In formacj e


Informacja o decyzji Prezesa URE Nr OKA-820/43-A/1/2002/III/RZPobieranie 0.83 Mb.
Strona2/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Informacja o decyzji Prezesa URE Nr OKA-820/43-A/1/2002/III/RZ

W dniu 13 grudnia 2002 r., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-820/43-A/1/2002/III/RZ została zatwierdzona taryfa dla ciepła przedstawiona we wniosku z dnia 22 maja 2002 r. przez „BHH-MIKROTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny

REGON: 276107907.

Taryfa stanowiąca załącznik do ww. decyzji przekazana została Wojewodzie Śląskiemu do

publikacji.Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła z dnia 7 października 1998 r. Nr WCC/200/43/W/3/98/AK, zmienioną decyzją z dnia 17 marca 2000 r. Nr WCC/211A/43/W/3/2000/EG oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 7 października 1998 r. Nr PCC/211/43/W/3/98/AK, zmienioną decyzją z dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr PCC/211A/43/W/3/99 oraz decyzją z dnia 17 marca 2000 r. Nr PCC/211B/43/W/3/2000/EG w dniu 27 maja 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że strona opracowała taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053).

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 12 — Poz.3994BHH MIKROTECH Sp. z o. o.

ul. Katowicka 11 42-530 Dąbrowa Górnicza

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA UREz dnia nr 13.12.2002 nr OKA-820/43-P/1/2002/ II/RZ

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Starszy specjalista Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach


Potwierdzam zgodność z oryginałem

z dnia 13.12.2002

Dąbrowa Górnicza 2002 r.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 13 — Poz. 3994CZĘŚĆ l

Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- przedsiębiorstwo energetyczne - BHH MIKROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Katowicka 11- podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej

temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym

obiekcie,

zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach

czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z

określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,CZĘŚĆ 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, zgodnie z koncesją nr WCC/200/43/W/3/98/AK z dnia 07 października 1998 r., zmienioną decyzją WCC/211A/43AV/3/2000/EG z dnia 17 marca 2000 r., oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, zgodnie z koncesją nr PCC/211/43/W/3/98/AK z dnia 07 października 1998 r., zmienioną decyzjami: PCC/2HA/43/W/3/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r. i PCC/211B/43/W/3/2000/EG z dnia 17 marca 2000 r.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 14 — Poz. 3994

CZĘŚĆ 3

Podział odbiorców na grupy

Odbiorców zaliczono do jednej grupy, którą opisano następująco: „odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest woda gorąca. Źródło ciepła i sieć ciepłownicza są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne".CZĘŚĆ 4

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat l. Ceny i stawki opłat stosowane dla odbiorców.

Wyszczególnienie

Jednostka

Wartość netto

Wartość brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

44688,38

54519,82

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

zł / MW / m-c

3724,03

4543,32

Cena ciepła

zł/GJ

27,49

33,54

Cena nośnika ciepła

zł / m3

9,15

11,16

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł / MW

7408,50

9038,37

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł / MW / m-c

617,38

753,20

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł / GJ

5,14

6,27

Stawka opłaty abonamentowej

zł / punkt pomiarowy

155,46

189,66

Rata miesięczna stawki opłaty abonamentowej

zł / punkt pomiarowy / m-c

12,96

15,81

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 15 — Poz. 3994

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

2. W razie powierzenia wykonania usług z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w punkcie l.

CZĘŚĆ 5

Zasady ustalania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami ) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem ( Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053).CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców ( Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845 ).

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 16 — Poz. 3994

- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053 ). Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto ( bez podatku VAT ).CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.

Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne powiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.
DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 17 — Poz. 3995

3995

Informacja o decyzji Prezesa URE Nr OKA-820/9300-A/1/2002/I/KR

W dniu 13 grudnia 2002 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-820/9300-A/1/2002/I/KR została zatwierdzona taryfa dla ciepła przedstawiona we wniosku z dnia 10 września 2002 roku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty" Górnośląskie Centrum. Rehabilitacji im Generała Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, posiadający statystyczny numer identyfikacyjny REGON 000291701.

Taryfa stanowiąca załącznik do ww. decyzji przekazana została Wojewodzie Śląskiemu do publikacji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: z dnia 3 lutego 2000 r., nr WCC/834/9300/W/3/2000/MJ z późniejszą zmianą z dnia 11 stycznia 2002 r., WCC/834A/9300/W/3/2002/RW - na wytwarzanie ciepła, z dnia 3 lutego 2000 r., nr PCC/887/9300/W/3/2000/MJ późniejszą zmianą z dnia 11 stycznia 2002 r., PCC/887A/9300/W/3/2002/RW - na przesyłanie i dystrybucje ciepła, w dniu 12 września 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. l ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE").

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i bazowe stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 18 — Poz. 3995Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA UREz dnia 13.12.2002 nr OKA-820/9300-A/1/2002/I/KR

Potwierdzam zgodność i oryginałem z dnia 13.12.2002Tarnowskie Góry, 2002 r.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 19 — Poz. 3995CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów zawartych w taryfie

Przedsiębiorstwo energetyczne - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty", Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

- Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

- Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

- Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

- Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

- Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła.

- Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

DZ. URZ. WOJ. Ś L. Nr 93 — 20 — Poz. 3995

część II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje:

- wytwarzanie ciepła zgodnie z koncesją nr WCC/834/9300/W/3/2000/MJ z dnia 3 lutego 2000 r., zmienioną decyzją nr WCC/834A/9300/W/3/2002/RW z dnia 11 stycznia 2002 r.;

- przesyłanie i dystrybucję ciepła zgodnie z koncesją nr PCC/887/9300/W/3/2000/MJ z dnia 3 lutego 2000 r., zmienioną decyzją nr PCC/887A/9300/W/3/2002/RW z dnia 11 stycznia 2002 r.CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców ciepła na grupy taryfowe dokonano według następujących kryteriów:

sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła, miejsca dostarczania ciepła

Wszyscy odbiorcy zaopatrywani są w ciepło wytwarzane w źródle ciepła zlokalizowanym w Tarnowskich Górach przy ulicy Śniadeckiego l, należącym do przedsiębiorstwa energetycznego.

Wyróżnia się następujące grupy odbiorców:

Lp.

Grupa

odbiorcówCharakterystyka odbiorcy

l.

Pl

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku parowym bezpośrednio z sieci ciepłowniczej, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego.

2.

A1

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku wodnym bezpośrednio z sieci ciepłowniczej, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego.

3.

A2

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku wodnym poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowy węzeł cieplny, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 21 — Poz. 3995CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

l. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy P1

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Ceny i stawki

opłatnetto

bruttoCena za zamówioną moc cieplną

Zł/MW

133.431,08

162.785,92

l.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

11.119,26

13.565,50

2.

Cena ciepła

zł/GJ

25.95

31,66

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

8,09

9,87

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Zł/MW

10.312,50

12.581,25Rata miesięczna

zł/MW/m-c

859,38

1.048,44

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,41

1,72

6.

Stawka opłaty abonamentowej

Zł/punkt pomiarowy

156,36

190,76Rata miesięczna

Zł/punkt pomiarowymi

13,03

15,90


Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy Al

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Ceny i stawki netto

opłat bruttoCena za zamówioną moc cieplną

Zł/MW

34.963,96

42.656,03

l.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

2.913,66

3.554,67

2.

Cena ciepła

zł/GJ

25,28

30,84

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

8,07

9,85

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Zł/MW

4.201,68

5.126,05Rata miesięczna

zł/MW/m-c

350,14

427,17

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,37

2,89Stawka opłaty abonamentowej

Zł/punkt pomiarowy

156,36

190,76

6.

Rata miesięczna

Zł/punkt pomiarowy/m-c

13,03

15,90


Ceny i stawki opłat brutto zawieraj ą podatek VA T w wysokości 22 %

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 22 — Poz. 3995

Ceny i stawki

opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

bruttoCena za zamówioną moc cieplną

Zł/MW

34.963,96

42.656,03

l.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

2.913,66

3.554,67

2.

Cena ciepła

zł/GJ

25,28

30.84

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

8,07

9,85

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Zł/MW

5.311,68

6.480,25Rata miesięczna

zł/MW/m-c

442,64

540,02

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,72

2,10Stawka opłaty abonamentowej

Zł/punkt pomiarowy

156,36

190,76

6.

Rata miesięczna

Zł/punkt pomiarowy/m-c

13,03

15,90


Ceny i stawki opłat brutto zawieraj ą podatek VA T w wysokości 22 % 4. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

4.1 Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

4.2 W razie powierzenia wykonania usług z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w punkcie 4. l.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 23 — Poz. 3995CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053).CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845).

W przypadkach :

a) niedo trzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053). Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 24 — Poz. 39963996

Informacja o decyzji Prezesa URE Nr OKA-820/3756/3786-A/1/2002/I/AK

W dniu 16rudnia 2002 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła przedstawiona we wniosku z dnia 30 września 2002 r. roku przez Izabelę Mika i Leszka Mika prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwami „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SARO-POL" Izabela Mika" i „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SARO-POL" Leszek Mika", posiadających statystyczny numer identyfikacyjny REGON 070083260.

Taryfa stanowiąca załącznik do ww. decyzji przekazana została Wojewodzie Śląskiemu do publikacji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Pani Izabeli Mika posiadającej koncesję z dnia z dnia 25 marca 2002 r. nr WCC/1035/3786/W/OKA/2002/KR na wytwarzanie ciepła, zmienioną decyzją z dnia 8 października 2002 r. nr WCC/1035A/3786/W/OKA/2002/KR oraz Pana Leszka Mika posiadającego koncesję z dnia 25 marca 2002 r. nr WCC/1034/3756/W/OKA/2002/KR na wytwarzanie ciepła, zmienioną decyzją z dnia 8 października 2002 r. nr WCC/1034A/3756/W/OKA/2002/KR, w dniu 30 września 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przed siębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. l ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 z późn. zm.), przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r.. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym".

Bazowe stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo w zakresie nowego rodzaju działalności gospodarczej na podstawie kosztów, planowanych dla pierwszego roku prowadzenia nowej działalności gospodarczej na podstawie § 27 ust. l rozporządzenia taryfowego. Okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw - w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego -jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy i został ustalony z uwzględnieniem potrzeby jego weryfikacji z uwagi na ochronę interesu odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen do dnia 31 marca 2004 r.DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 25 — Poz. 3996Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SARO-POL" Izabela Mika"

z siedzibą w Grodźcu Śląskim przy ul. Chałupniczej 26

i „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SARO-POL" Leszek Mika"

z siedzibą w Grodźcu Śląskim przy ul. Chałupniczej 26

Izabela Mika i Leszek Mika prowadzący działalności gospodarcze w formie spółki cywilnej

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA UREz dnia 16.12.2002 nr OKA-820/3756/3786-A/1/2002/IIAK

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

D Y R E K T O R Południowrao.Oddziahi

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Katowicach
Potwierdzam zgodność z

oryginałemdnia 16.12.2002

Grodziec Śląski, 2002r.


DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 26 — Poz. 3996Pobieranie 0.83 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna