzyskania informacji o systemie kształcenia w AWFiS w Gdańsku. Wyniki niniejszej ankiety zostaną wykorzystane do doskonalenia procesu edukacyjnego oraz przy opracowywaniu kierunków rozwoju Uczelni.

Zależy nam bardzo na uważnym przeczytaniu każdego pytania i zaznaczeniu „X” bądź wpisaniu właściwej odpowiedzi.

Ankieta ma charakter anonimowy.
I. Metryczka

1. Ukończony Wydział: [ ] WF, [ ] TiR

2. Kierunek studiów:

[ ] WF, [ ] Sport, [ ] Fizjoterapia, [ ] TiR3. Specjalność: .................................................

4. Średnia ocen ze studiów: .......................................

5. Adres email: …………………………….................................................

6. Adres do korespondencji:

…………………………….................................................

…………………………….................................................


7. Płeć osoby wypełniającej ankietę

[ ]Kobieta [ ] Mężczyzna8. Wiek osoby wypełniającej ankietę:

[ ] 20 -25

[ ] 26- 30

[ ] 31- 40

[ ] 41- 50

[ ] 51 - więcej
9. Status zawodowy: []pracuję , []nie pracuję i nie poszukuję pracy []nie pracuję ale poszukuję pracy


10. Obecniepracuję:

a/ w[ ] Polsce, [ ] za granicą


b/ na stanowisku (wpisz nazwę stanowiska pracy):

……………………………………………………………………


c/ w sektorze działalności (wpisz właściwy z info poniżej)

……………………………………………………………………..…10. Planuję podjąć pracę:

a/ w [ ] Polsce, [ ] za granicą


b/ na stanowisku (wpisz nazwę stanowiska pracy):

…………………………………………………………………………


c/ w sektorze działalności (wpisz właściwy z INFO* poniżej)

……………………………………………………………………………INFO*:

Sektory działalności:

1. Szkolnictwo, edukacja

2. Ochrona zdrowia

3. Sport

4. Turystyka

5. Produkcja przemysłowa

6. Telekomunikacja7. Transport i logistyka

8. Farmaceutyka

9. Media

10. Energetyka11. Administracja państwowa

12. Sektor paliwowy

13. Sektor technologiczny (High Tech)


14. Sprzedaż hurtowa/detaliczna

15. Ubezpieczenia

16. Finanse (poza ubezpieczeniami)

17. Inne:
II. Czym kierował/a się Pan/i decydując się na studia w AWFiS? (proszę wskazać najwyżej 6 kryteriów);

[ x ] - zaznaczyć wybrane odpowiedzi 1. []bliskość miejsca zamieszkania do siedziby uczelni

 2. []atrakcyjność Gdańska jako miasta

 3. []atrakcyjność Gdańska jako środowiska studenckiego

 4. []renoma Uczelni

 5. []miejsce AWFiS w rankingach szkół wyższych

 6. []kontynuacja tradycji rodzinnej

 7. []perspektywa atrakcyjnej pracy po studiach

 8. []wysoko wykwalifikowana kadra naukowa

 9. []znajomi/przyjaciele tam studiują/studiowali

 10. []wysoka jakość nauczania

 11. []kontakty AWFiS z uczelniami zagranicznymi

 12. []zaplecze sportowo-rekreacyjne AWFiS

 13. []organizacje studenckie działające na terenie uczelni

 14. []możliwość indywidualnej organizacji studiów

 15. []dobre warunki socjalno–bytowe (stypendia socjalne, akademik, itp.)

 16. []współpraca uczelni z potencjalnymi pracodawcami

 17. []nowoczesny program studiów

 18. []wyposażenie uczelni

 19. []duży wybór kierunków kształcenia

 20. []inne, jakie ................................................................................................

................................................................................................


III. Jak oceniasz ogólny poziom studiów i jakość kształcenia przez kadrę? (1 – najniższa ocena, 5 – najwyższa ocena).

Lp.

Oceniana kategoria

Ocena

(wpisz „X”)

1.

wykłady

1 2 3 4 5

2.

ćwiczenia

1 2 3 4 5

3.

obozy

1 2 3 4 5

4.

projekty

1 2 3 4 5

5.

Seminaria dyplomowe/magisterskie

1 2 3 4 5

6.

praktyki

1 2 3 4 5

7.

pracownicy samodzielni (prof., dr hab.)

1 2 3 4 5

8.

adiunkci

1 2 3 4 5

9.

starsi wykładowcy

1 2 3 4 5

10.

asystenci i doktoranci

1 2 3 4 5

11.

pracownicy obsługi administracyjnej

1 2 3 4 5IV. W jakim stopniu poniższe określenia charakteryzują AWFiS? (1 –w małym stopniu charakteryzuje, 5 - w dużym stopniu).

Lp.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Ocena

(wpisz „X”)

1.

zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej

1 2 3 4 5

2.

kształtuje umiejętności przydatne w pracy zawodowej

1 2 3 4 5

3.

daje perspektywy zdobycia dobrej pracy

1 2 3 4 5

4.

daje satysfakcję ze studiowania

1 2 3 4 5

5.

rozwija zainteresowania

1 2 3 4 5

6.

rodzi ambicje

1 2 3 4 5

7.

zapewnia elastyczny program studiów

1 2 3 4 5

8.

uczy kreatywności

1 2 3 4 5

9.

umożliwia działanie w kołach naukowych

1 2 3 4 5

10.

umożliwia działanie w organizacjach studenckich

1 2 3 4 5

11.

posiada profesjonalną kadrę – specjalistów w danej dziedzinie

1 2 3 4 5

12.

wykładowcy mają dobry kontakt ze studentami

1 2 3 4 5

13.

posiada wymagającą kadrę

1 2 3 4 5

14.

zapewnia kontakty z zagranicą

1 2 3 4 5

15.

współpracuje z otoczeniem (przedsiębiorstwami, innymi uczelniami, władzami lokalnymi itp.)

1 2 3 4 5

16.

po partnersku traktuje studenta

1 2 3 4 5

17.

stwarza dobrą atmosferę

1 2 3 4 5

18.

posiada zaplecze sportowo-rekreacyjne

1 2 3 4 5

19.

zapewnia odpowiednie warunki socjalno-bytowe

1 2 3 4 5


V. Jak oceniasz równomierność obciążenia pracą (nauka, prace projektowe itp.) w trakcie studiów? (proszę wybrać 1 odpowiedź)

 1. []bardzo dobrze rozłożone obciążenia

 2. []dość dobrze rozłożone obciążenia

 3. []przeciążenia w semestrach ……………………………………………….……………….....

 4. []niedociążenia w semestrach ………………………………... , przeciążenia w semestrach ………………………………………………

 5. []zdecydowanie nierównomierne obciążenia, podaj przykład: ………………………………….…………………………………………….

……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VI. Jak oceniasz logiczną kolejność treści programowych w trakcie studiów? (proszę wybrać 1 odpowiedź)

  1. []bardzo dobrze ułożona kolejność treści programowych

  2. []dobrze ułożona kolejność treści programowych

  3. []raczej dobrze ułożona kolejność treści programowych

  4. []raczej źle ułożona kolejność treści programowych, przykład: …………………………………………….………………………………………………………...

  5. []zdecydowanie źle ułożona kolejność treści programowych, przykład: …………………………..……….…..………………………………………………………………………………………………

VII. Czy występuje zbędne powtarzanie treści programowych w trakcie studiów? (proszę wskazać 1 odpowiedź)

1.[]nie występuje zbędne powtarzanie treści programowych w żadnym z przedmiotów

2.[]występuje powtarzanie treści programowych w celu nawiązania do nowych zagadnień

3.[]występuje powtarzanie treści programowych, które jest zbędne

4.[]dość często treści programowe się powielały, podaj przykłady: ……………………………………………………………………………..…………………..…….

5.[]zdecydowanie zbyt często treści programowe się powielały, podaj przykład: ……………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………


VIII. Jak oceniasz efekty kształcenia w AWFiS? (1 –w małym stopniu, 5 - w dużym stopniu).

Lp.

Efekty kształcenia

Ocena

(wpisz „X”)

1.

Czy opanowałeś (opanowałaś) znajomość i zrozumienie podstawowych pojęć, modeli, teorii z zakresu kierunku, który studiowałeś?

1 2 3 4 5

2.

Czy opanowałeś (opanowałaś) umiejętność pracy w zespole?

1 2 3 4 5

3.

Czy opanowałeś (opanowałaś) umiejętność wyszukiwania, przetwarzania i interpretacji danych z zakresu kierunku który studiowałeś?

1 2 3 4 5

4.

Czy posiadasz zdolność do podjęcia dalszych studiów i stałego rozwoju?

1 2 3 4 5

5.

Czy opanowałeś (opanowałaś) umiejętność przekazywania informacji, idei, problemów i rozwiązań z obszaru kierunku który studiowałeś?

1 2 3 4 5
Pobieranie 115.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna