Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji Problematyka badawcza, zainteresowania naukowePobieranie 14.9 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.9 Kb.


Wydział Studiów Edukacyjnych

Dziekanat
Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Agnieszka Barczykowska

Zakład Resocjalizacji

Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:

  • Amerykański system resocjalizacji dzieci i młodzieży

  • Zjawisko wykluczenia społecznego w obszarze wielkiego miasta i jego konsekwencje dla procesu socjalizacji

  • Wielkomiejskie osiedla blokowe jako środowiska wychowawcze

  • Diagnoza niedostosowania społecznego

  • Pomoc następcza i postpenitencjarna a readaptacja społeczna osób opuszczających zakłady karne

  • Efektywność pracy z osobami w konflikcie z prawem oraz wymagającymi wsparcia społecznego

  • Architektoniczne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych

  • Środowisko lokalne w oddziaływaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych

  • Nowatorskie rozwiązania w działaniach resocjalizacyjnych

  • Sytuacja rodzin osób pozbawionych wolności

  • „Nowe” uzależnienia

  • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży i ich profilaktyka

  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie w środowisku otwartym i zamkniętym

  • Rola pedagoga we współczesnym świecie


Publikacje:

 1. Barczykowska A., Między slumsem a ogrodem, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 1-A/2012, zeszyt nr 1 (109).

 2. Barczykowska A., Dzierzyńska S., Zastosowanie mentoringu w działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych, Resocjalizacja Polska, nr 3/2012.

 3. Barczykowska A., Muskała M., Sankcje pośrednie w amerykańskim i angielskim systemie kar – szanse i zagrożenia, (w:) W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kraków 2012.

 4. Barczykowska Agnieszka, Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w amerykańskiej praktyce probacyjnej [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. Bronisław Urban, Marek Konopczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

 5. Barczykowska A., Narkomania. Miedzy drug free a terapią substytucyjną – w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, (w:) E. Włodarczyk, I. Cytlak, Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Poznań 2011.

 6. Barczykowska A., Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA), Probacja, nr 2/2011.Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady tematów):

 • Szkoła w procesie resocjalizacji

 • Wykluczenie społeczne osób pozbawionych wolności i ich rodzin

 • Zakład poprawczy jako środowisko wychowawcze

 • Rola organizacji i fundacji pozarządowych w procesie resocjalizacji

 • Wielkomiejskie osiedla blokowe jako system wychowawczy

 • Współdziałanie instytucji poprawczych i rodziców nieletnich w procesie resocjalizacji

 • Zjawisko wypalenie zawodowego wśród pracowników służb dyspozycyjnych

 • Pedagogika ulicy jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w świetle koncepcji resilience

 • Programy aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności i ich znaczenie dla procesu readaptacji społecznej

 • Zróżnicowanie postaw społecznych wobec uzależnionych mężczyzn i kobiet

 • Percepcja dorosłości u osób opuszczających placówki socjalizacyjne/ resocjalizacyjne

 • Realizacja ról rodzicielskich w warunkach izolacji penitencjarnej

 • Znaczenie grup rówieśniczych w genezie niedostosowania społecznego

 • Readaptacja społeczna osób opuszczających zakłady karne

 • Sukces w świadomości młodzież z wielkomiejskich blokowisk

 • Nowatorskie oddziaływania resocjalizacyjne wobec dzieci i młodzieżyKontakt: (telefon, e-mail, terminy i miejsce odbywania seminarium)
abarczyk@amu.edu.pl
Zakład Resocjalizacji WSE UAM

Pok. 53
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293

tel. +48 61 829 23 43, tel./fax. +48 61 829 21 53

dziekwse@amu.edu.plwww.wse.amu.edu.pl: data -> assets -> word doc -> 0009
0009 -> Miejscowość), dn. (data) Do Sądu Rejonowego Wydział Karny w (miejscowość siedziby sądu okręgu, w którym popełniono przestępstwo) Oskarżyciel prywatny (Imię, nazwisko, dokładny adres) Oskarżony
0009 -> Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na „Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego”
0009 -> Załącznik nr 5 do opz województwo
0009 -> Accept pluralism: Tolerancja, pluralizm I spójność społeczna Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie
0009 -> Poznań Poetów 2011 17 V 2011 /wtorek/ ck „zamek” / sala pod zegarem 17. 00-18. 30 Marcin świetlicki wiersze zebrane
0009 -> W sprawie dofinansowania rocznych kosztów działalności sportowej organizowanej dla pracowników uam w obiektach sportowych uam przez Studium Wychowania Fizycznego I Sportu oraz organizowanej indywidualnie w roku 2016 zawarte w dniu 18 grudnia 2015 roku
0009 -> 2010 I opracowania naukowe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna