Individual pupil mobilityPobieranie 241.03 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar241.03 Kb.


COMENIUS

INDIVIDUAL PUPIL MOBILITY
PROGRAM “UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

COMENIUS
Formularz wniosku

Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa
Konkurs 2013


PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE TABELE REFERENCYJNE ODNOSZĄCE SIĘ DO OKREŚLONYCH PÓL Z OPCJĄ WYBORU ZNAJDUJĄ SIĘ W ANEKSIE 2 DO FORMULARZA WNIOSKU.
 1. DANE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Program sektorowy LLP 

Comenius

Typ akcji


Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa

Konkurs

2013

Język(i) roboczy projektu

[Tabela B – Języki]Nazwa instytucji wnioskującej 


2. INFORMACJE OGÓLNE

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z odpowiednimi częściami Przewodnika dla Wnioskodawców 2013 – Program “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme Guide for Applicants 2013) i Zaproszenia do składania wniosków 2013 (Call for Proposals) opublikowanymi przez Komisję Europejską i Narodową Agencję, które zawierają dodatkowe informacje, np. termin składania wniosków i adres Narodowej Agencji, do której należy wysłać wniosek. Linki do tych dokumentów i dalsze informacje, można znaleźć na stronie Programu “Uczenie się przez całe życie” pod adresem:


http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika 2013 – Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (2013 Guide to the Comenius Individual Pupil Mobility), który ułatwi przygotowanie wniosku i wdrożenie projektu. Znajduje się on na powyższej stronie internetowej.
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa jest przeznaczona dla szkół aktualnie uczestniczących, lub które uczestniczyły w przeszłości w realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa. Wymiany uczniów mogą mieć miejsce jedynie pomiędzy szkołami, które aktualnie lub w przeszłości współpracowały w ramach tego samego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa. Szkoła, która zamierza wysłać ucznia/uczniów za granicę jest nazywana szkołą wysyłającą. Szkoła, która przyjmie ucznia/uczniów nazywana jest szkołą przyjmującą. Jedna szkoła wysyłająca może wysłać uczniów do jednej lub więcej szkół przyjmujących. Jedynie mała grupa uczniów powinna być wysłana z jednej szkoły wysyłającej do tej samej szkoły przyjmującej w celu ułatwienia integracji uczniów. Rolą szkoły wysyłającej jest złożenie wniosku, zarządzanie przyznanym dofinansowaniem/grantem zgodnie z zasadami określonymi dla tej akcji oraz złożenie raportu końcowego ze zrealizowanych wyjazdów indywidualnych uczniów. Szkoła przyjmująca/szkoły przyjmujące powinna/powinny być w znaczącym stopniu zaangażowane w proces opracowania, przygotowania i wdrożenia wyjazdu ucznia/uczniów. Szkoła wysyłająca musi podpisać deklarację we wniosku, a szkoła przyjmująca lub szkoły przyjmujące muszą podpisać list intencyjny.
Wypełnienie formularza wniosku

Niniejszy formularz powinien być wypełniony w całości przez szkołę wysyłającą. Szkoła lub szkoły przyjmujące muszą zapewnić potrzebne informacje szkole wysyłającej. Szkoła lub szkoły przyjmujące muszą podpisać list intencyjny (Aneks 1) oraz zwrócić go szkole wysyłającej. Podpis reprezentanta szkoły przyjmującej na liście intencyjnym nie musi być oryginalny, ale może być wysłany faksem/zeskanowany. Szkoła wysyłająca składa formularz wniosku wypełniony w całości, łącznie z podpisanym przez szkołę przyjmującą listem intencyjnym/listami intencyjnymi do Narodowej Agencji do dnia 3 grudnia 2012 (decyduje data stempla pocztowego).


Ewaluacja i selekcja prowadzona przez Narodową Agencję

Narodowa Agencja szkoły wysyłającej oceni jakość otrzymanych wniosków. Na tej podstawie, Narodowa Agencja może i) zaakceptować mniejszą liczbę wyjazdów i/lub ii) zdecydować, której szkole przyjmującej/szkołom przyjmującym zostanie przyznane dofinansowanie na wyjazdy.


Kroki, jakie powinna podjąć zaakceptowana szkoła wysyłająca

Po akceptacji wniosku, Narodowa Agencja przekaże liczbę uczniów oraz nazwy zatwierdzonych szkół przyjmujących na podstawie listów intencyjnych do szkoły wysyłającej do połowy lutego 2013. Na podstawie tego dokumentu, szkoła wysyłająca (daty podane w celach informacyjnych): • przeprowadzi selekcję i nabór odpowiednich uczniów (do końca marca 2013)

 • poinformuje szkołę lub szkoły przyjmujące, że mogą zacząć szukać odpowiednich rodzin goszczących (do końca marca 2013)

 • przekaże imiona i nazwiska zatwierdzonych uczniów szkołom przyjmującym do końca marca 2013, w celu przydzielenia ich odpowiednim rodzinom goszczącym do końca kwietnia 2013 roku

 • przekaże imiona i nazwiska zatwierdzonych uczniów, nazwę szkoły przyjmującej i rodziny goszczącej swojej Narodowej Agencji (do połowy maja 2013; potwierdzenie dla drugiego semestru do końca listopada 2013)

 • wyśle kopie podpisanego formularza zgody rodziców/opiekunów oraz porozumienia o programie zajęć do swojej Narodowej Agencji na wniosek wyrażony w formularzu danych do umowy finansowej oraz umowie finansowej

 • wypełni formularz danych do umowy finansowej, uwzględniając wybranych uczniów oraz wyśle go do Narodowej Agencji do połowy maja 2013. Na podstawie formularza danych do umowy finansowej, Narodowa Agencja zawrze umowę finansową ze szkołą wysyłającą

Należy zauważyć, że każda Narodowa Agencja może prosić wnioskodawców o złożenie dodatkowych informacji/dokumentów na poparcie wniosku na akcję Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Każdy wnioskodawca powinien sprawdzić stronę internetową swojej Narodowej Agencji przed złożeniem formularza.


LISTA KONTROLNA
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że spełnia on wymogi podane poniżej.


 • Procedura wnioskowania oraz wykaz obowiązkowych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem do polskiej Narodowej Agencji jest dostępna na stronie internetowej www.comenius.org.pl w zakładce Wyjazdy Indywidualne Uczniów/Runda selekcyjna 2013.

 • Wniosek został złożony przez wnioskującą instytucję do dnia 3 grudnia 2012 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

 • Wniosek został złożony na oficjalnym, aktualnym dla konkursu 2013 formularzu wniosku.

 • Wniosek został złożony zgodnie z instrukcją wnioskowania opublikowaną przez Narodową Agencję.

 • Formularz wniosku nie jest wypełniony odręcznie (z wyjątkiem podpisów w Deklaracji i liście intencyjnym/listach intencyjnych).

 • Formularz wniosku został wypełniony w całości.

 • Formularz wniosku został wypełniony w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

 • Szkoła wysyłającą i szkoła przyjmująca/szkoły przyjmujące są lub były uczestnikami tego samego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa.

 • Szkoła wysyłająca i szkoła przyjmująca/szkoły przyjmujące znajdują się w jednym z krajów biorących udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (wszystkie kraje uczestniczące w programie „Uczenie się przez całe życie”, z wyjątkiem Cypru, Niemiec, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa).

 • Zarówno kraj wysyłający lub kraj przyjmujący jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

 • Wniosek złożony do Narodowej Agencji został podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu instytucji wnioskującej (szkoła wysyłająca) lub przez osobę należycie upoważnioną przez przedstawiciela prawnego.

 • List lub listy intencyjne złożone do szkoły wysyłającej zostały podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu instytucji przyjmującej (lub osobę należycie upoważnioną przez przedstawiciela prawnego).

 • Szkoła wnioskująca adresowała ofertę udziału w akcji do uczniów w wieku uprawniającym ich do udziału (co najmniej wiek 14 lat w dniu rozpoczęcia wyjazdu).

 • Instytucja wnioskująca wypełniła swoje zobowiązania kontraktowe w stosunku do jakiegokolwiek wcześniej otrzymanego dofinansowania z Narodowej Agencji (kryterium wykluczenia).
3. SZKOŁA WYSYŁAJĄCA

3.1 INSTYTUCJA             


Pełna nazwa urzędowa instytucji

[język ojczysty]

[alfabet łaciński]

Typ instytucji

[Tabela C – Typ instytucji]

Status prawny

 Prywatna/ Niepubliczna

 Publiczna

Wielkość (liczba uczniów)
Orientacja rynkowa

 Nastawiona na zysk

 Nie nastawiona na zysk
Adres urzędowy

Ulica - numer

Kod pocztowy

 

Miejscowość
Region

 

Telefon
Faks
Kraj
Zasięg

[Tabela D – Zasięg geograficzny]

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)
Narodowa Agencja instytucji wysyłającej

[Tabela A – Narodowe Agencje]

Strona internetowa
Adres e-mail (jeśli dotyczy)
   

3.2 OSOBA KONTAKTOWA             


Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za czynności administracyjne związane z akcją Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa i zostanie powiadomiona o wynikach selekcji.


Tytuł
Imię
Nazwisko
Dział
Stanowisko
Adres

(miejsca pracy)

Ulica - numer (jeśli inna niż powyżej)

Kod pocztowy

 

MiejscowośćKraj
Telefon 1
Telefon 2
Telefon komórkowy
Faks
Adres e-mail
3.3 NAUCZYCIEL KONTAKTOWY DLA UCZNIA/UCZNIÓW COMENIUSA   


Nauczyciel kontaktowy jest odpowiedzialny za współpracę pomiędzy szkołą wysyłającą i szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi oraz pomiędzy szkołą wysyłającą i Narodową Agencją.


Tytuł
Imię
Nazwisko
Dział
Stanowisko
Adres prywatny

Ulica - numer

Kod pocztowy

 

MiejscowośćKraj
Telefon 1
Telefon 2
Telefon komórkowy
Faks
Adres e-mail
3.4 OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA UMOWY FINANSOWEJ


Osoba, będąca prawnym przedstawicielem instytucji upoważnionym do zaciągania zobowiązań wobec instytucji, która podpisze umowę finansową w przypadku akceptacji wniosku/projektu.

 


Tytuł
Imię
Nazwisko
Instytucja
Dział
Stanowisko
Adres (miejsca pracy)

Ulica - numer

Kod pocztowy

 

Miejscowość
Kraj
Telefon
Faks
Adres e-mail
4. DANE O SZKOLE PRZYJMUJĄCEJ


Jeśli w projekcie przewidziano więcej niż jedną szkołę przyjmującą, należy powielić Część 4 i podać dane kolejnej szkoły przyjmującej/szkół przyjmujących. Szkoła wysyłająca musi podać szkoły przyjmujące w takiej samej kolejności, jak w tabeli w Części 8.

SZKOŁA PRZYJMUJĄCA nr 1

4.1 INSTYTUCJA


Pełna nazwa urzędowa instytucji

[język ojczysty]

[alfabet łaciński]

Typ instytucji

[Tabela C – Typ instytucji]

Status prawny

 Prywatna/ Niepubliczna

 Publiczna

Wielkość (liczba uczniów)
Orientacja rynkowa

 Nastawiona na zysk

 Nie nastawiona na zysk
Adres urzędowy

Ulica - numer

Kod pocztowy

 

 Miejscowość
Region
Telefon
Faks
Kraj
Zasięg

[Tabela D – Zasięg geograficzny]

Krajowy numer identyfikacji instytucji (jeśli dotyczy)
Narodowa Agencja szkoły przyjmującej

[Tabela A – Narodowe Agencje]

Strona internetowa

(jeśli dotyczy)
Adres e-mail (jeśli dotyczy)
   

4.2 OSOBA KONTAKTOWA


Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za czynności administracyjne związane z akcją Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa.


Tytuł
Imię
Nazwisko
Dział
Stanowisko
Adres (miejsca pracy)

Ulica - numer (jeśli inna niż powyżej)

Kod pocztowy

 

MiejscowośćKraj
Telefon 1
Telefon 2
Telefon komórkowy
Faks
Adres e-mail


4.3 mentor


Osoba, która będzie opiekunem ucznia, i która będzie odpowiedzialna za zapewnienie uczniowi dobrych warunków podczas jego pobytu w szkole przyjmującej.


Tytuł
Imię
Nazwisko
Dział
Stanowisko
Adres prywatny

Ulica – numer

Kod pocztowy

 

MiejscowośćKraj
Telefon 1
Telefon 2
Telefon komórkowy
Faks
Adres e-mail4.4 NAUCZYCIEL KONTAKTOWY


(Jeśli inny niż w punkcie 4.3) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie Porozumienia o programie zajęć oraz wszelkich działań kontrolnych w trakcie i po jego realizacji, tzn. przygotowanie porozumienia między szkołą wysyłającą, szkołą przyjmującą i uczniem w odniesieniu do programu zajęć/nauki w szkole przyjmującej.


Tytuł
Imię
Nazwisko
Dział
Stanowisko
Adres prywatny

Ulica – numer

Kod pocztowy

 

Miejscowość
Kraj
Telefon 1
Telefon 2
Telefon komórkowy
Fax
Adres e-mail
           

4.5 OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODISANIA LISTU INTENCYJNEGO


Osoba, będąca prawnym przedstawicielem instytucji upoważnionym do zaciągania zobowiązań wobec instytucji, która podpisze list intencyjny.


Tytuł
Imię
Nazwisko
Instytucja
Dział
Stanowisko
Adres (miejsca pracy)

Ulica – numer

Kod pocztowy

 

Miejscowość
Kraj
Telefon
Faks
Adres e-mail4.6 WŁAŚCIWY PROJEKT PARTNERSKI COMENIUSA
Numer projektu partnerskiegoTytuł projektuRok rozpoczęcia realizacji projektu
Rok zakończenia realizacji projektu

5. OPIS PLANOWANEGO/PLANOWANYCH WYJAZDÓW UCZNIÓW W PROGRAMIE COMENIUS
5.1 Streszczenie


Streszczenie planowago wyjazdu/wyjazdów w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w języku roboczym projektu. Proszę opisać projekt i wyjaśnić, w jakim zakresie jest i będzie on powiązany z waszym Partnerskim Projektem Szkół Comeniusa i innymi formami współpracy, mającymi aktualnie miejsce pomiędzy waszymi szkołami. Jeśli zamierzają Państwo wysłać uczniów do więcej niż jednej szkoły przyjmującej, proszę wszelkie działania opisać dla każdej ze szkół oddzielnie. Streszczenie może zostać wykorzystane przez Komisję Europejską i/lub Narodową Agencję w przypadku upowszechniania/wykorzystania informacji o zaakceptowanych projektach. Prosimy o jasny i precyzyjny opis oraz nieprzekraczanie 200 słów tekstu.

Jeśli dotyczy, proszę dokonać tłumaczenia streszczenia na język angielski.

5.2 PLANOWANE CELE WYJAZDU I JEGO ZNACZENIE DLA WSPÓŁPRACY SZKÓŁ


Proszę wyjaśnić i opisać cele planowanego programu wyjazdu ucznia/uczniów, oraz (jeśli ma zastosowanie) w jaki sposób przedstawione cele będą miały wpływ oraz przyczynią się do wzmocnienia/poszerzenia istniejącej współpracy ze szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi. Jeśli zamierzają Państwo wysłać uczniów do więcej niż jednej szkoły przyjmującej, proszę określić i wymienić wasze cele dla każdej szkoły oddzielnie.

5.3 POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ I UZNANIE NAUKI


Proszę wyjaśnić w jaki sposób zamierzają Państwo opracować i przygotować porozumienie o programie zajęć pomiędzy waszą szkołą i szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi oraz, w jakim zakresie uznają Państwo naukę ucznia za granicą (np. które przedmioty, zakres oraz czas trwania). Proszę określić również, jak planują Państwo zaangażować ucznia w proces przygotowania porozumienia o programie zajęć.

Proszę zaznaczyć, po uzgodnieniu ze szkołą przyjmującą, czy zamierzają Państwo wnioskować i wydać lub nie certyfikat mobilności Europass dla ucznia/uczniów.


Tak  Nie 

5.4 WPŁYW I KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ


Jakiego wpływu oraz korzyści ze współpracy europejskiej dla osób (uczniów i pracowników szkoły) oraz uczestniczących instytucji spodziewają się Państwo po akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa? Należy opisać środki i działania, jakie zamierzają Państwo podjąć w celu zapewnienia, że sama społeczność szkolna odniesie korzyści z akcji.

6. REALIZACJA I WDROŻENIE PROJEKTU

6.1 OPIS OBECNEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SZKOŁĄ WYSYŁAJĄCĄ A SZKOŁĄ/SZKOŁAMI PRZYJMUJĄCYMI


Proszę krótko opisać formy obecnej współpracy pomiędzy Państwa szkołą a szkołą lub szkołami przyjmującymi. Jeżeli planują Państwo wysłać uczniów do więcej niż jednej szkoły przyjmującej, proszę podać informacje dla każdej szkoły oddzielnie.


6.2 ROLE I ZAANGAŻOWANIE SZKÓŁ. WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA


Proszę wyjaśnić i opisać:

1) konkretną rolę każdej ze szkół oraz ich wkład w planowane działania w ramach wyjazdu

2) jak zostanie zorganizowana współpraca i jak będzie przebiegała komunikacja pomiędzy uczestniczącymi instytucjami, aby osiągnąć wyznaczone cele.


6.3 WYBÓR UCZNIÓW


Proszę opisać, w jaki sposób zostanie przeprowadzony wybór uczniów. Proszę również określić kryteria selekcji oraz procedurę, jaką mają Państwo zamiar zastosować przy wyborze odpowiednich uczniów.

6.4 WSPARCIE DLA UCZNIÓW PRZED WYJAZDEM


Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zamierzają Państwo wspierać wybranych uczniów i ich rodziny przed wyjazdem (np. przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, spotkania informacyjne dla rodziców), podczas wyjazdu (np. regularny kontakt z uczniem i jego rodziną) oraz po wyjeździe (pomoc w ocenie pobytu oraz reintegracja ucznia w szkole w kraju ojczystym)

6.5 ŚRODKI I DZIAŁANIA W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW


Proszę wyjaśnić, jakie środki i działania podejmą Państwo w celu zapewnienia uczniom ochrony i bezpieczeństwa (takie jak organizacja bezpiecznej podróży, regularna kontrola i nadzór nauczyciela kontaktowego).6.6 WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA KONTAKTOWEGO


Proszę wyjaśnić, jak zamierzają Państwo wspierać nauczyciela kontaktowego oraz uznać jego dodatkową pracę.

6.7 INFORMACJE O PRZYJĘCIU UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ


A. Jeżeli planują Państwo przyjęcie i goszczenie uczniów z którejkolwiek szkoły wymienionej w tabeli w Części 8 niniejszego formularza, proszę podać nazwę lub nazwy szkół poniżej. Wzajemna wymiana uczniów jest zdecydowanie zalecana. Proszę również określić, czy wzajemne wymiany i wyjazdy uczniów będą miały miejsce w tym samym roku szkolnym, czy w innym.

B. Jeżeli planują Państwo przyjęcie i goszczenie uczniów w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa ze szkoły lub szkół, które NIE są wymienione w tabeli w Części 8 niniejszego formularza, proszę poniżej podać pełną nazwę szkoły/szkół oraz kraj/kraje, w których szkoła/szkoły się znajdują. Te informacje są ważne dla Narodowej Agencji.
6.8 ZRÓWNOWAŻENIE I TRAŁOŚĆ EFEKTÓW PROJEKTU


Proszę wyjaśnić, jak udział Państwa szkoły w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa przyczyni się do zrównoważonej współpracy oraz wpłynie na utrzymanie i kontynuację współpracy pomiędzy Państwa szkołą a szkołą przyjmującą/szkołami przyjmującymi w przyszłości.


7. OPIS I WDRAŻANIE PLANOWANYCH WYJAZDÓW UCZNIÓW PRZEZ SZKOŁĘ PRZYJMUJĄCĄ /SZKOŁY PRZYJMUJĄCENiniejszą część wniosku należy wypełnć w oparciu o dane i informacje otrzymane ze szkoły przyjmującej/szkół przyjmujących. Jeśli w projekcie przewidziano więcej niż jedną szkołę przyjmującą, w celu dodania opisu i wdrażania planowanych wyjazdów uczniów dla kolejnych szkół przyjmujących, należy powielić Część 7 i podać opis dla każdej kolejnej szkoły przyjmującej. Szkoła wysyłająca musi podać szkoły przyjmujące w takiej samej kolejności, w jakiej będą podane w tabeli w Części 8 wniosku.

SZKOŁA PRZYJMUJĄCA NR 1


Pełna nazwa szkoły przyjmującej:


Kraj, w którym znajduje się szkoła przyjmująca:


7.1 WYBÓR RODZIN GOSZCZĄCYCH


Proszę opisać, w jaki sposób zostanie przeprowadzony wybór rodzin goszczących. Proszę również określić kryteria selekcji oraz procedurę, jaką szkoła przyjmująca ma zamiar zastosować przy rekrutacji i selekcji odpowiednich rodzin goszczących.


7.2 WSPARCIE DLA RODZIN GOSZCZĄCYCH


Proszę wyjaśnić, jak szkoła przyjmująca będzie wspierać rodziny goszczące przed wyjazdem (np. spotkania informacyjne) oraz w trakcie wyjazdu (np. regularna komunikacja).7.3 WSPARCIE DLA UCZNIÓW


Proszę wyjaśnić, co szkoła przyjmująca może zaoferować przyjeżdżającym do niej uczniom oraz w jaki sposób szkoła przyjmująca zamierza wspierać ich podczas pobytu w szkole (np. regularny kontakt z uczniem, wsparcie językowe, zajęcia pozalekcyjne i działalność pozaszkolna).

7.4 ŚRODKI I DZIAŁANIA W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW


Proszę wyjaśnić, jakie środki i działania podejmie szkoła przyjmująca w celu zapewnienia uczniom ochrony i bezpieczeństwa (na przykład organizacja bezpiecznej podróży, stworzenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, stworzenie listy kontaktowej w nagłych wypadkach, regularna kontrola i nadzór przez mentora).

7.5 WSPARCIE DLA MENTORA


Proszę wyjaśnić, jak szkoła przyjmująca zamierza wspierać mentora i uznać dodatkową pracę przez niego wykonaną.

8. WSTĘPNY WNIOSEK NA WYJAZDY UCZNIÓWProszę wypełnić poniższą tabelę. Jeżeli zamierzają Państwo wysłać uczniów do dwóch lub więcej szkół przyjmujących, proszę wymienić szkoły przyjmujące w kolejności według ważności. Jeżeli mają Państwo zamiar wysłać uczniów do więcej niż trzech szkół przyjmujących, proszę dodać wiersze w tabeli. Można również dodać wiersze, jeżeli mają Państwo zamiar wysłać uczniów do tej samej szkoły przyjmującej, ale na różne okresy czasu lub w przypadku uczniów w różnym wieku.


NAZWA SZKOŁY PRZYJMUJĄCEJ

MIEJSCOWOŚĆ SZKOŁY PRZYJMUJĄCEJ

KRAJ SZKOŁY PRZYJMUJĄCEJ

PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW

DŁUGOŚĆ POBYTU W MIESIĄCACH

PRZEDZIAŁ WIEKOWY


9. BUDŻETZostaną Państwo poproszeni przez Narodową Agencję o wypełnienie pełnego wniosku o dofinansowanie, jeżeli Państwa wniosek zostanie zatwierdzony do finansowania oraz po przeprowadzonej selekcji ucznia/uczniów.

10. DEKLARACJA INSTYTUCJI WNIOSKUJĄCEJ (SZKOŁA WYSYŁAJĄCA)Do podpisania przez osobę prawnie upoważnioną do zaciągania wiążących prawnie zobowiązań w imieniu instytucji wnioskującej.
Ja, niżej podpisany/a,
Wnioskuję do mojej Narodowej Agencji o dofinansowanie dla mojej organizacji zgodnie z treścią Części 8 formularza wniosku.
Oświadczam, że:

 • Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku są poprawne zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

 • Organizacja, którą reprezentuję, jest odpowiednio umocowana prawnie do uczestniczenia w zaproszeniu do składania wniosków.

ALBO

Organizacja, którą reprezentuję, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania przedstawionej akcji lub programu pracy

LUB

Organizacja, którą reprezentuję, jest uważana za „organ publiczny” w znaczeniu określonym w Zaproszeniu oraz może w razie potrzeby udowodnić, że: Zapewnia możliwości edukacyjne oraz • (a) przynajmniej 50% jej rocznych dochodów przez ostatnie dwa lata pochodziło ze źródeł publicznych;

 • lub (b) jest kontrolowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli

 • Wiadomym mi jest, że identyczne lub podobne co do zawartości wnioski będą przedmiotem specjalnej oceny/kontroli w celu wykluczenia możliwości ryzyka podwójnego finansowania oraz, że Komisja Europejska oraz Narodowe Agencje zastrzegają sobie prawo do niefinansowania identycznych lub podobnych wniosków.

Jestem upoważniony/a przez moją organizację do podpisywania wspólnotowych umów finansowych w jej imieniu.


Potwierdzam, że:

Organizacja, którą reprezentuję:
 • nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji ani jej sprawami nie zarządzają sądy, nie zawarła ugody z wierzycielami, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu związanym z tymi sprawami, ani nie znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie lub przepisach krajowych;

 • nie jest kierowana przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z jej działalnością zawodową;

 • nie jest kierowana przez osoby, które zostały uznane za winne poważnego wykroczenia zawodowego, które Narodowa Agencja może udowodnić w dowolny sposób;

 • wypełniła swoje zobowiązania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma swoją siedzibę lub kraju, w którym ma zostać wykonana umowa finansowa;

 • nie jest kierowana przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za nadużycie finansowe, korupcję, zaangażowanie w działalność przestępczą lub każdą inną działalność naruszającą finansowe interesy Wspólnoty;

 • obecnie nie podlega karze administracyjnej, o której mowa w art. 96(1) Rozporządzenia Finansowego (Rozporządzenie Rady 1605/2002 z 25/06/02, z późniejszymi zmianami).


Przyjmuję do wiadomości, że:

Organizacja, którą reprezentuję, nie otrzyma dofinansowania, jeżeli w czasie przyznawania dofinansowania wystąpi sprzeczność z którymkolwiek ze stwierdzeń potwierdzonych powyżej, lub w następujących sytuacjach: • organizacja podlega konfliktowi interesów (z powodów rodzinnych, osobistych lub politycznych lub poprzez narodowe, ekonomiczne lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z organizacją lub osobą bezpośrednio lub pośrednio zaangażowaną w procedurę przyznawania dofinansowania);

 • organizacja zostanie uznana za winną składania fałszywych oświadczeń odnośnie informacji wymaganych przez Narodową Agencję jako warunek uczestnictwa w procedurze przyznawania dofinansowania, lub nie dostarczyła tych informacji.

Jeżeli niniejszy wniosek zostanie zatwierdzony, Narodowa Agencja ma prawo opublikowania nazwy i adresu organizacji, przedmiotu dofinansowania oraz przyznanej sumy i stopy dofinansowania.


Przyjmuję do wiadomości, że kary administracyjne i finansowe mogą zostać nałożone na organizację, którą reprezentuję, jeżeli zostanie ona uznana za winną składania fałszywych oświadczeń lub poważnemu naruszeniu zobowiązań umownych wynikających z poprzedniej umowy lub procedury przyznawania dofinansowania.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie niniejszego formularza może obejmować zapisywanie lub przetwarzanie danych osobowych. Takie dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wszelkie wymagane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu, tj.:

- w przypadku formularzy wniosków o dofinansowanie, do celów oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków;

- w przypadku formularzy raportu, do celów uzyskania danych statystycznych i finansowanych (jeśli mają zastosowanie) nt realizacji projektów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje nt zbieranych danych osobowych, celu zbierania danych oraz metod ich przetwarzania, prosimy zapoznać się ze Szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności załączonym do formularza.

W dowolnym czasie mogą Państwo zwrócić się do krajowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania państwa danych osobowych.

Informujemy, że w celu zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane służbom audytu wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Zespołowi ds. Nieprawidłowości Finansowych i/lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).http://www.edps.europa.eu/
Ja, niżej podpisany/a, jestem świadomy/a, że uczestniczący uczniowie muszą mieć przynajmniej 14 lat w dniu wyjazdu oraz muszą uczęszczać do szkoły, którą reprezentuję w pełnym wymiarze godzin. Mam również świadomość, że uczestniczący uczniowie muszą mieć obywatelstwo lub mieszkać w jednym z uprawnionych do udziału krajów zgodnie z warunkami ustalonymi przez kraj uczestniczący.

Wnioskuję o dofinansowanie w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa dla działań wymienionych w niniejszym wniosku. Rozumiem, że szkoła, którą reprezentuję, jest odpowiedzialna za zarządzanie i dystrybucję funduszy zgodnie z zasadami akcji. Rozumiem, że wszystkie dane osobowe uzyskane w celu realizacji tej akcji muszą być traktowane jako poufne. Zapoznałem/am się i przyjąłem/am do wiadomości role i obowiązki szkoły wysyłającej określone w „Przewodniku do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”.

Podpis przedstawiciela prawnego: ___________________________________________________


Data: ______________________
Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego: _____________________________________________
Stanowisko w organizacji: __________________________________________________________
Nazwa organizacji wnioskującej: _____________________________________________________
Pieczęć organizacji (jeśli jest wymagana przez Narodową Agencję):
Aneks 1 do Formularza wniosku 2013 do akcji

Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa

List intencyjny szkoły/szkół przyjmujących

List intencyjny musi zostać podpisany przez osobę prawnie upoważnioną do zaciągania wiążących prawnie zobowiązań w imieniu instytucji przyjmującej. Szkoła wysyłająca powinna ułożyć listy intencyjne sporządzone przez szkoły przyjmujące w takiej samej kolejności, jak w tabeli w Części 8, dołączyć je do wypełnionego formularza wniosku oraz wysłać do NA.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie niniejszego formularza może obejmować zapisywanie lub przetwarzanie danych osobowych. Takie dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wszelkie wymagane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu, tj.:

- w przypadku formularzy wniosków o dofinansowanie, do celów oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków;

- w przypadku formularzy raportu, do celów uzyskania danych statystycznych i finansowanych (jeśli mają zastosowanie) nt realizacji projektów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje nt zbieranych danych osobowych, celu zbierania danych oraz metod ich przetwarzania, prosimy zapoznać się ze Szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności załączonym do formularza.

W dowolnym czasie mogą Państwo zwrócić się do krajowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania państwa danych osobowych.

Informujemy, że w celu zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane służbom audytu wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Zespołowi ds. Nieprawidłowości Finansowych i/lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).http://www.edps.europa.eu/
Ja, niżej podpisany/a, popieram wniosek na udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Mam świadomość, że organizacja, którą reprezentuję, jest zobowiązana do i) wyznaczenia mentora oraz ii) wybrania rodziny goszczącej dla przyjmowanego ucznia/uczniów. Rozumiem, że wszystkie dane osobowe uzyskane w celu realizacji tej akcji muszą być traktowane jako poufne. Zapoznałem/am się i przyjąłem/am do wiadomości role i obowiązki szkoły przyjmującej określone w „Przewodniku do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”.
Podpis przedstawiciela prawnego: __________________________________________________
Data: ______________________
Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego: ______________________________________________
Stanowisko w organizacji: _________________________________________________________
Nazwa instytucji przyjmującej: _____________________________________________________
Pieczęć organizacji (jeśli dotyczy):

Do dalszych celów, proszę wskazać nazwę instytucji wnioskującej (szkoły wysyłającej):


____________________________________________________________________________

Aneks 2 do Formularza wniosku 2013 do akcji

Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa

Tabele referencyjne dotyczące Programu LLP
Poniższe tabele należy wykorzystać przy wypełnianiu formularza wniosku na Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2013. W przypadkach, gdy pole w formularzu wniosku odnosi się do tabeli, dostępne opcje wypełniania pola można znaleźć w tabelach poniżej. Jeżeli podany jest kod, należy wpisać zarówno kod jak i opis.
A. Narodowe Agencje


AT1

Austria

BE1

Belgia (część niemieckojęzyczna)

BE2

Belgia (część francuskojęzyczna)

BE3

Belgia (część holenderskokojęzyczna)

BG1

Bułgaria

CH1

Szwajcaria

CZ1

Czechy

DK1

Dania

EE1

Estonia

ES1

Hiszpania

FI1

Finlandia

FR1

Francja

GR1

Grecja

HR1

Chorwacja

HU1

Węgry

IS1

Islandia

IT2

Włochy

LI1

Liechtenstein

LT1

Litwa

LU1

Luksemburg

LV1

Łotwa

MT1

Malta

NL1

Holandia

NO1

Norwegia

PL1

Polska

PT1

Portugalia

RO1

Rumunia

SE1

Szwecja

SI1

Słowenia

SK1

Słowacja

TR1

Turcja


B. Languages


BG - bułgarski

CS - czeski

DA - duński

DE - niemiecki

EN - angielski

ET - estoński

FI - fiński

FR - francuski

IS - islandzki

GA - irlandzki

EL - grecki

HU - węgierski

IT - włoski

LV - łotewski

LT - litewski

MT - maltański

NO - norweski

NL - holenderski

PL - polski

PT - portugalski

RO - rumuński

SK - słowacki

SL - słoweński

ES - hiszpański

SV - szwedzki

TR - turecki


C. Typ instytucji


EDU-SCHPrm – Szkoła podstawowa

EDU-SCHSec – Średnia szkoła ogólnokształcąca

EDU SCHVoc – Średnia szkoła zawodowa lub techniczna

EDU-SPNeed - Instytucja dla uczniów/studentów o specjalnych potrzebach

OTH - Inny


D. Zasięg geograficzny


L - lokalny

R - regionalny

N - krajowy

E - europejski

I - międzynarodowy©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna