In formacj e


Tereny MN - zabudowa jednorodzinna (szeregowa, bliźniacza, wolnostojąca)Pobieranie 0.83 Mb.
Strona8/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Tereny MN - zabudowa jednorodzinna (szeregowa, bliźniacza, wolnostojąca)

l) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z urządzeniami towarzyszącymi, w tym garaże, dojazdy i miejsca postojowe oraz zieleń urządzona.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 97 — Poz. 4007

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) funkcja usługowa jako nieuciążliwa działalność gospodarcza możliwa do prowadzenia w budynku mieszkalnym (np. fryzjer, gabinet lekarski, kosmetyczka itp.),  1. urządzenia i sieci uzbrojenia związane z obsługą zagospodarowania terenu,

e) zieleń wypoczynkowa i elementy wypoczynkowo-rekreacyjne .

3) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne: szeregowe, bliźniacze lub wolnostojące,

b) dopuszcza się realizację bez procentowego ustalania formy zabudowy, pod warunkiem doboru formy architektonicznej i właściwego usytuowania budynków,

c) współczynnik trwałego zainwestowania terenu działki nie powinien przekraczać 60 % ogólnej powierzchni działki, wliczając w to powierzchnie zabudowy, podjazdów, miejsc postojowych itp. pokryte nawierzchnią utwardzoną, przy czym co najmniej 30 % powierzchni działek należy przeznaczyć pod zieleń wypoczynkową lub użytkową z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,

d) składowanie odpadów stałych komunalnych do kontenerów, przy dopuszczeniu lokalizowania kontenerów przy granicy, wspólnie z sąsiadem, w formie obudowanych osłon wkomponowanych w ogrodzenie,

e) adaptacja pomieszczeń na usługi nie może powodować szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi i środowiska, nie może być uciążliwa dla sąsiadów oraz nie może powodować zmian charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki,

f) forma architektoniczna budynków mieszkalnych powinna spełniać następujące wymagania :

(1) wysokość budynków, liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może być

większa niż 12,Om. Zróżnicowanie wysokości budynków oraz proporcje elewacji winny tworzyć kompozycyjne relacje wynikające z wzajemnych odległości, usytuowania na działce i ekspozycji w perspektywie z ciągów komunikacyjnych,

(2) preferuje się wznoszenie dachów jako dwuspadowe symetryczne, z dopuszczeniem dachów czterospadowych , o kącie nachylenia głównych połaci od 20 - 45 stopni z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji. Dopuszcza się inną formę architektoniczną budynków pod warunkiem harmonijnego wkomponowania w pozostałe otoczenie uwzględniając ich położenie i widoczność z sąsiednich ulic,

(3) kolorystyka materiałów wykończeniowych w poszczególnych segmentach w kolorach jasnych, stonowanych i winna być zharmonizowana z kolorystyką całego segmentu,

g) wjazdy i obsługa strefy zabudowy jednorodzinnej poprzez projektowane ulice lokalne:

01L1/2,Kx, 02L1/2,Kx, 03L1/2,Kx, 04L1/2,Kx, 05L1/2,Kx, 06L1/2,Kx, ulice dojazdowe:

07D1/2,Kx, 08 D1/2,Kx, 09D1/2,Kx, 010D1/2,Kx, 01 lD1/2,Kx, 012D1/2,Kx, 013D1/2,Kx, 014D1/2,Kx, 015D1/2,Kx, 016D1/2,Kx, 017D1/2,Kx i 018D1/2,Kx oraz wewnętrzne ulice dojazdowe Dw,

h) linie rozgraniczające ulic i minimalne linie zabudowy, jak określono w § 20 niniejszej uchwały, i) podziały terenów na poszczególne działki należy realizować w oparciu o ustalenia zawarte w § 21 niniejszej uchwały.

4) Zakazy:

a) realizacji usług , których uciążliwość może przekraczać granice działki projektowanej inwestycji oraz stwarzać uciążliwość wobec otoczenia i innych nieruchomości,

b) obniżania estetyki otoczenia poprzez zastosowanie formy zabudowy oraz niewłaściwego wykorzystywania terenu działki ( np. składowanie różnych surowców czy urządzeń ),

c) budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania węgla i koksu,

d) użytkowania inwestycji bez uprzedniego wykonania wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

e) hodowli drobnego inwentarza i drobiu.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 93 — 98 — Poz. 4007

§14

UX tereny usług różnych

l) Przeznaczenie podstawowe

a) zabudowa usługowa z urządzeniami towarzyszącymi, w tym zabudowa pomocnicza, parkingi i

dojazdy. 3) Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,

c) zieleń urządzona.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) usługi różne, centrotwórcze wolnostojące lub przy udziale wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Program usług dostosowany do potrzeb mieszkańców osiedla, w tym usługi o charakterze publicznym (jak: ochrona zdrowia, kultura, łączność, administracja)

b) zabudowa usługowa i mieszkaniowa o wysokości do 3,5 kondygnacji, do 16,0 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

c) zabudowa pomocnicza o wysokości do 2 kondygnacji, do 9,50 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

d) preferowane formy dachów: symetryczne dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochylenia połaci dachowych budynków usługowych 30-45°, budynków gospodarczych 15-35°,

e) dopuszcza się zastosowanie innych pochyleń połaci dachowych aniżeli preferowane i zalecane w pkt. d), pod warunkiem zachowania jednorodności rozwiązań w skali zespołu lub ciągu drogowego,

f) połączenie komunikacyjne i obsługa w zakresie uzbrojenia, poprzez ulice lokalne: 01L1/2,Kx, 06L1/2,Kx, ulicę dojazdową 015D1/2,Kx oraz wewnętrzne ulice dojazdowe Dw,

g) z uwagi na ekspozycję, wymagane szczególnie staranne rozwiązania architektoniczne obiektów

usługowych i towarzyszących,

h) realizacja usług, wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w ramach posiadanej działki. i) linie rozgraniczające ulic i minimalne linie zabudowy, jak określono w § 20 niniejszej uchwały, j) podziały terenów na poszczególne działki należy realizować w oparciu o ustalenia zawarte w § 21 niniejszej uchwały,

4) Zakazy:

a) zabudowa obiektami kubaturowymi, powyżej 55% ogólnej powierzchni terenu.

b) użytkowanie obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

c) realizacja obiektów bez zapewnienia dojazdów i miejsc postojowych.§15

UH - tereny usług handlu

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa, z urządzeniami towarzyszącymi, w tym zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze za wyjątkiem inwentarskich), parkingi i dojazdy.2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,

b) zieleń urządzona.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) usługi handlu, wolnostojące,

b) zabudowa usługowa o wysokości do 2,5 kondygnacji, do 11,0 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

c) zabudowa gospodarcza o wysokości do 1,5 kondygnacji, do 6,50 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

d) preferowane formy dachów: symetryczne dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochylenia połaci dachowych budynków usługowych 30-

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 93 — 99 — Poz. 4007

45°, budynków gospodarczych 15-35°,

e) dopuszcza się zastosowanie innych pochyleń połaci dachowych aniżeli preferowane i zalecane w pkt. d), pod warunkiem zachowania jednorodności rozwiązań w skali zespołu lub ciągu drogowego,

f) połączenie komunikacyjne i obsługa w zakresie uzbrojenia, poprzez ulice lokalne: 01Ll/2,Kx, 06L1/2,Kx, ulicę dojazdową 015D1/2,Kx oraz wewnętrzne ulice dojazdowe Dw,

g) linie rozgraniczające ulic i minimalne linie zabudowy, jak określono w § 20 niniejszej uchwały, h) podziały terenów na poszczególne działki należy realizować w oparciu o ustalenia zawarte w§ 21 niniejszej uchwały, i) z uwagi na ekspozycję, wymagane szczególnie staranne rozwiązania architektoniczne obiektów

usługowych i towarzyszących,

j) realizacja usług, wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w ramach posiadanej działki.

4) Zakazy:

a) zabudowa obiektami kubaturowymi, powyżej 60% ogólnej powierzchni terenu.

b) użytkowanie obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

c) realizacja obiektów bez zapewnienia dojazdów.

§16

Tereny: ZU

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni urządzonej.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe,

b) ciągi i urządzenia uzbrojenia.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja w rejonie ulic: 01L1/2,Kx, 010D1/2,Kx i 013D1/2,Kx, urządzeń rekreacji i wypoczynku,

b) przeprowadzenie ciągu pieszego i ścieżki rowerowej,

c) ochrona brzegów cieków wodnych,

d) linie rozgraniczające ulic i minimalne linie zabudowy, jak określono w § 20 niniejszej uchwały,

4) Zakazy:

a) zabudowa obiektami kubaturowymi,

b) zrzut nieoczyszczonych ścieków,

c) likwidacja terenów zielonych.§17

ZD - Tereny ogrodów

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) ogrody działkowe,

b) ogrody rekreacyjne.

2) Przeznaczeń i e uzu pełni a j ące.

a) zabudowa altanowa, domki rekreacyjne i zabudowa gospodarcza za wyjątkiem inwentarskich.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) prowadzenie zorganizowanego składowania odpadów do kontenerów przy uwzględnieniu segregacji odpadów na wyznaczonych placykach gospodarczych .

b) w zagospodarowaniu ogrodów należy uwzględnić uwarunkowania związane z otuliną,

przylegającego od zachodniej strony „Lasu Dąbrowa" oraz przebiegi i strefy bezpieczeństwa gazociągu wysokiego ciśnienia i projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV,

c) zabudowa altanowa i domki rekreacyjne, jednokondygnacyjne o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 50,0 m2.

d) przekrycia jednolitymi symetrycznymi dachami o kącie pochylenia połaci dachowych 15-30 %.

e) zabudowa altanowa, usługowa i domków rekreacyjnych o wysokości 1,5 kondygnacji - do 7,0 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Zaleca się przykrycia jednolitymi symetrycznymi

DZ. URZ. WOJ. $ L. Nr 93 — 100 — Poz. 4007

dachami, o kącie pochylenia połaci dachowych 15-30%,

f) dostępność komunikacyjna i uzbrojenia terenu od strony ulicy lokalnej 02L1/2,Kx oraz ulic dojazdowych: 019D1/2,Kx i Dw,

g) linie rozgraniczające ulic i minimalne linie zabudowy, jak określono w § 20 niniejszej uchwały, h) podziały terenów na poszczególne działki należy realizować w oparciu o przepisy szczególne

dotyczące ogrodów działkowych, a w przypadku działek rekreacyjnych w oparciu o ustalenia

podane w §21 ust. 10 niniejszej uchwały, i) zabudowa nie związana z pracowniczymi ogrodami działkowymi, pod warunkiem nie

przekroczenia w przylegających do siebie konturach powierzchni 0,49 ha gruntów rolnych III

klasy bonitacyjnej. 4) Zakazy:

a) gromadzenia i składowania materiałów przyczyniających się do nieestetycznego wyglądu terenu oraz hodowli zwierząt stwarzających uciążliwość dla środowiska, w tym dla sąsiadów,

b) zabudowa obiektami kubaturowymi na terenie położonym pomiędzy wschodnią granicą strefy bezpieczeństwa gazociągu wysokoprężnego, a zachodnią granicą sporządzenia zmiany planu (otulina „Lasu Dąbrowa").

§18

RP- Tereny upraw rolnych

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny uprawnych rolnych.2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i sieci uzbrojenia terenu,3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie istniejących użytków rolnych,

b) w części terenu RP położonego pod linią elektroenergetyczną 100kV i w strefie bezpieczeństwa tej linii, ograniczenie sposobu zagospodarowania i użytkowania w oparciu o przepisy związane z utrzymaniem i eksploatacją linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,

c) obsługa komunikacyjna od strony ulic: 07L1/2,Kx, 08L1/2,Kx i niewydzielonych na rysunku zmiany planu dróg dojazdowych z dopuszczeniem realizację ulic dojazdowych dla obsługi terenów MN.st - pod warunkiem nie przekroczenia w przylegających do siebie konturach powierzchni 0,49 ha gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej i powierzchni 0,99 ha gruntów IV klasy bonitacyjnej.

4) Zakazy:

a) nawożenie i uprawy, negatywnie oddziaływujące na cieki wodne i tereny mieszkaniowe.RPO - Tereny upraw rolnych, ogrodów

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny pól uprawnych, ogrodów,

b) systemowe sieci uzbrojenia terenu.2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) lokalne obiekty i sieci uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) użytki rolne - ogrody nad gazociągiem wysokiego ciśnienia, pod linią elektroenergetyczną 110kV oraz w strefach bezpieczeństwa tego gazociągu i tej linii,

b) zagospodarowanie i użytkowanie terenu (w tym ograniczenia) w dostosowaniu do przepisów dotyczących sieci gazowych i linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,

c) dopuszcza się łączenie trenów R-PO z terenami MN.st - dla poszerzenia zieleni związanej z zabudową mieszkaniową, w tym ogrody i plantacje,

d) obsługa komunikacyjna od strony ulic: 07Dl/2,Kx, 08D1/2,Kx i Dw oraz niewydzielonych na rysunku zmiany planu dróg dojazdowych.

4) Zakazy:a) nawożenie i uprawy, negatywnie oddziaływujące na cieki wodne i tereny mieszkaniowe,

Pobieranie 0.83 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna