In vitro pod lupąPobieranie 12.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.08 Kb.
Ginekologia

In vitro pod lupą

Wyniki badań wskazują, że zapłodnienie pozaustrojowe in vitro wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania niektórych wad wrodzonych

Badacze z National Center on Birth Defects, Centers' for Disea­se Control and Prevention oraz University of Arkansas for Me­dical Sciences przeprowadzili wywiady z 5008 matkami dzieci urodzonych w spos6b naturalny oraz z 13 586 matkami dzieci urodzonych za pomocą.. technik rozrodu wspomaganego, tj. za­płodnienia pozaustrojowego (VF) lub docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI). Po wyklucze­niu niekompletnych danych

odnośnie do stosowanych metod (39 przypadk6w) i wykluczeniu uczestnik6w badania stosują­cych wcześniej inne środki wspo­maganego rozrodu autorzy pod­dali analizie dane dotyczące łącznej liczby 17 679 dzieci uro­dzonych między październi­kiem 1997 i grudniem 2003 roku zebrane w 10 ośrodkach w USA.

Z przeprowadzonej analizy wy­nika, ze stosowanie procedury in vitro (IVF lub ICS!) wiązało się ze zwiększeniem ryzyka wad prze-grody serca (defekt przegrody mię­dzyprzedsionkowej lub międzyko­morowej) (a OR - 2,1, 95 proc. CI 1,1-4,0), rozszczepu wargi z roz­szczepem podniebienia lub bez niego (aOR - 2,4, 95 proc. CI 1,2-5,1), zarośnięcia przełyku (aOR - 4,5, 95 proc. CI 1,9-10,5), zarośnięcia odbytnicy (aOR - 3,7, 95 proc. CI 1,5-9,1), spodziectwa (aOR - 2,1, 95 proc. CI 0,9-5,2).

Statystyczny wzrost częstości występowania wymienionych wad wrodzonych związanych z in vitro zaobserwowano w przypadku ciąż pojedynczych. Nie zaobserwowa­no korelacji statystycznej w bada­nej grupie między zapłodnieniem in vitro a zwiększeniem ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzo­nych z ciąż mnogich, co autorzy tłumaczą faktem, ze ciąża mnoga stanowi juz i tak czynnik ryzyka

defekt6w wrodzonych, bez względu


na sposób poczęcia. Tym samym

J mym wykazanie związku między = wzrostem częstości wad wrodzo­nych u dzieci z ciąż pojedynczych i zapłodnieniem in vitro podkreśla

Skorygowany iloraz szans (ciemniejszy słupek) dla wad wrodzonych związany z procedurą, in vitro

Wady przegr6d serea

Rozszczep wargi z rozszczepem podniebienia

lub bez


Skorygowany iloraz szans dla niekt6rych wad wrodzonych u dzieci poczętych z ciąż pojedynczych związany z procedurą in vitro (ciemniejszy słupek). Jaśniejszy słupek

- wartość odniesienia (1.0) w stosunku do poczętych drogą naturalną.

Opracowane (A. Lewandowicz) na podstawie danych Liczbowych z Hum.

Reprod. 2009; 24:360.

Wagę problemu 0 niewyjaśnionym mechanizmie.

Autorzy badan konkludują że chociaż mechanizmy prowadzące do zaobserwowanego zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci poczętych z ciąż pojedynczych w wyniku procedury in vitro nie są.. znane, rodzice rozważający

rozr6d wspomagany "powinni być poinformowani 0 wszystkich po­tencjalnych czynnikach ryzyka i korzyściach". •

Dr hab. lek. med.

Andrzej Lewandowicz

Reefhuis J i wsp.Hum. Reprod. 2009; 24:360-6.Pobieranie 12.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna