In formacj e


OBJAŚNIENIE POJĘĆ i SKRÓTÓW ZAWARTYCH W TARYFIEPobieranie 0.83 Mb.
Strona3/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CZĘŚĆ I


OBJAŚNIENIE POJĘĆ i SKRÓTÓW ZAWARTYCH W TARYFIE

Użyte w taryfie pojęcia i skróty oznaczają:- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

- układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do

pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia

należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku

występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc

cieplną niezbędną dla:

- pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie, zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi, SARO-POL - Izabela Mika i Leszek Mika prowadzący działalności gospodarcze w zakresie wytwarzania ciepła w formie spółki cywilnej pod nazwami: „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SARO-POL" Izabela Mika" i „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SARO-POL" Leszek Mika" z siedzibą w Grodźcu Śląskim przy ul. Chałupniczej 26.

Część II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

SARO - POL prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło, w zakresie wytwarzania ciepła zgodnie z udzieloną koncesją z dnia 25 marca 2002 r., nr WCC/1035/3786/W/OKA/2002/KR i koncesją z dnia 25 marca 2002 r., nr WCC/1034/3756/W/OKA/2002/KR, zmienionymi odpowiednio decyzjami: z dnia 8 października 2002 r., nr WCC/1035A/3786/W/OKA/2002/KR i z dnia 8 października 2002 r., nrWCC/1034A/3756/W/OKA/2002/KR .Część III

CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 27 — Poz. 3996

Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła na cele grzewcze. Odbiorcy zaopatrywani są w ciepło, które SARO - POL wytwarza we własnych źródłach ciepła wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny i zlokalizowanych w Mysłowicach i w Będzinie.

Odbiorców ciepła podzielono na następujące grupy:L.p.

Symbol grupy

Charakterystyka odbiorców w grupach

l.

WM1

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. i c.w.u. ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego w Mysłowicach przy ulicy Transportowców l.

2.

WM2

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. i c.w.u. ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego w Mysłowicach przy ulicy Transportowców 2.

3.

WM3

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. i c.w.u. ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego w Mysłowicach przy ulicy Orzeszkowej 2.

4.

WM.4

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. i c.w.u. ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego w Mysłowicach przy ulicy Orzeszkowej 12.

5.

WM5

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. i c.w.u. ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego w Mysłowicach przy ulicy Orzeszkowej 14.

6.

WM6

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. i c.w.u. ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego w Mysłowicach przy ulicy Orzeszkowej 20.

7.

WB1

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. z trzech źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym zlokalizowanych w Będzinie przy ulicach Kasprzaka l, Szenwalda 28, Broniewskiego 6.

8.

WB2

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej dla potrzeb c.o. ze źródła ciepła opalanego gazem ziemnym zlokalizowanego w Będzinie przy ulicy Broniewskiego 20.


DZ. URZ. WOJ. $ L. Nr 93 — 28 — Poz. 3996

CZĘŚĆ IV

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT

4.1. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WM l:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

l.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

6 698,98

8 172,76

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

29,46

35,94

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 4.2. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WM 2:L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

l.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

6 663,61

8 129,60

2,

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

29,88

36,45

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 4.3. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WM 3:L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

6 940,38

8 467,26

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

30,39

37,08
  • stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4.4. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WM 4:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

l.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

6 795,05

8 289,96

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

30,20

36,84

* stawki opłat, brutto zawierają podatek VA T w wysokości 22 %DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 29 — Poz. 3996

4.5. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WM 5:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

1,

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

8601,64

10 494,00

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

28,30

34,53
  • stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4.6. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WM 6:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

l.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

7 154,13

8 728,04

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

30,18

36,82
  • stawki opiął brutto -zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4.7. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WB l:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

l.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

5 238,25

6 390,67

2,

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

28,73

35,05
  • stawki opłat brutto zawierają podatek VA T w wysokości 22 %

4.8. Stawki opłat dla odbiorców w grupie WB 2:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

ł.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

5 755,59

7021,82

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

31,51

38,44

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 30 — Poz. 3996

Część V

ZASADY USTALANIA STAWEK OPŁAT

Stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r., Nr 54 poz. 348 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r.. Nr 96, poz. 1053).CZĘŚĆ VI

WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT

1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. z 2000 r.. Nr 72, poz. 845 ).

2. W przypadkach :

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem ( Dz.U. z 2000 r.. Nr 96, poz. 1053 ).

3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ VII

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN STAWEK OPŁAT

Zmiany stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 31 — Poz. 39973997

Informacja o decyzji Prezesa URE Nr OKA-820/9300-A/1/2002/I/KR

W dniu 17 grudnia 2002 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła przedstawiona we wniosku z dnia 3 października 2002 roku przez „Polskie Huty Stali" - Huta Cedler Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, posiadającą statystyczny numer identyfikacyjny REGON 000025603. Taryfę stanowiącą załącznik do ww. decyzji przekazano Wojewodzie Śląskiemu do publikacji. Okres stosowania zatwierdzonej taryfy nie może być dłuższy od okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych, który ustalono do dnia 31 stycznia 2004 r.Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: z dnia 30 października 1998 r., nr WCC/504/587/U/2/98/PK zmieniona decyzją z dnia 9 grudnia 2002 r. nr WCC/504A/587/W/OKA/2002/HM - na wytwarzanie ciepła, z dnia 30 października 1998 r., nr PCC/532/587/U/2/98/PK zmieniona decyzją z dnia 9 grudnia 2002 r. nr PCC/532A/587/W/OKA/2002/HM - na przesyłanie i dystrybucje ciepła, w dniu 8 października 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. l ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE").

Natomiast w myśl art. 23 ust, 2 pkt 2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i bazowe stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 32 — Poz. 3997Polskie Huty Stali" - Huta Cedler S.A.

z siedzibą w Sosnowcu

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA UREz dnia 17.12.2002 nr OKA-820/587-A/1/2002/III/KR

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji EnergetykiD Y R y K TORPołudniowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki k siedzibą w KatowicachPotwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 17.12.2002 podpis

Sosnowiec, 2002 r.
DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 33 — Poz. 3997

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie

- Przedsiębiorstwo energetyczne - „Polskie Huty Stali" - Huta Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

- Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania

ciepła.

- Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.Węy.eł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których -wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła.

- Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje:

- wytwarzanie ciepła zgodnie z koncesją z dnia 30 października "1998 r., nr WCC/504/587/U/2/98/PK, zmienioną decyzją z dnia 9 grudnia 2002 r., nr WCC/504A/587/W/OKA/2002/HM;

- przesyłania i dystrybucję ciepła zgodnie z koncesją z dnia 30 października 1998 r., nr PCC/532/587/U/2/98/PK, zmienioną decyzją z dnia 9 grudnia 2002 r.,

nr PCC/532A/587/W/OKA/2002/H.M:

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 34 — Poz. 3997CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców ciepła na grupy taryfowe dokonano według kryterium sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła.

Wszyscy odbiorcy zaopatrywani są w ciepło wytwarzane w źródle ciepła zlokalizowanym w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej l, należącym do przedsiębiorstwa energetycznego.

Wyróżnia się następujące grupy odbiorców:Lp.

Grupa odbiorców

Charakterystyka odbiorcy

l.

P

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku parowym bezpośrednio z sieci ciepłowniczej wyprowadzonej w kierunku Spółdzielni Mleczarskiej. Sieć ciepłownicza stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego.

2.

W-1

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku wodnym bezpośrednio z sieci ciepłowniczej wyprowadzonej w kierunku Osiedla Maliny i ulicy Jedności. Sieć ciepłownicza stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego.

3.

W-2

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku wodnym bezpośrednio z sieci ciepłowniczej wyprowadzonej w kierunku ulicy Kalinowej. Sieć ciepłownicza stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego.

4.

W-3

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku wodnym bezpośrednio z sieci ciepłowniczej wyprowadzonej w kierunku Spółdzielni Mleczarskiej i Osiedla Traugutta. Sieć ciepłownicza stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego.

5.

W-4

Odbiorcy, pobierający ciepło w nośniku wodnym bezpośrednio z sieci ciepłowniczej wyprowadzonej w kierunku Dzielnicy Dębowa Góra. Sieć ciepłownicza stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego.


CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

l. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy PCeny i stawki

opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

bruttoCena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

61.120,48

74.566,99

i.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

5.093.37

6.213,91

2.

Cena ciepła

zł/GJ

12.95

15,80

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

5,88

7,17


DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 35 — Poz. 39974

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

9.711,85

11.848,46Rata miesięczna

zł/MW/m-c

809,32

987,37

5

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,06

2,51Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy

190,34

232,21

6.

Rata miesięczna

zł/punkt pomiarowy/m-c

15,86

19,35


Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23 %

2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy W-1Ceny i stawki

opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

bruttoCena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

45.479,28

55.484,72

1.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

3.789,94

4.623,73

2.

Cena ciepła

zł/GJ

13,91

16,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,91

7,21

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

6.608,27

8.062,09Rata miesięczna

zł/MW/m-c

550,69

671,84

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,93

2,35

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy

190,34

232,21Rata miesięczna

zł/punkt pomiarowy/m-c

15,86

19,35


Ceny i sławki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy W-2Ceny i stawki

opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

bruttoCena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

45.479,28

55.484,72

l.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

3.789,94

4.623,73

2.

Cena ciepła

zł/GJ

13,91

16,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,91

7,21

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

6.119,11

7.465,31Rata miesięczna

zł/MW/m-c

509,93

622,11


DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 36 — Poz. 39975.

Stawka opłaty zmiennej za usługi

przesyłowezł/GJ

2,22

2,71Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy

190,34

232,21

6.

Rata miesięczna

zł/punkt pomiarowy/m-c

15,86

19,35


Ceny i stawki opłat brutto iv zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy W-3Ceny i stawki

opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

brutto

1

Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW

45.479,28

55.484,72Rata miesięczna

zł/MW/m-c

3.789,94

4.623,73

2.Cena ciepła

zł/GJ

13,91

16,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,91

7,21

4.

Stawka opłaty stałej za usługi

przesyłowezł/MW

6.575,76

8.022,43Rata miesięczna

zł/MW/m-c

547,98

668.54

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,80

2,20

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy

190,34

232,21Rata miesięczna

zł/punkt pomiarowy/m-c

15,86

19,35


Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VA'i' w wysokości 22 %

5. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy W-4Ceny i stawki

opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

bruttoCena za zamówioną moc cieplną

zł/MW

45.479,28

55.484,72

1.

Rata miesięczna

zł/MW/m-c

3.789,94

4.623,73

2.

Cena ciepła

zł/GJ

13,91

16,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,91

7,21

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

6.207,35

7.572,97Rata miesięczna

zł/MW/m-c

517,28

631,08

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi

przesyłowezł/GJ

2,07

2,53


DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 37 — Poz. 3997

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy

190,34

232,21

6.

Rata miesięczna

zł/punkt pomiarowy/m-c

15,86

19,35


Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

6. Stawki opłat za .przyłączenie do sieci ciepłowniczej

6. l Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby .przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za .przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na .podstawie art. 35 ust. 3 .pkt 2 ustawy 7, dnia 1.0. czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o .przyłączenie, .przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 z .późniejszymi zmianami).

6.2 W razie powierzenia wykonania usług z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze .przetargu, .podstawą kalkulacji stawek opłat za .przyłączenie jest koszt .prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, .pod warunkiem, z.e nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w punkcie 6.1.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7-i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053).CZĘŚĆ VI


Pobieranie 0.83 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna