Inż. Janusza Pieńkowskiego- pełnomocnika Dyrektora ds Infrastruktury zwanym w dalszym ciągu umowy „Zleceniodawcą”Pobieranie 76.69 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar76.69 Kb.
UMOWA NR
zawarta w dniu …................................ r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II Kraków ul. Prądnicka 80

reprezentowanym przez:

inż. Janusza Pieńkowskiego- Pełnomocnika Dyrektora ds Infrastruktury

zwanym w dalszym ciągu umowy „Zleceniodawcą”

a
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II nr 53 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w przedmiocie dokonywania wydatków ze środków publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonywanie konserwacji, napraw, remontów i modernizacji systemów sygnalizacji przyzywowej dla pacjentów oraz oświetlenia paneli przyłóżkowych zintegrowanych z tymi systemami zainstalowanych w obiektach Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.


§ 2

1. Umowa obejmuje wykonanie następujących czynności: • stałe utrzymanie w sprawności systemów sygnalizacji przyzywowej

 • dokonywanie napraw oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji

 • okresowe konserwacje i przeglądy wykonywane będą z częstotliwością jeden raz w miesiącu

2. Naprawa uszkodzeń zgłoszonych przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub za pomocą poczty

e-mail zostanie podjęta w czasie 12 godzin od zgłoszenia.

3. Remonty i modernizacje będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.

4. Awarie należy zgłaszać telefonicznie: …...................... lub e-mail ….......................................


§ 3

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za konserwację i naprawy, o których mowa w § 2 wynosić będzie …..... zł netto + 23% VAT tj.................. zł =................zł brutto (słownie: …................................................) za każdy miesiąc wykonywania usługi konserwacji.

 2. Wynagrodzenie określone w pkt.1 nie obejmuje kosztów materiałowych elementów systemów.

 3. Zwrot kosztów materiałowych wymienionych elementów systemów zostanie rozliczony odrębną fakturą na podstawie protokołu potwierdzonego przez Użytkownika.

 4. W przypadku konieczności wymiany np. centrali urządzeń zasilających i sterujących Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ocenę techniczną uszkodzonego urządzenia oraz kosztorys jej wymiany, określający ilość roboczogodzin wg stawki rbg..................zł z VAT wraz z kosztami materiałów. Cena usługi w/w robót stanowić będzie sumę iloczynu przepracowanych roboczogodzin i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (Cena = stawka rbg x ilość rbg + cena materiału). Wymiana uszkodzonego urządzenia może nastąpić tylko po uzyskaniu akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

 5. Wynagrodzenie za konserwacje i naprawy płatne będzie za każdy miesiąc wykonywania usługi, na podstawie faktury wystawionej w oparciu protokół konserwacji oraz ewentualnie protokół wymiany potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

 6. Wynagrodzenie za konserwację i naprawy będzie regulowane poprzez przelew bankowy na konto wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, oddzielnej dla konserwacji i napraw.

Za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się płacić należność w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT .

 1. Kwota określona w poz. 1 może być pomniejszona o koszt konserwacji obiektu wyłączonego z eksploatacji wg wyceny określonej w załączniku nr 2 do umowy.


§ 4

Ustala się kary umowne za niewykonywanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty określonej

w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki po wezwaniu do usunięcia awarii systemu, która powstała

na skutek nie przeprowadzonej bądź niewłaściwie wykonanej konserwacji systemu.


§ 5

 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od …................. do ….......................... r.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w razie świadczenia usług nieterminowo lub złej jakości i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia.

 3. Dopuszcza się dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.


§ 6

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zleceniobiorca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników posiadających uprawnienia SEP do 1 kV.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności konserwacyjnych systemów przywoławczych, ujętych w załączniku nr 1.
§ 9

Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ
Schima

ABB

Ackermann

Zamel

Suma

Kasowniki

38

206

96

19

359

Sygnalizator optyczny

45

164

99

0

308

Przyciski przywołania przy łóżkach

103

228

176

0

507

Przyciski przywołania w łazienkach

47

265

156

0

468

Centrale

4

11

10

1

26

Konsole

0

0

5

0

5

Interkom

0

0

5

0

5

Wezwania lekarza

27

101

14

0

142

Panele przyłóżkowe

103

228

176

0

507

SUMA

367

1'203

737

20

2'327


ZAŁĄCZNIK NR 2
SYSTEM SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ OBIEKTÓW KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II

LP

NAZWA OBIEKTU

KOSZT KONSERWACJI

netto [zł]1

Oddział Kliniczny Kardiologicznej Interwencyjnej- parter, MV CZ
2

Oddział Kliniczny Chirurgi Serca, Naczyń i Transplantologii-IIp,MV CZ
3

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii-IIIp,M-V CZ
4

Centralna Izba Przyjęć-parter,M-V B
5

Oddział Kliniczny Kardiologicznej Interwencyjnej-Ip,M-V B
6

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii-IIp, M-V B
7

Piętro III, M-V B- remont
8

Oddział Kliniczny Kardiologicznej Interwencyjnej-Ip, M-V E
9

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej-IIp, M-V E
10

Oddział Chirurgi Naczyń z Pododdziałem zabiegów endowaskularnych-IIIp, M-V E
11

Oddział Kliniczny Chirurgi Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji-parter, M-I
12

Oddział Kliniczny Chirurgi Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji – Blok Operacyjny-parter, M-I
13

Oddział Kliniczny Chirurgi Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji-Ip,M-I
14

Oddział Kliniczny Chirurgi Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji-IIp,M-I
15

Parter, M-II- remont
16

Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej-IIp,M-II
17

Oddział Chorób Płuc-IIIp,M-II
18

Oddział Kardiologii Rehabilitacyjnej-Ip,M-III
19

Oddział Kardiologii Rehabilitacyjnej-IIp,M-III
20

Oddział Szybkiej Diagnostyki-Ip,M-IV
21

Oddział Kardiologii Rehabilitacyjnej-Ip,M-III
22

Oddział Kliniczny Elektrokardiologii,parter,M-VIII
23

Oddział Wirusowego Zapalenia Watroby i Hepatologii-parter,M-VIII
24

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń+IT-Ip,M-VIII
25

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej Niewydolności Serca-Ip,M-VIII
26

Oddział Onkologiczny-Ip,M-IX
27

Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc-IIp,M-IXRazem nettoVATRazem brutto

ZAŁĄCZNIK NR 3
FORMULARZ CENOWY


Lp

Nazwa Zadania

Ilość okresów rozliczenio-wych/rbg

Cena jednostkowa

Stawka podatku VAT

CENA

[zł]

[%]

[zł]

1

2

3

4

2x3x4

1

Wykonywanie konserwacji, napraw, remontów i modernizacji systemów sygnalizacji przyzywowej na podstawie załącznika nr 1.

12


2

Usuwanie awarii i dokonywanie napraw z zakresu objętego umową. Rozliczenie nakładu pracy wg ilości roboczogodzin.

50

RAZEM CENA


Wykonawca zobowiazany jest przed przystąpieniem do prac przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kosztorys prac, określający ilość roboczogodzin, wg stawki rbg …............... zł z vat oraz koszty materiałów. Cena usunięcia awarii stanowić będzie sumę iloczynu przepracowanych roboczogodzin i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (Cena = stawka rbg x ilość rbg + cena materiałów).Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac.


…..................................

/podpis wykonawcy/

Pobieranie 76.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna