In formacj e


§15 1) dla terenu oznaczonego symbolem B 136 ZD/1Pobieranie 0.83 Mb.
Strona6/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§15

1) dla terenu oznaczonego symbolem B 136 ZD/1 MN+URn ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent),

2) dla terenu oznaczonego symbolem B 136' ZD / 2 KS ustala się stawkę 0% (słownie:

zero procent).ROZDZIAŁ 7 PRZEPISY KOŃCOWE.

§16

Dla obszaru objętego zmianą planu traci moc miejscowy perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa przyjęty uchwałą Nr XI/43/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28.02.1990 r. (Dz.Urz.Woj.Kat. z 1990 r. Nr 3 poz.55) i zaktualizowany uchwalą Nr XXVV164/91 z dnia 26.06.1991 r. (Dz.Urz.Woj.Kat. Nr 8 poz. 129).§17

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Chorzów.§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 61 — Poz. 4002

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 62 — Poz. 4003

4003

RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

UCHWAŁA Nr LYI/824/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa dla części obszaru gminy w rejonie ulic 3-go Maja i ks. Pawła Stalmacha

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23, poz.220), art.26 i 28 ustawy z dnia 7,07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust. l i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz.718 i z 2001 r. Nr 46, poz.499) na wniosek Zarządu Miasta - Rada Miasta

uchwala

zmianę fragmentu miejscowego perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa dla części obszaru gminy w rejonie ulic 3-go Maja i ks. Pawła Stalmacha i przyjmuje ustalenia planu jako akt prawa miejscowego.ROZDZIAŁ l PRZEPISY OGÓLNE

§1

Zmiana planu obejmuje działki o numerach 43 i 44 o łącznej powierzchni ok. 0,4 ha położone przy ul. 3-go Maja 6 i ks. Pawła Stalmacha w Chorzowie;§2

Granice obszaru objętego niniejszą zmianą zostały określone na rysunku planu w skali l: 1000;§3

Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego;§4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

l) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Chorzowa o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 63 — Poz. 4003RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania o którym mowa w § l niniejszej uchwały o ile z treści przepisu nie wynika inaczej ,

3) planie ogólnym - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w miejscowym

perspektywicznym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa przyjętym uchwałą Miejski ej Rady Narodowej w Chorzowie z dnia 28 lutego 1990 Nr XI/43/90,4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali l: 1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

5) terenie, obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6) oznaczeniach B78UHUK/..... - należy przez to rozumieć symbol literowo-cyfrowy określający numer terenu wg oznaczeń uprzednio obowiązującego planu zagospodarowania na tym obszarze,

7) oznaczeniach ...../1 Uk - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy określający kolejny numer terenu wg oznaczeń uchwalonej zmiany planu.

§5

Przedmiotem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale jest zmiana istniejącego sposobu użytkowania i przeznaczenie terenu oraz obiektu na cele nieuciążliwych usług komercyjnych poprzez:

1) wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2) zmianę przeznaczenia terenów,

3) określenie dopuszczalnego tymczasowego sposobu zagospodarowania , urządzenia i użytkowania terenu, oraz obiektu.

§6

Ustalenia niniejszej uchwały zostają wyrażone w postaci:

1) tekstu planu,

2) rysunku planu wykonanego w skali l: 1000.ROZDZIAŁ 2 RYSUNEK PLANU

§7

Rysunek planu opracowany w skali 1:1000 obowiązuje zgodnie z objaśnieniami i oznaczeniami graficznymi w granicach objętych zmianą planu i w zakresie określonym uchwalą.§8

Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia graficzne :

1) linie określające granice terenu objętego zmianą planu stanowiące jednocześnie linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) symbole literowo-cyfrowe określające przeznaczenie terenu objętego zmianą planu.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 64 — Poz. 4003RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

ROZDZIAŁ 3

USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU ZASADY I STANDARDY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§9

Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe :

1) dla terenu oznaczonego symbolem B78UHUK /1 Ulk - teren nieuciążliwych komercyjnych usług różnych takich jak : usługi administracji, kultury, turystyki, gastronomii, zdrowia oraz innych nieuciążliwych usług publicznych w tym rzemiosła i handlu,

2) dla terenu oznaczonego symbolem B78UHUK/ 2 ZP - zieleń parkowa - jako zieleń urządzona : skwer, ogród. Ochrona skupisk oraz pojedynczych egzemplarzy wartościowej zieleni wysokiej stanowiącej trwały element kompozycyjny. Uzupełnienie istniejącej zieleni nowymi szlachetnymi gatunkami drzew i krzewów w oparciu o całościowy projekt ogrodu.§ 10

Ustala się dopuszczalne funkcje uzupełniające:

1) dla terenu oznaczonego symbolem B78UHUK/1 Ulk:

a) mieszkaniową połączoną z funkcją podstawową,

b) niezbędne sieci uzbrojenia podziemnego,

c) dojścia, dojazdy , miejsca postojowe i parkingowe niezbędne do obsługi nowych funkcji,

d) zieleń ozdobna, izolacyjna,

2) dla terenu oznaczonego symbolem B78UHUK/ 2 ZP:

a) sieci uzbrojenia podziemnego,

b) tereny rekreacyjne i sportowe, elementy małej architektury towarzyszące funkcji podstawowej,

c) dopuszcza się zabudowę terenu obiektem o funkcji nieuciążliwej dla otoczenia (mieszkaniowa, hotelowa, itp.) nawiązującym skalą, detalem i wykończeniem do istniejącej zabudowy sąsiedniej pod warunkiem zachowania priorytetu dla funkcji wiodącej.

§11

Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania terenu .ROZDZIAŁ 4

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, ZDROWIA LUDZI, ORAZ PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRZYRODY.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 65 — Poz. 4003RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

§12

Dla całego obszaru objętego zmianą planu obowiązuje nakaz korzystania z systemów grzewczych o wysokiej efektywności energetyczno - ekologicznej lub z sieci z dala czynnej.§13

Obiekt objęty zmianą planu przeznaczony do modernizacji, adaptacji i estetyzacji w nawiązaniu do epoki i zabudowy sąsiedniej. Dopuszczalna rozbudowa w kierunku północnym w przypadku koniecznej poprawy funkcjonalności obiektu.ROZDZIAŁ 5

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

§14

Ustala się, że w granicach obszaru objętego zmianą planu teren obsługiwany będzie infrastrukturą techniczną w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja , lub z ul. ks. Stalmacha,

2) odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji sanitarnej ul. 3-go Maja, lub alternatywnie do ul. ks. Stalmacha,

3) odprowadzenia wód deszczowych do kolektora w ul. 3-go Maja,

4) zaopatrzenia w energię elektryczną ze stacji transformatorowej przy ul. ks. Stalmacha.

5) zaopatrzenia w ciepło z istniejącej sieci CO w ul. 3-go Maja, lub z własnego ekologicznego źródła ciepła,

6) zaopatrzenia w gaz z sieci w ul. 3-go Maja,

7) sieci teletechniczne w ul. ks. Stalmacha,

8) skomunikowanie terenu zachować w dotychczasowym układzie.ROZDZIAŁ 6

USTALENIE STAWKI PROCENTOWEJ SŁUŻĄCEJ NALICZANIU OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU.

§15

1) dla terenu oznaczonego symbolem B78UHUK/1 Ulk ustala się stawkę 15% (słownie:

piętnaście procent),

2) dla terenu oznaczonego symbolem B78UHUK/ 2 ZP ustala się stawkę 15% (słownie:

piętnaście procent).

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 66 — Poz. 4003RADA MIASTA CHORZÓW - KADENCJA III

ROZDZIAŁ 7 PRZEPISY KOŃCOWE

§16

Dla obszaru objętego zmianą planu traci moc miejscowy perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa przyjęty uchwałą Nr XI/43/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28.02.1990 r. (Dz.Urz.Woj.Kat. z 1990 r. Nr 3 poz.55) zaktualizowany uchwalą Nr XXVI/164/91 z dnia 26.06.1991 r. (Dz.Urz.Woj.Kat. Nr 8 poz. 129)§17

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Chorzów.§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 67 — Poz. 4003

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 68 — Poz. 4004

4004

UCHWAŁA Nr LVII/861/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji - Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Racławickiej 20a .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.26 i 2.8 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 i an.13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,

poz.718 z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu Miasta — Rada Miastauchwala

zmianę fragmentu miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji - Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego w rejonie ul. Racławickiej 20a i przyjmuje ustalenia planu jako przepis gminny.Rozdział l PRZEPISY OGÓLNE

§1

Zmiana planu obejmuje działki o numerach 4636/178, 4491/178, 3665/178, 4243/178, 4244/178, 4245/178, 4246/178 oraz część działki nr 4604/178 o łącznej powierzchni ok. 0,75 ha położone w rejonie ulicy Racławickiej 20a w Chorzowie.§2

Granice obszaru objętego niniejszą zmianą zostały określone na rysunku planu w skali l: 1000 stanowiącym integralną część uchwały w formie załącznika graficznego .§3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Chorzowa o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji - Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Racławickiej 20a oznaczonego na rysunku planu w skali 1:1000, o ile z treści przepisów nie wynika inaczej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały w formie załącznika,

4) terenie, obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 69 — Poz. 4004

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

5) oznaczeniach J 3 2 UAg/........ - należy przez to rozumieć symbol literowo - cyfrowy

określający numer terenu wg oznaczeń uprzednio obowiązującego planu zagospodarowania na tym obszarze,6) oznaczeniach .......... / 1 U O - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo - literowy

określający kolejny numer terenu wg oznaczeń uchwalonej zmiany planu,7) ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami).

§4

Celem wiodącym ustaleń zawartych w planie jest dokonanie przekształceń funkcjonalno-przestrzennych poprzez:

1) zmianę przeznaczenia terenu,

2) wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

5) określenie dopuszczalnego tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

§5

Ustalenia mniejszej uchwały zostaj ą wyrażone w postaci:

1) tekstu planu,

2) rysunku planu wykonanego w skali l: 1000.Rozdział 2 RYSUNEK PLANU

§6

Rysunek planu opracowany w skali 1:1000 obowiązuje zgodnie z objaśnieniami i oznaczeniami graficznymi w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią.§7

Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia graficzne:

1) linie określające granice terenu objętego zmianą planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnym sposobie użytkowania,

3) symbole cyfrowo - literowe dla których zakres ustaleń obejmuje niniejsza uchwała,

4) ciągi pieszo - rowerowe.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 70 — Poz. 4004

Rozdział 3

USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU . ZASADY I STANDARDY ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

§8

Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe :

dla terenu oznaczonego symbolem J32UAg / 1UO+UA - teren usług oświaty i administracji. Adaptacja, modernizacja i estetyzacja istniejących obiektów dla potrzeb oświaty (wszelkie formy nauczania: szkoły wyższe, średnie, podstawowe; szkoły językowe, zakłady dokształcania zawodowego itp.), oraz dla potrzeb administracji. Istniejąca zieleń do adaptacji.

dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP / 2KS - teren komunikacji samochodowej. Droga pożarowa do zakładu zlokalizowanego przy ulicy Racławickiej 20 -Wita Stwosza. Wskazana zabudowa północnej części terenu obiektami o funkcji związanej z komunikacją(np. ciągiem estetycznych garaży).

- dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP / 3KS - teren komunikacji samochodowej. Istniejący zespół garaży murowanych wraz z drogą dojazdową do adaptacji i estetyzacji.

- dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP / 4ZP - teren zieleni parkowej. Adaptacja istniejącego terenu dla potrzeb upraw roślin ozdobnych nie mających charakteru konsumpcyjnego oraz dla potrzeb usług związanych z pielęgnacją i budową terenów zieleni. Zakaz produkcji szklarniowej, w namiotach foliowych itp.

dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP / 5ZP - teren zieleni parkowej . Projektowana zieleń wzdłuż koryta Rawy stanowiąca fragment zielonego pasa ekologicznego doliny Rawy - zieleń ogólnodostępna. Rezerwa terenu dla ciągu pieszo - rowerowego łączącego Katowice ze Świętochłowicami.

§9

Ustala się dopuszczalne funkcje uzupełniające :

Dla terenów oznaczonych symbolem J32 UAg/ 1UO+UA:

1) biurową, hotelową, mieszkaniową,

2) małą gastronomię jako funkcję uzupełniającą i wzbogacającą przeznaczenie podstawowe,

3) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingowe w ilości niezbędnej do obsługi funkcji wiodącej,

4) sieci uzbrojenia podziemnego,

5) zieleń izolacyjną i ozdobną wraz z elementami małej architektury,

Dla terenu oznaczonego symbolem J2 8 ZP/ 2KS:

1) niezbędne sieci uzbrojenia podziemnego,

2) elementy oświetlenia , śmietniki,

Dla terenu oznaczonego symbolem J2 8 ZP/ 3KS:

1) niezbędne sieci uzbrojenia podziemnego,

2) elementy oświetlenia,

Dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP/ 4ZP:

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 71 — Poz. 4004

1) niezbędne do prowadzenia upraw i usług obiekty kubaturowe,

2) niezbędne sieci uzbrojenia podziemnego,

3) oświetlenie parkowe, elementów małej architektury,

Dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP/5ZP:

1) niezbędne sieci uzbrojenia podziemnego,

2) oświetlenie parkowe, elementy małej architektury.§10

Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania .Rozdział 4

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO , ORAZ ZDROWIA LUDZI.

§11

Na terenach oznaczonych symbolami J28 Z P / 2KS , oraz J28 Z P f 4ZP obowiązuje zasada ograniczania ilości obiektów kubaturowych poprzez łączenie garaży w ciągi garażowe a obiektów związanych z prowadzeniem upraw roślin ozdobnych w jeden zespół kubaturowy.§12

Dla każdego przedsięwzięcia projektowanego lub adaptowanego zaleca się wykonanie opracowań określających obciążenie poszczególnych elementów środowiska i podanie odpowiednich działań w celu zapewnienia ochrony środowiska.§13

Obsługa komunikacyjna terenu od strony ul. Racławickiej .§ 14

Dla całego obszaru objętego zmianą planu obowiązuje nakaz korzystania z systemów grzewczych o wysokiej efektywności energetyczno - ekologicznej lub z sieci z dala czynnej.Rozdział 5

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

§15

Ustala się, że w granicach obszaru objętego zmianą planu tereny obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie:

l) zaopatrzenia w wodę z sieci na działce,

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 72 — Poz. 4004

2) odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do kolektora Ø 600 na działce,

3) odprowadzenie wód deszczowych do kolektora Ø 600 na działce,

4) zaopatrzenia w energię elektryczną z linii średniego napięcia na terenie objętym zmianą planu,

5) zaopatrzenia w ciepło z sieci CO 2 x Ø 150 biegnącej po wschodniej stronie obszaru lub z własnego ekologicznego źródła ciepła,

6) zaopatrzenia w gaz z sieci Ø 200 w ul. Racławickiej,

7) sieć teletechniczna w ul. Racławickiej.Rozdział 6

USTALENIE STAWKI PROCENTOWEJ SŁUŻĄCEJ NALICZENIA OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU.

§16

1) dla terenu oznaczonego symbolem J32 UAg / 1UO+UA ustala się stawkę 15% (słownie: piętnaście procent),

2) dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP / 2KS ustala się stawkę 30% (słownie:

trzydzieści procent),

3) dla terenu oznaczonego symbolem J2 8 ZP / 3KS ustala się stawkę 30% (słownie:

trzydzieści procent),

4) dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP / 4ZP ustala się stawkę 30% (słownie:

trzydzieści procent),

5) dla terenu oznaczonego symbolem J28 ZP / 5ZP ustala się stawkę 0% (słownie:

zero procent).Rozdział 7 PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 17

Dla obszaru objętego zmianą planu traci moc miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Śródmieścia Chorzowa przyjęty uchwałą Nr LX/436/93 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 14.12.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1994 r. Nr 6. poz.33).§18

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Chorzów.§19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 73 — Poz. 4004

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 74 — Poz. 4005

4005

UCHWAŁA Nr LVII/862/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów - Śródmieście dla części obszaru gminy w rejonie ulic Katowickiej, Szopena i Bankowej .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust.l ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.26 i 28 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62. poz.718, z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu Miasta — Rada Miasta

uchwala

zmianę fragmentu miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów - Śródmieście dla części obszaru gminy w rejonie ulic Katowickiej, Szopena i Bankowej .ROZDZIAŁ l PRZEPISY OGÓLNE

§1.

Zmiana planu obejmuje działki nr 3752/222, 4016/222, 4127/228, 4129/228, 4131/228 o łącznej powierzchni ok. 0,47 ha, położone pomiędzy ulicami Katowicką, Szopena i Bankową.§2.

Granice terenu zostały określone na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały w formie załącznika .§3.

Przedmiotem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale jest:

1) przeznaczenie terenu na cele usług turystyki,

2) wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

4) ustalenie warunków zagospodarowania terenu,

5) określenie dopuszczalnego tymczasowego sposobu zagospodarowania , urządzenia i użytkowania terenu.

DZ. URZ. WOJ. $L. Nr 93 — 75 — Poz. 4005

Ustalenia niniejszej uchwały zastają wyrażone w postaci:

1) tekstu planu,

2) rysunku planu wykonanego w skali l: 1000,

§5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Chorzów o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania o którym mowa w § l niniejszej uchwały o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) planie szczegółowym - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji - Chorzów Śródmieście przyjętym uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 14.12.1993 r.. Nr LX/463/93 (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1994 r.. Nr 6, poz. 33),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

5) terenie, strefie, obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6) oznaczeniach Dl Ul /..... - należy przez to rozumieć symbol literowo-cyfrowy określający numer terenu wg oznaczeń uprzednio obowiązującego planu zagospodarowania na tym obszarze,

7) oznaczeniach ...../ 1 UT - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy określający numer terenu wg oznaczeń uchwalonej zmiany planu,

8) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.ROZDZIAŁ 2 RYSUNEK PLANU.

§6.

Rysunek planu opracowany w skali 1:1000 obowiązuje zgodnie z objaśnieniami i oznaczeniami graficznymi w granicach objętych zmianą planu i w zakresie określonym uchwałą.§7.

Na rysunku planu obowiązuj ą następujące ustalenia graficzne :

1) granice terenu objętego zmianą planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych, ściśle określonych funkcjach,

3) symbole literowo-cyfrowe określające przeznaczenie terenu objętego zmianą planu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

5) fragmenty pierzei wymagające rozwiązań o szczególnie wysokim poziomie architektonicznym i plastycznym w formie, detalu i wykonawstwie.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 76 — Poz. 4005ROZDZIAŁ 3

USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU . ZASADY I STANDARDY ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

§8

Dla terenu oznaczonego symbolem D l Ul / 1 UT - ustala się następujące przeznaczenie podstawowe : usługi hotelowe , bankowe, administracji, kultury, oraz inne usługi publiczne .§9

Ustala się dopuszczalne funkcje uzupełniające :

1) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym drogi dojazdowe, parkingi zorganizowane i dojścia piesze,

2) usługi gastronomii, rozrywki i handlu towarzyszące funkcjom podstawowym,

3) urządzona zieleń izolacyjna i ozdobna , w tym zadrzewienia i zakrzewienia,

4) elementy małej architektury.§ 10

Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania terenu pod warunkiem wykonania estetyzacji przestrzeni.ROZDZIAŁ 4

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, ZDROWIA LUDZI, ORAZ PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRZYRODY.

§11

Strefa położona w granicach zlikwidowanego rejonu 'Prezydent", gdzie prowadzona była eksploatacja górnicza z zawałem stropu na głębokości 20 - 50 m w latach ł 863 - 1864. Przed podjęciem prac projektowych należy przeprowadzić badania geofizyczne gruntu w celu stwierdzenia ewentualnych pustek i szybika.§12

Dla każdego przedsięwzięcia projektowanego lub adaptowanego zaleca się wykonanie opracowań określających obciążenie poszczególnych elementów środowiska i podanie odpowiednich działań w celu zapewnienia ochrony środowiska.§13

Teren położony w strefie "B" ochrony konserwatorskiej §14

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 77 — Poz. 4005

Nowoprojektowana kubatura powinna reprezentować wysoki poziom architektoniczny , a skalą, formą, detalem i zastosowanymi materiałami nawiązywać do sąsiedniej zabudowy i harmonizować z otoczeniem .§15

Zalecana eksponowana linia kształtowania pierzei wymaga nieszablonowych rozwiązań projektowych .§16

Wymagane zbilansowanie i zabezpieczenie miejsc postojowych i parkingowych obsługujących daną strefę .§17

Dla całego obszaru objętego zmianą planu obowiązuje nakaz korzystania z systemów grzewczych o wysokiej efektywności energetyczno - ekologicznej lub z sieci zdalaczynnej.ROZDZIAŁ 5

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

§18

Ustala się, że w granicach obszaru objętego zmianą planu teren obsługiwany będzie infrastrukturą techniczną w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej w ul. Katowickiej,

2) odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji ogólnospławnej Ø400 w ul.Szopena,

3) odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej (j) 400 w ul. Katowickiej,

4) zaopatrzenia w energię elektryczną ze stacji transformatorowej w rejonie ulic Katowickiej, Szopena i Bankowej ,

5) zaopatrzenia w gaz z sieci Ø 200 w ul. Szopena ,

6) sieć teletechniczna w ul. Katowickiej .

7) dostępność komunikacyjna istniejącym wjazdem od ul. Katowickiej, oraz od ul. Szopena.

ROZDZIAŁ 6

USTALENIE STAWKI PROCENTOWEJ SŁUŻĄCEJ NALICZANIU OPŁAT Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 78 — Poz. 4005§19

Dla terenu oznaczonego symbolem D l Ul / 1 UT ustala się stawkę 0% (słownie: zero procent).ROZDZIAŁ 7 PRZEPISY KOŃCOWE

§20

Dla obszaru objętego zmianą planu traci moc miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów Śródmieście, przyjęty uchwalą Nr LX/436/93 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 14.12.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1994 r. Nr 6, poz.33).§21

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Chorzów. §22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 79 — Poz. 4005

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 80 — Poz. 4006

4006

UCHWAŁA Nr XL/956/2002 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 19 września 2002r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.7, art.18 ust. 2 pkt. 14 i art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta GliwiceRADA MIEJSKA W GLIWICACH uchwala

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

ROZDZIAŁ l: Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla terenu objętego zmianą planu

oraz zakresu obowiązywania rysunku zmiany planu,

ROZDZIAŁ 2: Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych,

ROZDZIAŁ 3: Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony

środowiska w tym zakaz zabudowy,

ROZDZIAŁ 4: Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach

ochrony krajobrazu i dóbr kultury,

ROZDZIAŁ 5: Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

ROZDZIAŁ 6. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu,

ROZDZIAŁ 7; Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenu,

ROZDZIAŁ 8: Przepisy końcowe i przejściowe.

Rozdział 1. Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego zmianą planu oraz zakresu obowiązywania rysunku zmiany planu

§1

1. Zmianie ulega miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zatwierdzony Uchwałą Nr V/71/94 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia l grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Województwa Katowickiego Nr 15, poz. 161 z 16. 12. 1994 r.). Zmiana planu dotyczy działek położonych w Gliwicach, w rejonie ul. Andersa i ul. Kozielskiej, oznaczonych nr. geod.:

3/5, 3/7, 3/8, 4/1,4/2, 4/3, oraz części działek nr. geod.: 33, 34, 35, 36, 51, 6/1, 6/2 i 6/3 arkusz mapy nr. 44 - obręb Gliwice.

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia z terenów usług sieciowych oświaty, sportu, zdrowia i rekreacji - na tereny pod zabudowę usługowo-komercyjną, zabudowę mieszkaniową i hotelową, a granica terenu objętego zmianą planu określona jest na rysunku zmiany planu.

3. Rysunek zmiany planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego.

§2

l. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

l) Umożliwienie realizacji interesów prywatnych, przy uwzględnieniu celów publicznych lokalnych i ponadlokalnych w zakresie:

DZ. URZ. WOJ. $ L. Nr 93 — 81 — Poz. 4006

a) zapewnienia rozwoju zabudowy usługowo - komercyjnej, zabudowy mieszkaniowej i hotelowej w oparciu o istniejący i projektowany do rozbudowy układ komunikacyjny,

b) kształtowania krajobrazu oraz ochrony środowiska przy założeniu ekorozwoju jako podstawy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektowanych obiektów.§3

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są tereny oznaczone na rysunku zmiany planu

symbolami: UKM - usługowo-komercyjne, mieszkaniowe i hotelowe, G - ulice główne, Z - ulica zbiorcza oraz Kx- ciągi piesze i rowerowe w liniach rozgraniczających ulic.

2. Tereny o których mowa w ust. l mogą być w całości wykorzystane na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.§4

1. Zmiana planu, o której mowa w § l obejmuje:

1) ustalenia, stanowiące treść niniejszej uchwały,

2) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, który jest załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku, o którym mowa w ust. l pkt. 2 obowiązują następujące ustalenia:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania:

jako linie ciągłe-obligatoryjne, które mogą być zmienione tylko w trybie zmian w planie miejscowym,

2) symbole identyfikacyjne terenów, o których mowa w §3 ust. l, 4) zasady uzbrojenia terenu:

W - zaopatrzenie w wodę

Ks - odprowadzanie ścieków sanitarnych

Kd - odprowadzanie ścieków deszczowych

EN - zaopatrzenie w energię elektryczną

Gn - zaopatrzenie w gaz

EC - zaopatrzenie w energię cieplną§5

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych, należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. l, z równoczesnym uwzględnieniem innych ustaleń planu.§6

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia dla zmiany planu, o której mowa w § l niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu w skali l: 1000,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć, że na terenach przeznaczonych dla funkcji podstawowej jest możliwe przeznaczenie części terenu (poniżej 50%) dla funkcji uzupełniających funkcję podstawową, bądź innych funkcji nie kolidujących z funkcją podstawową, a nie zmieniających generalnego charakteru obszaru, któremu wyraz nadaje funkcja podstawowa,

6) terenach usługowo-komercyjnych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone dla realizacji różnego rodzaju usług (w tym: handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego), opartych na regułach rynkowych, handlowych, obliczonych na zysk, z wykluczeniem prowadzenia działalności wymagającej urządzenia otwartych placów składowych,

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 82 — Poz. 4006

7) planie ogólnym - należy przez to rozumieć miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice, zatwierdzony uchwałą jak określono w § l ust. l niniejszej uchwały,

8) ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - należy rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r, z późniejszymi zmianami),

9) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,

10) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.§7

ł. W zmianie planu zakłada się adaptacje i przekształcenie istniejącego zainwestowania i użytkowania terenu. Uwzględnia się istniejący stan własności. W ustaleniach zmiany planu regulowane są działania powodujące zmianę stanu istniejącego, poprzez określenie przeznaczenia terenów oraz warunków ich zabudowy i zagospodarowania przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska.

2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów nie jest treścią ustaleń zmiany planu, lecz informacją o tym stanie.

3. Teren objęty zmianą planu jest częścią terenu górniczego KWK „Gliwice". Wznoszenie trwałych budowli i urządzeń wymaga spełnienia wymogów ich ochrony przed wpływami eksploatacji górniczej.

4. Naruszenie w ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenów, urządzeń melioracji szczegółowej t.j. rowów otwartych i drenażu oraz działania związane z naprawą względnie z budową nowych urządzeń należy podejmować w uzgodnieniu z właściwym administratorem tych urządzeń.

Rozdział 2. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych

§8

l. Realizacja zagospodarowania terenów usługowo-komercyjnych, mieszkaniowych i hotelowych, przebiegać będzie przy założeniu nie naruszania istniejących i projektowanych terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, które położone są poza granicą terenu objętego zmianą planu jak: projektowana ulica miejska G-2/2 (fragment ul. Czołgowej) oraz ulica Gen. Andersa i ulica Kozielska.

2. W granicach sporządzenia zmiany planu ustala się dla realizacji celów publicznych tereny, które stanowią fragmenty ulicy Gen. Andersa 01-Gl/4,Kx i ulicy Kozielskiej 02-Zl/2,Kx.

Rozdział 3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska, w tym zakaz zabudowy

§9

1. Użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i urządzeń o funkcji innej niż podstawowa, nie może powodować ponadnormatywnych szkodliwych oddziaływań tych obiektów i urządzeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

2. Ustala się zakaz lokalizacji na terenie objętym zmianą planu, zakładów i urządzeń szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

3. Ustala się zakaz składowania odpadów niebezpiecznych dla środowiska oraz zakaz prowadzenie gospodarki ściekowej i odpadami, mogącej mieć negatywny wpływ na podziemne zasoby wody pitnej.

4. Ustala się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego, w tym zabudowy mieszkaniowej usytuowanej po wschodniej stronie ulicy miejskiej G-2/2 - ul. Czołgowej.

5. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:

l) ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej bazujących na

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 83 — Poz. 4006

nieekologicznych procesach spalania,

2) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania posiłków, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń.Rozdział 4. Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach ochrony krajobrazu i dóbr kultury

§10

1. Nieujawnione stanowiska archeologiczne. Ochrona poprzez zakaz likwidacji ujawnionych stanowisk oraz zapewnieniu nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z realizacją inwestycji.

2. Ochrona obsadzeń drzewami ul. Gen. Andersa (aleja) i ul. Kozielskiej.

§11

Dla ochrony wartości krajobrazowych, wprowadza się nakaz budowy obiektów o podobnym charakterze architektonicznym oraz stosowanie jednolitych przekryć dachowych.Rozdział 5 : Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

§12

Ustalenia dla terenów objętych zmianą planu:

UKM l) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo-komercyjna,

b) zabudowa mieszkaniowa i hotelowa,

c) komunikacja wewnętrzna i parkingi,2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty biurowe i socjalno-administracyjne,

b) stacje obsługi i stacje paliw,

c) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,

d) zieleń urządzona.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa oraz wymiana istniejącej zabudowy, w tym budynków Nr 60 i Nr-62.

b) dopuszcza się nadbudowę istniejącego budynku Nr- 60 z możliwością zastosowania dachu o kącie pochylenia połaci dachowych 30-45°,

c) dopuszcza się nadbudowę istniejącego budynku Nr- 62 z możliwością zastosowania dachu jak dla budynku Nr-60,

d) nowa zabudowa w nawiązaniu do istniejącej (w tym nadbudowanej i o zmienionym kształcie dachów), lub po wymianie zabudowy istniejącej w formie uzupełnienia eksponowanego od strony ulic Gen. Andersa, Kozielskiej i Czołgowej, o wysokości do 26, Om, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,

e) w pomieszczeniach mieszkaniowych i hotelowych, zaleca się stosowanie okien o wysokiej izolacyjności akustycznej,

f) zabezpieczenie potrzeb parkingowych,

g) zarezerwowanie min. 10% ogólnej powierzchni terenu UKM na zieleń,

h) przeprowadzenie wewnętrznych ulic dojazdowych w dostosowaniu do sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu oraz podziału terenu na mniejsze działki, dla ustalonych w zmianie planu funkcji i przeznaczenia. Przeprowadzenie wewnętrznych ulic dojazdowych, dokonywanie podziałów, o których mowa powyżej, wymaga stosowania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wymogów ochrony przeciwpożarowej,

i) przeprowadzenie i lokalizacja lokalnych oraz systemowych sieci i urządzeń

uzbrojenia terenu wszystkich branż,

j) główny dojazd od strony ul. Gen, Andersa, pomocniczy od strony ul. Kozielskiej,

k) minimalna linia nowej zabudowy od strony ulicy miejskiej G-2/2, liczona od granicy sporządzenia zmiany planu == 10,0 m. W tym pasie zieleń izolacyjna o szerokości do 3,0 m.

l) minimalna linia zabudowy od strony ul. Gen. Andersa = 4,0m, liczona od granicy

DZ..URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 84 — Poz. 4006

terenu UKM

ł) minimalna linia zabudowy od strony ul. Kozielskiej dla zabudowy mieszkaniowej (z uwagi na położenie części terenu UKM w strefie cmentarza) = 15,0, a dla pozostałej zabudowy = 4,0m, liczone od granicy terenu UKM. Od strony ul. Kozielskiej, wjazd pomocniczy przy północno-zachodniej granicy terenu UKM,

m) określa się zasadę nie lokalizowania bezpośrednio przy granicy terenu UKM od strony ulicy Kozielskiej, usług z zakresu gastronomii związanej z prowadzeniem działalności rozrywkowej.

4) Zakazy:

a) intensywność zabudowy powyżej 3,0,

b) realizacja obiektów emitujących ponadnormatywne zanieczyszczenia,

c) zabudowa obiektami kubaturowymi powyżej 65% ogólnej pow. terenu UKM,

d) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i deszczowych,

e) składowanie odpadów i substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz realizacji otwartych placów składowych,

f) realizacja inwestycji bez urządzeń z zakresu ochrony środowiska,

g) realizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej ustalonej

w art. 10 ust. l pkt. l ustawy o zagospodarowani przestrzennym,

h) realizacja stacji bazowych telefonii komórkowej.

O l -G l /4,Kx l) Przeznaczenia podstawowe:

a) ulica główna (ul. Gen. Andersa).

2) Przeznaczenia uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe,

b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalna linia zabudowy, 4,0 m, licząc od granicy terenu UKM,

b) utrzymanie istniejącego dojazdu na teren UKM, przy północno-zachodniej granicy sporządzenia zmiany planu.

4) Zakazy:


  1. naruszenie linii rozgraniczającej i ustalonej w pkt. 3)

a), linii zabudowy,

b) włączenia w rejonie skrzyżowania z ulicą miejską G2/2,

c) likwidacja uformowanego w formie alei, wysokiego drzewostanu.

02-Zl/2,Kx l) Przeznaczenia podstawowe:

a) ulica zbiorcza (ul. Kozielska).

2) Przeznaczenia uzupełniające:

a) ciąg pieszy i rowerowy,

b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie rozgraniczające w granicach sporządzania zmiany planu o szerokości (wliczając miejsce pod parking) 25,0 m. W obrębie linii rozgraniczających i przy realizacji parkingu utrzymanie wysokiego drzewostanu, z dopuszczeniem likwidacji drzew, wyłącznie w przypadku kolizji z wjazdem na parking i teren UKM,

b) linia zabudowy mieszkaniowej minimum 15,0 m, a pozostałej zabudowy min. 4,0m, liczone od granicy terenu UKM,

c) od strony ul. Kozielskiej, na działkach nr. geod. 3/8, 4/2 i 6/2, organizacja parkingu oraz pomocniczego dojazdu do terenu UKM. Pomocniczy dojazd oraz wjazdy i wyjazdy z parkingu, przy północno-zachodniej granicy sporządzania zmiany planu (działka o nr. geod. 3/8).

4) Zakazy:

a) naruszenie linii rozgraniczających i ustalonej w pkt. 3) b), linii zabudowy,

b) nieuzasadniona likwidacja wysokiego drzewostanu,

c) włączenia w rejonie skrzyżowania z ulicą miejską G2/2.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 85 — Poz. 4006Rozdział 6. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu

§13

Ustala się w okresie przejściowym do uzyskania pełnego zagospodarowania określonego w niniejszej uchwale, dotychczasowe wykorzystanie terenu oznaczonego symbolem UKM z utrzymaniem dojazdu od strony ul. Gen. Andersa i realizacją dojazdu pomocniczego od strony ul. Kozielskiej. Rozdział 7. Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenu§ 14

l. Ustala się, że tereny usługowo-komercyjne oraz mieszkaniowe i hotelowe, obsługiwane będą w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, od strony ul. Gen. Andersa i ul. Kozielskiej. W bilansie zapotrzebowania na wodę oraz przy projektowaniu sieci, należy uwzględnić wymogi ochrony przeciwpożarowej,

2) odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych (do lokalnych urządzeń w obrębie działki, a po neutralizacji), w kierunku ulicy miejskiej G-2/2 (przy uwzględnieniu konieczności przebudowy kanałów sanitarnych w oparciu o warunki techniczne dla tej ulicy) i ul. Kozielskiej, następnie miejskimi kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni miejskiej,

3) odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych poprzez kolektory deszczowe w kierunku ulicy miejskiej G-2/2, przy uwzględnieniu konieczności przebudowy w oparciu o warunki techniczne dla tej ulicy i ul. Kozielskiej,

4) zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejących kabli energetycznych średniego napięcia poprzez zlokalizowaną na terenie UKM stacji transformatorową oraz linii biegnącej wzdłuż ul. Gen. Andersa i ul. Kozielskiej. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną, realizacja nowej lub rozbudowa istniejącej stacji transformatorowej,

5) zaopatrzenia w gaz z istniejących gazociągów, od strony ul. Gen. Andersa. Rozbudowa sieci gazowej dla obsługi zwiększonego zapotrzebowania w obrębie terenu UKM, wymaga każdorazowego poprzedzenia analizą opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia,

6) zaopatrzenia w energię cieplną dla celów grzewczych i socjalnych z miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez ciepłociągi biegnące wzdłuż ul. Kozielskiej i Czołgowej, lub lokalnych źródeł ciepła. W przypadku rozwiązań lokalnych, zaleca się stosowanie kotłowni gazowych i olejowych,

7) w zakresie telekomunikacji obsługa w systemie centrali „GOP" lub innych nowoczesnych systemów.

2. Przy lokalizowaniu i realizacji inwestycji, należy:

1) zachować strefy ochronne od sieci wód.- kań. ułożonych w ul. Gen. Andersa i ul. Kozielskiej:

a) od wodociągu i kanału deszczowego min-3,0 m dla obiektów kubaturowych i min. 1,5 m dla pozostałych,

b) kanału sanitarnego min. - 5,0 m dla obiektów kubaturowych i min. 1,5 m dla pozostałych.

2) zachować strefy ochronne od istniejącej magistrali c.o. 2xDn400 przebiegającej wzdłuż ul. Czołgowej i ul. Kozielskiej dla obiektów kubaturowych i min. 4,0 m i min. 1,5 m dla pozostałych.

3) w trakcie wykonywania szczegółowych zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) jeżeli wystąpi kolizja z istniejącymi gazociągami, zabezpieczenie miejsc kolizji, od ewentualne przełożenie sieci - pozostaje po inwestora na terenie UKM,

b) uwzględniać strefy ochronne dla istniejących gazociągów i urządzeń gazowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14. 11. 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.Nr.139 z dnia 07.12.1995 r.). Przy realizacji nowych sieci i urządzeń (w tym remonty i przełożenia istniejących gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia) należy uwzględniać przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30. 07. 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.Nr.97 z 2001 r. poz. 1055).

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 86 — Poz. 4006

3. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza się zmiany przebiegu lub likwidację istniejących uwidocznionych i nie uwidocznionych w rysunku zmiany planu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych związanych z obsługą zagospodarowania terenu (w tym stacje transformatorowe), przy zachowaniu zasad określonych w § 14 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały oraz warunków określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 8: Przepisy końcowe i przejściowe

§15

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się dla terenów objętych zmianą planu oznaczonych symbolem: UKM 0% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty, pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.§ 16

Dla terenu objętego zmianą planu, o której mowa w § l niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach jak podano w § l niniejszej uchwały.§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Gliwice.§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 87 — Poz. 4006

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 88 — Poz. 4006

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 89 — Poz. 40074007

UCHWAŁA Nr XLI/1010/2002 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7, art. 18 ust. 2 pkt. 14, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta GliwiceRADA MIEJSKA W GLIWICACH

uchwala

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W STARYCH GLIWICACH PO POŁUDNIOWEJ STRONIE ULICY KOZIELSKIEJ

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ l: Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego zmianą planu oraz zakresu

obowiązywania rysunków zmiany planu,

ROZDZIAŁ 2 Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych,

ROZDZIAŁ 3 Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony

środowiska, w tym zakaz zabudowy,

ROZDZIAŁ 4 Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach ochrony krajobrazu

i dóbr kultury,

ROZDZIAŁ 5 Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów,

ROZDZIAŁ 6 Zasady i warunki podziału terenów na działki,

ROZDZIAŁ 7 Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenu,

ROZDZIAŁ 8 Przepisy końcowe i przejściowe.
Pobieranie 0.83 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna