In formacj ePobieranie 0.83 Mb.
Strona7/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Rozdział l


Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego zmianą planu oraz zakresu obowiązywania rysunków zmiany planu.

§1

Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice zatwierdzonego Uchwałą Nr V/71/94 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia l grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Województwa Katowickiego Nr 15, poz. 161 z 16. 12. 1994 r.), dla obszaru położonego w Starych Gliwicach po południowej stronie ulicy Kozielskiej, która uwzględnia:

a) zasady rozwoju funkcji mieszkaniowe - usługowych, mających znaczenie dla aktywizacji gospodarczej miasta oraz realizacji lokalnych i ponadlokalnych zadań publicznych,

b) wymagania ochrony środowiska przyrodniczego oraz kształtowania krajobrazu, przy założeniu ekorozwoju jako podstawy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów,

c) poszanowanie prawa własności i ochronę interesu prawnego obywateli.

§2

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o której mowa w §1, regulowana jest ustaleniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały.

2. Ustawa powołana w uchwale bez bliższego określenia oznacza ustawę z dn. 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r, poz. 139 z późniejszymi zmianami).

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 90 — Poz. 4007

3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:1) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia dla zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § l ust. l niniejszej uchwały o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwalę Rady Miejskiej w Gliwicach o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

4) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu na mapie w skali l :2000, który stanowi integralną część zmiany planu i jest załącznikiem graficznym Nr-1 do niniejszej Uchwały.

5) rysunku pomocniczym - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000 przedstawiający zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenów. Rysunek ten jest załącznikiem graficznym Nr-2 do niniejszej uchwały,

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać w obrębie terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, na terenie wyznaczonym na rysunku zmiany planu l ciągłymi liniami rozgraniczającymi,

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,

9) przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć użytkowane i dostępne dla ogółu tereny jak: ulice i place (w tym ulice-drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi), ścieżki rowerowe, tereny zieleni urządzonej (np. parki, skwery, urządzenia sportowo-rekreacyjne), w ustalonycli na rysunku zmiany planu liniach rozgraniczających. Do przestrzeni publicznych zalicza się również dostępne dla ogółu wnętrza obiektów budowlanych użytku publicznego (np. ochrona zdrowia i opieka społeczna, administracja i łączność, oświata, kultura, handel i gastronomia) oraz przynależne do tych obiektów dostępne dla ogółu: dojścia, dojazdy, dziedzińce i parkingi, zieleń urządzona i ogrody. Tereny, urządzenia i obiekty gdzie występują przestrzenie publiczne, przeznaczone są i między innymi służą dla realizacji celów publicznych,

10) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty zmianą planu.

11) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku zmiany planu ciągłymi i przerywanymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania ulice dojazdowe, które są i będą niezbędne dla zapewnienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalany na etapie projektowania inwestycji, w tym projektów podziału terenu na działki budowlane.

§3

1. Granice obszaru objętego zmianą planu, określone są w rysunku zmiany planu w skali l: 1000.

2. Rysunek zmiany planu o którym mowa w ust. l obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego Nr-1.

§4

l. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są tereny o przeznaczeniu podstawowym wraz urządzeniami, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami wbudowanymi w parterze - MDW

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa - MNS.

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (szeregowa, bliźniacza , wolnostojąca) - MN.

4) usługi różne - UX,

5) usługi handlu - UH,

6) zieleń urządzona - ZU,

7) ogrody - ZD,

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 91 — Poz. 4007

8) pola uprawne - RP,

9) pola uprawne, ogrody - RPO

10) wody otwarte-cieki wodne - w,

11) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (EN 11 OkV) i jej strefa bezpieczeństwa,

12) linia elektroenergetyczna średniego napięcia (EN20kV),

13) gazociąg wysokiego ciśnienia i jego strefa bezpieczeństwa - Gzśr.500CNl,6Mpa,

14) tereny urządzeń komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

L - ulice lokalne,

D - ulice dojazdowe,

Dw - ulice dojazdowe wewnętrzne,

Kx - ciągi piesze i rowerowe niezależne i w liniach rozgraniczających ulic.

1. W rysunku zmiany planu, który stanowi załącznik graficzny Nr-1 do uchwały, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) linie ciągłe obowiązujące, które rozgraniczają tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie przerywane orientacyjne, które mogą być uściślone na etapie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektu podziału terenu na działki. Linie przerywane nie mają charakteru obligatoryjnego. Stanowią tylko propozycje przeprowadzenia wewnętrznych ulic dojazdowych. Nie rozdzielają terenów o różnym przeznaczeniu oraz terenów w stosunku do których stosowane będą różne stawki służące do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu,

3) oznaczenia ciągów pieszych i rowerowych (Kx), określające ich orientacyjny przebieg niezależnie oraz w liniach rozgraniczających dróg i ulic. Przebiegi i rodzaj ścieżek, pozostają do uściślenia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,

4) przebieg sieci, które wymagają ustalenia stref bezpieczeństwa oraz lokalizacji urządzeń uzbrojenia terenów,

5) punkty widokowe,

6) symbole identyfikacyjne terenów i urządzeń o których mowa w § 4 ust. l. Dodanie do terenu oznaczonego symbolem MN, liter st (MN,st), oznacza, że w stosunku do tego terenu zostanie zastosowana procentowa stawka służąca do naliczania jednorazowych opłat dla nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu. Wysokość stawki procentowej, określona jest w §23 uchwały.

2. Na terenach o których mowa w §4 ust. l, ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie uzupełniające.

3. Tereny, o których mowa w §4 ust. l, mogą być wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach uchwały.

4. Na terenach, o których mowa w §4 ust. l, dopuszcza się lokalizację sieci urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów, oraz wewnętrznych dojazdów niezbędnych dla obsługi i funkcjonowania tych terenów z wyłączeniem terenów wód otwartych-cieków wodnych.

5. Rysunek pomocniczy w skali ł: 1000 o nazwie: „zasady uzbrojenia terenu", dotyczy rozwoju gospodarki wodno-ściekowej i energetyki. Rysunek ten, jako załącznik graficzny Nr-2 do niniejszej uchwały - określa wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako taki nie ustala szczegółowego przebiegu oraz usytuowania sieci i urządzeń.

6. Zasady uzbrojenia terenu, oznaczone są na rysunku pomocniczym Nr-2, symbolami:

Ww - zaopatrzenie w wodę, Ks - odprowadzenie ścieków sanitarnych, Kd - odprowadzenie ścieków deszczowych, P - przepompownia ścieków,

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 92 — Poz. 4007

EN110kV - napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV,

EN20kV - napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV,

EK - kablowe linie elektroenergetyczne 20 kV,

Tr - rejony lokalizacji stacji transformatorowych,

Gz - gazociąg wysokiego ciśnienia,

Gn - zaopatrzenie w gaz poprzez gazociągi niskiego ciśnienia,

Co - zaopatrzenie w ciepło.§5

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych, należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 4, z równoczesnym uwzględnieniem innych ustaleń uchwały.§6

1. Zmiana planu uwzględnia stan własności. W ustaleniach zmiany planu regulowane są działania powodujące zmianę stanu istniejącego, poprzez określenie przeznaczenia terenów oraz warunków ich zabudowy i zagospodarowania, przy uwzględnieniu szczególnych zasad ochrony środowiska.

2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów, w tym podkładów mapowych - nie jest treścią ustaleń zmiany planu, lecz informacją o tym stanie.

Rozdział 2 Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych

§7

1. Ustalenia zmiany planu określonej w §1 niniejszej uchwały w zakresie linii rozgraniczających i funkcji nie naruszają stanu istniejącego oraz projektowanego terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy linii rozgraniczających, projektowanej po wschodniej stronie obszaru objętego zmianą planu ulicy miejskiej.

2. Do przestrzeni publicznych przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, położonych w obrębie obszaru objętego zmianą planu i wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, zalicza się:

- tereny usług różnych, usług handlu i terenów zieleni urządzonej: UX,UH i ZU,

- tereny ulic lokalnych: 01-Ll/2,Kx, 02-Ll/2,Kx, 03-Ll/2,Kx, 04-Ll/2,Kx, 05-Ll/2,Kx, 06-Lł/2,Kx,

- tereny ulic dojazdowych: 07-Dl/2,Kx, 08-Dł/2,Kx, 09Dl/2Kx, 010Dl/2Kx, 01 lDl/2Kx, 012Dl/2Kx, 013Dl/2Kx, 014Dl/2Kx, 015Dl/2Kx, 016Dl/2Kx, 017Dl/2,Kx, 018Dl/2,Kx, 019Dl/2,KxiDw,

- tereny ścieżek rowerowych i pieszych: Kx.

3. Cele publiczne realizowane będą również na:

1) terenach MDW, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze. Na terenach tych, w zależności od programu usług oraz sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu, wystąpią przestrzenie publiczne ogólnodostępne i dostępne dla mieszkańców danego zespołu mieszkaniowego.

2) terenie ZD, przeznaczonego pod ogrody, gdzie przebiegają gazociąg wysokiego ciśnienia i linia elektroenergetyczna oraz w zależności od sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu mogą wystąpić przestrzenie dostępne dla ogółu.Rozdział 3

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska, w tym zakaz zabudowy

§8

1. Położenie obszaru objętego zmianą planu po zachodniej stronie zainwestowania miejskiego, na kierunku głównych wiatrów związanych z przewietrzaniem miasta, nakazuje utrzymanie jak największej ilości otwartych terenów zielonych.

2. W ramach otwartych terenów zielonych, szczególnej ochronie podlega zieleń przy ciekach wodnych.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 93 — Poz. 4007§9

1. Do obszarów wspomagających główny układ przyrodniczy miasta, włącza się cieki wodne i tereny, dla których ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące zabudowy, które oznaczone są na rysunku planu symbolami:

1) w- wody otwarte - cieki wodne,

2) ZU - tereny zieleni urządzonej

3) ZD - tereny ogrodów,

4) RP- tereny pół uprawnych,

5) RPO - tereny pół uprawnych, ogrodów

2. W zagospodarowaniu terenu ZD, należy uwzględnić uwarunkowania związane z otuliną „Lasu Dąbrowa" (proponowany do ochrony jako rezerwat przyrody), położonego po zachodniej stronie obszaru objętego zmianą planu.

3. Dodatkowe elementy układu przyrodniczego stanowić będzie zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej i usługowej.

§ 10

1. Uwzględniając potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, funkcjonowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz ustaleń zawartych w § 8 i § 9 określa się ogólne zakazy oraz zasady i nakazy dla całego obszaru objętego zmianą planu.

2. Zakazy obowiązują dla:

1) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń, uciążliwych dla sąsiednich terenów,

2) emisji zanieczyszczenia w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne określone w przepisach ochrony środowiska (w tym dla zdrowia ludzi),

2) wznoszenia obiektów usług komercyjnych wymagających urządzenia otwartych placów składowych oraz realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i stacji paliw,

3) realizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej ustalonej w art. 10 ust. l pkt. l ustawy o zagospodarowani przestrzennym,

4) gromadzenia odpadów za wyjątkiem wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na własnym terenie, lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie; z zastrzeżeniem, że okres gromadzenia takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu gospodarki odpadami,

5) składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska,

6) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód wgłębnych i powierzchniowych,

7) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego drzewostanu,

8) zabudowy otulin cieków wodnych, za wyjątkiem urządzeń związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:

1) ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej bazujących na nieekologicznych procesach spalania,

2) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania posiłków, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń.

4. Realizacja zainwestowania terenów wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności do następujących terenów i obiektów:

1) komunikacja: ulice, parkingi, ścieżki ruchu pieszego,

2) obiekty i urządzenia dla obsługi ludności,

3) rekreacyjno-wypoczynkowych.

5. Użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i urządzeń ma mieć miejsce w sposób nie powodujący szkodliwych oddziaływań tych obiektów i urządzeń dla środowiska i zdrowia ludzi.

6. W stosunku do cieków wodnych, ustala się zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych i innych oraz ochronę brzegów.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 94 — Poz. 4007

7. Ustala się ograniczenie hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego.

8. W okresie przejściowym, do czasy realizacji inwestycji, grunty rolne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. Z uwagi na wysokie klasy gruntów rolnych, wymagane jest zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi i wykorzystanie jej dla wzbogacenia wartości słabszych użytków rolnych lub w ramach rekultywacji terenów na cele rolnicze.Rozdział 4

Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach ochrony krajobrazu i dóbr

kultury

§11

l. Do objętych ochroną zalicza się:

1) cieki wodne oznaczone symbolem: w,

2) nieujawnione stanowiska archeologiczne.

2. Ochrona cieków wodnych, polega na zakazie ich likwidacji, ochrona nieujawnionych stanowisk archeologicznych związana jest z odpowiednim nadzorem, szczególnie w przypadku prowadzenia głębokich robót ziemnych.

3. Dla ochrony wartości wynikających z jednorodnych cech architektonicznych wprowadza się nakaz

budowy obiektów o podobnym charakterze oraz stosowanie wpisanych w krajobraz jednolitych

przykryć dachowych.§12

Do ogólnych warunków związanych z zagospodarowaniem terenów, a dotyczących odniesień w stosunku do zmiany planu o której mowa w § l zalicza się:

1. Ochronę systemu melioracji szczegółowej, t.j. rowów otwartych i drenażu, a w przypadku jego naruszenia w czasie realizacji inwestycji - wykonanie przebudowy istniejących lub budowę nowych urządzeń. Działania związane z naprawą względnie z budową nowych urządzeń melioracyjnych, należy wykonywać w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń.

2. Zapewnienie nadzoru archeologicznego pracom ziemnym w okresie realizacji inwestycji.Rozdział 5 Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§13

l. Tereny MDW - zabudowa wielorodzinna

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z urządzeniami towarzyszącymi, w tym wbudowane usługi i garaże oraz dojazdy i miejsca postojowe.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) garaże wielopoziomowe, bezpośrednio związane z zabudową mieszkaniową,

b) urządzenia i sieci uzbrojenia związane z obsługą zagospodarowania terenu,

c) zieleń urządzona (w tym osiedlowa i przydomowa) i elementy wypoczynkowo-rekreacyjne .

3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową jako nieuciążliwą działalnością gospodarczą,

b) współczynnik trwałego zainwestowania terenu nie powinien przekraczać 70 % powierzchni działki, wliczając w to powierzchnie zabudowy, podjazdów, miejsc postojowych itp. pokryte nawierzchnią utwardzoną, przy czym co najmniej 20 % powierzchni terenu, należy przeznaczyć pod zieleń wypoczynkową lub użytkową z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,

c) na poszczególnych terenach budynki mogą być realizowane, jeżeli działki budowlane mają ustalony, stosownie do odrębnych przepisów prawnych, dojazd wiążący się z układem dróg oraz miejsca postojowe w ilości jednego miejsca postojowego na jedno mieszkanie i dwa miejsca postojowe na usługę,

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 95 — Poz. 4007

d) forma architektoniczna budynków mieszkalnych powinna spełniać następujące wymagania :

(1) wysokość budynków , liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może być większa niż 16,0 m. Wysokość budynków oraz proporcje elewacji winny tworzyć kompozycyjne relacje wynikające z wzajemnych odległości, usytuowania na działce, kształtu bryły i ekspozycji w perspektywie z ciągów komunikacyjnych,

(2) preferowane jest wznoszenie dachów jako dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem dachów czterospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci od 20 - 45 stopni z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji,

(3) kolorystyka materiałów wykończeniowych w poszczególnych segmentach w kolorach jasnych, stonowanych - winna być zharmonizowana z kolorystyką całej pierzei,

e) dopuszcza się inną formę architektoniczną budynków pod warunkiem harmonijnego wkomponowania obiektu w skali zespołu lub ciągu ulicznego w pozostałe otoczenie, uwzględniając ich położenie i widoczność z sąsiednich ulic,

f) adaptacja pomieszczeń lub realizacja odrębnych obiektów usługowych Jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, nie może powodować zmiany charakteru mieszkaniowej zabudowy i obniżenia jej estetyki. Wymagane rozwiązania architektoniczne obiektów usługowych, gabarytem i formą nawiązujące do zabudowy mieszkaniowej,

g) usługi mają być lokalizowane w parterach i na najniższych kondygnacjach budynków

mieszkalnych, h) wjazdy i obsługa strefy zabudowy od strony projektowanych ulic lokalnych: OILl/2,Kx,

02Ll/2,Kx, 03Ll/2,Kx, 04Ll/2,Kx, ulic dojazdowych: 010Dl/2.Kx, 014Dl/2,Kx, 015Dl/2,Kx oraz poprzez wewnętrzne ulice dojazdowe Dw,

i) linie rozgraniczające ulic i minimalne linie zabudowy, jak określono w § 20 niniejszej uchwały, j) podziały terenów na poszczególne działki należy realizować w oparciu o ustalenia zawarte w

§ 21 mniejszej uchwały. 4) Zakazy:

a) realizacji usług , których uciążliwość może przekraczać granice działki projektowanej inwestycji oraz stwarzać uciążliwość wobec otoczenia i innych nieruchomości, w tym zakaz realizacji warsztatów, otwartych składów, hurtowni itp,

b) budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania węgla i koksu,

c) użytkowania inwestycji bez uprzedniego wykonania wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

d) budowy zespołu garaży boksowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

e) zabudowy usługowej wolnostojącej powyżej 20 % ogólnej powierzchni terenu, t) ograniczenia powierzchni ogólnodostępnej zieleni poniżej 20% ogólnej powierzchni terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

2. Tereny MNS - zabudowa jednorodzinna szeregowa

l) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana z urządzeniami towarzyszącymi, w tym

garaże, dojazdy i miejsca postojowe oraz zieleń urządzona.

21 Przeznaczenie uzupełniające:

a) funkcja usługowa jako nieuciążliwa działalność gospodarcza możliwa do prowadzenia w budynku mieszkalnym ( np. fryzjer, gabinet lekarski, kosmetyczka itp.);

b) urządzenia i sieci uzbrojenia związane z obsługą zagospodarowania terenu,


  1. zieleń wypoczynkowa i elementy wypoczynkowo-rekreacyjne .

3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe,

b) dopuszcza się realizację zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej lub innej, pod warunkiem doboru formy architektonicznej i właściwego usytuowania budynków, a ilość tej zabudowy nie przekroczy 10 % zabudowy szeregowej,

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 96 — Poz. 4007

c) współczynnik trwałego zainwestowania terenu działki nie powinien przekraczać 60 % ogólnej powierzchni działki, wliczając w to powierzchnie zabudowy, podjazdów, miejsc postojowych itp. pokryte nawierzchnią utwardzoną, przy czym co najmniej 30 % powierzchni działek należy przeznaczyć pod zieleń wypoczynkową lub użytkową z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,

d) składowanie odpadów stałych komunalnych do kontenerów. Dopuszcza się możliwość lokalizowania kontenerów przy granicy, wspólnie z sąsiadem, w formie obudowanych osłon wkomponowanych w ogrodzenie,

e) adaptacja pomieszczeń na usługi nie może powodować szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi i środowiska jak i nie może być uciążliwa dla sąsiadów oraz nie może powodować zmian charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki,

f) forma architektoniczna budynków mieszkalnych powinna spełniać następujące wymagania :

(1) wysokość budynków , liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może być większa niż 12,0m. Zróżnicowanie wysokości budynków oraz proporcje elewacji winny tworzyć kompozycyjne relacje wynikające z wzajemnych odległości, usytuowania na działce i ekspozycji w perspektywie z ciągów komunikacyjnych,

(2) preferuje się wznoszenie dachów jako dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem dachów czterospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci od 20 - 45 stopni z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji. Dopuszcza się inną formę architektoniczną budynków pod warunkiem harmonijnego wkomponowania w pozostałe otoczenie uwzględniając ich położenie i widoczność z sąsiednich ulic,

(3) kolorystyka materiałów wykończeniowych w poszczególnych segmentach w kolorach jasnych, stonowanych i winna być zharmonizowana z kolorystyką całego segmentu,

g) podział terenu na poszczególne działki może odbywać się po uprzednim opracowaniu koncepcji h) dla ciągów trwałych ogrodzeń obowiązują następujące wymagania :

(1) lokalizowanie ogrodzeń bez przekraczania linii rozgraniczającej ulic,

(2) całkowita wysokość ogrodzeń powinna wynosi maksimum l ,60m, a cokół ogrodzenia maksimum 0,3 Om, nad terenem,

(3) nie dopuszcza się wznoszenia ogrodzeń w postaci pełnej. i) wjazdy i obsługa strefy zabudowy jednorodzinnej, poprzez projektowane ulice lokalne:

01Ll/2,Kx, 04Ll/2,Kx, 06L1/2,Kx, poprzez ulice dojazdowe 011Dl/2,Kx 012Dl/2,Kx. 015Dl/2,Kx i 017Dl/2,Kx oraz poprzez wewnętrzne ulice dojazdowe Dw. j) linie rozgraniczające ulic i minimalne linie zabudowy, jak określono w § 20 niniejszej uchwały, k) podziały terenów na poszczególne działki należy realizować w oparciu o ustalenia zawarte w

§ 21 niniejszej uchwały,

3) Zakazy:

a) realizacji usług , których uciążliwość może przekraczać granice działki projektowanej inwestycji oraz stwarzać uciążliwość wobec otoczenia i innych nieruchomości,

b) obniżania estetyki otoczenia poprzez zastosowanie formy zabudowy oraz niewłaściwego wykorzystywania terenu działki (np. składowanie różnych surowców czy urządzeń),

c) budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania węgla i koksu,

d) użytkowania inwestycji bez uprzedniego wykonania wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

e) hodowli drobnego inwentarza i drobiu,

f) budowy zespołu garaży jednokondygnacyjnych oraz tymczasowych obiektów budowlanych.
Pobieranie 0.83 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna