Informacja dla oferentów przetarg dotyczący obsługi systemu oświetlenia miejsc publicznych w mieście Spis treściPobieranie 39.71 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar39.71 Kb.

Miasto *** Strona

PPP-oświetlenie (małe projekty)

informacja dla oferentów

przetarg dotyczący obsługi systemu oświetlenia miejsc publicznych w mieście ***

Spis treści

I. Wstęp 3

II. Przedmiot przetargu 3

III. Procedura przetargowa i wymogi dotyczące oferty 6

1. Rodzaj procedury udzielenia zamówienia 6

2. Przebieg postępowania 7

IV. Niezbędna, minimalna zawartość oferty 8

V. Oferty wariantowe 8

VI. Złożenie dokumentacji ofertowej 9

1. Termin złożenia oferty 9

2. Pytania 9

3. Termin związania ofertą 10VII. Udzielenie zamówienie i kryteria udzielenia zamówienia 10

VIII. Zgłoszenie niejasności w dokumentacji przetargowej 10

IX. Niedozwolone ograniczenia konkurencji 10

X. Ochrona danych osobowych, poufność, wyłączenie gwarancji 10


I.Wstęp


Miasto ***, liczące ok. *** *** mieszkańców, podjęło decyzję o ogłoszeniu przetargu na realizację zadań w zakresie obsługi oświetlenia ulicznego w ramach ogólnoeuropejskiej procedury udzielania zamówień.

Miasto ***, opublikowało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia **.**.**** ( ***/****-******) ogłoszenie o przetargu, zawierające wezwanie do składania ofert.

Procedura przetargowa została zakończona. Wszyscy wybrani oferenci otrzymują łącznie z niniejszym dokumentem informacje oraz dokumenty niezbędne w kontekście dalszego postępowania.

Usługa w zakresie zapewnienia oświetlenia ulic ma zostać zlecona ze skutkiem na dzień **.**.**** usługodawcy, który w złożonej przez siebie ofercie przedstawi również koncepcję zawierającą opis długoterminowych perspektyw rozwoju systemu oświetlenia ulicznego w mieście ***. Poprzez ukierunkowanie oferty na wymogi rynkowe, planuje się zwiększenie produktywności i efektywności energetycznej oraz zwiększenie potencjałów na rynkach zewnętrznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości oraz bezpieczeństwa świadczonej usługi, a także zrównoważonej eksploatacji sieci urządzeń oświetleniowych.

Przetarg jest realizowany w formie procedury negocjacyjnej. W celu wprowadzenia ułatwień dla oferentów, miasto *** podjęło starania służące uwzględnieniu najważniejszych kwestii już na etapie wstępnych projektów umowy oraz specyfikacji rezultatów. W kontekście przyszłych inwestycji, środków mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz koncepcji oświetleniowych, należy zwrócić uwagę na liczne punkty styczne oraz alternatywne rozwiązania, które mogą zostać skutecznie omówione wyłącznie w ramach wzajemnych negocjacji. Również tylko w taki sposób może zostać zdefiniowane rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla wszystkich przyszłych partnerów. W związku z powyższym dokumentacja przetargowa została sporządzona zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

II.Przedmiot przetargu


Przedmiotem przetargu jest realizacja zakrojonych na szeroką skalę usług oświetleniowych na rzecz miasta ***.

Opis istniejących urządzeń oświetleniowych został przedstawiony w Załączniku 1: A 10 (k) Opis techniczny urządzeń.


a)Zakres świadczenia


Przedmiot przetargu obejmuje obsługę, konserwację (wraz z przeglądem technicznym) oraz renowację elektrycznych urządzeń oświetleniowych. Ponadto planuje się także udzielenie zamówienia na usługi w zakresie montażu nowych urządzeń, demontażu, przebudowy oraz modyfikacji.

Świadczenia realizowane przez oferenta (z zastrzeżeniem rezultatów negocjacji) zostały w szczególności określone w następujących załącznikach do umowy (Załącznik 2):  • A11 (k) Specyfikacja rezultatów Zarządzanie przedsiębiorstwem,

  • A11 (k) Specyfikacja rezultatów Konserwacja,

  • A11 (k) Specyfikacja rezultatów Standardy budowlane,

  • A11 (k) Specyfikacja rezultatów Katalog opraw oświetleniowych.

Specyfikacje rezultatów zostały sporządzone w formie projektu i są dołączone do umowy o świadczenie usługi oświetlenia. Wraz z wytycznymi dotyczącymi standardów budowlanych, umowa ta ma celu zachowanie osiągniętego już standardu technicznego, obowiązującego dla oświetlenia miejsc publicznych w mieście ***.
Świadczenie, które stanowi przedmiot przetargu, obejmuje również wykorzystanie energii, niezbędne w celu zapewniania oświetlenia, a także szczegółowe świadczenia w zakresie dokumentacji i przekazywania informacji.

Oferent powinien zapewnić 24-godzinny dyżur telefoniczny, przyjmujący informacje o usterkach i awariach. Ponadto oferent powinien zapewnić, że usterki i awarie, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, bądź też dla życia lub zdrowia ludzi, zostaną usunięte niezwłocznie po powzięciu informacji na temat ich wystąpienia lub też (jeżeli nie byłoby to możliwe), wdrożyć należy środki zaradcze o charakterze prowizorycznym.

Przedmiotem przetargu nie jest natomiast przeniesienie tytułu do własności urządzeń, wykorzystywanych na potrzeby oświetlenia. Właścicielem urządzeń oświetleniowych jest i pozostanie w dalszym ciągu miasto *** . W celu realizacji usług oświetleniowych miasto *** przyznaje oferentowi prawo do bezpłatnego użytkowania urządzeń oświetleniowych, niezbędnych do zapewnienia oświetlenia.

b)Opłata za usługę oświetlenia w formie ryczałtu za każdy punkt świetlny


Każdy oferent powinien określić wysokość opłaty za usługę oświetlenia. Opłata ta ma formę ryczałtu za każdy punkt świetlny. Tego rodzaju wynagrodzenie za punkt świetlny obejmuje wszystkie określone w umowie obowiązki w zakresie realizacji świadczeń, jeżeli w sposób wyraźny nie przewidziano wynagrodzenia specjalnego.

W związku z powyższym, każdy oferent musi samodzielnie sfinansować koszty związane z pozyskaniem energii elektrycznej oraz koszty korzystania z sieci dystrybucji energii (korzystanie z sieci), do której przyłączona jest sieć przewodów zasilających system oświetleniowy. Niezbędne jest również uwzględnienie w ryczałcie wszystkich obciążeń, opłat oraz podatków związanych wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miejsc publicznych (w szczególności opłata EEG, opłata KWK, opłata koncesyjna, podatek od energii elektrycznej).

Działania związane z montażem nowych urządzeń, demontażem, przebudową oraz modyfikacją urządzeń oświetleniowych są realizowane na podstawie odrębnego zamówienia lub też, za zgodą miasta ***, w oparciu o system opłat określony w dokumencie A 9 (k) Formularz Montaż Demontaż Przebudowa Modyfikacja. Każdy oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty dotyczącej opłat za realizację poszczególnych pozycji świadczeń. Miasto zastrzega sobie prawo do udzielania indywidualnych zamówień na poszczególne świadczenia.

c)System bonus - malus


Umowa przewiduje zachętę do wdrażania środków mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, które nie zostały jeszcze zdefiniowane w momencie zawarcia umowy. W przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za obsługę urządzeń oświetleniowych przedstawi możliwość wdrożenia tego rodzaju środków, a miasto wyrazi zgodę na realizację takiej inwestycji, wówczas obie strony umowy dzielą pomiędzy sobą zaoszczędzone w ten sposób koszty energii.

W przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za obsługę urządzeń oświetleniowych nie dopełni istotnych obowiązków związanych z inwestycjami w urządzenia, prowadzeniem dokumentacji lub też zapewnieniem dostępności urządzeń, umowa przewiduje automatyczne zastosowanie kar umownych. W takim przypadku może mieć w szczególności miejsce bezpośrednie obniżenie wysokości opłaty za usługę oświetlenia.


d)Materiały i pracownicy


Oferent powinien posiadać zapasy wszystkich materiałów niezbędnych do właściwej realizacji świadczeń, bądź też zagwarantować posiadanie tych materiałów przez osoby trzecie. Podobnie, na własny koszt, lub za pośrednictwem osób trzecich, zapewnieni on w sposób stały gotowość wszystkich pracowników do podjęcia pracy. Związane z tym koszty należy uwzględnić w oferowanych cenach świadczeń.

Zamówienia mogą być udzielane wyłącznie tym podwykonawcom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Na podstawie odpowiednich referencji należy w sposób nie budzący zastrzeżeń wykazać, że podwykonawcy przewidziani do realizacji określonych świadczeń, posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca może udzielać zamówienia podwykonawcom w celu dopełnienia swoich obowiązków związanych z realizacją świadczenia wyłącznie wówczas, gdy uzyska na to zgodę zleceniodawcy. Miasto udzieli tego rodzaju zgody, jeżeli dane przedsiębiorstwo zapewnia odpowiednie kompetencje specjalistyczne i możliwości ekonomiczne, niezbędne do realizacji świadczenia. Realizację niezbędnych prac podziemnych można powierzyć wyłącznie przedsiębiorstwom, które w Izbie Rzemieślniczej zostały wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do wykonania robót drogowych.

W ofercie należy umieścić informację wskazującą, w jakim zakresie oferent zamierza udzielać zamówień podwykonawcom.

e)Okres obowiązywania umowy


Na usługi określone załączonym projekcie umowy o świadczenie usługi oświetlenia wraz z załącznikami, miasto *** planuje udzielić zamówienia na okres 15 lat.

III.Procedura przetargowa i wymogi dotyczące oferty

1.Rodzaj procedury udzielenia zamówienia


Miasto *** podjęło decyzję o przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej z wcześniejszym przetargiem, zgodnie z § 101 ust. 4 GWB, § 3 EG ust. 2 lit. c) VOL/A. Ogromna liczba możliwych koncepcji mających na celu realizacje zadania w zakresie zapewnienia oświetlenia miejsc publicznych, takich jak na przykład innowacyjne koncepcje oświetleniowe, środki mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, plany inwestycyjne lub też sposoby zabezpieczenia ryzyka dla miasta*** i jego przyszłych partnerów, sprawia, że skuteczne rozwiązania, zgodne z interesami poszczególnych stron, mogą zostać osiągnięte wyłącznie w drodze negocjacji. Wybrana procedura uwzględnia fakt, iż miasto *** może jedynie określić najważniejsze wymogi oraz warunki dotyczące przyszłej realizacji zadań i dopiero w ramach konkurencji pomiędzy poszczególnymi oferentami wyłoniona zostanie koncepcja, która w największym stopniu spełnia tego rodzaju wymogi i warunki.

Załączone projekty umów stanowią w związku z tym jedynie podstawę do dalszych negocjacji i ostatecznego przedstawienia oferty.


2.Przebieg postępowania


Zaproszenie do składania ofert, które zostało dołączone do niniejszej informacji, kończy przetarg, a grono kandydatów, którzy mogą wziąć udział w dalszej części postępowania, zostało już określone. Kolejna część postępowania przebiega w kilku etapach, na których krąg oferentów zostaje jeszcze bardziej zawężony.

Poniżej przedstawiono planowany przebieg postępowania:


a)Złożenie wstępnej deklaracyjnej oferty


Każdy z oferentów uzyska możliwość złożenia wstępnej i deklaracyjnej oferty na podstawie omówionych kwestii oraz przedstawionej dokumentacji. Termin złożenia deklaracyjnej oferty ustalany jest odrębnie. Informacja na ten temat zostanie podana osobno. Każdy oferent, w terminie do dwóch tygodni przed datą przewidzianą na złożenie deklaracyjnej oferty, dysponuje możliwością wystąpienia z zapytaniami.

b)Dalszy przebieg procedury negocjacyjnej


Po dokonaniu oceny deklaracyjnych ofert miasto ***, na podstawie ogłoszonych kryteriów oceny, dokona prawdopodobnie wyboru czterech oferentów, którzy wezmą udział w dalszej części procedury negocjacyjnej, co będzie miało na celu umożliwienie im przedstawienia bardziej precyzyjnych informacji dotyczących złożonych ofert.

Po zakończeniu negocjacji wybrani oferenci zostaną wezwani do dokonania aktualizacji ofert i przedstawienia ostatecznej oferty, która (w aspekcie ekonomicznym), spełnia co najmniej warunki określone w pierwszej złożonej ofercie. Podany zostanie osobny termin złożenia tego rodzaju oferty. Na podstawie ostatecznych ofert miasto *** dokona ostatecznej oceny.


c)Udzielenie zlecenia


Zamówienie zostanie prawdopodobnie udzielone do dnia **.**.**** .

W odniesieniu do całej procedury udzielenia zamówienia stosuje się Znormalizowane Zasady Zlecania i Wykonywania Świadczeń (Verdingungsordnung für Leistungen) z dnia 6 kwietnia 2006 r., część A (VOL/A), sekcja 2.

Językiem postępowania jest język niemiecki.

IV.Niezbędna, minimalna zawartość oferty


Ofertę sporządza się na podstawie pisemnych dokumentów, przekazanych oferentowi na potrzeby złożenia oferty.

Wszystkie ceny podaje się w euro bez podatku od towarów i usług.

Oferta musi spełniać obowiązujące wymogi prawne. Wszystkie części oferty muszą zostać sporządzone w języku niemieckim.

Ofertę należy podpisać w sposób wiążący prawnie.

Wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania oceny oferty, wraz ze szczegółowymi oświadczeniami, oferent dołącza do swojej oferty. Miasto *** nie posiada obowiązku wskazywania na konieczność uzupełnienia brakujących dokumentów, informacji lub oświadczeń.

Do oferty należy w szczególności dołączyć koncepcję techniczno-organizacyjną, a także koncepcję w zakresie zarządzania ekonomicznego, mającą na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju systemu oświetlenia ulicznego w mieście *** . Oferta powinna również zawierać informacje, z których wynika, w jaki sposób oferent zamierza zorganizować i zagwarantować właściwe przejęcie obowiązków świadczenia usług w zakresie oświetlenia.

Oferentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za wydatki poniesione w związku z przygotowaniem oferty. Jeżeli zamówienie nie zostanie udzielone (bez względu na przyczynę) oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.


V.Oferty wariantowe


Oferty wariantowe są pożądane wyłącznie w przypadku, gdy przyczyniają się do zwiększenia opłacalności świadczeń będących przedmiotem przetargu. Oferty wariantowe muszą zostać oznaczone w odpowiedni sposób.

Ponadto oferty wariantowe muszą zawsze zawierać pełny i precyzyjny opis oferowanych świadczeń, zgodnie z wymogami obowiązującymi w ramach niniejszego przetargu dla oferty głównej. Powyższe ma na celu zapewnienie możliwości dokonania oceny i porównania i ofert wariantowych z ofertą główną w aspekcie technicznym, związanym z technologią oświetlenia, planowaniem urbanistycznym, a także w aspekcie prawnym.


Wymogi techniczne zostały opisane w specyfikacji zamówienia, w szczególności w Formularzu Montaż Demontaż Przebudowa Modyfikacja, w specyfikacjach rezultatów dotyczących standardów budowlanych oraz katalogu opraw oświetleniowych (załączniki do umowy o świadczenie usługi oświetlenia) i muszą być przestrzegane.

VI.Złożenie dokumentacji ofertowej


Kompletna dokumentacja dotycząca ofert deklaracyjnych i ostatecznych, w trzech kopiach, powinna zostać przesłana w zaplombowanej kopercie na następujący adres:

Miasto ***

Referat ****

Wydział zamówień publicznych

****

D- *** ****Do koperty należy dołączyć kartę informacyjną (w kolorze niebieskim), zawierającą Państwa nazwisko (nazwę firmy) oraz adres.

1.Termin złożenia oferty


Kompletną dokumentację dotyczącą deklaracyjnej oferty należy złożyć do dnia **.**.**** do godz. 12.00 pod wskazanym powyżej adresem.

2.Pytania


Wszystkie pytania oraz dane kontaktowe związane z niniejszym projektem należy zawsze przesyłać na piśmie lub e-mailem na poniższy adres:

(…)


Faks (…)

E-mail: (…)

Osoba do kontaktu potwierdzi otrzymanie e-maila na piśmie lub za pomocą telefaksu. W przypadku nieotrzymania tego rodzaju potwierdzenia po upływie 48 godzin, oferent powinien przekazać po wskazany powyżej adres pisemną informację na temat.

3.Termin związania ofertą


Oferenci wiążą się ostatecznymi ofertami co najmniej do dnia **.**.****.

VII.Udzielenie zamówienie i kryteria udzielenia zamówienia


Zamówienie jest udzielane oferentowi, którego oferta będzie najbardziej korzystna pod względem ekonomicznym zgodnie z Załącznikiem 3: A 12 (k) Matryca oceny ofert.

Miasto *** zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązującej wersji matrycy oceny, po porozumieniu ze wszystkimi oferentami.


VIII.Zgłoszenie niejasności w dokumentacji przetargowej


W przypadku, gdy w opinii kandydata dokumentacja przetargowa zawiera niejasności lub sprzeczności, kandydat zobowiązany jest poinformować o tym fakcie zleceniodawcę na piśmie, e-mailem lub telefaksem przed złożeniem oferty.

Adresatem tego rodzaju zapytania jest:


IX.Niedozwolone ograniczenia konkurencji


Oferty, które w związku z niniejszą procedurą udzielenia zamówienia uczestniczą w niedozwolonej konkurencji, zostaną wykluczone z postępowania. W celu zwalczania praktyk w zakresie zapobiegania, ograniczania lub zakłócenia konkurencji oferent przedstawi na żądanie informacje wskazujące, czy i w jaki sposób, jest on w wymiarze gospodarczym i prawnym powiązany z innymi przedsiębiorstwami. Powyższe dotyczy w szczególności grup oferentów.

X.Ochrona danych osobowych, poufność, wyłączenie gwarancji


Wszystkie dokumenty, które zostały przekazane oferentowi w związku z niniejszą procedurą przetargową, nie mogą być bez zgody miasta *** wykorzystywane do innych celów, powielane lub udostępniane osobom trzecim. Powyższe zobowiązanie stosuje się bez jakichkolwiek ograniczeń przestrzennych i czasowych, w tym również w odniesieniu do przedsiębiorstw powiązanych z oferentem.

Również personel zatrudniony przez oferenta powinien zostać zobowiązany do zachowania poufności. Powyższe dotyczy także wszystkich przedsiębiorstw, którym oferent udziela zamówienia w związku z niniejszą procedurą, a także pracowników tych przedsiębiorstw.

Oferent zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich części oferty, które zawierają tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku procedury odwoławczej miasto *** nie będzie dokonywało żadnych dodatkowych oznaczeń w ofercie złożonej przez oferenta.

Każdy oferent odpowiada za szkody powstałe wskutek nieuprawnionego ujawnienia danych, chyba że oferent wykaże, iż ani on sam, ani też zatrudniony przez niego personel, nie ponosi za to winy.

Zwraca się w sposób wyraźny uwagę na fakt, iż niniejsze dokumenty, włącznie z załącznikami, mogą ewentualnie zawierać niepoprawne i/lub niepełne dane.

Załączniki

Załącznik 1: A 10 (k) Opis techniczny urządzeń

Załącznik 2: A 4 (k) Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej oraz A 11 (k) Specyfikacja rezultatów Zarządzanie przedsiębiorstwem, A 11 (k) Specyfikacja rezultatów Konserwacja, A 11 (k) Specyfikacje rezultatów Standardy budowlane, A: 11 (k) Specyfikacja rezultatów Katalog opraw oświetleniowych

Załącznik 3: Załącznik 3: A 12 (k) Matryca oceny ofertPobieranie 39.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna