In formacj e


§ l Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująPobieranie 0.83 Mb.
Strona5/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ l

Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują:

1. wymagania ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu, przy założeniu rozwoju zrównoważonego, jako podstawy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów

2. przekształcania struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenu objętego zmianą wyrażone także w ustaleniach planu, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb kultu religijnego.§ 2

1. Rozwiązania w/w Planu, o których mowa w § l są regulowane ustaleniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały.

2. Wszystko czego Plan nie ustala jest dozwolone w granicach regulowanych przepisami prawa i wymogami normatywnymi.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 48 — Poz. 4000§ 3

1. Granice obszaru objętego Planem określa rysunek Planu w skali l : 1000, który jest integralną częścią Planu (tj. działki nr 56/1, 56/2, 57, k.m. 16 o pow. ok. 0,3 ha).

2. Rysunek Planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej częścią w formie załącznika nr l do uchwały.

3. Przedmiotem ustaleń planu jest:

a. teren zabudowy usług kultury - oznaczony symbolem UK. b. teren komunikacji - oznaczony symbolem D

§ 4

W rysunku planu obowiązuj ą następujące ustalenia :

1. przeznaczenie terenów określone symbolami literowymi,

2. linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

3. określenie przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu

§ 5

Dla terenu objętego zmianą Planu ustala się :

1. zakaz lokalizacji funkcji innych niż wyraźnie określonych w niniejszej uchwale

2. zakaz wznoszenia i użytkowania obiektów powodujących uciążliwości dla środowiska -zakaz dotyczy również stosowania do budowy placów, dojazdów - materiałów szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska . W przypadkach uzasadniających egzekwowanie tych zakazów wymagane jest uzyskanie odpowiedniego stanowiska od organu właściwego w sprawach ochrony Środowiska.§ 6

l. Teren, o którym mowa w § 3 p. 3 pp. a oznaczony symbolem UK przeznacza się pod zabudowę towarzyszącą obiektom kultu religijnego typu : dom księży, budynek administracyjno-technicznego, nadbudowa i przebudowa budynku katechezy. Na terenie, o którym mowa w ust. l ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. wysokość budynków do 12m licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu

b. nachylanie połaci dachu 30° - 40°

c. nakaz wykonania elewacji budynków w jednorodnej kolorystyce z zakazem zastosowania okładzin zewnętrznych typu „siding"

d. dopuszcza się realizację parkingów i garaży

e. nakaz zagospodarowania terenu zielenią urządzoną.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 49 — Poz. 4000§ 7

l. Teren, o którym mowa w § 3 p.3 pp.b oznaczony symbolem D przeznacza się na teren komunikacji:

a. droga dojazdowa o szer. 12m w liniach rozgraniczenia.

Rozdział 3

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 8

Ustala się , że obszar objęty Planem będzie obsługiwany infrastrukturą techniczną w zakresie :

1. zasilania w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej przy ul. Stawowej,

2. nakaz wykonania sieci wodociągowej pierścieniowej do istniejącej sieci wodociągowej,

3. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień z właścicielem sieci,

4. ogrzewanie gazowe lub czynnikiem energetycznym nie powodującym emisji substancji szkodliwych do środowiska.Rozdział 4

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 9

Ustala się, że dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera przy ul. Stawowej, przyjmuje się następującą procentową stawkę , służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenu zabudowy usług kultury UK - stawkę 30%

2) dla terenu komunikacji D - stawkę 0%§ 10

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina zatwierdzony uchwałą nr IX/32/90 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 listopada 1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 10 z dnia 30.11.1990 r. poz. 329, wraz z późniejszą zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/198/93 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 08.11.1993 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 16 z dnia 27.12.1993 r. poz. 132., dotyczący terenu objętego niniejszą zmianą planu.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 50 — Poz. 4000

§ 11

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie.§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Będzin.§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 51 — Poz. 4000DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 52 — Poz. 4001

4001

UCHWAŁA NR LII/696/2002

Rady Miejskiej w Będzinie

z dnia 10 października 2002r.

w sprawie:

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście przy ul.Krasickiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. j.t. z roku 2001 Nr 142, poz.1591 r. z późniejszymi zmianami) oraz art.26 w związku z art.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.j.t. z roku 1999 Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu MiastaRada Miejska uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście przy ulicy Krasickiego w trybie zmiany planu i przyjmuje następujące ustalenia:Rozdział l

Przepisy ogólne i dotyczące rysunku planu

§1

Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują:

1. wymagania ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu, przy założeniu rozwoju

zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Czarna Przemsza,jako podstawy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów

2. przekształcenia struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenu objętego zmianą wyrażone w ustaleniach planu, które umożliwia podjęcie działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

§2

1. Rozwiązania w/w Planu, o których mowa w § l są regulowane ustaleniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały.

2. Wszystko czego Plan nie ustala jest dozwolone w granicach regulowanych przepisami prawa.

§3

1. Granice obszaru objętego Planem określa rysunek Planu w skali l: 1000, który jest integralną częścią Planu (dz. nr 3/6,3/10,3/11,3/8,3/9,3/1,3/2 o pow. 1,82 ha).

2. Rysunek Planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej częścią w formie załącznika nr l do uchwały. Ustalenia te opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko.

3. Zmiana Planu obejmuje obszar wyznaczony na rysunku Planu.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 53 — Poz. 4001

4. Przedmiotem ustaleń Planu jest:

a. teren przeznaczony dla działań inwestycyjnych tj. lokalizacji obiektów o charakterze

gospodarczo - usługowym oznaczony na rysunku Planu symbolem UG b. teren przeznaczony pod przewidywany zbiornik retencyjny wód deszczowych oznaczony

na rysunku Planu symbolem P l c. teren przeznaczony pod pompownie ścieków deszczowych oznaczony na rysunku Planu

symbolem P2 d. teren przeznaczony pod tereny zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku Planu

symbolem Z.

§4

W Rysunku planu obowiązuj ą następujące ustalenia:

1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

3. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu

§5

Dla terenu objętego zmianą Planu ustala się:

1. zakaz lokalizacji funkcji innych niż wyraźnie określonych w mniejszej uchwale,

2. zakaz wznoszenia i użytkowania obiektów powodujących uciążliwości dla środowiska przekraczające teren działki -zakaz dotyczy również stosowania do budowy placów, dojazdów materiałów szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska. W przypadkach uzasadniających egzekwowanie tych zakazów wymagane jest uzyskanie odpowiedniego stanowiska od organu właściwego w sprawach ochrony środowiska

3. nakaz uzgadniania z Marszałkiem Województwa Śląskiego robót dotyczących m.in. rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby, przejeżdżania przez wały lub wzdłuż korony wałów pojazdami,konno lub przepędzania zwierząt, wykonywania obiektów budowlanych, sadzenia drzew.

4. obowiązuje wymóg zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności do obiektów o funkcjach usługowych na w/w terenie.§6

1. Teren, o którym mowa w § 3 p.4.a oznaczony symbolem UG przeznaczony jest dla działań inwestycyjnych tj. lokalizacji obiektów o charakterze gospodarczo - usługowym.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. realizacja obiektów i urządzeń o funkcjach gospodarczo - usługowych w odległości nie mniejszej niż 25m od istniejącej krawędzi koryta rzeki

b. zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej

c. nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu

d. zakaz realizacji obiektów handlowych

e. obiekty budowlane bez podpiwniczeń

f. ograniczenie wysokości budynków do dwóch kondygnacji nadziemnej

tj. max. do 12 m wysokości, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 54 — Poz. 4001

g. nakaz wykonania elewacji budynków w jednorodnej kolorystyce z zakazem

zastosowania okładzin zewnętrznych typu „siding" h. nakaz obsługi komunikacyjnej od ulicy Krasickiego i. możliwość lokalizacji baz, składów, drobnych zakładów wytwórczych wg Rysunku

planu


j. dopuszcza się lokalizację parkingów

k. zakaz lokalizacji wolnostojących garaży i innych pomieszczeń gospodarczych l. nakaz ochrony wód powierzchniowych Bytom i GZWP Będzin m. utrzymanie istniejących garaży n. utrzymanie istniejącej stacji transformatorowej.§7

1. Teren, o którym mowa w § 3 p.4.b oznaczony symbolem Pl przeznaczony jest pod zbiornik retencyjny wód deszczowych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l ustala się następujące zasady zabudowy i

zagospodarowania terenu:

a. utrzymanie realizowanej pompowni ścieków sanitarnych wraz z systemem

głównych kolektorów kanalizacyjnych.§8

1. Teren, o którym mowa w § 3 p.4.c oznaczony symbolem P2 przeznaczony jest pod pompownie ścieków deszczowych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. utrzymanie istniejącej pompowni ścieków deszczowych wraz z urządzeniami do odprowadzenia i usuwania ścieków uwzględniając ustalenia w §5 pkt. 3.§9

1. Teren, o którym mowa w § 3 p.4.d oznaczony symbolem Z przeznaczony jest pod zieleń izolacyjną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. l ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a. nakaz wprowadzenia zieleni ochronnej /drzewa, krzewy/odpowiedniej dla warunków siedliskowych i pełnionych funkcji.Rozdział 3

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§10

Ustala się, że obszar objęty Planem będzie obsługiwany infrastrukturą techniczną w zakresie:

1. zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego:

• wA Ø 200 biegnącego przy ulicy Krasickiego

• istniejąca sieć wodociągowa na w/w terenie możliwa do zasilenia po wykonaniu stosownej przebudowy

2. nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód deszczowych do istniejącej kanalizacji

3. ogrzewanie gazowe lub czynnikiem energetycznym nie powodującym emisji substancji szkodliwych do środowiska z istniejącej sieci średnioprężnej i niskoprężnej

4. dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i innej podziemnej infrastruktury technicznej

5. możliwość lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 55 — Poz. 4001

6. obowiązują strefy ochronne dla istniejących urządzeń gazowniczych i energetycznych zgodnie z odrębnymi przepisami z zakazem zabudowy

7. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej

8. sieć ciepłownicza wg rysunku planu

9. obowiązuje zakaz wprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych

10. wjazd od strony ulicy Krasickiego.

Rozdział 4

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 11

Ustala się, że dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście przy ulicy Krasickiego, przyjmuje się następującą procentową stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

dla terenu oznaczony symbolem UG - O %

dla terenu oznaczony symbolem P l - O %

dla terenu oznaczony symbolem P2 - O %

dla terenu oznaczony symbolem Z - O %§ 12

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina zatwierdzonego uchwałą nr IX/32/90 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia z dnia 29 listopada 1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr l O z dnia 30.11.1990 r. poz.329, wraz z późniejszą zmianą, zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/198/93 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 08.11.1993 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 16 z dnia 27.12.1993 r. poz. 132 dotyczący terenu objętego niniejszą zmianą planu.§13

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie.§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Będzin.§15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 56 — Poz. 4001DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 57 — Poz. 4002

4002

RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

UCHWAŁA Nr LVI/823/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic 75 Pułku Piechoty i Raciborskiej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23,poz.220), art.26 i 28 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust. l i an. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62. poz.718 i z 2001 r. Nr 46, poz.499) na wniosek Zarządu Miasta - Rada Miasta

uchwala

zmianę fragmentu miejscowego perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy w rejonie ulic 75 Pułku Piechoty i Raciborskiej i przyjmuje ustalenia planu jako przepis gminny.ROZDZIAŁ l PRZEPISY OGÓLNE

§1

Zmiana planu obejmuje działki nr 22 i 25 o powierzchni ok. 0,08 ha położone w rejonie ulic 75 Pułku Piechoty i Raciborskiej w granicach przedstawionych na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§2

Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika.§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwalę Rady Miasta Chorzowa o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego

zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa dla części obszaru gminy w rejonie ulicy 75 Pułku Piechoty i Raciborskiej oznaczonego na rysunku planu w skali l: 1000, o ile z treści przepisów nie wynika inaczej,3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali l: 1000 stanowiący integralną część uchwały. Rysunek ten jest załącznikiem do niniejszej uchwały,

4) terenie, obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 58 — Poz. 4002RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

5) oznaczeniach B 13 6 ZD /......... - należy przez to rozumieć symbol literowo -

cyfrowy określający numer terenu wg oznaczeń uprzednio obowiązującego planu zagospodarowania na tym obszarze,

6) oznaczeniach ........../1 MN+URn - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo -

literowy określający kolejny numer terenu wg oznaczeń uchwalonej zmiany planu,7) przepisach szczegółowych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

8) ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami),

9) rozporządzeniu ministra ochrony środowiska - należy przez to rozumieć

rozporządzenie ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r Nr 93 poz. 589 z późniejszymi zmianami).§4

Celem wiodącym ustaleń zawartych w planie jest określenie przekształceń funkcjonalno-przestrzermych poprzez:

1) przeznaczenie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego i nieuciążliwego rzemiosła i usług,

2) wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) wyznaczenie linii rozgraniczających ulice, oraz drogi publiczne,

4) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

5) wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych i ustalenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenu,

6) ustalenie tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.§5

Ustalenia niniejszej uchwały zastają wyrażone w postaci:

1)tekstu planu,

2)rysunku planu wykonanego w skali l: 1000.ROZDZIAŁ 2 RYSUNEK PLANU

§6

Rysunek planu opracowany w skali 1:1000 obowiązuje zgodnie z objaśnieniami i oznaczeniami graficznymi w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią.§7

Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia graficzne:

- linie określające granice terenu objętego zmianą planu stanowiące jednocześnie linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania dla których plan definiuje funkcje i ustalenia oraz zapisy tekstowe i graficzne,

- symbole cyfrowo - literowe dla których zakres ustaleń obejmuje niniejsza uchwała,

- linie określające nieprzekraczalne linie zabudowy.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 59 — Poz. 4002

RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

ROZDZIAŁ 3

USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU. ZASADY I STANDARDY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

§8

Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1. dla terenu oznaczonego symbolem B 136 ZD/ 1 MN+URn - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuciążliwego rzemiosła usługowego . Wskazane usługi elektromechaniki, mechaniki precyzyjnej, a także proste usługi motoryzacyjne . Ustala się obowiązek budowy obiektów kubaturowych o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 2 kondygnacji. Z uwagi na wielkość działki wskazane jest łączenie obu funkcji w jednym obiekcie kubaturowym.

2. dla terenu oznaczonego symbolem B 13 6 ZD/ 2 KS - teren komunikacji. Ciąg pieszo -jezdny stanowiący powiązanie komunikacyjne obszaru objętego zmianą planu, oraz terenów sąsiednich. Szerokość drogi ( ciągu komunikacyjnego ) zgodnie z przepisami szczególnymi jednak nie mniej niż 7,0 m. w liniach rozgraniczających . Nawierzchnia z kostki rozbieralnej o dużej przepuszczalności wody .§9

Ustala się dopuszczalne funkcje uzupełniające :

1. dla terenu oznaczonego symbolem B 136 ZD/1 MN+URn:

1) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingowe niezbędne do obsługi obszaru,

2) sieci uzbrojenia podziemnego,

3) zieleń izolacyjną - zimozieloną stanowiącą parawan dla terenów sąsiednich,

4) dopuszcza się również rozpoczęcie procesu inwestycyjnego od funkcji usługowej.

2. dla terenu oznaczonego symbolem B 136 ZD/ 2 KS

1) niezbędne sieci uzbrojenia podziemnego,

2) miejsca postojowe.§10

Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania terenu .ROZDZIAŁ 4

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO KULTUROWEGO , ORAZ ZDROWIA LUDZI

§11

Ustala się zakaz wprowadzania kubatur wyższych niż określone w planie.§12

Ustala się, że korzystanie z nieruchomości nie może pogorszyć stanu środowiska w myśl rozporządzenia ministra ochrony środowiska .§13

Dla całego obszaru objętego zmianą planu obowiązuje nakaz korzystania z systemów grzewczych o wysokiej efektywności energetyczno - ekologicznej lub z sieci z dala czynnej.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 60 — Poz. 4002

RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§14

Ustala się, że w granicach obszaru objętego zmianą planu tereny obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej 0 80 na działce lub 0 600 w ul. Nomiarki w zależności od potrzeb,

- odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacyjnej Czarny Rów,

- prowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej Czarny Rów,

- zaopatrzenia w energię elektryczną z linii w ul. Nomiarki,

- zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych - ciepło z sieci CO lub indywidualnego ekologicznego systemu grzewczego,

- w zakresie zaopatrzenia w gaz istnieje możliwość z sieci średnioprężnej 0110 w ul. Raciborskiej.ROZDZIAŁ 6

USTALENIE STAWKI PROCENTOWEJ SŁUŻĄCEJ NALICZENIA OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU.Pobieranie 0.83 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna