In formacj ePobieranie 0.83 Mb.
Strona1/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 grudnia 2002 r. Nr 93


TREŚĆ:

Poz.:

IN FORMACJ E

3986 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2002 na wniosek przedsiębiorcy

„Polskie Huty Stali" Huta Cedler S.A. w Sosnowcu .............................. 33987 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2002 na wniosek przedsiębiorcy

„Polskie Huty Stali" Huta Cedler S.A. w Sosnowcu .............................. 43988 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2002 na wniosek

przedsiębiorcy — Kombinat Koksochemiczny „Zabrze" S.A. w Zabrzu ................... 53989 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2002 umarzającej postępowa­nie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. w Żywcu ......... 6

3990 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2002 zmieniającej okres

obowiązywania taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. w Żywcu .................. 73991 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2002 na wniosek

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu .......................... 83992— Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2002 na wniosek

przedsiębiorcy— „IDEA 98" Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ....................... 93993— Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2002 na wniosek

przedsiębiorcy— „IDEA 98" Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ....................... 103994 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2002 zatwierdzającej taryfę dla

ciepła przedstawioną przez „BHH-MIKROTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ..... 113995 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2002 zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedstawioną przez SP ZOZ „Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach ........................................ 17

3996 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2002 zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedstawioną przez Izabelę Mika i Leszka Mika PHU „SARO-POL" z siedzibą w Grodźcu Śląskim ......................... 24

3997 — Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2002 zatwierdzającej taryfę dla

ciepła przedstawioną przez „Polskie Huty Stali" Huta Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu ....... 31OBWI ESZCZENIA

3998 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2002 w sprawie zmian w składach

rad na obszarze województwa śląskiego ..................................... 393999 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie zmian w składach

rad gminy i rad powiatów ............................................. 41UCHWAŁY RAD GMIN

4000 — Uchwala Nr Lll/694/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 10 października 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera przy ul. Stawowej ............................................ 47

4001 — Uchwała Nr Lll/696/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 10 października 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście przy ul. Krasickiego ......................................... 52

4002 — Uchwała Nr LVI/823/2002 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie zmiany miejscowego perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic 75 Pułku Piechoty i Raciborskiej ..................... 57

4003 — Uchwala Nr LVI/824/2002 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie zmiany miejscowego perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy w rejonie ulic 3-go Maja i ks. Pawła Stalmacha ........................... 62

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 2 —

4004 — Uchwala Nr LVII/861/2002 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 września 2002 w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji — Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Racławickiej ........................... 68

4005 — Uchwala Nr LVII/862/2002 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 września 2002 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji — Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy w rejonie ulicy Katowickiej, Szopena i Bankowej ........ 74

4006 — Uchwala Nr XL/956/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 września 2002 w sprawie zmiany

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice ............. 804007 — Uchwała Nr XLI/1010/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 października 2002 w sprawie zmiany

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice ............. 8904008 — Uchwała Nr 16/11/2002 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wzorów

deklaracji oraz wzorów informacji podatkowych ................................ 1084009 — Uchwała Nr 18/11/2002 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie określenia

wysokości stawek podatku od środków transportowych ........................... 1094010 — Uchwala Nr1 9/II/2002 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie zmiany uchwały

dotyczącej stawek podatków i opłat lokalnych ................................. 1124011 — Uchwała Nr 20/II/2002 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie opłaty

administracyjnej w 2003 roku ........................................... 1134012 — Uchwała Nr IV/56/2002 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wzorów formularzy

podatkowych .................................................... 1144013 — Uchwała Nr 408/XLV/2002 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 8 października 2002 w sprawie

utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę ....... 1294014 — Uchwała Nr XLV/61/341/2002 Rady Gminy Suszec z dnia 10 października 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mokrej, Lipowej, Cegielnianej i Pszczyńskiej w sołectwie Suszec ........................... 131

4015 — Uchwala Nr XLV/63/343/2002 Rady Gminy Suszec z dnia 10 października 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Łąkowej, Podleśnej i Woszczyckiej w sołectwie Rudziczka Gminy Suszec ...................................... 146

4016 — Uchwała Nr 0150/III/33/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie zmiany uchwały Nr 01 50/II/18/2002 z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo­ści i zwolnień od tego podatku 156

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

4017 — Uchwała Nr 257/320/2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2002 w sprawie przyjęcia

sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2001 rok ................. 1574018 — Uchwala Nr 1/57/14/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2002 w sprawie

zatwierdzenia zmian do Kontraktu Wojewódzkiego .............................. 194WYROKI NSA

4019 — Wyrok NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 10 grudnia 2002 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia kontroli pojazdów poruszających się po drogach publicznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi normatywami oraz prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawa­nia decyzji o nałożeniu kar pieniężnych 224

4020 — Wyrok NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 16 grudnia 2002 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lędzinach w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków tej sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami ................... 225

4021 — Wyrok NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 16 grudnia 2002 ze skargi na uchwalę Rady

Miasta Tychy w sprawie ochrony przyrody ................................... 226

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 3 — Poz. 3986

3986

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/532A/587/W/OKA/2002/HM

W dniu 09 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy - "Polskie Huty Stali" Huta Cedler Spółka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka l, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonał zmiany jego firmy w decyzji z dnia 30 października 1998 r., Nr PCC/532/587/U/2/98/PK zmienionej decyzją z dnia 10 marca 2000 r.. Nr

PCC/532/S/587/U/3/2000.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 30 października 1998 r. Nr PCC/532/587/U/2/98/PK zmienioną decyzją z dnia 10 marca 2000 r. Nr PCC/532/S/587/U/3/2000, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił z urzędu przedsiębiorcy - Huta Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 października 2008 r., określając na stronie l decyzji Koncesjonariusza poprzez podanie jego firmy zawierającej oznaczenie formy prawnej.

Pismem z dnia 18 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o dokonanie zmiany jego firmy w decyzji z dnia 30 października 1998 r. Wraz z wnioskiem Koncesjonariusz przedłożył kopię odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS, zawierającą nowe brzmienie firmy, potwierdzając zasadność wnioskowanej zmiany. Zmiana firmy nie dotyczyła formy prawnej przedsiębiorcy.

Po analizie stanu faktycznego wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 1998 r.. Nr PCC/532/587/U/2/98/PK zmienioną decyzją z dnia 10 marca 2000 r. Nr PCC/532/S/587/U/3/2000 - został uznany za uzasadniony.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który j ą wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj ą się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 4 — Poz. 39873987

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/504A/587/W/OKA/2002/HM

W dniu O1) grudnia 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy - "Polskie Huty Stali" Huta Cedler Spółka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka l, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonał zmiany jego firmy w decyzji z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/5 04/5 8 7/U/2/98/PK.Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/504/587/U/2/98/PK, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił z urzędu przedsiębiorcy - Huta Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 października 2008 r., określając na strome l decyzji Koncesjonariusza poprzez podanie jego firmy zawierającej oznaczenie formy prawnej.

Pismem z dnia 18 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o dokonanie zmiany jego firmy w decyzji z dnia 30 października 1998 r. Wraz z wnioskiem Koncesjonariusz przedłożył kopię odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS, zawierającą nowe brzmienie firmy, potwierdzając zasadność wnioskowanej zmiany. Zmiana firmy nie dotyczyła formy prawnej przedsiębiorcy.

Po analizie stanu faktycznego wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 1998 r., Nr WCC/504/587/U/2/98/PK - został uznany za

uzasadniony.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 5 — Poz. 39883988

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/343C/505/W/OKA/2002/RK

W dniu 11grudnia 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy - Kombinat Koksochemiczny „Zabrze" Spółka Akcyjna, 41-800 Zabrze ul. Pawliczka l - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić pkt l „Przedmiot i zakres działalności" koncesji na wytwarzanie ciepła.Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 20 października 1998 r., nr WCC/343/505AJ/2/98/KW, zmienioną decyzjami z dnia 28 marca 2001 r., nr WCC/343A/505/W/3/2001/RW i z dnia 20 sierpnia 2002 r., nr WCC/343B/505/W/OKA/2002/RZ, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorstwu energetycznemu Kombinat Koksochemiczny „Zabrze" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 30 października 2008 r., określając przedmiot i zakres działalności gospodarczej objętej koncesją. Pismem z dnia 28 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji, celem nadania nowego brzmienia pkt l „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI", poprzez uwzględnienie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w źródle - kotłownia Koksowni „Dębieńsko", w związku z podjętą przez Koncesjonariusza w 2001 r. Eksploatacją przeciwprężnej turbiny parowej. Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Strony stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z art. 41 ust. l i art. 32 ust. l pkt l, art.33 ust. l i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 6 — Poz. 39893989

INFORMACJA

o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. w Żywcu

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2002 r. nr OKA-820/519-A/1/2002/II/AS, na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, umorzono postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (zwanej dalej „ Przedsiębiorstwem energetycznym").

Pismem z dnia 4 listopada 2002 r. uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2002 r., Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła.

Rozpatrując powyższy wniosek Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że wniosek strony zasługuje na uwzględnienie albowiem zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 105 § 2 kpa.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 7 — Poz. 39903990

INFORMACJA

o decyzji zmieniającej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. w Żywcu

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2002 r. nr OKA-820/519-B/l/2002/I/AS/Zmd, na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, ustalono nowy okres obowiązywania współczynników korekcyjnych określonych w decyzji z dnia 6 listopada 2001 r. nr OKA-820/519-A/10/2002/I/RK, zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez „Kotłownię Kabaty" Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (zwanej dalej „ Przedsiębiorstwem energetycznym").

Pismem z dnia 9 grudnia 2002 r., Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła.

Rozpatrując powyższy wniosek Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że wniosek strony zasługuje na uwzględnienie albowiem zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 155 kpa.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 8 — Poz. 39913991

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/379C/201/W/OKA/2002/PS

W dniu 17 grudnia 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomia został zmieniony zapis punktu l „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" na stronie 2 koncesji na wytwarzanie ciepła.Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 30 października 1998 r. nr WCC/379/201/U/OT-2/98/JS, zmienioną decyzjami: z dnia 15 września 2000 r. nr WCC/379A/201/W/3/2000/BP oraz z dnia 19 lutego

2001 r. nr WCC/379B/201/W/3/2001/MJ, udzielono przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwu

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres

do 15 listopada 2008 r., określając jednocześnie w punkcie l decyzji przedmiot i zakres

działalności.

We wniosku z dnia 27 sierpnia 2002 r., uzupełnionym pismami z dnia 4 oraz 26 listopada

2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła, polegającą na wykreśleniu na strome 2 decyzji „ - Kotłownia Tagor o mocy 23,0 MWt, pochodzącej z przetworzenia paliwa węglowego w pięciu kotłach wodnych,". Powyższa zmiana wynika z likwidacji tego źródła ciepła.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

Zgodnie z art. 41 ust. l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 30 października 1998 r. nr WCC/379/201/U/OT-2/98/JS.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 9 — Poz. 39923992

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/994B/3281/W/OKA/2002/JL

W dniu 19 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy - "IDEA 98" Sp. z o.o. 42-680Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 83 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił przedmiot i zakres prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2001 r.. Nr PCC/994/3281/W/3/2001/RW, zmienioną decyzją z dnia 26 września 2002 r. Nr PCC/994A/3281/W/OKA/2002/PF, udzielono przedsiębiorcy „IDEA 98" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od dnia 25 sierpnia 2001 r. do 25 sierpnia 2011 r.

Pismem z 9 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji w związku z przejęciem w dzierżawę majątku Zakładu Cieplnego Pyskowice.

Zmiana polega na zastąpieniu kropki na stronie 2 koncesji w punkcie l „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" przecinkiem i dopisanie zapisu uwzględniającego prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła sieciami ciepłowniczymi zlokalizowanymi na terenie Pyskowic, w których:

- nośnikiem ciepła wytworzonego w źródle - Kotłownia Miejska Centrum jest woda o temperaturze maksymalnej 130°C w rurociągu zasilającym i 70°C w rurociągu powrotnym,

- nośnikiem ciepła wytworzonego w źródle - Kotłownia Miejska przy ul. Paderewskiego jest

woda o temperaturze maksymalnej 90°C w rurociągu zasilającym i 70°C

w rurociągu powrotnym ". Zgodnie z art. 41 ust. l, art. 32 ust. l pkt 3 i art. 33 ust. l i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

- Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 184 ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 22 sierpnia 2001 r.. Nr PCC/994/3281/W/3/2001/RW, zmienioną decyzją z dnia 26 września 2002 r. Nr PCC/994A/3281/W/OKA/2002/PF.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 10 — Poz. 39933993

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Nr WCC/1002B/3281/W/OKA/2002/JL
W dniu 19 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy - "IDEA 98" Sp. z o.o. 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 83 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił przedmiot i zakres prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1002/3281/W/3/2001/RW, zmienioną decyzją z dnia 26 września 2002 r. Nr WCC/1002A/3281/W/OKA/2002/PF, udzielono przedsiębiorcy „IDEA 98" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od dnia 25 sierpnia 2001 r. do 25 sierpnia 2011 r. Pismem z 9 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji w związku z przejęciem w dzierżawę majątku Zakładu Cieplnego Pyskowice. Zmiana polega na zastąpieniu kropki na strome 2 koncesji w punkcie l „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" przecinkiem i dopisaniu zapisu uwzględniającego źródła ciepła zlokalizowane w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej 5 o mocy zainstalowanej 11,62 MWi, wyposażonej w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym, oraz w kotłowni Miejskiej zlokalizowanej w Pyskowicach ul. Paderewskiego 18 o mocy zainstalowanej 4,86 MW, wyposażonej w sześć kotłów wodnych opalanych węglem kamiennym.

Zgodnie z art. 41 ust. l, art. 32 ust. l pkt l i art. 33 ust. l i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135 poz. 1144) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 22 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1002/3281/W/3/2001/RW, zmienioną decyzją z dnia 26 września 2002 r. Nr WCC/1002A/3281/W/OKA72002/PF.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 11 — Poz. 39943994


Pobieranie 0.83 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna